(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě se tedy nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutí navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, aby předložený návrh k projednání byl dán ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 292. Přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 124, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, případně výborům k projednání. Žádný takový návrh nevidím.

 

V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení na projednávání o 30 dnů.

Nyní tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 293. Přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 110, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednávání byla zkrácena o 30 dnů.

 

Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

79.
Návrh poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka,
Jaroslava Borky a Soni Markové na vydání zákona o zajištění právní pomoci
/sněmovní tisk 390/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 390/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Návrh zákona, který vám jménem kolegů předkládám, má číslo 390. Byl předložen v lednu 2015 a do jisté míry řeší podobnou problematiku jako předcházející návrh zákona o advokacii. Řeší otázku poskytování právní pomoci občanům.

Právo na právní pomoc je založeno přímo ústavním pořádkem České republiky, kdy podle článku 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má na právní pomoc právo každý v řízení před soudy, jinými státními orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. Právní pomoc je dnes upravována jednotlivými právními předpisy. Není ale poskytována jednotně ani systematicky.

Cílem návrhu je především sjednocení jednotlivých dílčích úprav a stanovení kritérií pro poskytnutí potřebné právní pomoci a bezplatné právní pomoci nebo právní pomoc za sníženou odměnu osobám, které nemají dostatečné prostředky pro zabezpečení kvalifikovaného hájení svých práv. Vzhledem k identifikovaným problémům je návrh předkládán tak, aby upravil právo na poskytnutí právní pomoci, za druhé aby upravil bezplatnou právní pomoc a za třetí aby novelizoval zákony, které již úpravu, právní pomoc upravují tak, aby jejich ustanovení nekolidovala s novým zákonem.

Upozorňuji, že s ohledem na dlouhou dobu od předložení návrhu zákona, tedy dva roky, bude zapotřebí i aktualizovat návrh s ohledem na v mezidobí přijaté předpisy.

Účelem zákona by pak mělo být vytvoření systému poskytování právní pomoci a zabezpečení jejího poskytování v rozsahu stanoveném zákonem. Bezplatná právní pomoc by měla být poskytována osobám, které v důsledku své materiální potřebnosti nemohou využívat právní služby k tomu, aby mohly řádně uplatnit a ochránit svá práva, a které prokážou, že jejich majetkové poměry odůvodňují zajištění právní pomoci na náklady státu.

Poukázala bych na závěrečnou část negativního stanoviska vlády k našemu návrhu. Vláda zde uvádí, že do konce roku - podotýkám, návrh byl předložen v lednu 2015 - bude předmětem jednání o bezplatné právní pomoci vládní návrh zákona. Ptám se, kde ho máme.

Děkuji vám. (Potlesk z lavic poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní prosím, aby se slova ujal poslanec pro prvé čtení poslanec Marek Černoch. (Poslanec nepřichází.) Požádám o chvíli strpení. (K řečništi přichází poslanec Tejc.)

Není otevřena rozprava. Můžete vystoupit buď s přednostním právem, nebo s procedurálním návrhem. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, já jsem také marně hledal pana poslance Černocha, který je zpravodajem tohoto tisku. Přestože jsem ho zahlédl před nějakou chvílí tady v sále, tak v tuto chvíli tady není. Takže pokud bude zájem, aby ten bod mohl pokračovat, tak jako předseda výboru bych případně podal návrh na to, abych byl ustanoven pro tuto dobu pro toto čtení zpravodajem zákona, abychom Sněmovnu neobírali o drahocenný čas.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že se jedná o prvé čtení, musíme hlasovat o změně zpravodaje. (Nesrozumitelná odezva ze sálu. Chvíle vyčkávání.)

Zpravodaj jest přítomen, ale je mimo sál. To znamená, mohu navrhnout přerušení jednání. V tom případě přerušuji jednání na 3 minuty. Počkáme, až se dostaví zpravodaj tohoto tisku. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 10.47 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP