(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Žádnou další přihlášku nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě rozpravu končím a táži se, zda pan navrhovatel nebo paní zpravodajka si chce vzít závěrečné slovo. Pan ministr nechce závěrečné slovo, paní zpravodajka také ne. V tom případě přistoupíme k hlasování. Já přivolám kolegy a kolegyně z předsálí.

Nejprve před sebou máme dvě hlasování. Budeme hlasovat v prvním případě o opakování druhého čtení a poté budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. (Porada mimo mikrofon.) Po konzultaci, tak jak zazněly návrhy, nejprve bychom měli hlasovat návrh na zamítnutí a poté návrh na vrácení. Takto zazněly návrhy.

 

Nejprve dáme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 329, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro návrh 9, proti 98. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat o opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 330, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro návrh 131, proti 3. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh tohoto zákona jsme vrátili do druhého čtení.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Ještě pan poslanec Kořenek. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Já jenom pro stenozáznam. V hlasování 329 jsem hlasoval ne, a mám ano. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a otevřu další bod dnešního jednání a tím je

222.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony
/sněmovní tisk 852/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele ministr vnitra Chovanec a zpravodajka garančního výboru poslankyně Věra Kovářová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 852/4, který byl doručen dne 18. ledna 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 852/5.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pan ministr nechce vystoupit. V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Paní zpravodajka. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych načetla návrh legislativně technických úprav k pozměňovacímu návrhu uvedenému ve sněmovním tisku 852/4. Pod označením C2 podávám podle ustanovení § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny návrh následující legislativně technické úpravy.

V článku 1 bod 52 v navrhovaném § 7 odst. 3 písm. b) se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova "nebo tři". Odůvodnění. Předložená legislativně technická úprava reflektuje upřesněním odkazu přesun § 9e odst. 2 věty druhé obsaženého v původním vládním návrhu do § 9e odst. 3, jak jej navrhuje pozměňovací návrh C2.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Foldyna. Stahuje svou faktickou poznámku. Jako další má faktickou poznámku pan poslanec Bendl. Je to řádná přihláška. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, jste řádně přihlášen. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já opravdu budu stručný. Mně jde jenom o to, požádat zpravodaje, abychom v tom systému hlasování hlasovali nikoliv jedním hlasováním o bodech C1 až C7, ale abychom každý bod hlasovali zvlášť, neboť jsou tam některé návrhy, které jsou totožné s tím, co podával kolega Martin Novotný. Prosil bych oddělené hlasování o každém bodu zvlášť.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Evidujeme váš návrh, až budeme hlasovat o proceduře hlasování. Já se táži, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Jestli je tomu tak a nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova, zda pan navrhovatel si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. A táži se zpravodajů, zda paní Kovářová si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan poslanec Valenta, zda si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Děkuji.

Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nejprve požádám zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Nyní procedura hlasování. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Garanční výbor navrhuje, aby Poslanecká sněmovna ve třetím čtení o návrzích podaných k vládnímu návrhu zákona podle sněmovního tisku 852/4 hlasovala v následujícím pořadí.

Za prvé. Hlasovat o případných návrzích legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny, což se stalo.

Za druhé. Hlasovat společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích A1, A2 a A4.

Za třetí. Hlasovat o pozměňovacím návrhu A3.

Za čtvrté. Hlasovat o pozměňovacím návrhu A5.

Za páté. Hlasovat o pozměňovacím návrhu B.

Za šesté. Hlasovat společně jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmeny C, tedy C1 až C7 společně jedním hlasováním. Budou-li přijaty, stanou se D3, D5, D7 až D12 nehlasovatelné. Zde ovšem pan poslanec Bendl navrhl, abychom o bodech C1 až C7 hlasovali o každém zvlášť, odděleně.

Za sedmé. Hlasovat společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích D5 a D7 až D11, pokud se nestaly v důsledku přijetí předchozích návrhů nehlasovatelnými, viz bod 6.

Za osmé. Hasovat společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích D1, D2, D4 a D6.

Za deváté. Hlasovat o návrhu zákona jako celku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP