Pátek 3. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

222.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony
/sněmovní tisk 852/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele ministr vnitra Chovanec a zpravodajka garančního výboru poslankyně Věra Kovářová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 852/4, který byl doručen dne 18. ledna 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 852/5.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pan ministr nechce vystoupit. V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Paní zpravodajka. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych načetla návrh legislativně technických úprav k pozměňovacímu návrhu uvedenému ve sněmovním tisku 852/4. Pod označením C2 podávám podle ustanovení § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny návrh následující legislativně technické úpravy.

V článku 1 bod 52 v navrhovaném § 7 odst. 3 písm. b) se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova "nebo tři". Odůvodnění. Předložená legislativně technická úprava reflektuje upřesněním odkazu přesun § 9e odst. 2 věty druhé obsaženého v původním vládním návrhu do § 9e odst. 3, jak jej navrhuje pozměňovací návrh C2.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Foldyna. Stahuje svou faktickou poznámku. Jako další má faktickou poznámku pan poslanec Bendl. Je to řádná přihláška. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, jste řádně přihlášen. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já opravdu budu stručný. Mně jde jenom o to, požádat zpravodaje, abychom v tom systému hlasování hlasovali nikoliv jedním hlasováním o bodech C1 až C7, ale abychom každý bod hlasovali zvlášť, neboť jsou tam některé návrhy, které jsou totožné s tím, co podával kolega Martin Novotný. Prosil bych oddělené hlasování o každém bodu zvlášť.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Evidujeme váš návrh, až budeme hlasovat o proceduře hlasování. Já se táži, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Jestli je tomu tak a nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova, zda pan navrhovatel si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. A táži se zpravodajů, zda paní Kovářová si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan poslanec Valenta, zda si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Děkuji.

Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nejprve požádám zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Nyní procedura hlasování. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Garanční výbor navrhuje, aby Poslanecká sněmovna ve třetím čtení o návrzích podaných k vládnímu návrhu zákona podle sněmovního tisku 852/4 hlasovala v následujícím pořadí.

Za prvé. Hlasovat o případných návrzích legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny, což se stalo.

Za druhé. Hlasovat společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích A1, A2 a A4.

Za třetí. Hlasovat o pozměňovacím návrhu A3.

Za čtvrté. Hlasovat o pozměňovacím návrhu A5.

Za páté. Hlasovat o pozměňovacím návrhu B.

Za šesté. Hlasovat společně jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmeny C, tedy C1 až C7 společně jedním hlasováním. Budou-li přijaty, stanou se D3, D5, D7 až D12 nehlasovatelné. Zde ovšem pan poslanec Bendl navrhl, abychom o bodech C1 až C7 hlasovali o každém zvlášť, odděleně.

Za sedmé. Hlasovat společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích D5 a D7 až D11, pokud se nestaly v důsledku přijetí předchozích návrhů nehlasovatelnými, viz bod 6.

Za osmé. Hasovat společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích D1, D2, D4 a D6.

Za deváté. Hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že zde zazněl protinávrh proti navrženému postupu hlasování, táži se, zda je možné, abyste si osvojila návrh, který přednesl pan poslanec Bendl, anebo zda dáme hlasovat o těchto návrzích odděleně, paní zpravodajko. Pan poslanec Bendl navrhl, aby se hlasovalo o C1 až C7 samostatně. Každopádně garanční výbor navrhuje C1 až C7 společně. Takže se vás táži, zda chcete hlasovat o každém návrhu zvlášť.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já s tím souhlasím, pokud pan Bendl chce.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Dáme hlasovat o každém návrhu zvlášť. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu tak, jak jej přednesl garanční výbor. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro proceduru hlasování tak, jak ji navrhl garanční výbor, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 331, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti nikdo. Návrh procedury byl schválen v podobě, jak jej navrhl garanční výbor.

 

Nyní vás požádám, paní zpravodajko, abyste nás provedla hlasováním, abyste předkládala jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko garančního výboru. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, jak jsem je zde přednesla.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 332, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní bychom hlasovali společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích A1, A2 a A4. A1 a A2 jsou legislativně technické změny, které vyšly z výboru pro veřejnou správu. A4 je změna účinnosti. Navrhuje se stanovit účinnost prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 333, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A3, což jsou legislativně technické změny v rámci zákona o Vojenské policii, kterým je reagováno na nový obsah definic správce a provozovatele informačního systému veřejné správy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 334, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti 2. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A5, který také vzešel z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a jde o oprávnění k využívání údajů z informačních systémů veřejné správy Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 335, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrhu 134, proti nikdo. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B, což je pozměňovací návrh pana poslance Ivana Pilného a týká se změny zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Dosavadním správcem centrálního registru administrativních budov je Ministerstvo financí. Nově se navrhuje, aby jím byl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 336, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 134, proti nikdo. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní bychom přistoupili k pozměňovacím návrhům pod písmenem C, to jsou pozměňovací návrhy pana poslance Stupčuka. A tak jak jsme si odhlasovali, budeme hlasovat jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Odhlasovali jsme si to, že budeme hlasovat společně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Společně? (Otáčí se na předsedajícího.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem řekl, že budeme nejprve hlasovat tak, jak navrhl... (Ohlasy z pléna.) Když jsme hlasovali o proceduře, ptal jsem se vás, zda chcete oddělit tato hlasování. Vy jste řekla, že ano. Já jsem řekl, že nejprve o proceduře tak, jak ji navrhl garanční výbor. Vy jste to odsouhlasila, to znamená, tak jsem dal hlasovat. (Rozruch v sále. Všichni namítají, že když zpravodajka souhlasila s odděleným hlasováním návrhů C, chápali hlasování o proceduře tak, že tedy zahrnuje oddělené hlasování o návrzích C.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já jsem souhlasila s rozdělením.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Hlásíte se s přednostním právem? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nevím, pane místopředsedo, musím s vámi mluvit rovnou, nemůžu prostřednictvím nikoho. Proč to tak komplikujete? Tady zazněl návrh na oddělené hlasování. Paní zpravodajka s tím souhlasila, což chápeme, že modifikovala, a tedy souhlasí s touto modifikací usnesení rozpočtového výboru. Vy slyšíte ano, pak necháte hlasovat ne. My si všichni myslíme, že hlasujeme o každém zvlášť. Není tady vlastně nikdo, kdo podával námitku. A vy nás vedete úplně jiným směrem a teď se budeme dohadovat, jestli budeme hlasovat dohromady, nebo zvlášť. Já myslím, že to je jasné, že máme hlasovat zvlášť. Proč jste se jinak ptal paní zpravodajky před tím hlasováním, jestli s tím souhlasí?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ptal jsem se jí na její názor, zda souhlasí s odděleným hlasováním.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vždycky se hlasuje nejprve o protinávrhu, když už.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Paní poslankyně říkala, že jsme hlasovali s tím, že souhlasí s rozděleným hlasováním. Táži se, zda někdo vznáší proti tomu námitku. Není tomu tak. V tom případě budeme pokračovat a budeme hlasovat odděleně o jednotlivých návrzích. Prosím, budeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Jsem ráda, že jsme si to ujasnili. Začneme hlasováním o pozměňovacím návrhu pod písmenem C1, což je návrh pana poslance Stupčuka. Pozměňovací návrh C1 je totožný s D3, připomínám, což všechny pozměňovací návrhy pod písmenem D jsou návrhy pana poslance Novotného. Tento návrh se týká zpřesnění pojmu produkt v § 5 odst. 1 zákona o informačních systémech veřejné správy tak, aby bylo evidentní, že se jedná o produkt určitých vlastností, nikoliv o konkrétní výrobek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru k těmto návrhům? (Doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 337, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní bychom hlasovali o návrhu pod písmenem C2, opět návrh pana poslance Stupčuka. Jedná se o zpřesnění způsobu provedení likvidace nadbytečných kopií dat a provozních údajů. Dále o to, že se o této činnosti vyhotoví protokol a zachovává se oprávnění správce informačního systému veřejné správy dohlédnout na průběh likvidace kopií dat a provozních údajů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 338, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 136, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem C3. Opět pan poslanec Stupčuk. Jedná se o doplnění zmocnění pro vydání vyhlášky Národním bezpečnostním úřadem po dohodě s Ministerstvem vnitra, která stanoví bezpečný způsob, jakým mají být kopie dat a provozních údajů zničeny. Dále se doplňuje zmocnění pro vydání vyhlášky, která stanoví náležitosti protokolu o průběhu likvidace kopií, dat a provozních údajů. Připomínám, že bod C3 je konkurenční s bodem D7.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Ptám se na stanovisko výboru. (Doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 339, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 136, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C4. Opět pan poslanec Stupčuk. Účelem změny v zákoně o kybernetické bezpečnosti je zajištění ochrany nepřevoditelných osobních a majetkových autorských práv. Tento pozměňovací návrh je konkurenční s návrhem D8.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 340, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 134, proti 1. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Stupčuka pod písmenem C6 a jedná se o změnu v zákoně o kybernetické bezpečnosti, která podporuje koncepci, aby byly povinnosti ukládány primárně správci systému a teprve v okamžiku, kdy je nečinný, byly fakultativně přenášeny nové povinnosti na provozovatele systému. Tento návrh je konkurenční s písmenem D10.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 341, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 135, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní je poslední návrh pana poslance Stupčuka pod písmenem C7. Opět jde o změnu v zákoně o kybernetické bezpečnosti, která má zajistit předvídatelnost práva pro správce i provozovatele systému a založit provozovatelům právní titul pro úhradu reálně vzniklých nákladů. Je totožný s písmenem D12.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 342, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 136, proti nikdo. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Jenom konstatuji, že pokud jsme schválili...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě tady mám upřesnění od legislativy, zda jsme hlasovali o C5.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ano, hlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já mám u sebe poznamenáno, že C5 mi chybí, že jsme ji nehlasovali, a legislativa taky říká, že C5 jsme nehlasovali.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ale já jsem o ní hovořila, tak nevím, jestli jste pak dal hlasovat. O C5 jsem hovořila.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Záznamy, které mám já i legislativa, hovoří o tom, že o písmenu C5 jsme nehlasovali.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Tak můžeme hlasovat ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím o to.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Připomínám, že bod C5 je návrh pana poslance Stupčuka a dochází v tomto návrhu ke zpřesnění zákona o kybernetické bezpečnosti, o výsledném uvedení, že provozovatel systému, který nebude tento systém nadále provozovat, předá správci systému data, provozní údaje a informace. Dále se provozovatelům zakládá právní titul pro úhradu účelně vynaložených nákladů za předání dat, provozních údajů a informací.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 343, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 134, proti 1. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy můžeme pokračovat, prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pokud jsme tedy hlasovali všechny pozměňovací návrhy pod písmenem C, tedy C1 až C7, a odsouhlasili jsme je, pak se stanou pozměňovací návrhy pod písmenem D3, D5, D7 až D12 nehlasovatelné. A nyní bychom hlasovali společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích D5, D7 až D11.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V návrhu procedury je napsáno, že hlasovat společně jedním hlasováním o pozměňujících návrzích D5, D7 až D11, pokud se nestaly v důsledku přijetí předchozích návrhů nehlasovatelnými, což je v případě bodu 6, což znamená, že jsme schválili všechny pozměňovací návrhy pod písmenem C, v tom důsledku se písmena D stala nehlasovatelnými a měli bychom nyní přikročit k společnému hlasování pro pozměňovací návrhy pod bodem D1, 2, 4 a 6, jestli to čtu správně. (Zpravodajka: Ano, je to tak.)

Děkuji a já se vás tedy táži - jednak abyste pozměňovací návrhy uvedla a řekla k nim stanovisko výboru. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pozměňovací návrh D1. Jedná se o změnu v zákoně o informačních systémech veřejné správy. Na rozdíl od vládního návrhu zákona předpokládá stanovení standardů pro správu a provoz provozních informačních systému vyhláškou Ministerstva vnitra. Vládní znění návrhu předpokládá stanovení obecních principů pořizování, vytváření, správy a provozování všech informačních systémů veřejné správy, to je i provozních v informační koncepci České republiky. To byl bod D1.

Dále pozměňovací návrh D2. Opět změna v zákoně o informačních systémech veřejné správy. Na rozdíl od vládního návrhu předpokládá stanovení standardů pro správu a provoz provozních informačních systémů vyhláškou Ministerstva vnitra. A totéž v druhé části, jako jsem četla u bodu D1.

Nyní přichází na řadu bod D4, což je opět pan poslanec Novotný. Na rozdíl od vládního znění návrhu zákona navrhuje, aby komunikace mezi provozními informačními systémy a ostatními, to je neprovozními informačními systémy téhož orgánu veřejné správy a komunikace mezi ostatními, to je neprovozními informačními systémy téhož orgánu navzájem, probíhala cestou referenčního rozhraní Ministerstva vnitra a nikoliv napřímo. Vazby mezi těmito systémy budou muset být atestovány. Jedná se o organizačně technicky, finančně a časově náročnou změnu, kterou nepovažuje Ministerstvo vnitra za vhodnou.

Nyní pozměňovací návrh opět pana poslance Novotného pod písmenem D6. Jedná se o změnu v zákoně o informačních systémech veřejné správy a na rozdíl od vládního návrhu předpokládá stanovení standardů pro správu a provoz provozních informačních systémů vyhláškou Ministerstva vnitra, kdežto vládní znění návrhu zákona předpokládá stanovení obecních principů pořizování, vytváření, správy a provozování všech informačních systémů veřejné správy v informační koncepci České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko k těmto pozměňovacím návrhům? (Zpravodajka: Doporučující.) Pane ministře, prosím?

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já bych se chtěl pouze zeptat, co bude s D11, protože tam si také nemyslím, že to je duplicitní.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ne, D12...

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec A nevím tedy, jak se hlasuje, jestli o všech těch návrzích v celku...

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní hlasujeme jedním hlasováním o D1, D2, D4 a D6. (Ministr: Bez D11.) Bez D11, ta je nehlasovatelná.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, je to to, co jsem říkal předtím. Tím, že jsme odhlasovali body C1 až C7, tyto body se staly nehlasovatelnými, konkrétně D5, D7 až D11. Tak zněl návrh procedury, kterou jsme si odhlasovali. (Konzultace ministra se zpravodajkou a poté s předsedajícím mimo mikrofon.)

Já děkuji panu ministrovi, že jsme si upřesnili postup hlasování. Každopádně skutečně návrh, který přišel z garančního výboru, je správný a ten jsme si odhlasovali a podle něj budeme postupovat.

 

Pro pořádek ještě zopakuji, o čem budeme hlasovat. V současné době hlasujeme společným hlasováním o pozměňovacích návrzích D1, D2, D4 a D6. Požádám o stanovisko garančního výboru. (Zpravodajka: Garanční výbor nepřijal stanovisko.) Stanovisko pana ministra? (Negativní.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 344, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro návrh 12, proti 66. Tento návrh byl zamítnut.

 

Tak jak jsem procházel jednotlivými body hlasování o pozměňujících návrzích, jsem přesvědčen, že jsme hlasovali o všech pozměňujících návrzích. Táži se, paní zpravodajko, jestli je tomu tak. (Zpravodajka: Ano, je tomu tak.) V tom případě budeme nyní hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony, podle sněmovního tisku 852, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 345, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 131, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní otevírám další bod dnešního jednání. Tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP