(9.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kolovratník se hlásí? Ne, stahuje. A už to vypadá, že se pan poslanec Klaška dočká, takže prosím, máte slovo s řádnou přihláškou.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Pane předsedo, děkuji mnohokráte za slovo. Jasně, chápu. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi taky, abych se k tomuto zákonu vyjádřil -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já ještě poprosím skupinky, které zde diskutují, aby se rozpustily a věnovaly pozornost této závažné věci. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji. Pozorně jsem poslouchal tuto debatu, ze které vyplývá, že jsme narazili na docela zajímavý a složitý problém. A musím se zásadně také ohradit, nebo vymezit proti slovnímu spojení lobbistická skupina Ministerstva obrany. Myslím si, že k jednomu ze základních atributů státu patří zajišťování vnější bezpečnosti a obrany jeho příslušníků, tedy státu. A to byla taky základní pohnutka, proč jsem předložil pozměňující návrhy do původní novely Ministerstva dopravy, která předpokládala, nebo umožňovala stávajícím provozovatelům požádat stát o vyvlastnění letištních pozemků, eventuálně infrastruktury v jejich prospěch. Prakticky by to tedy znamenalo, že stát bude vyvlastňovat státní majetek jiného úřadu, který právě zajišťuje onu obranyschopnost země. S tímto jsem se tedy neztotožnil, nesmířil a myslím si, že v dnešní době tento zájem je výrazně větší než zájem vyvlastnit ve prospěch stávajících a někdy soukromých provozovatelů. To byl jeden důvod.

A druhý důvod je, že při vědomí toho, protože jsem původní profesí architekt, nebo stavař, tak se mi těžko ztotožňuje s tím, že letištní nebo přistávací dráha je plocha, v soudní praxi není uznávána jako stavba, protože to stavba jednoznačně je. Často je budována stavebními firmami, nebo vždycky stavebními firmami za použití různých stavebních strojů a stavebních materiálů, a jde tedy o těleso, je to stavba jako těleso podobné dopravním stavbám, jako je silnice nebo dálnice.

To jsou tedy dva základní důvody, proč jsem předložil své pozměňující návrhy. Předložil jsem je hospodářskému výboru, který je schválil, a až potom, později po druhém čtení, když jsem byl na výjezdním zasedání rozpočtového výboru v severních Čechách, potom došlo k nějakému přehodnocení.

Chtěl bych sdělit, že na základě dosavadní diskuse také podporuji vrácení do druhého čtení, aby se diskuse mohla dokončit a chyby napravit. Děkuji za pozornost.

(Poslanec Kolovratník signalizuje zájem vystoupit.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud je to řádná přihláška do rozpravy, pane poslanče, tak prosím počkejte, protože s faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Promiňte prosím, já nechci příliš vstupovat do této věcné debaty, ale jsou přece jenom některé pojmy, na které bychom si měli dát pozor, abychom se sami nedezorientovali. Pan poslanec Klaška řekl, že hrozila situace, kdy stát by vyvlastňoval státní majetek jedné instituci na druhé. Veškerý majetek státu patří České republice. Vlastníkem je Česká republika a teď má právo hospodaření s tímto majetkem ta instituce, ona instituce, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany. Je samozřejmě možné měnit právo hospodaření tohoto majetku, jehož vlastníkem je vždycky ale Česká republika. Představa, že by stát vyvlastňoval státní majetek, která znepokojila pana poslance Klašku, nás znepokojovat nemusí, protože něco takového možné není.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Klaška si přeje reagovat formou faktické poznámky.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Myslím, že už tady proběhla diskuse ohledně letiště Plzeň-Líně, které je ve vlastnictví státu, kterému není placen řádně nájem, a při přistání vojenského vrtulníku ještě za to stát musí platit. Tak si myslím, že tady taky něco nesedí. Myslím si, že původní novela skutečně takhle byla. Už se o ní teď nehovoří, teď se hovoří o jiných variantách. Skutečně, pojďme vrátit novelu do druhého čtení a zkusme napravit ty záležitosti.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kolovratník s řádnou přihláškou. A je zatím posledním přihlášeným do rozpravy.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, milí hosté, kteří nás sledujete, já vám přeji dobré dopoledne. Já jsem se nakonec rozhodl krátce vystoupit v zastoupení svého kolegy Ivana Pilného, předsedy hospodářského výboru, který onemocněl akutní virózou. A chci vás jako místopředseda garančního hospodářského výboru poprosit: Důvěřujme svým výborům. My jsme tu debatu vedli velmi pečlivě k tomuto zákonu, věnovali jsme se mu tuším dvakrát, v loňském roce v červnu, naposledy na konci loňského listopadu, a na garančním hospodářském výboru demokratickou většinou, tak jak jsou zastoupeni zástupci všech poslaneckých klubů, jsme se nakonec shodli na tom, že propustíme, resp. doporučíme minimální, chcete-li minimalistickou variantu, která schvaluje, nebo pozitivně se vyjadřuje pouze k pozměňovacím návrhům pana zpravodaje Snopka, které byly připraveny společně s Ministerstvem dopravy, a jedno upřesnění k leteckým modelům od Ivana Adamce.

Víme a jsme si vědomi toho, že tato minimální verze nesplňuje a neřeší problémy, které tady dnes často emotivně diskutujete. Já s vámi souhlasím. Víme o letišti Líně, víme o Příbrami, ale já to vnímám i jako shodu dvou ministrů, možná ústupek Ministerstva obrany. Byla to původně - a znovu to opakuji - transpozice evropské legislativy, pouze základní transpozice, a tak jsme se na hospodářském výboru domluvili, že v tuto chvíli ji propustíme a odsouhlasíme.

Mým úkolem pochopitelně není hovořit za exekutivu, za pány ministry. Těch možností je více. Byly tu zmíněny obavy, jestli to stihneme do konce volebního období. Jsou možnosti podání poslaneckého návrhu v tom smyslu, že bude připraven na ministerstvu, ale někteří poslanci se pod něj v uvozovkách podepíší, připraví ho, tím ten proces bude rychlejší. Těch možností je více. Ale jménem předsedy hospodářského výboru i svým, toho garančního, vás chci poprosit, abychom nevraceli téměř po roce projednávání tento materiál k dalšímu projednání. Abychom ho dnes v té minimální verzi - opakuji, tak jak jsme se shodli na garančním výboru - schválili. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Žádné další přihlášky do rozpravy nemám. Ještě přečtu omluvy. Pan předseda vlády mění omluvu na celý jednací den. Paní poslankyně Válková se omlouvá od 9 do 9.30 ze zdravotních důvodů a pan poslanec Radim Fiala dnes od 9 do 12 hodin z důvodu jednání.

Končím rozpravu. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážený pane předsedo, nejprve tady máme procedurální návrh na vrácení do druhého čtení. Ten budeme hlasovat a pak bych vás seznámil s procedurou na základě výsledků hlasování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, souhlasím. Ještě je tu žádost na odhlášení, takže všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sedi, který podal návrh na opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 289, přihlášeno je 142, pro 83, proti 34, tento návrh byl přijat. V tom případě jsme rozhodli o opakování druhého čtení tohoto tisku a končím projednávání bodu 208.

 

Budeme pokračovat bodem 217, ale ještě omluvy pana poslance Adámka od 16. hodiny do konce jednacího dne a pana poslance Havíře od 10.15 do 13. hodiny z osobních důvodů.

 

Takže otevírám bod

217.
Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
/sněmovní tisk 699/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP