Středa 1. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

60.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
/sněmovní tisk 989/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnem 21. dubna 2018 vstoupí v účinnost tři nová nařízení Evropského parlamentu a Rady v oblasti lanových drah, v osobních ochranných prostředcích a spotřebičích plynných paliv. Tato nařízení jsou vytvořena podle zásad tzv. nového legislativního rámce, jehož smyslem je zlepšení fungování vnitřního trhu EU s důrazem na zajištění bezpečnosti občanů a omezení výrobků na trhu, které nevyhovují stanoveným požadavkům. Cílem právní úpravy je zejména zkvalitnění regulace v oblasti lanových drah, osobních ochranných prostředků a spotřebičů plynových paliv tak, aby byla zajištěna účinná ochrana zdraví a bezpečnost osob, ochrana majetku a dalších oprávněných zájmů.

Zákonný rámec pro implementaci předpisů EU, které jsou vytvářeny na základě nového legislativního rámce, představuje v ČR zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Převážná část všech tří nových nařízení jakožto přímo použitelných předpisů bude aplikovatelná přímo. Členské státy jsou však povinny vlastními postupy zajistit dozor nad trhem. Z tohoto důvodu je nutné provést adaptaci právního řádu ČR a zajistit tak účinnou aplikaci nařízení, a to prostřednictvím zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Na závěr mi dovolte předložit návrh na zkrácení projednávání návrhu zákona ve výborech o třicet dnů. Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že se jedná o technickou novelu zákona, kterou dochází pouze k adaptaci přímo aplikovatelných nařízení EU.

Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, v závěru bych vás chtěl požádat o podporu tohoto návrhu zákona jak v tomto dnešním jednání, tak i v následujících procesech ve výborech Poslanecké sněmovny a následně ve druhém a třetím čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Kudela.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové. Projednáváme novelu zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Materiál je předložen pro provedení adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 424, 425 a 426 z roku 2016. Návrhem dochází k adaptaci těchto přímo aplikovatelných nařízení Evropské unie do našeho zákona. Konkrétně se jedná o požadavky na lanové dráhy, osobní ochranné prostředky a spotřebiče plynných paliv, které jsou stanoveny směrnicemi Rady Evropského hospodářského společenství a směrnicí Evropského parlamentu o spotřebičích plynných paliv, a obdobnou směrnicí o lanových dráhách pro dopravu osob. Tyto směrnice byly transponovány do právního řádu České republiky nařízeními vlády, kterými se stanoví technické požadavky na osobní ochranné pomůcky, lanové dráhy a spotřebiče. Výše uvedené směrnice jsou nyní nahrazeny přímo použitelnými nařízeními Evropské unie. Tyto by měly u nás být aplikovatelné od 21. dubna 2018.

Předkládaná novela zákona obsahuje také ustanovení ohledně správního orgánu v České republice. Novela zákona také obsahuje technické zpřesnění některých ustanovení tohoto zákona.

Materiál prošel meziresortním připomínkovým řízením a byl projednán bez rozporů. Doporučuji posunutí tohoto zákona do druhého čtení. Navržený hospodářský výbor pro projednání je podle mě dobrá a dostatečná forma pro projednání ve výborech. V rozpravě se přihlásím, a protože se jedná o vcelku jednoduchou normu, navrhnu zkrácení lhůty na projednání ve výborech na třicet dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji, že se přihlásil pan zpravodaj, takže pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, navrhuji, aby lhůta pro projednání ve výborech byla zkrácena na třicet dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nevidím nikoho. Končím obecnou rozpravu. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Nemají.

Nepadl zde žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu, proto se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání výboru garančnímu. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Nevidím žádný takový návrh. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 307, přihlášeno 103 poslanců, pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Nevidím v sále nikoho, že by se hlásil.

 

Dále konstatuji, že v obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve výboru o 30 dnů, tedy na 30 dnů.

O tomto návrhu nyní dávám hlasovat. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování 308, přihlášeno 104 poslanců, pro 87, proti 1. Tento návrh na zkrácení lhůty byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali tento bod, který tímto uzavírám. Budeme pokračovat v dalším jednání.

Otevírám další bod, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP