(9.20 hodin)
(pokračuje Vácha)

Opět říkám, nenaruší to povinnost umělců hlásit kolektivnímu správci to, že budou využívat těch umělců. Jedná se o to, aby majitel té nemovitosti, který nemá nic společného, opravdu nic společného s tím vystupováním umělců, byl zbaven této poněkud, myslím si, administrativně a byrokraticky zatěžující povinnosti.

Tak jestli to panu kolegovi Stanjurovi, ODS a celé Sněmovně takhle stačí... (Reakce na poznámku z pléna:) Je to G1. Já bych vás poprosil, jestli byste ho podpořili, protože to opravdu pomůže jak těm umělcům, tak hlavně majitelům těch nemovitostí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váchovi. Jestli se někdo další do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí celého tohoto zákona. Já vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl předložen v průběhu projednávání.

Já zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování č. 197, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanci, pro 24, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Já děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já vás nejprve seznámím s celou procedurou hlasování o tisku 724, která byla projednána a schválena garančním výborem. Tuto bychom následně schválili a potom přistoupili k hlasování o jednotlivých návrzích.

Pozměňovací návrhy k tisku 724 po druhém čtení byly uvedeny v tisku 724/6. O těchto návrzích jednal a hlasoval garanční výbor na své 32. schůzi dne 16. listopadu 2016 a přijal usnesení č. 199, které máte uvedeno v tisku 724/7.

Garanční výbor doporučil Poslanecké sněmovně následující proceduru hlasování:

Ve druhém čtení návrhu zákona dne 8. 11. přednesl v podrobné rozpravě poslanec Petr Bendl návrh na zamítnutí zákona. O tom jsme již tedy hlasovali.

Jako další hlasování by mělo být hlasování o legislativně technických úpravách. Tyto máte jednak uvedeny v tisku 724/7 pod arabskou číslicí 2, jsou to body 1 až 5.

Dále bych rád načetl úpravu k tisku 724/7. Jde o usnesení garančního výboru, kde v části druhé stanoviska garančního výboru k jednotlivým pozměňovacím návrhům vypadlo při přepisu stanovisko k návrhu na zamítnutí návrhu zákona ve druhém čtení. Garanční výbor tento návrh nedoporučil podpořit, bylo to hlasování číslo čtyři.

Zároveň musím upozornit, že v souvislosti s nově přijatými pozměňovacími návrhy, kterými jsou vkládána do textu zákona nová ustanovení paragrafů, odstavců, písmen, musí být následně provedeny příslušné legislativní úpravy v celém textu zákona týkající se vnitřních odkazů, a to i formou novelizačních bodů.

Ještě bych si dovolil upozornit, že schválením legislativní úpravy k pozměňovacímu návrhu A12 se poslední dvě věty zrušují, je uveden pod bodem 3 legislativních úprav, se pozměňovací návrhy A12 a D1 stanou totožné.

Nyní musím také upozornit, že předložené pozměňovací návrhy E1, E2, E3, E4, E5 a E6 pana poslance Kolovratníka jsou nehlasovatelné, byly předloženy k pozměňovacím návrhům pana poslance Gazdíka, které nebyly ve druhém čtení vůbec načteny, jsou pouze uloženy v systému, což je nepřípustné.

O věcném obsahu jednotlivých pozměňovacích návrhů vás budu informovat vždy před vlastním hlasování. Jednotlivé pozměňovací návrhy budeme dále hlasovat takto:

Nejprve E9 - pozměňovací návrh poslance Kolovratníka.

Následně K1 pana poslance Koníčka.

Dále K2.

Další hlasování A1 - nově vkládané novelizační body 16 a 17, je to pozměňovací návrh školského výboru.

Dále A1 - nově vkládaný novelizační bod 18, bude-li schválen, je dále nehlasovatelný E16, protože jdou proti sobě. Nebude-li schválen A1 bod 18, budeme hlasovat o E16, pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka.

Další hlasování A1 - body 19, 20, 21, jde o pozměňovací návrh školského výboru. Budou-li schváleny, jsou nehlasovatelné body I1 - pozměňovací návrh paní poslankyně Fischerové, a K11 pana poslance Koníčka.

Nebude-li schválen A1 - body 19, 20, 21, musíme hlasovat o I1, a bude-li tento schválen, je K11 nehlasovatelný.

Nebude-li schválen ani I1, budeme hlasovat o K11.

Další hlasování E14.

Následuje A2, tento je totožný s L1 pana poslance Raise, proto už o L1 nemůžeme hlasovat, a také bude-li A2 schválen, nemůžeme hlasovat o K3, a to o první ani o druhé variantě. Nebude-li tedy A2 schválen, budeme hlasovat o K3 v I. variantě, v případě, že K3 I. varianta nebude schválena, budeme hlasovat o K3 II. variantě.

Následuje hlasování o E15.

Následně K4, pak K5, K6, E10, E17. Následuje A3, A4.

Poté M1. Tento je totožný s K7, takž K7 je dále nehlasovatelné.

Následuje A5, poté K8, M2, E7.

A6, tento je totožný s N2, takže N2 je dále nehlasovatelné.

Poté A7. Následuje E8.

Pak hlasování o A8, bude-li schválen, je nehlasovatelný N1.

Pak budeme hlasovat o N1 - pouze nebude-li schválen A8.

Další hlasování A9. Tento je totožný s B1 a G3, takže B1 a G3 jsou dále nehlasovatelné.

Následně G1, tento je totožný s C2, takže C2 je dále nehlasovatelný.

Následuje hlasování o A10. Tento je totožný s C3 a O1, takže C3 a O1 jsou dále nehlasovatelné. A dále budou nehlasovatelné G2 a F1, protože jdou proti sobě a upravují stejnou problematiku.

Poté bychom měli hlasovat G2, pouze nebude-li schválen A10. A poté by byl následně nehlasovatelný F1.

Pak bychom hlasovali o F1 - pouze nebude-li schválen A10 ani G2.

Další hlasování A11. Tento je totožný s B2, proto už o B2 nemůžeme dále hlasovat.

Pak budeme hlasovat o C4 - pozměňovací návrh pana poslance Gazdíka. Bude-li tento schválen, jsou dále nehlasovatelné tyto pozměňovací návrhy: E11, E12, E13, D2.1, D2.2, D2.3, A12, D1, D2.4, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17 as H1.

Chtěl bych tady upozornit, že proti tomuto pozměňovacímu návrhu bylo předloženo 25 různých pozměňovacích návrhů, z nichž ještě některé jdou proti sobě nebo se prolínají nebo jsou totožné. Proto bylo velice obtížné vytvořit proceduru tak, aby byla hlasovatelná. Proto bych vás rád požádal o její dodržení. V případě vznesení protinávrhu z pléna budeme muset přerušit dnešní projednávání tohoto bodu. Říkám to na základě dohody s legislativou. Tento bod bude opravdu velice složitý.***
Přihlásit/registrovat se do ISP