(12.10 hodin)
(pokračuje Grospič)

Ve druhém čtvrtletí 2016 však provedla Česká obchodní inspekce 95 kontrol a z toho 50 % poskytovatelů pohřebních služeb nedodrželo právní předpisy. Nejčastěji se jednalo o porušení povinností informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků a poskytovaných služeb nebo nevydání písemného potvrzení o převzetí objednávky, za což Česká obchodní inspekce pravomocně uložila celkem 41 pokut v celkové hodnotě 73 tisíc korun.

V této souvislosti chci říci, že považuji tento zákon i jeho předložení za poměrně potřebné, protože se jedná o oblast, která má velký dosah do života každého člověka.

Kdybych si dovolil pokračovat, tak kontrola České obchodní inspekce hovoří potom dále o tom, že proběhla u 95 poskytovatelů pohřebních služeb v celé ČR v období od 1. dubna 2016 do 30. 6. 2016 a že tyto kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností prodávajících vyplývajících z obecně závazných právních předpisů při nabídce a poskytování pohřebních služeb a povinností vyplývajících ze zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v návaznosti na další zákony, zejména zákon o pohřebnictví. Takže ve sledovaném období bylo opět zjištěno jednotlivými inspektoráty, že ve 46 případech, což představovalo téměř 50 % z celkového počtu kontrol 95, došlo k pochybením v této oblasti.

Chtěl bych se v této souvislosti ještě zmínit o druhé okolnosti. Asi jako mnozí z vás jsme byli osloveni nejrůznějšími provozovateli pohřebních asociačních služeb. Chtěl bych zde připomenout skutečnost, že už od roku 2011 připravovalo Sdružení pohřebnictví v ČR a pan doktor Rambousek v úzké spolupráci s Asociací pohřebních služeb ČR podklady pro předmětnou novelu a od roku 2013 do roku 2015 se usilovně pracovalo na jejím znění, a to zejména tedy v odborné veřejnosti v tomto smyslu pojmu pohřebnictví. V prosinci 2015 odborná veřejnost prokazatelně předala ministerstvu návrh své novely s předmětem, že o ní bude jednáno. Byl jsem však osloven s tím, že opak byl pravdou. Ministerstvo si připravilo svou novelu, která se měla projednávat, a vlastně dnes ji máme na stole, byť zřejmě v modifikované podobě, a chtěl bych upozornit, že v této souvislosti se právě na Ministerstvu pro místní rozvoj a na paní ministryni dotazovaly některé pohřební služby a krematoria, která navenek zajišťovala zejména Unie pohřebních služeb, které však ostatní odborná pohřební veřejnost oprávněně kritizovala. Jde i o to, že pro jejich zcela zjevné obcházení zákona o pohřebnictví spočívající například v umístění provozovny pohřební služby v objektu poskytovatele zdravotní péče či zneužívání dominantního postavení, tzv. kremační turistiku, kdy sváží zesnulé do krematoria i přes půl republiky v nákladních autech v počtu cca 30 i více ke zpopelnění do svého krematoria, a to na úkor ostatních krematorií, a navíc tato ministerská novela prý bude mít i z jejich pohledu dopad na fungování integrovaného záchranného systému podle krajských krizových plánů, jelikož pohřební služby již nebudou muset disponovat předepsanou vozovou a chladicí technikou nutnou pro případ mimořádných událostí, a některá krematoria se dokonce mohou uzavřít, neboť nebudou mít co zpopelňovat díky uvedené kremační turistice.

Samostatnou kapitolou je kauza pohřbívání plodů, u které byla odhalena potenciální možnost tunelování veřejného rozpočtu formou sociálních dávek určených na pohřbení mrtvých. Chtěl bych se právě v této souvislosti zeptat paní ministryně, zda je toto oprávněné tvrzení, nebo zda se nezakládá na pravdě a je čistě jenom vyjádřením názoru určitého segmentu poskytovatelů služeb v této oblasti, protože by to mohlo výrazně potom ovlivnit projednávání tohoto zákona a samozřejmě i načítání pozměňovacích návrhů, které by ve své konečné fázi mohly tuto velice lidsky citlivou oblast ovlivnit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. V tuto chvíli se slova ujme poslední řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Lukáš Pleticha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vláda, kolegyně, kolegové, nebudu opakovat, co už bylo řečeno. Pouze vystoupím s několika návrhy, komu ještě dále přikázat tento tisk, protože podle toho, jak se snaží tato novela zákona některé věci precizovat, tak jsem přesvědčen o tom, že tam nedošlo k dobré spolupráci s rezorty minimálně kultury a obrany, protože třeba § 4 Nakládání s ostatky, tak podle úpravy, která na jednu stranu se snaží omezit výstavy typu bodies, tak ale zároveň také dopadne na muzea, galerie, kostnice, kde jsou vystaveny různé historické ostatky, a nevím, jak dneska bude třeba Národní muzeum získávat souhlas příbuzných avarského bojovníka z doby železné nebo bronzové.

Takže já si myslím, že by si tento zákon měl vzít do své péče i výbor pro vědu, vzdělávání a kulturu a rovněž tak výbor pro obranu, protože já tam nevidím moc době zpracovánu třeba návaznost na problematiku válečných hrobů, anebo nejsem i přesvědčen, že třeba přeprava ostatků vojáků z mise je v souladu s tímto zákonem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lukáši Pletichovi a ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj. Samozřejmě. V rozpravě ještě, nikoliv tedy se závěrečným slovem. V rozpravě. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegové, kolegyně, já jenom chci avizovat, že v podrobné rozpravě navrhnu zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pan poslanec Ladislav Okleštěk ještě v obecné rozpravě. Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se paní ministryně, jestli má zájem o závěrečné slovo. Prosím. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně a vážení pánové poslanci, já bych nejprve chtěla poděkovat Poslanecké sněmovně, že dnes zařadila tento tisk na jednání v průběhu dnešního dne.

Vyjádřím se velmi obecně k některým věcem, které zde padly. Vnímám je jako podněty do výborů. Několik věcí. Jsem si vědoma, a říkala jsem to již ve středu, že jste oslovováni různými zájmovými skupinami, což i zde v prohlášení poslanců, kteří zde hovořili, se to u některých objevilo. Nicméně ráda bych reagovala, že pokud se jedná o spolupráci se Sdružením pohřebnictví, Asociací pohřebních služeb, Unií pohřebnictví, Asociací krajů, Svazem měst a obcí, krematorii a dalšími, tak samozřejmě Ministerstvo pro místní rozvoj spolupracovalo se všemi. Například v ruce držím dopis, kde mě předseda Sdružení pohřebnictví žádá, ať nekomunikuji s Asociací pohřebních služeb, protože je nepovažují za řádné partnery, což pravděpodobně i někomu zde bylo opomenuto sdělit. (V sále je velký hluk.)

Pokud se podíváme na oponentní návrhy, které se objevují v řadách, které vám jsou dávány ze strany pravděpodobně Asociace pohřebních služeb, tak například první návrh je, aby Ministerstvo pro místní rozvoj nebylo orgánem dohledu v této oblasti. To je to, co zavádíme, prosím vás, touto novelou. Takže samozřejmě s tímto nemůžeme souhlasit a možná i díky tomuto vyjádření se všichni společně zamyslíme, jak moc jsou pádné zájmy těch, kteří oslovují vás jako zákonodárce.

Jsem připravena se svým týmem obhájit vše, co je součástí novely zákona o pohřebnictví. Zákon, který je vám tady předkládán, je kompromisem - kompromisem! - mezi odbornou veřejností, kraji, městy a Ministerstvem pro místní rozvoj. Ministerstvo si určitě nenapsalo novelu na úřednické úrovni -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás na chvíli přeruším a požádám sněmovnu o klid! Já bych prosil, aby diskuse, které se netýkají předmětu jednání, byly zásadně v předsálí a nechali jste paní ministryni v důstojném prostředí říct své závěrečné slovo. Není to nic jednoduchého, ta norma, a myslím si, že je důležité, abychom si vyslechli závěrečné slovo paní ministryně v klidu. Prosím, pokračujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP