(17.30 hodin)

 

Poslanec Martin Lank: Ještě jednou děkuji za slovo. Děkuji i za debatu, která tady v mnohém byla velice podnětná. A já si to neodpustím. Víte, ono je to také poměrně úsměvné, když tady z úst zástupců vládní koalice slyšíte, že uvedená norma, tak jak je předložena, je v rozporu s pravidly EU, že je legislativně špatně, a pak ta samá vláda v podstatě předloží téměř identický návrh a nutí nás, abychom ho schválili. Slyšíte tady, že náš návrh je nadbytečný, nepotřebný, a pak zástupci Ministerstva spravedlnosti obcházejí jednotlivé poslance a doslova žadoní, abychom jejich velmi podobný návrh schválili, a to narychlo v prvním čtení, protože není čas. Sorry jako. (Směje se.) Ale já vím, že nemůžete přiznat, že by opozice měla pravdu. Ale jak se u nás říká, ono odsaď podsaď.

Ale teď jenom k věci. Jsem rád, že tady zaznělo spoustu návrhů, co je potřeba udělat, abychom byli chráněni před terorismem. Jaké věci jsou třeba důležité nebo důležitější a bylo by je lepší udělat, abychom tento zákon vůbec nepotřebovali. Já s tím naprosto souhlasím. Pojďme, udělejme to. Ale omlouvám se všem řečníkům, kteří to tady navrhovali, ale to jaksi s tímto našim návrhem zákona úplně nesouvisí. Já připomínám, že tady se jedná o trestnost podpory terorismu a usnadnění uvalení vazby. A ano, já to přiznávám, jsou tam nedostatky. Jsou. Ale už to tady také zaznělo, když jsme ten zákon připravovali, tak to je nějaký rok, rok a půl zpátky a reagoval na tehdy platnou legislativu. No že se do té doby vláda rozkolíbá a rozhodne se, že přece jenom je to potřeba a připraví narychlo svůj vlastní, který částečně i okopíruje od nás, tak to jsme tenkrát zkrátka tušit nemohli. A jsme rádi, že se tak stalo. Každopádně i tak, přestože ty chyby tam jsou. A my to přiznáváme, víme o nich. V návaznosti na to, že se změnila legislativa. Není to nic, co by se v rámci druhého čtení nedalo opravit. Anebo aspoň, protože jsou věci, které i v té stávající legislativě, té nové, uvedeny nejsou, jako je např. to usnadnění, uvalení vazby, my si myslíme, že to je institut potřebný, tak nás to aspoň nechte tedy přepracovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy vystoupí pan zpravodaj v rámci závěrečného slova. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, vidím, že sál se postupně zaplnil, takže téma vás asi zajímá. V diskusi vystoupilo šest kolegů a diskuse byla velmi plodná včetně toho, že jsme rozpoutali řadu faktických poznámek.

Já jsem zmiňoval sněmovní tisk 866, nebo 886, teď nevím. Je to shodou okolností, že dnes je 1. února a tento sněmovní tisk je zákon č. 455/2016 Sb., který právě dnešního dne nabyl své účinnosti.

Chtěl bych zopakovat, že v rozpravě zazněl návrh na zamítnutí tohoto návrhu hned v prvním čtení a také návrh na vrácení předkladateli k přepracování.

Děkuji vám všem za diskusi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Závěrečná slova zazněla. Nyní tedy přistoupíme k hlasování. Tak jak říkal pan zpravodaj, nejprve budeme hlasovat o návrhu o zamítnutí, který zazněl dvakrát v obecné rozpravě. Ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Eviduji žádost na vaše odhlášení. Já vás odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

A já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí se zamítnutím tohoto návrhu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 304. Přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro návrh 71, proti 17. Konstatuji, že tento návrh byl přijat a předložený návrh se zamítá.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. A předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobré odpoledne. Budeme pokračovat v jednání. Otevírám bod, kterým je

156.
Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 935/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 935/1. Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vám představil návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který jsme připravili po poměrně dlouhé diskusi a za těsné spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením. Návrh předkládám společně s místopředsedou Poslanecké sněmovny Janem Bartoškem a předsedou výboru pro sociální politiku Jaroslavem Zavadilem.

Než se dostanu k hlavním cílům předkládané novely, dovolte mi, abych shrnul vývoj, který vedl k současně platnému legislativnímu stavu, který je v řadě ohledů pro osoby se zdravotním postižením nepříznivý. Jen připomenu, že v ČR žije v současné době skoro 1 100 000 občanů se zdravotním postižením, což vyplývá ze statistického šetření Českého statistického úřadu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2013. Z tohoto počtu je asi 300 tisíc lidí s těžkými vadami pohybového ústrojí, 300 tisíc sluchově postižených, z nich 15 tisíc zcela hluchých. Dále jde o 300 tisíc mentálně postižených, 60 tisíc zrakově postižených a z toho je 17 tisíc takřka nebo zcela slepých a 1 500 osob trpí nejzávažnějším smyslovým postižením, tedy jde o osoby hluchoslepé. Ostatní typy zdravotních postižení do působnosti zákona nespadají, proto je zde nezmiňuji. Z uvedeného výčtu je patrné, že se zákon nějakým způsobem dotýká více než 900 tisíc zdravotně postižených, přičemž někteří mohou čerpat jak příspěvek na mobilitu, tak příspěvek na kompenzační pomůcky, někteří pouze izolovaně na jeden z těchto typů příspěvku. K významnému omezení možnosti zdravotně postižených osob čerpat příspěvek na kompenzační pomůcky a příspěvek na mobilitu došlo v letech 2010 až 2012 v důsledku rozsáhlých legislativních změn vyvolaných tehdejší potřebu radikálně snížit výdaje státního rozpočtu v době ekonomické krize.

V rámci těchto změn bylo provedeno vícero zásahů do předchozí koncepce. Nešlo jenom o změnu zákona, ale došlo také k významným změnám podzákonných norem. Konkrétně byl mimo jiné podstatně zúžen sortiment pomůcek, na které mohl být poskytnut příspěvek, u tělesně postižených ze 16 na 9, u sluchově postižených z 18 na 9, tedy na polovinu, a u osob se zrakovým postižením z 20 na 17 položek. Zhoršení bylo také způsobeno změnou indikací pro poskytování příspěvků, což se bohužel dotklo zejména osob s těžkým tělesným postižením. V tuto chvíli je z valné většiny vázáno jen na těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí, zatímco v minulosti byl okruh příjemců podstatně širší. Dále při zmíněných legislativních změnách došlo také ke zrušení možnosti úhrady doplatků zdravotně postižených u potřebných pomůcek, které jsou sice hrazeny ze zdravotního pojištění, ale pouze částečně. Výrazným způsobem byl také v letech 2010 až 2012 změněn příspěvek pro zdravotně postižené směrem k mobilitě. Byl zrušen příspěvek na provoz motorového vozidla a nahrazen příspěvkem na mobilitu, který ale poskytuje zdravotně postiženým výrazně nižší částky měsíčně, a to za situace, kdy se ceny pohonných hmot zvýšily o třetinu. Došlo i k dalším restriktivním zásahům směrem k možnosti čerpání příspěvku na kompenzační pomůcky. Velmi nepříjemné dopady to má u vozíčkářů, kteří potřebují zvláštní úpravy osobního automobilu, které patří k finančně velmi náročným. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP