(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že zde zazněl protinávrh proti navrženému postupu hlasování, táži se, zda je možné, abyste si osvojila návrh, který přednesl pan poslanec Bendl, anebo zda dáme hlasovat o těchto návrzích odděleně, paní zpravodajko. Pan poslanec Bendl navrhl, aby se hlasovalo o C1 až C7 samostatně. Každopádně garanční výbor navrhuje C1 až C7 společně. Takže se vás táži, zda chcete hlasovat o každém návrhu zvlášť.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já s tím souhlasím, pokud pan Bendl chce.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Dáme hlasovat o každém návrhu zvlášť. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu tak, jak jej přednesl garanční výbor. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro proceduru hlasování tak, jak ji navrhl garanční výbor, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 331, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti nikdo. Návrh procedury byl schválen v podobě, jak jej navrhl garanční výbor.

 

Nyní vás požádám, paní zpravodajko, abyste nás provedla hlasováním, abyste předkládala jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko garančního výboru. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, jak jsem je zde přednesla.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 332, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní bychom hlasovali společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích A1, A2 a A4. A1 a A2 jsou legislativně technické změny, které vyšly z výboru pro veřejnou správu. A4 je změna účinnosti. Navrhuje se stanovit účinnost prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 333, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A3, což jsou legislativně technické změny v rámci zákona o Vojenské policii, kterým je reagováno na nový obsah definic správce a provozovatele informačního systému veřejné správy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 334, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti 2. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A5, který také vzešel z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a jde o oprávnění k využívání údajů z informačních systémů veřejné správy Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 335, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrhu 134, proti nikdo. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B, což je pozměňovací návrh pana poslance Ivana Pilného a týká se změny zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Dosavadním správcem centrálního registru administrativních budov je Ministerstvo financí. Nově se navrhuje, aby jím byl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 336, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 134, proti nikdo. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní bychom přistoupili k pozměňovacím návrhům pod písmenem C, to jsou pozměňovací návrhy pana poslance Stupčuka. A tak jak jsme si odhlasovali, budeme hlasovat jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Odhlasovali jsme si to, že budeme hlasovat společně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Společně? (Otáčí se na předsedajícího.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem řekl, že budeme nejprve hlasovat tak, jak navrhl... (Ohlasy z pléna.) Když jsme hlasovali o proceduře, ptal jsem se vás, zda chcete oddělit tato hlasování. Vy jste řekla, že ano. Já jsem řekl, že nejprve o proceduře tak, jak ji navrhl garanční výbor. Vy jste to odsouhlasila, to znamená, tak jsem dal hlasovat. (Rozruch v sále. Všichni namítají, že když zpravodajka souhlasila s odděleným hlasováním návrhů C, chápali hlasování o proceduře tak, že tedy zahrnuje oddělené hlasování o návrzích C.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já jsem souhlasila s rozdělením.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Hlásíte se s přednostním právem? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nevím, pane místopředsedo, musím s vámi mluvit rovnou, nemůžu prostřednictvím nikoho. Proč to tak komplikujete? Tady zazněl návrh na oddělené hlasování. Paní zpravodajka s tím souhlasila, což chápeme, že modifikovala, a tedy souhlasí s touto modifikací usnesení rozpočtového výboru. Vy slyšíte ano, pak necháte hlasovat ne. My si všichni myslíme, že hlasujeme o každém zvlášť. Není tady vlastně nikdo, kdo podával námitku. A vy nás vedete úplně jiným směrem a teď se budeme dohadovat, jestli budeme hlasovat dohromady, nebo zvlášť. Já myslím, že to je jasné, že máme hlasovat zvlášť. Proč jste se jinak ptal paní zpravodajky před tím hlasováním, jestli s tím souhlasí?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ptal jsem se jí na její názor, zda souhlasí s odděleným hlasováním.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vždycky se hlasuje nejprve o protinávrhu, když už.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Paní poslankyně říkala, že jsme hlasovali s tím, že souhlasí s rozděleným hlasováním. Táži se, zda někdo vznáší proti tomu námitku. Není tomu tak. V tom případě budeme pokračovat a budeme hlasovat odděleně o jednotlivých návrzích. Prosím, budeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Jsem ráda, že jsme si to ujasnili. Začneme hlasováním o pozměňovacím návrhu pod písmenem C1, což je návrh pana poslance Stupčuka. Pozměňovací návrh C1 je totožný s D3, připomínám, což všechny pozměňovací návrhy pod písmenem D jsou návrhy pana poslance Novotného. Tento návrh se týká zpřesnění pojmu produkt v § 5 odst. 1 zákona o informačních systémech veřejné správy tak, aby bylo evidentní, že se jedná o produkt určitých vlastností, nikoliv o konkrétní výrobek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP