Středa 1. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

217.
Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
/sněmovní tisk 699/ - třetí čtení

My jsme se tímto návrhem zákona zabývali 9. prosince 2016 na 53. schůzi Sněmovny a na návrh pana zpravodaje, kterým byl pan poslanec Vondráček, bylo projednávání tisku přerušeno a odročeno do doby předložení usnesení garančního výboru, což byl ústavněprávní. Garanční výbor se tiskem zabýval a předložil usnesení, které nám bylo doručeno jako tisk 699/10. Ještě připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 699/7, který byl doručen 19. října.

Teď bych poprosil pana ministra Jurečku, respektive jako zástupce navrhovatelů pana ministra Jurečku, a zpravodaje garančního výboru, tím je výbor ústavněprávní, pana poslance Farského. Ale pan poslanec Farský je omluven, takže poprosím pana předsedu ÚPV, aby nám sdělil, jak tu situaci vyřešíme.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pan předsedo, dámy a pánové, máme samozřejmě několik možností, tak jak už to bývá. Nicméně tento zákon je příliš komplikovaný, než aby se obešel při hlasování o několika desítkách pozměňovacích návrhů bez zpravodaje, kterým je v tuto chvíli pan poslanec Farský, který je řádně omluven a nemůže se jednání zúčastnit.

Já bych tedy navrhl dvě možnosti. A to první tedy, že dokončíme obecnou rozpravu, ve které zazní návrh na opakování druhého čtení, v takovém případě bychom museli rozpravu vyčerpat a hlasovali bychom na závěr o vrácení do druhého čtení. Byli bychom schopni připravit jednoduchý komplexní pozměňovací návrh na základě debaty, která už proběhla, některé pozměňovací návrhy legislativně technicky upravit, a hlasovali bychom tedy na příští schůzi ve druhém a ve třetím čtení. Druhá varianta je, že se rozprava ani nerozjede a budeme hlasovat o přerušení projednávání do příští schůze, na které bychom buď rozhodli o opakování druhého čtení, anebo ten návrh za účasti zpravodaje pana poslance Farského hlasovali ve třetím čtení.

Ústavněprávní výbor splnil svou roli, to znamená, navrhl proceduru a současně zaujal i stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, není rozprava. (Hlásí se pan poslanec Jandák.) Já jsem nechal vystoupit pana předsedu ÚPV s návrhem řešení, a máme dvě možnosti, ty, které pan předseda přednesl. Dle mého názoru, protože jeho vystoupení by mělo být zakončeno procedurálním návrhem, jinak by to bylo vystoupení mimo jednací řád, tak já bych to bral tak, že pokud s tím bude Sněmovna souhlasit, že procedurální návrh pana předsedy je, abychom přerušili jednání. Pokud nebude tento procedurální návrh přijat, někdo z ÚPV, pravděpodobně pan předseda, by musel zastoupit pana poslance Farského s tím, že bychom se dostali k té druhé variantě, to znamená vyčerpat rozpravu a hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení, a rozhodně bychom dnes ve třetím čtení nehlasovali.

Omlouvám se panu poslanci Jandákovi, ale nemohu mu dát teď technickou poznámku. (Poznámka poslance Jandáka z místa: Já s tím souhlasím, chtěl jsem pouze technicky doplnit, když ten čas máme, abychom tam dopracovali neziskové...) Prosím, pane poslanče, nediskutujme mimo mikrofon. Procedurální návrh je bez rozpravy. To znamená, v této fázi budeme hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu do doby přítomnosti... (Hlásí se poslanec Filip.) K procedurálnímu návrhu, takže předpokládám s protinávrhem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom vnímal návrh pana předsedy ÚPV procedurálně tak, že rozpravu dokončíme, tak abychom v podstatě měli vyčerpanou rozpravu, a potom, pokud se to vrátí do druhého čtení - protože v tom případě riskujeme, že ten návrh ani nebudeme moci projednat po 21. únoru. To považuji za ohrožující samotné jednání o návrhu zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já mám obtíž takto to formulovat v souladu s jednacím řádem. Já zastávám názor, že pan poslanec Tejc navrhl procedurálně přerušit. Pokud má někdo námitku proti tomuto postupu, tak to vyřešíme hlasováním. To, co říkal pan kolega Filip, neberu jako procedurální návrh ani jako alternativu. Budeme tedy hlasovat o přerušení, pokud neprojde návrh na přerušení, budeme pokračovat v jednání. Je to procedurální návrh. (Hlasy: Bez rozpravy. Reakce na další poznámky z pléna:) Ano, já jsem to říkal - do doby přítomnosti zpravodaje.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přerušením tohoto bodu do doby přítomnosti zpravodaje pana poslance Farského. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 290, přihlášeno je 149, pro 103, proti 24. Tento návrh byl přijat a bod byl přerušen.

 

Budeme pokračovat bodem 140, což je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP