Středa 1. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

61.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 995/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem návrhu novely zákona o České obchodní inspekci je zajistit účinný dozor nad dodržováním spotřebitelského práva prováděný ČOI, a tím zajistit účinnou ochranu spotřebitelů. Pro naplnění tohoto cíle navrhuje MPO vybavit ČOI novými pravomocemi reagujícími na nové možnosti digitální éry či poznatky z dosavadní aplikační praxe a kontrolní činnosti. V návrhu zákona se za tímto účelem zpřesňují podmínky provádění kontrolního nákupu. V praxi totiž inspektorům často činí potíže vyřídit vrácení peněz a kontrolní nákup poté, co jej nepoškozený vrátili kontrolované osobě. Tím dochází ke zvyšování administrativní zátěže inspektorů a také k potřebě následně řešit, jak naložit s takto nabytým majetkem. Nově se tedy zavádí fikce uzavření smlouvy při provádění kontrolního nákupu a právo inspektorů od takto uzavřené smlouvy odstoupit.

Další novinkou je zakotvení ustavení zajišťující inspektorům anonymitu a ochranu jejich osobních údajů v situacích, kdy jsou při nákupu v rámci kontroly vyžadovány jejich osobní údaje, například předložení občanského průkazu za účelem přípravy konkrétního návrhu smlouvy. Kdyby inspektor občanský průkaz v takové situaci nepředložil, byla by kontrola zmařena, neboť by jeho odmítavý postoj k poskytnutí osobních údajů mohl být ze strany kontrolovaného subjektu považován za nestandardní a podezřelý.

Návrh pro inspektory ČOI dále zakotvuje kompetenci, aby si v případě důvodného podezření na závažné porušení právních předpisů mohli zjednat přístup do prostor prodávajících. Typicky půjde o otevírání stánků na tržnicích, v nichž se prokazatelně nacházejí nebezpečné výrobky nebo padělky. Inspektoři ČOI totiž nemají dostatečné pravomoci k tomu, aby si k uvedenému zboží zajistili přístup, zejména v případě, kdy prodávající opustí stánek a nebezpečné nebo padělané zboží v něm uzamkne. Podobnou pravomocí dnes disponuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

V neposlední řadě se za účelem posílení efektivity kontroly a vymahatelnosti práv nově zakotvuje pravomoc inspektorů ČOI požadovat od dotčených osob informace o provozovatelích e-shopů, které nelze z údajů uvedených na jejich internetových stránkách identifikovat a kteří zjevně porušují zákonné povinnosti. Pokud osoba s těmito požadovanými informacemi nakládá, bude je muset na základě žádosti inspektorů ČOI bezodkladně sdělit, jinak se vystavuje sankčnímu postihu.

Návrh novely zákona o ČOI také zpracovává změny, které vyplývají z přijetí související legislativy. Pro úplnost uvádím, že změna zákona o ochraně spotřebitele, která je součástí předloženého textu, byla vyvolána potřebou přemístění hmotněprávní povinnosti prodávajícího ze zákona o České obchodní inspekci do zákona o ochraně spotřebitele, který je základní normou upravující povinnosti prodávajících vystupujících vůči spotřebitelům. Při příležitosti této nezbytné novelizace se navrhuje upravit také dva legislativně technické nedostatky vzniklé v zákoně o ochraně spotřebitele.

Na závěr mi dovolte předložit návrh na zkrácení projednávání návrhu zákona ve výborech o 30 dnů. Důvodem tohoto návrhu je především skutečnost, že účinnost předloženého zákona je navržena k 1. červenci 2017, to je shodně s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Tento termín by měl být dodržen především s ohledem na právní jistotu dotčených subjektů. Opomenout nelze ani skutečnost, že čím dříve posílíme pravomoci ČOI, tím dříve bude moci účinněji chránit spotřebitele.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v závěru bych vás chtěl požádat o podporu návrhu tohoto zákona jak na dnešním zasedání, tak v rámci následujícího legislativního procesu ve výborech Poslanecké sněmovny a následně ve druhém a třetím čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Květa Matušovská. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, jak už bylo řečeno, hlavním cílem předloženého návrhu zákona je reagovat na rozvoj nových forem prodeje na spotřebitelském trhu, jakož i na praktické zkušenosti České obchodní inspekce z výkonu dozoru a navrženou úpravou na tyto poznatky navázat a vytvořit tak inspekci podmínky pro co nejefektivnější výkon kontroly v oblasti její působnosti. Cílovým stavem by se tak měla stát pokud možno co nejúčinnější ochrana jak spotřebitelů, tak poctivých podnikatelů, neboť i oni bývají poškozováni konkurencí používající nekalé obchodní praktiky.

Předložený návrh zakotvuje oprávnění, na jehož základě si budou moci inspektoři České obchodní inspekce zjednat přístup do prostorů podnikatele, typicky u prodeje nebezpečných výrobků ohrožujících zdraví spotřebitelů nebo u prodeje padělků na tržnicích s výjimkou obydlí, a to v případech důvodného podezření z porušení právních povinností, a jestliže účely kontroly nelze dosáhnout jinak. Pozitivním směrem je veden také návrh zajišťující na jedné straně účinný výkon kontroly a na straně druhé ochranu osobních údajů inspektorů inspekce. Aby se mohl inspektor při provádění kontroly chovat a tvářit stejně jako běžný spotřebitel, aniž by bylo ohroženo jeho soukromí, je potřebné umožnit České obchodní inspekci, aby v případě, kdy to předmět kontroly vyžaduje, a v případě, kdy nelze účelu kontroly dosáhnout jinak, byl-li inspektor oprávněn jednat pod změnou identity, a toto mu bylo umožněno využitím krycích prostředků.

Návrh zákona také nově zakotvuje pravomoc získávat informace o totožnosti osob, které se dopouštějí protiprávního jednání v internetovém prostředí, například se podílejí na provozování podvodných e-shopů. S takovými případy se spotřebitelé a Česká obchodní inspekce setkávají stále častěji. Návrh zákona proto reaguje na tuto rozšiřující se praxi nepoctivých podnikatelů, když vkládá do rukou České obchodní inspekce efektivní nástroj směřující k dohledání odpovědného subjektu.

K odstranění uvedených problémů nepostačují mimoregulatorní nástroje. Proto je třeba stávající právní úpravu dopřesnit, aby byly povinnosti prodávajícího při kontrolním nákupu jasně stanoveny zákonem a nebylo možné diskutovat o různých právních výkladech.

Dámy a pánové, vážení kolegové, doporučuji vám propustit tento návrh do druhého čtení, přičemž organizačním výborem byl k projednání návrhu zákona doporučen hospodářský výbor jako výbor garanční. S tím souhlasím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí paní zpravodajka. Máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji za slovo. Ráda bych navrhla zkrácení o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Takže o 30 dnů na 30 dnů. Děkuji. Má ještě někdo zájem? S přednostním právem pan předseda klubu TOP 09.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Požádal bych pana ministra, aby tady sdělil, jak konkrétně bude probíhat utajování inspektorů. Já doufám, že to bude něco na principu nějakých identifikačních čísel nebo něčeho, ale rozhodně bych byl velmi obezřetný, pokud jsem zaslechl, že by měli mít možnost měnit svoji identitu. Mám pocit, že to nemá zřejmě ani policie. Tak než to budeme projednávat. Přiznám se, že jsem návrh zcela nestudoval, a bez mučení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Další se hlásí s řádnou přihláškou pan poslanec Petr Kudela. Prosím.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, chci Sněmovně doporučit přijetí této normy. Je to dobrá norma. Každý si dokáže představit kontrolora, který má plnit svoji úlohu až do konce, to znamená dejme tomu si objednat v nějaké nabídkové akci výrobek, aby dostal do ruky smlouvu a podobně. A předložit k tomu svoji vlastní občanku, to si fakt nedokážu představit, jak bych na to reagoval já, jestli bych v poslední chvíli před vytažením občanky necouvl. Ale jestli mají kontroloři svoji úlohu plnit dobře, pak potřebují kompetence, které tento návrh zákona dává. Systém vydávání fiktivní identity je v zákoně velice dobře popsán a domnívám se, že to naprosto skvěle může fungovat.

Velmi vítám prvky ohledně kontroly dodržování jakési firemní kultury na internetu.

Co tam mám výtku, hned v prvních odstavcích se definují územní působnosti jednotlivých krajských nebo regionálních inspekcí. Jak mám informace z České obchodní inspekce, toto nemusí fungovat u specializovaných kontrol technických kvalit výrobků a podobně. Takže tam pevně věřím, že budeme muset najít ještě nějakou shodu. Ale jinak obecně, vřele doporučuji a prosím Sněmovnu, aby tuto materii poslala do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Karel Fiedler. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych zareagoval právě díky vystoupení kolegy Laudáta. Samozřejmě vůbec nekritizuji jeho požadavek na to, abychom byli dobře seznámeni s tím, jak to bude probíhat. Jen chci vzpomenout, že z vlastní zkušenosti znám případ, kdy jsem byl kontaktován právě osobou, která vykonávala tyto kontroly a dostala se do velmi nemilé a prekérní situace, co se týká své identity. A to nikoli při vlastním provádění úkonu inspekce, ale v následných krocích, kdy došlo k dalšímu řešení nekalé činnosti nepoctivého obchodníka, kdy v podstatě ta situace byla tak absurdní, že díky stávajícím předpisům a stávajícím zvyklostem tato osoba byla ve velmi nekomfortní situaci, kdy dotyčná osoba, se kterou byly úřady ve sporu, byla velmi blízko trvalého bydliště, věděli o sobě, znali se. A nakonec to dopadlo dobře. Ale tuto věc je třeba řešit a podporuji to, aby tato novela byla postoupena do druhého čtení. Pokud k tomu máme nějaké připomínky nebo výhrady, pojďme na tom pracovat a precizovat to. Ale určitě podporuji, abychom se touto problematikou zabývali.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče, za dodržení časového limitu. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Roman Váňa. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni poslanci, vážený pane předsedající, přiznám se, že tento návrh zákona asi unikl mé přímé pozornosti, protože se zdánlivě nijak netýká resortu bezpečnosti. Ale po tom, co jsme teď zaslechli, a po tom, co jsem si rychle nalistoval ten návrh zákona - my dáváme inspektorům České obchodní inspekce v podstatě pravomoci agentů zpravodajské služby. To jsou policejní pravomoci. To se přiznám, že si skutečně nedovedu představit, aby pod falešnými doklady, s krycími identitami naši chrabří kontroloři vstupovali do obchodů. To jsme se dostali někam úplně mimo systém. My na lékárnických vahách vyvažujeme pravomoci pro zpravodajské služby, abychom nepřekročili hranici, kdy narušíme svobody občanů, a tady, omlouvám se panu ministrovi, je to vládní návrh, ale tady ve snaze skutečně zefektivnit činnost České obchodní inspekce, já tomu naprosto rozumím, jsme se ale dostali do končin, které jsou vyhrazeny opravdu pro zcela jiné subjekty státní moci. Ať už je to Policie České republiky, ať už je to zpravodajská služba. Myslím, že budeme muset najít jinou cestu, jak pomoci inspektorům kontroly efektivně provádět, a tento směr opustit. Dovedu si představit intenzivní spolupráci inspektorů s policisty. Tam samozřejmě různé možnosti kompetencí a pravomoci jsou. Můžeme si představit ledacos (upozornění na čas), ale prosím, tudy ne.

Děkuji za pozornost. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Karel Fiedler. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Myslím, že bychom o tom měli diskutovat hlavně ve výborech. K poznámce, která tady zazněla z pléna. Mě zaujalo to, co už řekl kolega předřečník. A je předsedou výboru. Pan ministr je členem stejného poslaneckého klubu. Mně tady trošku něco hapruje a nefunguje. Je to věc ovšem předkladatele a jedné z vládních stran. A já zopakuji to, co už jsem říkal. Pokud k tomu jsou nějaké zásadní připomínky a výhrady, tak pojďme na tom pracovat. Ve třetím čtení se můžeme rozhodnout, co s tím uděláme. Nicméně opravdu mám zkušenosti takové, že je třeba se touto problematikou také zabývat. Pokud to zasahuje tam, kde řekl kolega pan předseda Váňa, nevidím důvod, abychom to museli zamítnout, zatím ten návrh nepadl, ale abychom se tím zabývali ve výborech. A v tom případě asi nebudu podporovat případné zkrácení lhůty. Pojďme na tom pracovat a ve třetím čtení můžeme rozhodnout.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli někdo má zájem vystoupit. Pan předseda klubu TOP 09.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nezlobte se na mě, já jsem se tady snažil sehnat nějakou podporu na vrácení k přepracování. Protože já nepochybuji o tom, že je potřeba zpřesnit a možná pomoci trošku hlídat Českou obchodní inspekci, aby měla možnosti proti podvodníkům. To nepochybně. A jsou tam emoce. Ale tohle skutečně, co prošlo vládou, je šokující. Já prostě tohle nedokážu vydýchat a nemyslím si, že v tuhle chvíli je to i vhodné, abychom takhle zásadní věc nějakým způsobem předělávali v nějakém čtení pomocí pozměňovacích návrhů. Protože já opravdu nevím, a myslím si, že jestli tohle někdo myslel vážně, tak zejména na bezpečnostním výboru a v podobných komisích, které tady jsou, to mělo být nějakým způsobem předjednáváno a vymezeny mantinely.

Proto dávám návrh, abychom hlasovali o vrácení k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Další se hlásí do obecné rozpravy pan poslanec Snopek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem se domníval, že zákon o České obchodní inspekci je standardní zákon. Ale když jsem dostal upozornění na § 5, § 5c, tak skutečně musím potvrdit slova, která tady pan kolega vyjádřil, že skutečně pracujeme s obchodní inspekcí jako s významnou bezpečnostní složkou. Krycí doklady, vydání krycích dokladů. Já si myslím, že z jedné stránky mohu chápat, jedná se o milionové obchody, pohonné hmoty, zkrátka porušování těchto zákonů. Ovšem ani pro orgány činné v trestním řízení nevydáváme nějaké velké množství, pokud já vím, krycích dokladů. A Česká obchodní inspekce přece jenom není represivní složka ve smyslu zákona. Myslím si, že ta poznámka, která tady zazněla právě k těmto paragrafům, by nás měla vést k zamyšlení. Inspektor České obchodní inspekce má nejen krycí doklad, ale i na ten krycí doklad má mít vystaven i průkaz inspektora České obchodní inspekce! Zkrátka všechno bude v utajení. Myslím si, že tam se trošičku prolíná činnost policejního orgánu a kontrolního orgánu ve smyslu obchodní inspekce.

Padl tady návrh na zkrácení. Já si myslím, že by se tyto věci měly daleko víc prodiskutovat než v rychlosti vyjádřit jakýkoli názor na tyto inkriminované paragrafy. Pak budeme vytvářet celý systém evidenční ochrany. Já si myslím, že jsme se dostali dál, než jsme chtěli. Nebo by to mělo být natolik zdůvodněno, tyto věci, a být to pod úplně jiným režimem než pod Českou obchodní inspekcí. Kdo dál bude potom žádat novou identitu, ochranu? Vážené kolegyně, kolegové, zamyslete se nad tím, co v podstatě v tom návrhu zákona je. Pak bude obchodní inspekce, dalším krokem bude, že bude ČOI ozbrojenou složkou? No ne, možná že to vyvolává úsměv, ale zkrátka pokud má někdo skrytou identitu, může tedy postupovat podle jiných zákonů. A byl bych strašně nerad, abychom se dostali z pohledu těchto kontrolních orgánů úplně někam jinam, než by byl záměr zákonodárce.

Já si myslím, že pan ministr určitě na tyto moje poznámky odpoví. Mohu chápat - vidíme i v televizi zásah, velká tržnice, vagony. Zkrátka řada věcí. Ale jestli skutečně takto navržený zákon, takto tvrdý a s takovými podmínkami v tuto chvíli je nutný. Neumím na to jaksi odpovědět. Rád bych dostal na to nějakou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Laudát stáhl svoji přihlášku. A hlásí se pan poslanec Váňa do obecné rozpravy. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Já skutečně, pane předsedající, dámy a pánové, bych nechtěl nějakým způsobem torpédovat snahy Ministerstva průmyslu a obchodu o zlepšení činnosti ČOI. Protože ale skutečně toto téma silně rezonuje s problematikou výboru pro bezpečnost, tak bych chtěl jenom říct, že takováhle věc by mohla ohrožovat na životě přímo ty inspektory. My je chceme posílat do kriminálního prostředí pod krycími identitami. To je životu nebezpečné. Pak z nich tedy musíme udělat bezpečnostní sbor, ozbrojit je a nějakým způsobem to řešit už tedy opravdu jinak, než jsme to řešili doposud, jako inspektory ČOI. Ano, celníci mají pravomoc měnit identitu. Ano, policie má pravomoc měnit identitu v rámci vyšetřování trestných činů. Ale prosím pěkně, rozlišujme mezi tím, co chceme po inspektorech. A já bych byl velmi nerad, kdybychom je dostávali do situací, kdy by skutečně mohli... Pak někoho napadne, že se budou měsíce pohybovat v tom závadovém prostředí pod falešnou identitou a bojovat někde s těmi loupežníky, kteří... Myslím si, že to záměr zákonodárce nebyl. A že jsme tedy opravdu v té snaze vylepšit činnost se dostali někam jinam, než jsme původně uvažovali.

Zřejmě vystupuji tedy řádně, protože mi čas neběží, tak mohu toho času využít ještě i...

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já jsem předpokládal, že to je řádná přihláška.

 

Poslanec Roman Váňa: Ano, děkuji, že jsme se správně pochopili. Sedm hodin. (Pobavení v sále.) Já si myslím, že samozřejmě to první čtení je velmi důležitá věc, protože se můžeme vážně zamyslet nad tím, jaký dopad by takovýto návrh zákona měl. A tady se mi zdá, že jsme narazili na riziko, na nebezpečí, které skutečně by bylo neúměrné tomu, co po ČOI žádáme. Z tohoto pohledu bych byl rád, kdybychom... Protože jak jsem nahlédl do toho materiálu, je to v podstatě hlavní pilíř toho návrhu - že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli se s tím nevypořádat nějak jinak.

Tak, dívám se na předsedy klubů, jestli... (Předsedající: Na druhou stranu se musíte dívat.) Dobrá tedy. Takže děkuji za pozornost. Jsem velmi rád, že jsme zareagovali na tu aktuální situaci projednávání tohoto zákona, a věřím, že ty námitky vezmeme v úvahu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Další se hlásí do obecné rozpravy paní poslankyně Jana Černochová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Víte, kolegyně a kolegové, mě zaráží to, že pan ministr Mládek tady sedí jak zařezaný. Telefonuje, nereaguje na to, co tady zaznívá i od jeho kolegů vládních poslanců.

Pane ministře, můžete nám prosím říct, jestli to, co tady zaznívá od vašich kolegů je pravda, nebo není? Vždyť vy máte... Sněmovna by měla znát váš názor. Vy jste předkladatel za vládu tohoto návrhu. Tak jak se něco takového může stát? Čím odůvodníte vy ten návrh, který tady předkládáte?

Mě skutečně stále víc a víc fascinuje ta touha této vládní koalice, resp. některých konkrétních ministrů této vládní koalice, mít všude své policisty. Ať už je to Ministerstvo obrany v podobě zákona o Vojenské policii, nebo je to Ministerstvo financí v podobě větších pravomocí celníkům. Teď se dozvídáme, že stejnou touhou mít svůj policejní orgán v baráku, touží touto touhou, podlehl této touze pan ministr průmyslu a obchodu Mládek. Kdo další? Pan ministr Brabec mává že ne, ale můžeme mu věřit, ale uvidíme, s čím přijde do konce volebního období. (Pobavení v sále.)

Takže já bych, vážení členové vládní koalice, možná považovala za fér vůči nám všem, kdybyste to řekli najednou. Kdybyste řekli, že vy jste si dali stranický závazek v této vládě, že každý ministr urve do konce volebního období nějaký policejní orgán, aby měl tu pravomoc a mohli jste sebou soupeřit ještě na jiném bojišti a kolbišti než na tom, na kterém soupeříte dodnes.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Pane předsedo Laudáte, hlásíte se s přednostním, nebo řádně? Aby ještě možnost měl pan ministr. Děkuji.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Mě vůbec nepřekvapuje, že svůj policejní sbor si přes celní správu buduje pan Babiš. On to má v nátuře a vůbec mě to nepřekvapuje. Nepřekvapuje mě, když si to dělají možná někteří siloví ministři. Ale že pan kolega nebo pan ministr Mládek si chce budovat takovouto svoji policii... Ještě to tady málem potutelně projde, a to s pravomocemi dokonce, které mají možná bezpečnostní služby, to tedy je pro mě poměrně překvapivá informace. Nicméně já už tedy... i když i toto je míněno vážně.

Ale teď už tedy velmi vážně. Uvědomujete si vůbec, co tato vláda dělá? Jak je možné, že vládou České republiky projde takovýto návrh? Co chce například KDU-ČSL vykládat lidem o tom, že ona je tím spravedlivým, který prostě dbá na to a ohlídá, že někdo tady neujede a nepoškodíte svobodu? Co tam váš vicepremiér dělá? Je tohle vůbec možné? Já ještě chápu - já jsem se sám přiznal, že jsem ten návrh detailně nestudoval a jenom jsem kdysi zaslechl, že takováhle věc tam je, tak jsem se zeptal. A zřejmě jsou zaskočeni všichni poslanci.

Já se tady nepřítomných ministrů a premiéra ptám, kolik takovýchto věcí ještě budou podstrkávat do konce volebního období. To skutečně kvůli tomu, že někdo bude kontrolovat a honit šmejdy kvůli papiňákům, tak budete tady tohleto provozovat a předkládat? Tohle snad už není ani možné! To já jsem opravdu zažil ledacos, ale to, co jste sem pustili, je naprosto neuvěřitelné.

A já si myslím, pane ministře, že by bylo lepší, kdybyste sám ten návrh stáhl, vrátil a skutečně jste přišli se standardní novelou zákona, která třeba pomůže nějaké rychlejší koordinaci zásahu. Ale jestli skutečně chcete kontrolory, kteří budou provádět například kontrolu výše hladiny vyčepovaného piva v půllitrech, vystavovat tomu, že budou chodit - to snad už není ani ve Švejkovi, to, co tady předvádíte. To je prostě naprosto neuvěřitelné. A já si myslím, že tohle není na předělávání zákona. A tahle vláda by se měla stydět! A pak se ptám, jak tato vláda vůbec funguje, jestli tohle vůbec projde. Jestli pan ministr Brabec ví o tom a jestli má nějaké asistenty, kteří mu pročtou ty hrůzy, které někdo na tu vládu přinese.

Co dělá Legislativní rada vlády? Je možné, že tohle projde přes Legislativní radu vlády? (Hlas mimo mikrofon.) No, je to vládní návrh, říká tady pan kolega Mládek. O to je to horší...

Můžu ještě poprosit?

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Poprosím o klid sále. Ještě pořád projednáváme návrh zákona. Děkuji.

 

Poslanec František Laudát: Jestli tohle ještě spáchal exministr Dienstbier - zřejmě jo. Nebo kdy to sem přišlo, já nevím. Nebo tohle padá na vrub panu ministru Chvojkovi? To se mi nechce věřit. Protože on je excelentní právník a snad má srovnané ústavní poměry, jak je rozdělená moc a také nějaký přiměřený výkon moci.

Takže já bych poprosil, kolegové, já tak učiním stejně, abychom si tuto vládní ostudu prostudovali, a až se na to příště dostane, tak abychom se tady domluvili, co s tím. Ale je pro mne alarmující, že tohle sem vůbec přijde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme 19.00. Eviduji, že k faktické byl přihlášen pan poslanec Snopek, nicméně již není možné projednávat po 19. hodině. A pan ministr byl přihlášen do rozpravy. Já přerušuji tento bod a současně přerušuji jednání této schůze, a to do zítra, 2. 2. 2017, na 9.00, kdy budeme podle řádně schváleného pořadu začínat bodem 297 - zpráva vyšetřovací komise.

Děkuji vám a přeji všem hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP