(Jednání zahájeno v 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 54. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 54. schůze ve čtvrtek 15. prosince 2016, pozvánka vám byla rozeslána v pátek 16. prosince 2016.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. (Hluk v sále, předsedající zvoní.)

Kolegyně, kolegové, prosím, abyste se usadili na svá místa. Činím tak proto, že předtím, než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze, proběhne složení slibu nového poslance. Ještě jednou vás žádám, abyste se usadili.

Přistoupíme ke slibu nového poslance za paní poslankyni Jaroslavu Pokornou Jermanovou, která se vzdala poslaneckého mandátu.


Slib poslance

Nejprve požádám místopředsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Jiřího Dolejše, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl ústavou předepsaný slib, který nový poslanec složí do mých rukou. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dne 3. ledna 2017 byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen notářský zápis, kterým se vzdala mandátu poslankyně Parlamentu ČR paní Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, a tímto dnem její poslanecký mandát zanikl.

Dle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny, které se konaly ve dnech 25. a 26. října 2013, je prvním náhradníkem za hnutí ANO 2011 za kraj Středočeský pan Ing. František Petrtýl.

Mandátový a imunitní výbor na své 44. schůzi konané dnes 10. ledna 2017 přijal usnesení číslo 175, s kterým vás seznámím. Zní takto: Mandátový a imunitní výbor konstatuje za prvé, že dne 3. ledna 2017 zanikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Ing. Jaroslavě Pokorné Jermanové, narozené dne 17. srpna 1970, a to způsobem podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Dne 3. ledna 2017 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Ing. Františku Petrtýlovi, narozenému dne 9. března 1959. Za druhé pověřil místopředsedu výboru poslance Jiřího Dolejše, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí nyní pan poslanec František Petrtýl poslanecký slib. Poprosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a složil Ústavou předepsaný slib, a současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance.

Prosím, dámy a pánové, abyste všichni povstali. (Děje se.)

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Nový poslanec stvrzuje slib svým podpisem. Potlesk.)

Vážený pane poslanče, blahopřeji vám a přeji hodně úspěchů ve vaší práci.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych mezi námi uvítal poslance Františka Petrtýla a popřál mu mnoho úspěchů v jeho práci.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Davida Kádnera a poslance Františka Laudáta. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 1, přihlášeno je 159, pro 151, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 54. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Davida Kádnera a Františka Laudáta.

 

Paní poslankyně Rutová hlasuje s kartou číslo 22.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci, poslankyně a členové vlády: paní poslankyně Berdychová do 17. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Černoch do 16. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Holík rodinné důvody, paní poslankyně Hubáčková zdravotní důvody.

Pan poslanec Kučera hlasuje s kartou číslo 31.

Pan poslanec Jandák zdravotní důvody, paní poslankyně Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Martin Novotný rodinné důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Šenfeld osobní důvody, paní poslankyně Váhalová rodinné důvody, pan poslanec Volný zdravotní důvody, pan poslanec Zahradníček osobní důvody.

Paní poslankyně Kailová má kartu číslo 61.

Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek ze zdravotních důvodů, pan ministr zdravotnictví Ludvík od 14. hodiny, pan ministr Pelikán z pracovních důvodů, pan ministr Ludvík také z pracovních důvodů a paní ministryně Valachová rovněž z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy. A ještě zde mám omluvu pana ministra Ťoka, ten se omlouvá z pracovních důvodů po celý jednací den.

Pan poslanec Ploc má kartu číslo 64.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 54. schůze, jehož návrh byl uveden na pozvánce. Nejprve tedy návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Navrhujeme do bloku zákony vrácené prezidentem republiky zařadit dva nové body, které již mají splněny zákonné lhůty, a to zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tisk 564/14, a zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tisk 596/2.

Do bloku zákony zamítnuté a vrácené Senátem navrhujeme zařadit tři nové body, které mají také již splněny lhůty, a to návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tisk 706/6, vrácený Senátem, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tisk 712/5, vrácený Senátem, a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 723/7, zamítnutý Senátem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP