(16.30 hodin)
(pokračuje Šlechtová)

Ráda bych zde zmínila, protože ono se to příliš neví, že např. Ministerstvo pro místní rozvoj je tím orgánem, který autorizuje osoby, které podnikají právě v této oblasti, např. hrobník, stavitel podzemní hrobky, administrátor pohřebiště, pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků, sjednavatel pohřební, obsluha kremačního zařízení, smuteční řečník a obřadník, balzamovač apod. To jsou samozřejmě všechno oblasti, kde Ministerstvo pro místní rozvoj dává autorizaci těmto osobám k výkonu jejich činnosti.

V předkládaném materiálu jsou navrhovány následující zásadní změny. Vyjma zavedení nových kontrol, a to ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zdravotnictví, které velmi úzce spolupracovalo na této novele, a já bych chtěla také poděkovat zaměstnancům Ministerstva zdravotnictví, protože se tímto zákonem mění změnově zákon o zdravotních službách, se výrazně nemění počet agent, které budou dotčené orgány státní správy provádět.

Provozovatel pohřební služby bude povinen doložit provozní řád a dispozici místnosti pro úpravu zemřelých. To znamená, aby například zemřelé osoby se neupravovaly někde na chodbách pohřebních služeb, ale musí k tomu být určitá místnost. Nabízet se budou pouze konečné rakve, které odpovídají technické normě z roku 2014, kde je uvedeno, jaké rakve se mají používat, nicméně tato norma není dosud povinná. Tento zákon ji dává jako povinnou.

Další věc, která je změnová v tomto zákoně, je řádná a státem dozorovaná evidence provozovatele krematoria, která by měla eliminovat podvodné jednání při faktickém použití konečných rakví. On je rozdíl mezi uzavřenou rakví a on je rozdíl mezi uzavíratelnou rakví. To jsou samozřejmě věci, které jsou součástí našeho zákona, kde je vysvětlujeme.

Dále. Obec bude nadále zajišťovat pohřbívání těl zemřelých, o jejichž pohřbení se nikdo nepostaral, ovšem nově s příspěvkem státu na přenesenou působnost. Po mém nástupu do funkce v listopadu 2015 jsem vydala stanovisko, že náklady na sociální pohřby obcí, pokud požádají Ministerstvo pro místní rozvoj, samozřejmě detailně s položkami na faktuře za sociální pohřeb, budeme proplácet. V tuto chvíli proplácíme zhruba 6 mil. ročně, je to částka na zhruba 1 200 sociálních pohřbů, ne všechny obce se zapojily, takže samozřejmě my budeme apelovat na všechny obce, aby věděly o tom, že sociální pohřby stát proplácí. To je také jedna z částek a samozřejmě jedna z věcí, která je kritizovaná, že se bude navyšovat cena rakví a následně celé služby pro konečné uživatele. Toto odmítám, protože se jedná pouze o rakve právě pro sociální pohřby, kde tyto osoby bez dědiců, bez příbuzných, které mají peníze na pohřeb, tak musí samozřejmě, a hledají, kdo ten pohřeb zaplatí a kdo se vůbec ujme i daného žehu, spalu a následného pohřbení. Je to obec, která toto má ve své povinnosti. My jako stát jim nabízíme, že tyto náklady budeme proplácet.

Co samozřejmě tento zákon a ta česká norma z roku 2014 říká, že již nebudeme podporovat papundeklové rakve, což jsou opravdu krabicové rakve, ale budou to např. rakve z měkkého dřeva nebo pětivrstvé papírové rakve, kde zemřelá osoba nemůže propadnout, a jsou nepropustné. To zvýšení nákladů není samozřejmě enormní, a pokud to bude proplácet stát, tak tady chci ubezpečit samozřejmě i poslance i poslední konečné uživatele, že jich se to týkat nebude, protože neexistuje občan, který si vybere papundeklovou rakev na svého příbuzného. Čili tam se cena rakví opravdu zvyšovat nebude. Toto se týká především sociálních pohřbů. Stát bude náklady na slušné pohřbení včetně příspěvků na platy a režijní náklady obcím hradit.

Předpokládaný objem finančních prostředků ve výši cca 26 mil. ročně na celou agendu dosud obce vynakládají na věcně shodnou agendu, která je zajišťovaná v samostatné působnosti. Stát tímto zákonem navrhuje, abychom to propláceli. Obec jako vypravitel pohřbu a provozovatel pohřebiště bude metodicky vedena a kontrolována krajským úřadem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Toto zde dosud nefunguje.

Navržené rozšíření především kontrolních funkcí krajů v jejich přenesené působnosti bude vyžadovat celkem zhruba 6 mil. korun. Já jsem požádala o navýšení v rámci RUD pro obce a kraje ve státním rozpočtu.

Novela neobsahuje řešení, která by změnila základní koncepci platné právní úpravy, nicméně v jednotlivých částech zákona navrhujeme účelnější, účinnější a samozřejmě výkladově jednoznačnější a transparentnější regulaci. Při volbě výsledných řešení byl respektován především princip přiměřenosti k povaze a závažnosti, a zde si dovolím doplnit, citlivosti celé této problematiky.

Návrh novely neovlivňuje rovnost postavení mužů a žen a je slučitelný s právem Evropské unie.

A zde si dovolím na závěr... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, paní ministryně, ale poprosím o klid v jednacím sále. Děkuji.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Už končím. Zde si dovolím na závěr -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ne, vy jste se neměla klidnit. Oni prosím. Vy klidně nekončete. Děkuji.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Zde si dovolím na závěr sdělit, že věřím, že rozprava k této novele zákona o pohřebnictví bude konstruktivní. Je to velmi citlivé téma. Věřte mi, že my, já osobně, úředníci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, další dotčené resorty se tuto problematikou zabývali velmi detailně. Zde bych také chtěla sdělit, že vím o tom, že jste oslovováni již nějakými zájmovými skupinami. My jsme již k nim dali naše stanovisko a v obecné rozpravě se vyjádřím k několika např. zcela nelogickým návrhům na změnu tohoto zákona.

Pokud naším cílem je změnit pravidla v oblasti kontroly a vám je předkládán změnový návrh pozměňovací od Asociace pohřebních služeb, aby se zrušila působnosti Ministerstva pro místní rozvoj, tak už to je zcela nelogické, když my to chceme zavést. Takovéto nelogické věci, je jich tam opravdu plno.

Zde jsem byla upozorněna vzhledem k tomu, že jsou zde další dva poslanecké návrhy, a to ze strany KDU a ze strany TOP 09, tak navrhuji, pane předsedající, sloučenou debatu k tomuto tématu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Já bych velmi rád, ale než dám ještě slovo panu zpravodaji, tam vidím jeden problém, protože další dva návrhy jsou v § 90 odst. 2. Nemohu sloučit rozpravu v případě, že bude trváno na § 90 odst. 2, případně nebude existovat veto. Tím nechci ctěné Sněmovně radit. Zatím to na sloučenou rozpravu nevidím.

Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ladislav Okleštěk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, paní ministryně pro místní rozvoj zde ukázala jako první z ministrů, že o tento problém má zájem, ujala se agendy pohřebnictví se vší vážností. Toho já si samozřejmě vážím a její návrh velmi vítám.

Bohužel všichni dobře víte, že stále častěji jsou médii konfrontovány problémy kolem pohřebnictví, jsou špatné zkušenosti s touto oblastí podnikání, proto bych zde chtěl jenom zopakovat, že jde o novelu zákona, která ve své podstatě sleduje zejména zpřísnění kontroly a dozoru v této oblasti. Současný platný zákon je v podstatě nevymahatelný, a právě proto jsou v praxi narůstající problémy.

Novela je rozdělena do dvou částí. První část upravuje obecné povinnosti živých k zemřelým a provoz podnikatelských živností v pohřebnictví a druhá provozování hřbitovů, které není podnikáním. Jedná se v podstatě o veřejný zájem.

S předkladatelem novely zákona jsem tedy ve shodě nejen na potřebě této novely, ale i na dlouhodobé potřebě reformy pohřebnictví. Jak tady paní ministryně říkala, že absolvovala výjezdy po všech možných pohřebních službách, tak já jsem rád, že je absolvovala a hlavně že se nám ve zdraví vrátila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP