Pátek 20. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

21.
Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 888/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 18. ledna 2017, kdy obecná rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jan Birke a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jaroslav Foldyna.

Táži se, zda pan zpravodaj chce vystoupit v tento moment. Přejete si vystoupit, pane zpravodaji? Prosím, udělím vám slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom poznamenat, že při projednávání v hospodářském výboru hospodářský výbor nedospěl k závěru při projednávání, projednal pouze pozměňovací návrh, s tím hospodářský výbor souhlasil. Nicméně k návrhu zákona jako takovému nepřijal usnesení, čili věc je v této chvíli otevřená a můžeme dál pokračovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Připomínám, že usnesení hospodářského výboru a záznam výboru byly doručeny jako sněmovní tisky 887/2, 3 a 4 a usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bylo doručeno jako sněmovní tisk 888/5. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Já eviduji faktickou poznámku pana poslance Petra Bendla, ale faktická poznámka je reakce na řádnou rozpravu, tak já mu udělím řádně slovo. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Já využiji toho, že nikdo jiný není přihlášený, a tudíž s řádnou, byť nebudu dlouhý, připomínkou. Já jsem chtěl požádat alespoň Poslaneckou sněmovnu, protože jsme při prvním čtení, když jsme diskutovali tento problém a odkazoval jsem na skutečnost, že dochází-li v oblasti údržby komunikací k soutěžím, tak zcela prokazatelně dochází k lepší efektivitě nakládání s finančními prostředky.

Tento návrh zákona otevírá dveře tomu, aby jednotlivé kraje nemusely vypisovat výběrová řízení na údržbu komunikací, a myslím si, že by stálo za to, aby tady byla na stole konkrétní čísla. Minule jsem v tom prvním čtení prosil pana ministra, aby je přinesl, protože samozřejmě Ministerstvo dopravy je má. Při druhém čtení, když jsme to naposledy projednávali, tady pan ministr nebyl a dneska tady není také.

Já předpokládám a pevně věřím tomu, že to nebude trvat věčně a že se má Poslanecká sněmovna sejít i v tom týdnu variabilním, a bylo by dobře, aby pan ministr měl možnost se k tomu vyjádřit, resp. já bych o to prosil. Protože jsem přesvědčen, že byste ta čísla slyšet měli. To za prvé.

A za druhé, aby také došlo k vyvrácení toho pocitu, že snad se jedná o otevírání šance k řešení údržby v případě mimořádných situací, tzn. povodní, různých sněhových kalamit atd., atd. Ono to tak není. Na to máme speciální legislativu, která umožňuje vždycky v rámci krizového řízení, ať už je to starosta nebo starostka v dané lokalitě, v regionu hejtman či hejtmanka a na úrovni státu premiér nebo ministr vnitra nebo vládou pověřený ministr, který řídí to krizové řízení a nemusí se v tu chvíli v případě, že dojde k vyhlášení mimořádného stavu, zabývat tím, že bude soutěžit různé úklidové práce apod., protože tím bychom se nikam nedostali.

Z tohoto titulu navrhuji, abychom tuto materii přerušili do přítomnosti pana ministra dopravy Ťoka, a předpokládám, že se tak stane v průběhu projednávání ve variabilním týdnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili na hlasování. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy nejprve všechny odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili svými kartami. Až se počet poslanců a poslankyň ustálí, dám hlasovat.

 

Ještě jednou zopakuji procedurální návrh, který přednesl pan poslanec Bendl, a ten zní, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministra dopravy Ťoka při projednávání tohoto bodu.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 254, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 79. Tento návrh byl zamítnut.

 

Budeme pokračovat dál v obecné rozpravě. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Ivana Adamce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení předkladatelé, já nevím, kam spěcháme. Fakt nevím, kam spěcháme, protože tady chceme projednávat něco, kde čísla chybí, a myslím si, že minimálně bychom měli navrhovat takovéto zákony v okamžiku, kdy jsme přesvědčeni o tom, že to podle nich nefunguje nebo že ta cesta je zdlouhavá, obtížná a všechny tyto komplikace nám nahradí možné ušetřené peníze, které vychází z výběrových řízení. Opravdu tomu nerozumím a myslím si, že bychom skutečně měli počkat na tato čísla.

Já osobně se domnívám, že bychom měli soutěžit, a teprve v okamžiku, kdy zjistíme, že to jsou opravdu tak velké komplikace, že kraje a stát s tím mají velké problémy z hlediska údržby těch komunikací, tak bychom měli zvolit tuto, řekl bych, extrémní variantu. Opravdu si nemyslím, že jsme v této situaci v tuto chvíli, a je mi velmi líto, že tato Sněmovna se rozhodla, že bude projednávat tento návrh zákona dál. Já to považuji opravdu za omyl a prosím vás všechny, abyste o tom začali uvažovat, že opravdu toto je extrémní řešení, pro které není v tuto chvíli důvod, abychom pro něj zvedali ruce.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. S přednostním právem se hlásí pan zpravodaj Foldyna. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já jsem chtěl jenom avizovat, protože tady vzniká diskuse a ta diskuse se vlastně týká toho doplňku, který k tomu předkládám já. Je celá řada poslanců, která mně říká, že stávající návrh nechce podpořit. Já jsem přesvědčen, že stávající návrh - je nutné, aby prošel. A ten pozměňovací návrh, který jsem k tomu předkládal, ten se týká samozřejmě definice zastavěného území. To, proč jsem ho předkládal, je na základě konzultace se Svazem měst a obcí, které jsou ve velmi komplikované situaci při jednoznačnosti či nejednoznačnosti výkladu, co je souvisle zastavěné území, a znemožňuje to některé kroky především starostům. Já vedle toho, že jsem poslanec parlamentu, tak jsem také komunálním zastupitelem, takže jsem jednal v souladu s tím. Nicméně pakliže mám takovéto ultimativní postoje, a jsem přesvědčen, že tento návrh zákona, který předkládají moji kolegové, je potřeba přijmout, tak se k tomu pozměňovacímu návrhu z tohoto důvodu nepřihlásím, ale budu jej prosazovat dále, protože z hlediska komunálních politiků je ten pozměňovací návrh, který umožňuje rozhodovat samosprávám o svém území, prosazovat dále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové dobré, stále ještě, dopoledne. Já vás možná, nebo předkladatele, svým vystoupením teď trochu překvapím. Já jsem tady hovořil na podporu tohoto zákona nedávno. Začal jsem se do té problematiky nořit víc a víc a tady otevřeně přiznávám, že začínám svůj názor, nebo v tom svém názoru se posouvat.

Jenom vám, kteří nejste odborníky na dopravu, krátké vysvětlení, o čem to vlastně celé je, o čem ten návrh celý je. On říká, že kraje, jednotlivé kraje mohou, ale nemusí zadávat zimní údržbu silnic první třídy, tedy tu službu, kterou dělají pro stát, pro ministerstvo a pro ŘSD, že ji mohou zadávat tzv. z ruky svým správám a údržbám silnic. Ale když jsem teď poslouchal Ivana Adamce, ono to tady nezaznělo, ŘSD v tuto chvíli postupuje a musí postupovat tak, jako kdyby se tady ve Sněmovně nic nedělo, resp. kdyby nevědělo, jak ten proces na časové ose tady ve Sněmovně bude vypadat. Jinými slovy, na ŘSD ta soutěž na období od března tohoto roku dále, kdy současné memorandum skončí, tak ta soutěž na ŘSD běží. Ještě jinými slovy, v březnu se otevřou obálky a uvidíme ve 14 krajích nějaké nabídky a nějaké ceny. A možná že to nám v mnohém ukáže, jestli má ten nebo ten tábor pravdu a jak ty cenové nabídky vypadají.

Za sebe říkám, a diskutoval jsem to i se svými kolegy z krajů, s novými hejtmany, kteří na první pohled by tento návrh měli podporovat, ale ani jejich stanovisko není tak jednoznačné, a i já za sebe říkám, začínám rozumět té soutěži a tomu, že právě tím porovnáním na volném trhu otevřeme oči a uvidíme, jak se cenová nabídka, resp. jak ten trh vypadá.

Poslední věta. Samozřejmě že ty správy a údržby silnic, typicky můj Pardubický kraj, kde je správa a údržba silnic v perfektním stavu, má nejmodernější technologii, tak samozřejmě že tyto tzv. súsky se těch soutěží mohou zúčastnit, a předpokládám, že se jich účastnit budou.

Takže já v tuto chvíli v souladu s Ivanem Adamcem vyzývám k obezřetnosti a nebudu rozhodně nikam spěchat. Říkám to předkladatelům otevřeně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji několik faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Šidlo, poté pan poslanec Bendl, pan poslanec Pilný. Prosím.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, já chci zareagovat na stanovisko pana zpravodaje. Kvituji to, že se nepřihlásí k pozměňovacímu návrhu. Celou věc to zjednoduší, protože to byl úhelný kámen problému na projednávání hospodářského výboru. Já si myslím, že tím otevřel dveře k tomu, abychom mohli otevřeně diskutovat k tisku 888 a k jeho původnímu smyslu.

Ještě teď stručná věta ke kolegovi Kolovratníkovi. No, jeho názor se posunul, ale já nevím jestli správným směrem. Z mého hlediska se posunul, ale špatně, protože my jsme tady už v prvním čtení poměrně složitě diskutovali a argumentovali, proč se tato předloha novely zákona předkládá. Protože předchozí novela zákona číslo 13 znemožnila krajům vůbec se ucházet o pozici toho, kdo bude provádět letní a zimní údržbu pro objednavatele Ředitelství silnic a dálnic na silnicích prvních tříd. My to napravujeme, aby ta možnost vůbec byla. A protože vím, že ŘSD soutěž vypsalo a končí 9. února, tak si myslím, že moc času nazbyt není.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: To je zvláštní, že ve Středočeském kraji to takto funguje, a vy, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, říkáte, že to není možné, ten zákon. To už se několik let děje, že ve středočeské správě a údržbě silnic se soutěžilo a soutěží. Tady jde o to, že předává stát, chce dát krajům, nebo respektive tady bývalé kraje, bývalé vedení krajů - podotýkám, že podle mých informací je současné vedení krajů v rozporu s tím názorem minulých vedení krajů a říká, že nevidí důvod, proč by se nemělo soutěžit. To za prvé. A za druhé my tady říkáme: starejte se o státní komunikace a nemusíte vypisovat výběrové řízení na tu údržbu. Přece sami cítíte, že v tom je jednoznačné neefektivní nakládání s finančními prostředky. A jde o stovky milionů korun, pane premiére. Já jsem chtěl, aby tady byl ministr dopravy, protože ta čísla má. Oni dobře vědí, jak efektivní to je, když se soutěží údržba komunikací, a jak neefektivní to je, když to dělají kraje, aniž by se kohokoliv musely ptát, vlastními prostředky, a nemusely to soutěžit. Ten spor je opravdu takhle jednoduchý.

Tady prostě se jenom volá po tom, že si někdo nakoupil stroje, a je úplně jedno, kolik to bude stát, ale zkrátka bude dělat údržbu bez toho, aniž by ji soutěžil, pane premiére. Jde o stovky milionů korun a Ministerstvo dopravy ty finanční prostředky, nebo respektive ta data má k dispozici. A znovu zdůrazňuji, nejde o žádné mimořádné situace, na které stát má dostatečnou legislativu, aby byl schopen si pomoct, nebo kraje, nebo obce. Prostě je to falešné, to, co tady říkáme, a není to pravda. Chcete zabránit tomu, aby se soutěžilo (upozornění na čas), a chcete, aby se s finančními prostředky mohlo nakládat neefektivně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktické poznámky: nyní pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jednak bych vaším prostřednictvím chtěl poděkovat panu poslanci Foldynovi, který stáhl ten kontroverzní pozměňovací návrh, který do toho zákona vůbec nepatří a zároveň také je i velmi sporným opatřením, které by definovalo zastavěné území obce. O tom probíhala velká diskuse na hospodářském výboru a tento pozměňovací návrh to nijak nezlepšil. Takže to je jedna věc, která je pryč.

Druhá věc, kterou bych chtěl říct, a ono to tady bylo pravdivě řečeno, že to jsou peníze, státní peníze, které by měly a doteď byly prostě soutěženy. My neznáme ani názory hejtmanů, protože řada hejtmanů se změnila. Nemáme ta čísla z Ministerstva dopravy. Takže já opravdu souhlasím s názorem, že není absolutně žádný spěch. A jsem docela nešťastný z toho, že Poslanecká sněmovna tento bod nepřerušila. Na druhou stranu jsem rád, že padl i návrh na zamítnutí, takže i hospodářský výbor, který se k tomu vrátí, Sněmovna bude mít příležitost na základě těchto čísel a nových stanovisek se k tomu vyjádřit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Adamec a připraví se pan poslanec Šidlo s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já ke kolegu Šidlovi vaším prostřednictvím. My tady nezpochybňujeme ten fakt, aby se súsky mohly účastnit na správě těch komunikací. To tady nepadlo. My jenom říkáme, aby to nebylo, že mohou se zúčastnit výběrového řízení, anebo že to může proběhnout bez výběrového řízení, když to řeknu velmi lidově. To znamená, my říkáme, ať se účastní - a nechci komentovat, co jste říkal předtím, protože skutečně to nevím - ale ať se účastní, ale v rámci řádného výběrového řízení. Toť vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Šidlo, připraví se pan poslanec Běhounek. Prosím.

 

Poslanec Karel Šidlo: Já bych požádal, pane místopředsedo, vaším prostřednictvím pana kolegu Bendla, abychom se trochu lépe poslouchali. Já jsem přece neholdoval za to, aby se zrušily soutěže na cokoliv. Já hovořil přeci o tom, že současná dikce zákona číslo 13 říká, že je možno převzít pouze kompletně na smlouvu správcování komunikace první třídy od ŘSD. Ale tady jde o něco jiného. Ty kraje se skutečně teď nemohou přihlásit o to, aby prováděly na smlouvu zimní a letní údržbu komunikací prvních tříd. Tam ze zákona není možnost tu činnost oddělit. Tak pokud by soutěžily, a ony vlastně nemohou soutěžit, protože to správcování skutečně jim nepřináleží. Takže nezpochybňuji soutěže. A prosím, poslouchejme se, tady jde o vyjmutí určité části povinností správce, aby kraje se mohly toho zúčastnit a tu činnost mohly dělat i nadále. (Potlesk v levé části jednacího sálu.)

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Běhounek a připraví se pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane místopředsedo, pane premiére, poslanci, dámy a pánové, omlouvám se za hlas. (Poslanec silně chraptí.) Když jsou tady zmiňováni jednotliví hejtmani, musel jsem se tedy jako jediný hejtman přihlásit, protože tuhle záležitost diskutujeme, pokud se nemýlím, už přes jeden a půl roku. Ano, kraje byly vyloučeny z možnosti přihlásit se do údržby. Přitom do té doby tento systém fungoval a ŘSD a všichni ostatní kromě dálnic, které si ošetřuje dálniční služba, vždycky zajišťovali, ve většině případů bez toho, aniž to bylo tímto způsobem nastaveno, bylo vypsáno výběrové řízení. A podívejte se, jak to dopadlo ve Zlíně a v jiných záležitostech. Já samozřejmě chápu, že existují kraje, kde mají nějakým způsobem nastavenu fungující súsku nebo její formu, která umožňuje to řešit jiným způsobem a podnikatelsky se do toho zapojuje. Ale prosím, aby kraje měly možnost se do toho přihlásit, je smyslem tohoto pozměňovacího návrhu. Samozřejmě říkám tady zcela otevřeně, že se kraje také nezhroutí, když se tak nestane, ale naopak, jak je tady tvrzeno, bude to mnohem dražší, bude to s nutností nakoupit novou techniku, nové záležitosti, to všechno, co dneska kraje jsou schopny poskytnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura, připraví se pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak ten problém se nevyskytuje rok a půl. Když jsem byl já ministr dopravy, tak jsem spouštěl pilotní projekt a ty soutěže probíhaly asi v šesti nebo v sedmi vybraných oblastech České republiky. A poprosím pana předsedu hospodářského výboru, aby si vyžádal od Ministerstva dopravy podklady o tom, kde proběhla soutěž, jaká byla cena předtím, jaká byla cena po té soutěži. Zkušenosti byly veskrze pozitivní. My jsme ten systém tehdy nechtěli plošně změnit, proto jsme udělali pilotní projekt, zhruba z těch 90 jednotek, na které jsme podle území rozdělili Českou republiky, jsme jich dělali asi šest nebo sedm. To za prvé.

Druhá poznámka. Pánové tady říkají, že kraje nemohou soutěžit. A kdyby obsahem tohoto zákona bylo jenom toto legislativní zpřesnění, tak asi není problém. Ale vy jste tam současně dali tu možnost to nesoutěžit a k tomu neargumentujete, proč tu možnost vlastně chcete. Tak zopakujme druhé čtení, opravte ten návrh zákona tak, aby ta možnost bez soutěže, bez soutěže to dělat, vypadla, a pak ta debata bude mnohem jednodušší. Pak už bude jenom technická, já bych řekl správní, soutěžní. A to je v pořádku. My, kteří jsme pro soutěže, nechceme vyloučit kraje a jejich organizace ze soutěží, ale současně jim nechceme dát možnost, aby v této oblasti nevyužívaly nebo nemusely využívat zákon o veřejných zakázkách. To je všechno. Tak pokud to tak je, tak můžeme přerušit toto jednání do doby přípravy nebo dalšího jednání hospodářského výboru, někdo z těch, kteří přede mnou vystoupili, jako pan poslanec Běhounek, to může zpracovat. A myslím si, že na tomhle se shodneme výraznou většinou. Na čem my se neshodneme s vámi, je ta možnost to dávat bez soutěže. Tak pokud říkáte, že se chcete soutěžit, tak pak se ten zákon dá upravit a dá se poměrně jednoduše schválit, si myslím, výraznou většinou v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. No, já jsem moc rád, že tady máme pana poslance a hejtmana Běhounka. Tak jsem se ho chtěl zeptat a využít té situace, když se k tomu takto přihlásil, jestli je pravdou, že opravdu hejtmani chtějí soutěžit a nepotřebují a nechtějí tam mít to usnesení, které se týká, že by soutěžit nemuseli. Tak se chci zeptat, jaký je váš osobní názor, anebo případně jestli tam opravdu chcete, abyste nemuseli soutěžit správu a údržbu silnic v regionech, a jaký je názor ostatních. Protože podle mých informací jste se tím zabývali.

A za druhé, je prokazatelné, a proto jsem volal po přítomnosti pana ministra Ťoka a po těch číslech, že tam, kde se soutěží, tak je efektivita vynaložených prostředků mnohonásobně vyšší než tam, kde se nesoutěží.

A je to dlouhodobě doložitelné jednotlivými daty, které Ministerstvo dopravy má. Středočeský kraj dlouhodobě spolu s Ministerstvem dopravy bez ohledu na to, kdo sedí na kraji Středočeském nebo kdo sedí na Ministerstvu dopravy, spolu současně soutěží správy a údržby silnic státních komunikací a krajských, aby právě ten efekt, který z toho bude, byl co nejlepší. A vy tady otvíráte Pandořinu skříňku v tom smyslu, že nebude povinnost soutěžit. To je to, co se nám nelíbí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Jen pro pořádek, pana poslance se ptejte mým prostřednictvím. Tak.

Přečtu omluvy. Od 11.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Vyzula a dále od 11.30 se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny pan poslanec Šrámek.

Nyní eviduji přihlášku s přednostním právem pana navrhovatele. Pan navrhovatel nechce vystoupit. V tom případě se táži, zda někdo další chce vystoupit v obecné rozpravě. Nevidím žádnou přihlášku. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo pan zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo v tento moment. Není tomu tak. Dobře. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. První je přihlášený pan předseda Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Hned přednesu svůj návrh v podrobné rozpravě, ale ještě předtím jako jeden z předkladatelů jenom jednu poznámku. Tady se některými kolegy vytváří takový dojem, jako by Sklenák s Birkem předložili něco, kde chtějí obcházet zákon o veřejných zakázkách. A to je přece jinak. I Ředitelství silnic a dálnic je povinno počínat si při svém jednání hospodárně, efektivně, řídí se zákony. A my pouze umožňujeme, a to je to, o čem se tady navzájem pořád přesvědčujeme, že něco jiného je správa, něco jiného je údržba. Je potřeba si uvědomit ten rozdíl. My pouze dáváme, nebo chceme dát ŘSD možnost, aby v určitých odůvodněných případech, a samozřejmě že si je musí odůvodnit, mohli postupovat tímto způsobem. A ten můj návrh se týká právě proto, že já na rozdíl od kolegy Kolovratníka si myslím, že je kam spěchat, právě z těch důvodů, které zde zmínil i například kolega Šidlo, tak navrhuji, abychom zkrátili lhůtu na projednáváním mezi druhým a třetím čtením na 10 dnů tak, abychom mohli ve variabilním týdnu rozhodnout o tomto zákonu ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji přihlášku pana poslance Bendla - pardon předtím s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Abych navázal na svoje první vystoupení a umožnil případně načíst pozměňovací návrh, který by znemožnil obcházení, respektive zamezení soutěže, tak navrhuji procedurálně, abychom projednávání tohoto zákona přerušili do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. (Odmlka.) Eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás nejprve odhlásím a požádám vám, abyste se přihlásili svými kartami. Předtím, než dám hlasovat, zopakuji procedurální návrh, který zde zazněl.

 

Je zde návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do další schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 255. Přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro návrh 31, proti 82. Tento návrh byl zamítnut.

 

Budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Táži se tedy pana poslance Bendla? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Chtěl jsem jenom z důvodů, které už jsem tady prezentoval v prvním i druhém čtení, zopakovat to, co jsem říkal v obecné rozpravě, zopakovat návrh na zamítnutí tohoto zákona.

A ještě poznámka k tomu, co tady bylo řečeno předřečníkem, panem předsedou poslaneckého klubu sociální demokracie. O žádných výjimkách se tam nemluví. O tom, že jde o výjimečné situace a podobně, že pouze ve výjimečných situacích může. Ne, ne, ne. Tam je prostě čisté může. A je to snaha vymanit ten systém financování údržby z povinnosti vypisovat výběrové řízení. A to si myslím, že je hrubě neefektivní a nemoudré rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Váš návrh na zamítnutí jsem zaevidoval. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se pana navrhovatele nebo pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo v tento moment. Není tomu tak.

V podrobné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 10 dnů. Budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem na zkrácení lhůty k projednání na 10 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 256, přihlášeno je 131 poslankyň a poslanců, pro návrh 80, proti 21. Konstatuji, že tento návrh byl schválen a lhůta na projednání byla zkrácena na 10 dnů.

 

Tímto končím čtení tohoto návrhu, děkuji panu zpravodaji a panu navrhovateli.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP