(11.20 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Důvodem předložení tohoto návrhu je nutnost dořešit podporování elektřiny vyrobené v malých vodních elektrárnách, které byly zrekonstruované v období od 2. října 2013 do 31. prosince 2015, neboť tyto elektrárny jsou podle dosavadního znění zákona považovány za uvedené do provozu dnem 1. ledna 2016. Na základě přechodného ustanovení zákona č. 131/2015 Sb. výrobci elektřiny z malých vodních elektráren rekonstruovaných nebo modernizovaných v uvedeném období nepobírali od 1. ledna 2016 podporu, ačkoli jim byla do 31. prosince 2015 vyplácena a existuje notifikační rozhodnutí Evropské komise o souladu této podpory s pravidly EK.

Předložený návrh novely zákony o podporovaných zdrojích energie navrací situaci do stavu, který odpovídá skutečnosti, a výrobcům elektřiny logicky vrací nárok na podporu od termínu, kdy byla rekonstrukce nebo modernizace malé vodní elektrárny skutečně dokončena.

Současný stav, který nastal po prvním lednu 2016, a fakt, že elektřina z rekonstruovaných malých vodních elektráren nebyla podporována po dobu 9 měsíců, výrazně negativně dopadá na hospodaření subjektů provozujících malé vodní elektrárny. Zvláště negativně dopadá na státní podniky povodí, které byly nuceny zhoršení provozního výsledku hospodaření kompenzovat zvýšením cen vody. Proto je potřebné tento problém řešit co nejrychlejším postupem.

Vláda ČR doporučuje, aby návrh byl přijat již v prvním čtení, a to v souladu s § 90 odst. 2, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě výše uvedeného si vás dovoluji požádat o podporu a schválení novely tohoto zákona již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Milan Urban. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr tady velmi podrobně popsal důvod předložení příslušné novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Zároveň seznámil Poslaneckou sněmovnu s žádostí o to, aby tato novela byla projednána v takzvaném zrychleném čtení podle § 90. Já tedy nemám nic, čím bych mohl jeho podrobné úvodní slovo doplnit tak, aby vás to zaujalo. Takže jen chci říct, že podporuji to, abychom se případně pokusili dnes doprojednat tuto novelu, tak aby určité příkoří, které se děje malým vodním elektrárnám, bylo napraveno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neeviduji. Je-li tomu tak, končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si pan navrhovatel nebo zpravodaj chce vzít závěrečné slovo v této fázi. Není tomu tak.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 997 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Eviduji žádost o vaše odhlášení, já vás tedy odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení vašimi kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 252. Přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro 130, proti žádný. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

V tom případě tedy zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku neeviduji. V případě, že je tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda v této fázi si chtějí vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č.165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 997."

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 253. Přihlášeno je 140 poslanců, pro návrh 137, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Projednávání tohoto bodu končím. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a otevřu další bod dnešního jednání. Tím je

21.
Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 888/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 18. ledna 2017, kdy obecná rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jan Birke a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jaroslav Foldyna.

Táži se, zda pan zpravodaj chce vystoupit v tento moment. Přejete si vystoupit, pane zpravodaji? Prosím, udělím vám slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom poznamenat, že při projednávání v hospodářském výboru hospodářský výbor nedospěl k závěru při projednávání, projednal pouze pozměňovací návrh, s tím hospodářský výbor souhlasil. Nicméně k návrhu zákona jako takovému nepřijal usnesení, čili věc je v této chvíli otevřená a můžeme dál pokračovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Připomínám, že usnesení hospodářského výboru a záznam výboru byly doručeny jako sněmovní tisky 887/2, 3 a 4 a usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bylo doručeno jako sněmovní tisk 888/5. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Já eviduji faktickou poznámku pana poslance Petra Bendla, ale faktická poznámka je reakce na řádnou rozpravu, tak já mu udělím řádně slovo. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Já využiji toho, že nikdo jiný není přihlášený, a tudíž s řádnou, byť nebudu dlouhý, připomínkou. Já jsem chtěl požádat alespoň Poslaneckou sněmovnu, protože jsme při prvním čtení, když jsme diskutovali tento problém a odkazoval jsem na skutečnost, že dochází-li v oblasti údržby komunikací k soutěžím, tak zcela prokazatelně dochází k lepší efektivitě nakládání s finančními prostředky.

Tento návrh zákona otevírá dveře tomu, aby jednotlivé kraje nemusely vypisovat výběrová řízení na údržbu komunikací, a myslím si, že by stálo za to, aby tady byla na stole konkrétní čísla. Minule jsem v tom prvním čtení prosil pana ministra, aby je přinesl, protože samozřejmě Ministerstvo dopravy je má. Při druhém čtení, když jsme to naposledy projednávali, tady pan ministr nebyl a dneska tady není také.

Já předpokládám a pevně věřím tomu, že to nebude trvat věčně a že se má Poslanecká sněmovna sejít i v tom týdnu variabilním, a bylo by dobře, aby pan ministr měl možnost se k tomu vyjádřit, resp. já bych o to prosil. Protože jsem přesvědčen, že byste ta čísla slyšet měli. To za prvé.

A za druhé, aby také došlo k vyvrácení toho pocitu, že snad se jedná o otevírání šance k řešení údržby v případě mimořádných situací, tzn. povodní, různých sněhových kalamit atd., atd. Ono to tak není. Na to máme speciální legislativu, která umožňuje vždycky v rámci krizového řízení, ať už je to starosta nebo starostka v dané lokalitě, v regionu hejtman či hejtmanka a na úrovni státu premiér nebo ministr vnitra nebo vládou pověřený ministr, který řídí to krizové řízení a nemusí se v tu chvíli v případě, že dojde k vyhlášení mimořádného stavu, zabývat tím, že bude soutěžit různé úklidové práce apod., protože tím bychom se nikam nedostali.

Z tohoto titulu navrhuji, abychom tuto materii přerušili do přítomnosti pana ministra dopravy Ťoka, a předpokládám, že se tak stane v průběhu projednávání ve variabilním týdnu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP