(9.40 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové. Rozpočtový výbor na této zprávě zaujalo zejména to, že bankovní sektor byl stabilní, ziskový, likvidní a dobře kapitálově vybavený a že sektor družstevních záložen dosáhl zisku a hospodaření sektoru jako celku se zlepšilo, což je výsledkem dohledu České národní banky.

Rozpočtový výbor tuto zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015 projednal na 45. schůzi 31. srpna loňského roku a přijal následující usnesení:

Po úvodním slově pana viceguvernéra Tomšíka a zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Klašky a po rozpravě

I. bere na vědomí Zprávu ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A já děkuji, že pan zpravodaj seznámil Poslaneckou sněmovnu. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil pan guvernér. Prosím, pane guvernére, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Jiří Rusnok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o Zprávu o výkonu dohledu za rok 2015, čili opět se budu snažit v rámci svých vyjádření věci aktualizovat. Naštěstí nedochází k žádným zlomovým změnám.

Zpráva je standardní, popisuje nejen výkon dohledu nad finančním trhem, ale rovněž stav a vývoj regulace tohoto trhu. Obsahuje vyhodnocení informací také o podáních veřejnosti, které dostává Česká národní banka. Popisuje také naše zapojení do činnosti evropských orgánů dohledu a vývoj podrobně v jednotlivých sektorech našeho finančního trhu v roce 2015.

Pokud jde o strukturu tohoto trhu, nedošlo v roce 2015 k žádným zásadním změnám. Nebyla udělena žádná nová bankovní licence, v tomto roce 2015 na trh v průběhu roku vstoupily dvě pobočky zahraničních bank a naopak jedna pobočka zahraniční banky činnost ukončila.

Byl zde, tak jako již v posledních letech tradičně, poměrně živý vývoj v oblasti nových zákonů upravujících podnikání na finančním trhu a fungování vůbec všech osob podléhajících regulaci dohledu. Připravili jsme proto řadu vyhlášek a vůbec sekundárních legislativních norem. Možná bych se zmínil o tom, že jsme se samozřejmě zapojili do přípravy zákona o ozdravných postupech a řešení krizí nebo novely zákona o bankách. Další legislativní normy, dovolte, přeskočím.

Pokud jde o samotný výkon dohledu nad úvěrovými institucemi, které jsou klíčovou částí našeho finančního sektoru, věnovali jsme se především oblasti kvality a dostatečnému zajištění úvěrových portfolií, zajištění dostatečné výše kapitálu ke krytí případných ztrát, samozřejmě likviditě a celkovému hospodaření bank. Výsledky zátěžového testování bank potvrdily dobrou odolnost tuzemského bankovního sektoru. Jeho kapitálová přiměřenost se i v nepříznivém scénáři udržela s dostatečnou rezervou nad regulatorním minimem.

Nastalo jisté zlepšení u sektoru družstevních záložen. Zde byla pozornost zaměřena zejména na kvalitu úvěrového portfolia a adekvátní tvorbu opravných položek.

Pokud jde o pojišťovny, v průběhu roku 2015 byl zintenzivněn dohled nad přípravami na regulaci v režimu Solventnost II, což je nový režim kapitálové obezřetnosti a vůbec fungování tohoto sektoru.

Věnovali jsme se samozřejmě také drobným distributorům finančních produktů. Provedli jsme 20 kontrol na místě v úvěrových institucích, 22 u poskytovatelů investičních služeb, 35 kontrol na místě u pojišťovacích zprostředkovatelů, v pojišťovnách pak 5 kontrol na místě. Jinak samozřejmě kontinuálně probíhá tzv. dohled na dálku, který funguje na základě reportingu jednotlivých dohlížených institucí.

Pokud jde o sankční oblast, především to byla správní řízení. Kromě vedení správních řízení s dohlíženými subjekty byla rovněž vedena správní řízení se subjekty, které poskytují na finančním trhu služby bez příslušného povolení. Celkově bylo pravomocně v roce 2015 ukončeno celkem 282 sankčních správních řízení. Zabývali jsme se také oblastí ochrany spotřebitele na finančním trhu. Zde se naše činnost orientuje zejména na podání veřejnosti. V roce 2015 těch podání bylo 1 059. Nejvíce za oblast pojišťovnictví - 341, ještě více dokonce za úvěrové instituce - 417.

V rámci mezinárodní spolupráce se zástupci ČNB zapojili do činnosti evropských orgánů dohledu nad finančním trhem, jako jsou Evropská bankovní asociace... Evropská bankovní agentura, promiňte, EBA, pak Agentura pro kapitálový trh - ESMA a Agentura pro pojišťovnictví a penzijní fondy EIOPA. Jsme také aktivními členy Evropské rady pro systémová rizika. Máme intenzivní spolupráci s partnerskými národními orgány dohledu zejména prostřednictvím zapojení do tzv. kolegií orgánů dohledu mezinárodních bankovních a pojišťovacích skupin působících na českém finančním trhu.

Na závěr mi tedy dovolte konstatovat, což již konstatoval pan zpravodaj, že v roce 2015 vykázaly dohlížené subjekty českého finančního trhu stabilizované a kladné hospodářské výsledky. Bankovní sektor jako celek byl stabilní, ziskový, likvidní a dobře kapitálově vybavený. Zisku, mírného zisku, dosáhl i sektor družstevních záložen.

Pokud jde o obchodníky s cennými papíry, vzrostly objemy jimi spravovaných prostředků. Pokud jde o penzijní společnosti, ty dosáhly rovněž kladného hospodářského výsledku, zvýšily hodnotu aktiv v jimi spravovaných fondech. Český pojistný sektor dosáhl lepších hospodářských výsledků, a to i přes pokles celkového předepsaného pojistného.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu guvernérovi za vyčerpávající zprávu. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl odkázat na svou zpravodajskou zprávu a upozornit na usnesení rozpočtového výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně vzít projednávanou zprávu na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není nikdo takový, končím podrobnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 165, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 130, proti žádný. Návrh byl přijat. Děkuji panu guvernérovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je bod

265.
Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2016
(Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2016)
/sněmovní tisk 890/

Ještě jednou vítám pana guvernéra a podle zákona o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, je ČNB povinna předkládat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji, a proto prosím pana guvernéra, aby nám zprávu uvedl. Prosím, pane guvernére. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP