(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Robinu Böhnischovi a nyní do podrobné rozpravy ještě pan poslanec Milan Urban. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 5423. Je to v podstatě pro vaši úvahu další alternativní návrh tabulky, tak jak to tady zdůvodnil pan poslanec Zahradník, s tím, že nemění naše celkové závazky, ale řekněme, navrhuje jinou alternativu plnění závazků v jednotlivých časových horizontech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Urbanovi a ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Není žádný návrh k hlasování v podrobné rozpravě, mohu tedy ukončit bod číslo 17. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a budeme pokračovat v našem jednání, a to body z bloku prvních čtení.

 

Pevně zařazeným bodem v bloku prvních čtení je bod číslo 41. Je to

41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb.,
o Vojenské policii a o změně některých zákonů
(zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 973/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali v pátek 20. ledna, kdy jsme ukončili obecnou rozpravu. Se závěrečným slovem vystoupil pan ministr obrany Martin Stropnický a pan poslanec Michal Kučera v té době zastupoval předsedu poslaneckého klubu TOP 09, požádal o přestávku na jednání poslaneckého klubu. Tím byl bod přerušen. Prosím tedy pana ministra obrany Martina Stropnického a pana zpravodaje pro prvé čtení Václava Klučku, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů, a prosím zpravodaje pro prvé čtení, aby nás seznámil s procedurou, která vyplývá k hlasování.

Ale ještě předtím s přednostním právem zastupující místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já už jsem minule prosila, jestli by mohl být přítomný při projednávání tohoto bodu pan ministr vnitra Chovanec. Na jedné straně se v té novele tohoto zákona ubírá pravomoc Policii České republiky a myslím si, že by si k tomu měl své pan ministr vnitra říci. Bohužel, pan ministr je z dnešního jednání omluvený. Z tohoto důvodu, pane místopředsedo, navrhuji přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra vnitra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jde o procedurální návrh. Já ho nechám hlasovat bez rozpravy. Nejdříve vás všechny odhlásím, protože není jasná přítomnost. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

V procedurálním hlasování číslo 298 rozhodneme o návrhu paní poslankyně Jany Černochové, o přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti pana ministra vnitra Milana Chovance. Počet přihlášených se ustálil.

Zahájil jsem hlasování číslo 298 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 298, z přítomných 118 pro 72, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Žel, i když jsem pozval oba zúčastněné, pana ministra obrany i pana zpravodaje ke stolku, tak procedurálním hlasováním byl tento bod přerušen do přítomnosti ministra Milana Chovance. Proto končím v tuto chvíli bod číslo 41 a budeme pokračovat v dalších bodech našeho jednání. Děkuji, pane ministře, pane zpravodaji.

 

Budeme pokračovat dále. Dalším bodem našeho jednání je bod 42, kterým je

42.
Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb.,
o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
/sněmovní tisk 836/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je navrženo, aby tento tisk byl projednán podle § 90 odst. 2, tedy schválen v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Požádám pana ministra průmyslu a obchodu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a o totéž požádám pana poslance Vlastimila Vozku, který je zpravodajem pro prvé čtení.

S přednostním právem se hlásí paní poslankyně - Ne. Potom. Dobře. Můžeme tedy zahájit jednání. Požádám pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby z pověření vlády České republiky uvedl tento tisk. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství zrušilo sankce v jaderné oblasti vůči Íránu, je zřejmé, že důvod, pro který byl zákon zakazující veškeré dodávky pro jadernou elektrárnu Búšehr, pominul. Vláda proto navrhuje zrušení předmětné právní úpravy, aby tato právní regulace již negativně nedopadala na podnikatelský sektor v oblasti exportu do dané destinace. Po zrušení zákona budou moci čeští podnikatelé, stejně jako již nyní mohou podnikatelé v jiných členských státech, vyvážet do předmětné oblasti zboží nepodléhající kontrolním režimům volně a v případě zboží podléhajícího kontrolním režimům za podmínek stanovených unijním právem. V rámci snahy o co nejrychlejší vyrovnání podmínek českých podnikatelů s podnikateli ostatních členských států EU vláda navrhuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem vyslovila souhlas v prvním čtení dle § 90 jednacího řádu.

Závěrem bych vás chtěl požádat o podporu tohoto materiálu, abychom mohli společně prosadit pomoc českému exportu do tohoto teritoria. Chtěl bych zdůraznit, že tento zákon byl typickým gold-platingem, ale gold-platingem, to znamená zbytečné zpřísňování podmínek pro vlastní firmy, ale snad výjimka je v tom, že to byl gold-plating ne díky Evropské unii, ale spíš díky spojencům v NATO, když byl tento zákon přijat. Ať už je to jakkoliv, podmínky se změnily a v tuto chvíli není nejmenší důvod pro jeho platnost. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane ministře. Nyní požádám pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, aby přednesl svůj díl předkládací zprávy, protože z dopisu pana předsedy vlády ze dne 8. června loňského roku jsou úvodními slovy pověřeni oba ministři. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, k tomuto návrhu na zrušení zákona číslo 99 o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr bych udělal takový krátký komentář. Chtěl bych připomenout, že v roce 2015 přijaly Čína, Francie, Německo, Ruská federace, Spojené království, Spojené státy americké a Evropská unie a také Írán společný komplexní akční plán, který byl přijat také rezolucí Rady bezpečnosti OSN 20. července 2015, a v souvislosti s touto uvedenou rezolucí Rady bezpečnosti, to byla rezoluce 2231, byla ukončena izolace Íránu v jaderné oblasti. Zrušení zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr je tedy žádoucí s ohledem na použitelná nařízení Rady Evropské unie.

Zároveň je zrušení zákona v souladu s mezinárodněprávními závazky České republiky, neboť zákon, který my teď zrušujeme, nebyl přijat v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči Íránu. Tam šlo o něco jiného. Česká republika při přijímání tohoto zákona nebyla vedena zájmem zakázat českým podnikatelům dodávky na výstavbu jaderné elektrárny Búšehr, ale obavou z poškození České republiky v politické, bezpečnostní a rovněž ekonomické sféře. Takže ten návrh zákona odráží zmíněnou zahraničněpolitickou situaci. My máme zájem na spolupráci s Íránem v jaderné oblasti, protože pokud se tohle bude dařit, bude to posilovat mezinárodní důvěru. Jde o výlučně mírový charakter íránského jaderného programu, ve kterém my chceme participovat. Je to dáno také tím, že my patříme k zemím s vyspělou jadernou technologií a máme zkušenosti v této oblasti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP