(12.10 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Já jsem tady předložil tři návrhy na změnu tabulky č. 3. Konkrétně tedy. První návrh se týká papírových a lepenkových odpadů, které jsou recyklovány z 85 %, ovšem jsou zde určitá rizika. Prvním tím rizikem je to, že se stále více používají obtížně recyklovatelné typy papírových obalů, zejména konkrétně tedy tzv. vsákavá kartonáž, která má za cíl nahradit polystyrenové výplně krabic s elektronikou zejména poté, co Evropská komise vydala nařízení limitující použití polystyrenu jako tohoto obalového materiálu. A tyhle typy papíru se těžko recyklují. Stejně tak se těžko recyklují laminované papíry, laminované součásti papírových obalů, které sice tu vlastnost jak esteticky, tak i nějak užitkově zlepšují, ale zase na druhé straně činí problematickou jejich recyklaci. Tady je míra recyklace závislá na cyklickém vývoji ekonomiky. Je třeba říct, že když došlo k poslednímu propadu v oblasti produkce papíru v roce 2012, tak došlo k omezení recyklace více než o desetinu, což je docela zásadní věc pro dodržení toho procentového limitu.

Evropská komise v současné době vyžaduje recyklaci jen ze 60 %, to je ten bič, který nad námi drží Evropská unie, a zvýšení nad 70 % plánuje až na rok 2025. My jsme si sami stanovili ten limit 75 %, čili budeme vysoce nad požadavky Evropské unie, kdybychom snížili, jak já navrhuji, toto číslo ze 75 % na 73 %.

U recyklace skla je to trošku odlišné. Samotné Ministerstvo životního prostředí uvádí, že recyklace skleněných obalů se dlouhodobě pohybuje malinko nad 72 %, což odpovídá statisticky zjištěné účasti občanů na třídění skla. Ta je velmi stabilní, ročně se tak změní v řádu jednoho procenta. Tedy míra recyklace skla jednoznačně souvisí příčinně přímo s ochotou obyvatel do třídění se zapojit. Tady na rozdíl od předchozí položky je většina skleněného odpadu spotřebitelského, a nikoliv průmyslového typu. A zvýšení té míry, ochoty obyvatel recyklovat sklo je sociální proces, který se nedá jen tak nějak naoktrojovaným číslem v tabulce urychlit.

Recyklace skleněných obalů přesáhla 75 % jenom jednou, a to když se v roce 2012 hromadně měnily lahve v pivovarském průmyslu. I z tohoto důvodu a také proto, že Evropská komise vyžaduje minimum recyklace 60 %, navrhuji, abychom šli ze 75 na 73 %.

Poslední můj návrh se týká položky, která je v té tabulce nazvána "celkem". To celkové využití počítá kromě recyklace a dalšího využití také s energetickým využitím. A vzhledem k tomu, že u tohoto způsobu zpracování odpadu jsou stále problémy, nedaří se prostě budovat nová zařízení pro energetické využití odpadu, a když by se to dařilo, tak to naráží na poměrně značný odpor ekologických organizací. A je to i sám o sobě problém jako takový, jak veliké jednotky pro spalování budovat, zdali je pravdou, že hranice sto tisíc tun ročně je ekonomickou mezí pro rentabilitu takového zařízení, anebo zda je možné třeba začít podporovat nějaké drobnější zařízení, třeba i stávající po patřičné rekonstrukci, zařízení spalovací na energetické využití odpadu. Čili tady pořád to energetické využití nemůže naplnit patřičná očekávání, a proto vlastně to gros celkové recyklace bylo na bedrech té samotné recyklace, toho samotného třídění a separace.

Proto navrhuji, aby se ve sloupci B v řádku "celkem", tedy v tom posledním řádku, to číslo zmenšilo z 80 na 75 %, což opět výrazně bude převyšovat limit, který na nás uvaluje Evropská komise.

Já jsem tady takto zdůvodnil svůj návrh a v podrobné rozpravě potom už se přihlásím jenom k tomu návrhu a zdůvodnění už nebudu opakovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. To byl jediný přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí, takže mohu obecnou rozpravu ukončit. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat. Ptám se na závěrečná slova. Není tomu tak. Můžeme otevřít rozpravu podrobnou.

A ještě než dám panu poslanci Zahradníkovi slovo v podrobné rozpravě, je první přihlášený, konstatuji omluvu pana poslance Tomia Okamury mezi 12.10 a 13.00 hodin dnešního jednacího dne.

Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, se kterým jsem vás, kolegyně a kolegové, seznámil a který byl do systému vložen pod číslem 5335.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Golasowská, připraví se pan poslanec Böhnisch. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, kterým se mění zákon číslo 477/2001 Sb., o obalech. Bude vedený jako sněmovní tisk 877 a v dokumentech jej najdeme pod číslem 5642.

Jenom stručně jej zdůvodním, že vlastně se tam doplňuje v § 3 odst. 3, který zní: "Lehká plastová odnosná taška a velmi lehká odnosná taška smí být v místě prodeje výrobku poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení." To znamená, ten vládní návrh zákona o zpoplatnění lehkých plastových odnosných tašek rozšiřuji i o zpoplatnění velmi lehkých plastových odnosných tašek, což jsou vlastně sáčky na rohlíky, jak o nich hovořil pan ministr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Golasowské. Nyní pan poslanec Robin Böhnisch v podrobné rozpravě. A vidím další přihlášku, pana poslance Urbana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se původně rád jen odkázal na sněmovní dokument 5655, nicméně on se ještě neobjevil v systému u tohoto tisku, a tak svůj pozměňovací návrh představím na mikrofon. Pozměňovací návrh zní:

Za prvé. V bodě 3 se písmeno n) zrušuje. Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno n).

Za druhé. V bodě 4 se slova "lehká plastová" nahrazují slovem "plastová".

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Důvod, proč byla směrnice, kterou návrh transponuje, navržena, je prevence vzniku zbytečného odpadu v podobě zdarma rozdávaných odnosných tašek. Text směrnice je primárně zaměřen na lehké odnosné tašky. Z hlediska ochrany životního prostředí však není důvod, aby se omezení poskytovat tyto tašky zdarma vztahovalo pouze na lehké tašky. Takové úzké pojetí může naopak motivovat prodejce, aby poskytovali pouze tašky, které jsou silnější než 50 mikronů a které podle předloženého vládního návrhu zpoplatněny být nemusí.

V současné době většina řetězců prodávajících potraviny tyto silnější odnosné tašky zpoplatňuje. Zpoplatněny nejsou většinou v obchodech prodávajících oblečení a další spotřební zboží. Navržená změna nepřinese výrazné dopady na spotřebitele s ohledem na poměr ceny tašky a nakupovaného zboží. Přičemž zkušenosti obchodních řetězců, které zpoplatnění odnosných tašek zavedly, poukazují na jednoznačný efekt v omezení množství spotřebovaných tašek.

Tolik zdůvodnění. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP