(11.00 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Než budeme pokračovat v dalším hlasování, tak mi dovolte, abych přivítal zahraniční delegaci, protože na galerii pro hosty se dostavil první místopředseda Sněmovny reprezentantů Parlamentu Irácké republiky, šejch Humám Hamúdí s delegací. Prosím o přivítání. (Poslanci povstávají, potlesk.)

Budeme tedy pokračovat v hlasování. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak.

V rozpravě nezazněl ani návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, v tom případě vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

20.
Návrh poslanců Antonína Sedi, Robina Böhnische, Romana Sklenáka,
Bohuslava Chalupy, Dany Váhalové a dalších na vydání zákona o odškodnění
za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům
z povolání a zaměstnancům rezortu obrany a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 378/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Zákon o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům resortu obrany a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 378, jsem předkládal již 23. října 2015, takže nebudu to opakovat. Nicméně pro vaši informaci, první čtení proběhlo až 9. 9. 2016 a dnes tedy druhé čtení. Proto si dovolím pouze dvě poznámky.

Ta první, pro připomenutí: Je navrhován kompenzační příspěvek k důchodu ve výši 1 500 korun osobě, které vznikl nárok, a 750 korun vdově či vdovci po této osobě. A druhá poznámka: Podle posledních informací počet oprávněných osob již nedosahuje ani počtu tisíc. Proto děkuji za projednání návrhu jak výboru pro obranu, tak také tady v co nejkratším možném termínu, protože průměrný věk oprávněných osob překračuje 80 let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Záznam výboru byl doručen jako sněmovní tisk 378/2. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu. Pan zpravodaj Martin Sedlář se omlouvá, zastoupí ho dnes pan poslanec Bohumil Chalupa. Prosím, informujte nás o projednávání návrhu ve výboru. Máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem projednání ve výboru pro obranu z 36. schůze výboru pro obranu ze dne 2. listopadu 2016 k návrhu poslanců Antonína Sedi a dalších o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu obrany a o z měně některých zákonů, viz sněmovní tisk číslo 378. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení zástupce navrhovatelů, poslance inženýra Antonína Sedi a zpravodajské zprávě Martina Sedláře a po rozpravě nepřijal k návrhu zákona v závěrečném hlasování usnesení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nevidím žádný návrh. Je-li tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se pana navrhovatele nebo pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo v tomto momentě. Není tomu tak. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a eviduji přihlášku pana navrhovatele. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Na výboru pro obranu jsem navrhoval pozměňovací návrh, který řeší jednu z důležitých připomínek vlády. Ta uvedla, že Ministerstvo obrany nemůže hradit z rozpočtu kapitoly 307 kompenzační příspěvek k důchodu těm osobám, jejichž plátcem důchodu není Ministerstvo obrany. Proto můj pozměňovací návrh, ke kterému se přihlašuji, ke sněmovnímu dokumentu 5204, ten tohle řeší. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. A nyní se táži pana navrhovatele a zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo? Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nepadly, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji vám.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

53.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1003/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, důvody předložení tohoto bodu jsou dva. Jeden je transpozice příslušné evropské směrnice. Termín pro transpozici uplyne 16. května 2017. Tím druhým, neméně důležitým důvodem, a troufám si dokonce říct, že pro mnohé z nás ještě důležitějším, je to, že jsme využili tuto transpozici jako určitý nosič pro to, abychom do zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dali některé další, zjednodušující a zrychlující, řekněme, instituty nebo body, které by měly vést a určitě povedou ke zkrácení řízení.

Jak už jsem řekl, a všichni si dobře pamatujeme, že provedení správné a včasné transpozice směrnice EIA, s kterou měla Česká republika v uplynulých letech hodně problémů, je tedy povinností České republiky vyplývající z evropského práva a také je například jednou ze základních podmínek pro čerpání evropských fondů, a to nejenom z operačního programu Životní prostředí, ale v zásadě ze všech programů. Správné a včasné provedení transpozice může také ohrozit, a už nám bylo jasně řečeno, že by mohlo samozřejmě ohrozit, i schvalování a financování těch devíti prioritních dopravních záměrů, které se podařilo vyjednat s Evropskou komisí a kde, jak mohu s radostí informovat, už sedm těchto projektů bylo schváleno tou takzvanou ve velkých uvozovkách náhradní EIA, tedy tím závazným stanoviskem, a u těch dvou projektů zbývajících by toto stanovisko mělo být vydáno opravdu v nejbližších několika dnech.

Předmětem novely je, jak už jsem řekl, transpozice požadavků revize směrnice a také celá řada dalších změn, jejichž cílem je snížení administrativní zátěže správních orgánů i investorů, a to prostřednictvím zjednodušení a zkrácení řady lhůt a podmínek a také zúžení okruhu posuzovaných záměrů. Vyberu z nich jenom ty nejdůležitější.

Navrhuje se tedy stanovit okruh takzvaných navazujících řízení přímo v samotném textu zákona, jehož výsledkem by měla být větší právní jistota investorů i správních orgánů. Dochází k zásadní změně v koncepci takzvaných podlimitních záměrů. Jenom pro informaci, podlimitních záměrů, tedy těch, které nedosahují hodnot kategorie dva, se v České republice posuzují přibližně 2 tisíce ročně a pouze 300 z nich, o nich je pak rozhodnuto v rámci většinou krajských úřadů, že budou postupovat do dalšího posuzování, do zjišťovacího řízení. Nově by z těchto 2 tisíc záměrů mělo být posuzováno pouze 300. Takže 1 700 podlimitních záměrů nebude nově vůbec posuzováno podle zákona o posuzování vlivů záměru na životní prostředí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP