(10.20 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit. Není tomu tak. Otevírám rozpravu. Nemám žádné přihlášky do rozpravy, rozpravu končím. Pan ministr si přeje vystoupit se závěrečným slovem? Není tomu tak. Pan zpravodaj závěrečné slovo? Ano. Tak prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji. Rozprava byla rychlá jak v prvním, druhém, tak i třetím čtení. Dovolím si tedy jenom upozornit, že bychom potom navrhli hlasovat společně A1 až A8, pozměňovací návrhy. A dovolte mi jenom, abych tam představil, oč se jedná v těch pozměňovacích návrzích. Je to de facto jeden jediný pozměňovací návrh, který se promítá jak do zákona o obcích, zákona o krajích a do zákona o hlavním městě Praze. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je postavit najisto, že se na členy zastupitelstev vztahuje v případě odpovědnosti za škodu způsobenou územnímu samosprávnému celku v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva zákoník práce. Podle výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou uvedené vztahy podřízeny režimu zákoníku práce již dnes. O tento výklad se opírá i Ministerstvo vnitra. V této souvislosti je však třeba uvést, že existují opačné právní názory, které jsou navíc podpořeny rozhodovací činností soudů. Jak už jsem řekl, změna se navrhuje shodně v zákoně o obcích, v zákoně o krajích i v zákoně o hlavním městě Praze. To je de facto obsah všech pozměňovacích návrhů. A potom ty, které tam ještě byly, tak byly jenom legislativně technické, jiné nejsou. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji, za závěrečné slovo. A rovnou vás prosím o návrh procedury.

 

Poslanec Jiří Koubek: Procedura bude velmi jednoduchá, protože ani teď ve třetím čtení nebyly navrženy žádné legislativně technické úpravy. Takže navrhuji, abychom hlasovali prvním hlasováním společně jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A, tedy A1 až A8. A jako druhé hlasování hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za návrh procedury. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře. Není tomu tak. A vzhledem k tomu, že to je velmi jednoduchá procedura, tak asi nemusíme ani hlasovat. Prosím tedy první hlasování o pozměňovacích návrzích. - Tak pardon. Pan předseda klubu ODS si přeje odhlasovat tuto proceduru, tak já mu vyhovím.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s procedurou. Kdo je proti?

Je to hlasování 89, přihlášeno je 162, pro 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat, s procedurou jsme vyslovili souhlas. A prosím první hlasování.

 

Poslanec Jiří Koubek: Podle odhlasované procedury budeme hlasovat společně jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A. Prosím, pane předsedo, abyste nechal hlasovat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Výboru? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 90, přihlášeno je 162, pro 153, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Koubek: Nyní vás prosím, pane předsedo, abyste nechal hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle sněmovního tisku 851 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Prosím pana ministra. (Souhlas.) Výbor? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 91, přihlášeno je 162, pro 154, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem

213.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění
jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 810/ - třetí čtení

Prosím pana ministra zdravotnictví, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a stejně tak prosím i zpravodaje garančního výboru, což je výbor pro zdravotnictví, pana poslance Hegera. A chtěl bych vás informovat, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v sněmovním tisku 810/2. Ten byl doručen 6. prosince 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 810/3.

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velmi rychle. Vzhledem k tomu, že předložený návrh byl v Poslanecké sněmovně probírán již několikrát, tak bych jenom opětovně zdůraznil, že cílem zajištění transpozice unijních směrnic 2015/565 a 2015/566, které upravují postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. Za tím účelem se zejména doplňují postupy nutné k zavedení jednotných pravidel v rámci EU pro dovoz tkání a buněk ze třetích zemí tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví v Unii. To je umožněno zavedením postupu pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovoz tkání a buněk, stanovení programu schvalování inspekcí odrážejících ověřovací proces, který byl zaveden pro činnost související s tkáněmi a buňkami, které jsou prováděny v Unii. Dalším cílem je zavedení jednotného evropského kódu, který usnadní zajištění sledovatelnosti lidských tkání a buněk od dárce k příjemci a naopak.

Vzhledem k tomu, že termín pro implementaci obou směrnic uplynul 29. října, je potřebné, aby byl návrh přijat co nejdříve.

V rámci druhého čtení byl načten pouze jeden pozměňovací návrh obsahující několik drobných oprav legislativně technického charakteru, který Ministerstvo zdravotnictví podporuje.

Dámy a pánové, děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. A pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu také končím. Zeptám se na závěrečná slova nejprve pana ministra. Přeje si závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Ano. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, předložený návrh prošel vládou v dubnu loňského roku. Prošel prvním a druhým čtením. Garančním výborem byl výbor pro zdravotnictví, který přijal na svém zasedání ze dne 14. prosince následující doporučení. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat o pozměňovacích návrzích v tomto pořadí: legislativně technické úpravy podané v rozpravě třetího čtení. Ty nebyly podány. Zbývá pozměňovací návrh, který jsem přijal já. Je to pozměňovací návrh, který obsahuje legislativně technické úpravy, které byly vypracovány po dohodě legislativního odboru Poslanecké sněmovny a legislativního odboru Ministerstva zdravotnictví. Obsahuje jenom technické změny a nijak nemění věcnou náplň zákona. Je to tedy jediný pozměňovací návrh, se kterým souhlasil garanční výbor. A poté bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku. Tolik tedy k proceduře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP