Pátek 3. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

224.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 964/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodajka garančního výboru, výboru pro sociální politiku paní poslankyně Pavlína Nytrová. Děkujeme. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 964/2, který byl doručen dne 17. ledna 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 964/3.

Nyní se ptám paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má. Paní ministryně, máte slovo. (V sále je rušno.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já nebudu opakovat to, o čem ten zákon je. Jedná se především o transpozici evropské směrnice, která se týká pravomocí při kontrole pro Státní úřad inspekce práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, a dále tam jsou změny v zákoníku práce a zavádí se institut -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Paní ministryně, já vás přeruším na chviličku. Poprosím všechny, aby se už usadili a vyslechli si paní ministryni. Děkuji.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dále se zde zavádí institut v některých případech ručení za výplatu mzdy nebo platu do výše minimální mzdy a tak dále.

Nicméně na co jsem chtěla zejména upozornit, je, že tento návrh nese také pozměňovací návrh, kterým se zvyšuje příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o 700 korun na měsíc. Souvisí to s tím, že se od 1. ledna dorovnávala minimální mzda pro zdravotně postižené s tou běžnou minimální mzdou, a tudíž všichni ti, kteří zaměstnávají zdravotně postižené v nějakých chráněných dílnách, by se bez navýšení tohoto příspěvku ocitli v situaci, kdy by asi některé ty zdravotně postižené museli propustit, protože by na ně neměli dostatek finančních prostředků. Takže na to jsem chtěla upozornit. Možná někteří z vás nebo všichni také dostali petici Národní rady postižených, abychom toto co nejrychleji schválili a aby tento pozměňovací návrh byl přijat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně, a nyní otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, jestli má někdo zájem o vystoupení v rozpravě u tohoto třetího čtení. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím a ptám se, zda má paní navrhovatelka nebo zpravodajka zájem o závěrečné slovo. Naznačují, že nemají, takže můžeme přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko garančního výboru. Máte slovo.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve vás seznámím s procedurou hlasování o tisku 964, která byla projednána a schválena garančním výborem. Tuto bychom následně schválili a potom přistoupili k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrhy k tisku 964 po druhém čtení byly uvedeny v tisku 964/2. O těchto návrzích jednal a hlasoval garanční výbor na své 49. schůzi dne 25. ledna 2017 a přijal usnesení číslo 244d, které máte v tisku 964/3.

Garanční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 964/2 v následujícím pořadí: Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. 1. návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu nebyly předneseny. 2. hlasovat o návrhu A1, A2 a A4 dohromady. 3. hlasovat o návrhu A3 alternativa C, bude-li přijat A3, nelze hlasovat C. 4. hlasovat o návrhu B. 5. hlasovat o návrhu C, pokud nebyl přijat A3. A poté hlasování o zákonu jako celku. Tolik k proceduře.

Dovolila bych si požádat Sněmovnu o schválení tohoto sněmovního tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za seznámení s procedurou. Je tady s přednostním právem pan předseda Laudát. K proceduře?

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo k proceduře. Já dávám návrh, aby se o bodě C, to znamená, je to ta arabská pětka, hlasovalo před bodem A3, to znamená, že by pětka byla předřazená před trojkou. (Poslanec předává návrh zpravodajce.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobře, paní zpravodajka si poznačila. Není-li tady další návrh na změnu procedury, dal bych hlasovat o tomto návrhu. Můžeme, paní zpravodajko? Máte to poznačené, vyměníme C za A3. Dobře.

 

Takže o této změně, bod C bude hlasován před bodem A3, dávám hlasovat. Kdo je pro tuto změnu procedury, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 322, přihlášeno 130 poslanců, pro 82, proti 3. Tento návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat v tomto nově upraveném pořadí.

 

Tak, nyní můžeme tedy přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích a já poprosím paní zpravodajku, aby nás provedla hlasováním.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Takže budeme hlasovat o návrhu A1, A2 a A4 dohromady. Návrh A1 je zvýšení příspěvku u osob se zdravotním postižením o 700 korun z částky 8 800 na částku 9 500 oproti dosavadní výši. Návrh A2 je ustanovení přechodných ustanovení a návrh A4 je stanovení účinnosti zákona. Garanční výbor doporučuje schválit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já zahajuji hlasování... (Nesouhlasné reakce.) Pardon, stanovisko ministerstva.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Moje stanovisko je taktéž kladné.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Hlasování, které jsem zahájil, považuji tedy za zmatečné.

 

Zahajuji nové hlasování a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 324, přihlášeno 129 poslanců, pro 123, proti nikdo. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Nyní budeme hlasovat o návrhu C. Návrh C vypouští institut ručení za výplatu mzdy v celé šíři. Garanční výbor nedoporučuje. (Stanovisko ministryně: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 325, přihlášeno 130 poslanců, pro 17, proti 82. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o návrhu A3. Tento návrh omezuje institut ručení za výplatu mzdy pouze pro činnosti týkající se stavebnictví. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano. Stanovisko ministerstva? (Ministerstvo má neutrální stanovisko.)

Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování 326, přihlášeno 130 poslanců, pro 53, proti 39. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Poslední hlasování máme hlasování o návrhu B. Tento návrh upravuje pravomoc úřadu práce kontrolovat, zda uchazeč o zaměstnání není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Negativní.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 327, do kterého bylo přihlášeno 132 poslanců, pro 9, proti 66. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: V tuto chvíli bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 964, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 328, do kterého bylo přihlášeno 132 poslanců, pro 117, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce i paní ministryni. Ukončuji tento bod.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dobrý den. Já bych si dovolil požádat o přestávku v délce pěti minut. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: V délce pěti minut přestávka poslaneckého klubu ČSSD. Já tomuto návrhu vyhovím. Přerušuji jednání a sejdeme se tady v 9.28 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 9.23 do 9.28 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9.28, uplynul čas přestávky na jednání klubu ČSSD a my můžeme pokračovat v dalším jednání. Pan předseda Stanjura ruší svou přihlášku. Já vás poprosím, abyste se usadili na svých místech a zklidnili své hovory. Děkuji.

 

Otevírám další bod, kterým je bod 22, a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP