(14.40 hodin)

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Dobrá, vážený pane předsedající. Odkazuji na toto usnesení, které bylo projednáno ve výboru pro sociální politiku, jak už jsem říkala, 15. prosince a o kterém vás tady informovala už i má předřečnice paní ministryně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám přihlášenou paní poslankyni Hnykovou a potom paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Takže slovo má paní poslankyně Hnyková.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové a členové vlády, dovolte, abych vám představila pozměňovací návrh, na kterém jsme se shodli v našem poslaneckém klubu Úsvit - Národní koalice, a já si ho dovoluji předložit. My jsme původně měli připravenou novelu zákona o zaměstnanosti ve sněmovním tisku 892, ale když se tento zákon otevřel, tak jsme si dovolili připravit pozměňovací návrh, který jsem si osvojila, a zde vám ho přednesu.

Tento pozměňovací návrh zavádí novou pravomoc úřadu práce dozorovat stav uchazeče, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Inspirací je § 106 odst. 5 písm. i) zákoníku práce. Úřad práce by měl touto cestou pravomoc uplatňovat ve výběrových řízeních na volné pracovní místo. V praxi totiž dochází k tomu, že uchazeči, kteří nechtějí, aby je někdo zaměstnal, chodí na výběrová řízení opilí, a tím se vyhýbají tomu, aby je někdo zaměstnal.

Vycházíme nejen ze zkušeností úřadů práce, kterým to zaměstnavatelé hlásí, a já jsem si to sama osobně ověřila, při zpracování tohoto návrhu zákona ale vycházíme také zejména ze zkušeností přerovského radního s kompetencí pro prevenci kriminality a aktivní politiku zaměstnanosti, který ve svém městě inicioval projekt, ve kterém nabízí práci dlouhodobě nezaměstnaným. Podle jeho zkušeností se dlouhodobě nezaměstnaní rozdělili na dvě skupiny. První nabídku práce uvítala a s úspěchem se zapojila do pracovního procesu. Druhá část dlouhodobě nezaměstnaných se práci i nadále vyhýbá tím, že využívá mezer v zákonech a dalších souvisejících předpisech.

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranění jedné do očí bijící mezery v zákoně o zaměstnanosti, která znemožňuje evidentní zneužívání dávek. Dopad na statní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty bude mít tento pozměňovací návrh jen pozitivní. Výdaje státního rozpočtu budou sice náklady na zkoušku na zjištění, zda uchazeč o zaměstnání není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, na druhou stranu lze očekávat úsporu finančních prostředků v nevyplacených podporách v nezaměstnanosti.

Navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Klíčový je článek 10 odst. 1 Listiny, který mimo jiné stanoví, že každý má právo, aby bylo zachována jeho lidská důstojnost. Test na zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je sice zásahem do lidské důstojnosti, ale lze mít za to, že je proporcionálním, protože člověk pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nemůže řádně absolvovat výběrové řízení a mrhá tak veřejnými i soukromými prostředky.

A teď podrobněji k pozměňovacímu návrhu. Pozměňovací návrh zavádí novou pravomoc úřadu práce, a to v § 31 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: d) se nepodrobí zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, e) je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Právně se jedná o novou nevyvratitelnou domněnku maření součinnosti s krajskou pobočkou úřadu práce. Na úřadu práce bude, aby metodikou stanovil, co se rozumí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Na základě § 30 odst. 4 písm. b) je sankcí za tento přestupek vyřazení na šest měsíců z evidence úřadu práce.

Dovolila bych si potom v podrobné rozpravě přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem vložila do systému. Vážené dámy a vážení pánové, požádala bych vás potom ve třetím čtení o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní poslankyni Pekarovou Adamovou.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové. Jenom velmi stručně k této novele zákona, která mimo jiné zavádí i institut ručení za vyplacení mzdy, kdy odběratel služby poskytnuté v jiné členské zemi, než je sídlo dodavatele, ručí za vyplacení mzdy zaměstnancům dodavatele. Proti této části zákona jsem se vyjadřovala již v prvním čtení, a nebudu tedy nyní opakovat veškeré argumenty. Diskutovali jsme o tom samozřejmě podrobně i na výboru pro sociální politiku. Důležité je však připomenout, že směrnice přijetí tohoto ustanovení nepožaduje, pouze umožňuje. Proto jsem také ráda, že výbor pro sociální politiku přijal můj pozměňovací návrh, který tuto povinnost výrazně zmírnil. I tak jsem ale přesvědčena o tom, že český právní řád již nyní disponuje takovými opatřeními, která podvodné jednání a zneužívání předpisů řeší.

Kontrolu dodržování řádného vyplácení mezd provádí Státní úřad inspekce práce prostřednictvím svých regionálních pracovišť rozmístěných po celém území státu. Tato kontrola je prováděna systematicky a dlouhodobě, není tedy třeba zavádět další opatření. Proto jsem do systému nahrála další pozměňovací návrh, který institut ručení za vyplacení mzdy z návrhu zcela vypouští. Přijetí tohoto ustanovení by významně zvýšilo administrativní zátěž podnikání v České republice. Bylo by v rozporu s deklarovaným cílem postupného snižování administrativní zátěže podnikání, zároveň by snížilo konkurenceschopnost českých podnikatelských subjektů na jednotném evropském trhu.

Děkuji vám za podporu a pozornost a samozřejmě se hlásím i do podrobné rozpravy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další do obecné rozpravy? Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím. Závěrečná slova po obecné rozpravě asi nejsou třeba. Otevírám rozpravu podrobnou. Prosím paní poslankyni Hnykovou a potom opět paní poslankyni Pekarovou Adamovou.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Dovoluji si přihlásit ke sněmovnímu dokumentu vloženému do systému pod číslem 5525. Podrobně jsem tento pozměňovací návrh zdůvodnila v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Po ní pan poslanec Zavadil.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Já se tedy tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5538. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance. Ještě předtím omluvím paní poslankyni Novákovou od 16.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů. Pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolím si předložit návrh na zkrácení lhůty termínu u tohoto zákona mezi druhým a třetím čtením na deset dnů. A děkuji za podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP