(11.10 hodin)
(pokračuje Brabec)

Je také navržena změna právní úpravy výjimek z procesu EIA, o nichž bude rozhodovat výhradně vláda, a to na základě stanovení kritérií.

Ruší se rovněž možnost veřejnosti a dotčených orgánů vyjadřovat se k posudku, a dochází tedy ke zkrácení procesu EIA o lhůtu pro tato vyjádření plus další související lhůty, což znamená, že celkové zkrácení procesu EIA v důsledku této úpravy je přibližně o 50 dní, u složitějších záměrů i více.

Navrhuje se rovněž změna koncepce platnosti stanoviska EIA, kdy dochází k prodloužení základní doby platnosti ze stávajících pěti let na sedm let s tím, že při prodloužení platnosti stanoviska EIA bude kontrolováno, zda je stále aktuální z hlediska vývoje změn v území a případně v projektu. Je tady samozřejmě možnost na prodloužení, to by bylo o dalších pět let, takže v zásadě je možné říci, že nově bude stanovisko EIA minimálně o těchto sedm plus pět let možno prodloužit a bude tak mít platnost standardně, tedy 12 let, s tím, že jsem pevně přesvědčen, že v rámci této lhůty 12 let bude i v České republice možno drtivou většinou záměrů dodělat, ukončit a samozřejmě začít s dalšími navazujícími řízeními.

Rovněž se upravují a zpřísňují podmínky pro udělování a prodlužování a také odnímání takzvaných autorizací pro zpracování dokumentace, posudků a vyhodnocení, a to s účelem zvýšení odbornosti autorizovaných osob a kvality jimi zpracovávaných dokumentů.

Jsou rovněž dílčí úpravy procesu SEA a v neposlední řadě, a to je důležité, také dochází ke kompletní revizi takzvané přílohy č. 1, která obsahuje konkrétní posuzované záměry, a dochází k tomu, že se posouvají záměry z kategorií od té nejpřísnější, kde se automaticky provádí celý proces EIA, až do kategorie 4, kde se proces neprovádí vůbec. Takže bude nově celá řada kategorií posuzování záměrů, kde se vůbec nebude posuzovat podle zákona EIA, nebo budou spadat tyto záměry do té řekněme snadnější kategorie posuzování, což rovněž bude znamenat zjednodušení a zkrácení posuzování, a tedy i stavebního řízení.

Tento bod byl velmi dlouho intenzivně projednáván samozřejmě i v rámci meziresortního připomínkového řízení, drtivá většina rozporů byla vyřešena už v mezirezortu, zbytek potom na vládě. Vy dobře víte, že v rámci stavebního zákona jsou rovněž určité změny v rámci zákona EIA, a proto jsem velmi rád, že se transpoziční novela dostává rovněž do prvního čtení a bude možnost jít rychle potom do výborů, aby byla posuzována společně se stavebním zákonem.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já ve své zpravodajské zprávě navážu. Jak již bylo řečeno, předložená novela reaguje na změnu směrnic Evropy o posuzování vlivu na životní prostředí, takže se jedná z větší části o transpoziční novelu, kde převážná část drobných změn, kterých je asi 123, jsou různá upřesnění, nová terminologie, zpřesnění názvů. A potom jsou tam samozřejmě některé zásadní změny, které zjednodušují stávající stav. Já vím, že někteří kolegové, když slyší slovo EIA, nebo spojení EIA, tak už zbystří a cítí nějakou zradu nebo něco podobného. Ale tady si myslím, že je to přesně obráceně.

Ze zásadních nových změn, které vnímám pozitivně, bych tady vypíchl především zjednodušení přílohy 1, kde je seznam jednak limitních záměrů, jednak podlimitních záměrů, to znamená u první skupiny těch, kde vlastně musí proběhnout proces EIA, u druhé skupiny tam, kde probíhá zjišťovací řízení, a hlavně u skupiny podlimitních záměrů dochází k výraznému zjednodušení a zmenšení okruhu záměrů. Tam se dá hranice, kdy záměr spadá do kategorie podlimitní, nyní je tam hranice 25 % limitu, což doposud nebylo. Takže tady vnímám určité zjednodušení a pozitivum i pro různé investory a různé záměry.

Další pozitivní změna je vypuštění toho, že když správní úřad zadává nezávislý posudek, který vlastně má zhodnotit dosavadní průběh procesu EIA a různé připomínky a samozřejmě studii, kterou předkládá oznamovatel, tak doposud podléhala tato nezávislá studie, toto nezávislé stanovisko veřejnému projednávání. V rámci zjednodušení procesu je toto z projednávání vypuštěno, a je to logické, protože je to vlastně odborné stanovisko, které zpracovává autorizovaná osoba a které samozřejmě není součástí dokumentace předkladatele. Tam dokonce i v zákoně je vyčleněno, že ten, kdo zpracovává odborný posudek, se nesmí v žádném případě podílet na zpracování studie EIA, kterou předkládá oznamovatel.

Další, a to vidím jako zpřísnění, je, že se vlastně zavádí nově, že některé záměry musí být posuzovány i z hlediska dopadů na klima a na ochranu klimatu. Dále je tam určité zpřísnění, kde se zohledňují evropsky významné lokality a dopady na zdraví člověka, ale myslím si, že to je správně. A pak je tam samozřejmě další spousta jiných drobných úprav.

Já myslím, že potom to bude podrobně probráno i na výborech, a případně, kdyby byl nějaký dotaz, tak se o tom můžeme dál pobavit. Myslím, že jsem tady zmínil asi zásadní body. Pokud bych na něco zapomněl, tak se k tomu ještě vrátím, ale v tuto chvíli je to z mé strany všechno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Jako první vystoupí pan poslanec Zahradník, připraví se pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vždycky když se otevírá k novelizaci zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, tedy zákon o EIA, tak bychom navzdory ujišťování pana ministra i pana zpravodaje měli být velmi ostražití a měli bychom aktivovat prastaré varování "občane, střez si svůj život a majetek, parlament zasedá".

Předminulý pokus, nechci se vyjadřovat nějak záporně k formálnímu pokusu o narovnání věcí ve věcech devíti projektů, který novelizoval zákon o posuzování vlivu a jehož výsledek dneska v našem právním řádu má číslo zákona 39, o posuzování vlivu, přinesl celou řadu koncepčních problémů, které vnímá velmi negativně jak naše veřejnost, tak i veřejnost odborná. Celá řada projektů je zablokována, velmi těžce se nám daří projekty aspoň nejvýznamnější znovu vracet do hry. U celé řady projektů, které již měly EIA schválenou, budeme muset nechat EIA dělat znovu.

Odborná veřejnost vyčítá, tedy hlavně podnikatelé ve stavebnictví, ministerstvu, že ne úplně řeší koncepční problémy, které minulá novela způsobila. Dokonce vytýkají, že neprobíhá patřičná diskuse na odborné úrovni. Vytýkají předloženému zákonu, že ne úplně řeší možnosti, jak zkracovat lhůty, které brzdí právě proces EIA a v navazujícím řízení pak také brzdí i proces vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení. Máme tady výtky ke způsobu zpracování posouzení vlivu regulace, to je RIA, tak jak byla provedena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP