Pátek 20. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb.,
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 201/2012 Sb.
/sněmovní tisk 861/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jsem již zdůraznil před představením návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích zde v jednacím sále PSP ČR při prvním čtení v říjnu loňského roku, hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva do českého právního řádu. Jedná se o částečnou transpozici. Do zákona o pohonných hmotách jsou zejména transponovány některé nové termíny a dále povinnosti, které se dotýkají oblasti pohonných hmot, včetně elektromobility, která začíná nabývat na významu. Tento návrh zákona byl zpracován v rámci plnění plánu legislativních prací na rok 2016.

Zcela nově návrh zákona obsahuje pojem elektřiny v silniční dopravě, která dosud nebyla právně upravena, včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, a jednotlivé druhy těchto stanic. Návrh zákona dále stanovuje příslušné povinnosti pro provozovatele dobíjecích stanic vyplývající ze směrnice č. 94/2014/EU a zavádí v souladu se směrnicí a národním akčním plánem Čistá mobilita příslušnou evidenci dobíjecích stanic, neboť další čerpací stanice infrastruktury pro alternativní paliva, na kterých se například prodává stlačený zemní plyn, zkapalněný zemní plyn a zkapalněný ropný plyn, jsou již nyní MPO evidovány a zveřejňovány.

Kromě povinností, které jsou implementací části směrnice, návrh zákona upravuje a zpřesňuje některá stávající ustanovení, s kterými jsou v současné praxi problémy. Mezi nemnohé transpoziční změny zákona patří změna procesu povolování, vzniku a provozu čerpacích stanic. Nově se bude podle vládní novely ke všem čerpacím stanicím přistupovat rovným způsobem a jejich povolování bude řešeno v rámci standardních postupů podle stavebního zákona příslušnými stavebními úřady. Na tomto řešení našla státní správa shodu napříč všemi zainteresovanými resorty. (V sále je silný hluk.)

Nutné je také zmínit změnu dosud platného termínu, do kterého jsou provozovatelé čerpacích stanic povinni udržovat alespoň na polovině své prodejní sítě motorový benzin s obsahem do 5 % biosložky. Dochází k jeho zkrácení o jeden rok a i u této změny bylo dosaženo dohody.

Návrh zákona byl přidělen v prvním čtení k projednávání hospodářskému výboru. Ten se jím zabýval na svých jednáních dne 20. září, následně pak 16. listopadu 2016.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane ministře, že vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, kolegové a kolegyně, o ztišení, aby bylo dobře rozumět, co pan ministr přednáší. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek K návrhu bylo v termínu uplatněno 25 pozměňovacích návrhů. Rád bych poděkoval předsedovi výboru, zpravodaji i všem členům výboru, že vyhodnocení pozměňovacích návrhů věnovali velkou pozornost. MPO jako předkladatel zákona se ztotožňuje se stanoviskem hospodářského výboru, které bylo vydáno 21. listopadu.

Rád bych ještě na závěr poznamenal, že návrh textu zákona v podobě upravené hospodářským výborem, jak je předkládán k dalšímu projednání a hlasování, je vnitřně konzistentní právní norma, která jednak představuje povinnou transpozici směrnice EU a také obsahuje předpoklady pro další rozvoj alternativních pohonných hmot a elektromobility bez zbytečných administrativních překážek.

Chtěl bych požádat toto ctěné shromáždění o postoupení tohoto návrhu zákona do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu a usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 861/1 a 861/2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru poslanec Martin Kolovratník, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Děkuji panu ministrovi za vstřícná slova. Potvrzuji, že to projednání v garančním hospodářském výboru proběhlo v konstruktivní atmosféře, která nebyla zjitřená, kde probíhala vzájemná výměna názorů mezi námi poslanci a předkladatelem, tedy Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jak bylo zmíněno, sněmovní tisk 861/2 obsahuje relativně nevelké množství pozměňovacích návrhů, které byly při té debatě s ministerstvem vypořádány souhlasně, to znamená kladně. Asi ten nejdůležitější, tak jak já to vnímám, je hned ten první, který po dohodě definuje, že tento zákon se nebude vztahovat na elektrické dobíjecí stanice, kterou jsou připojeny buď pro bezúplatné dobíjení, nebo pro vlastní účely bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek, a také že se nevztahuje pro dobíjecí stanice veřejné hromadné dopravy. Je to možná i trochu ilustrační informace o tom, jak probíhala debata na hospodářském výboru.

Jako zpravodaj jsem během té přípravy komunikoval také se zástupci různých odborných, řekněme odborových organizací, ať už zástupci velkých čerpacích stanic, nebo malých. Těch jejich návrhů bylo poměrně velké množství. Snažili jsme se o nich diskutovat přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Korektně říkám, že nakonec nebyly příliš úspěšné a dohoda byla dosažena v malém množství, v mém případě pouze ve dvou pozměňovacích návrzích, které jsou součástí té celkové skupiny pěti návrhů, které mimo výbor poslanci podali do druhého čtení. Já sám za sebe snad mohu i v tomto vystoupení říci, už je nebudu odůvodňovat, ale že se k nim přihlásím v podrobné rozpravě a tím po dnešním druhém čtení vše bude připraveno pro finální čtení třetí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, a než otevřu obecnou rozpravu, přečtu omluvy. Dnes od 11.30 do konce jednání se omlouvá paní poslankyně Jana Fischerová a dále dnes od 11 až do konce jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností v rámci rezortu Ministerstva vnitra se omlouvá pan ministr Milan Chovanec.

Já tedy otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že v rámci obecné rozpravy nevidím žádnou přihlášku, tak končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chce pan ministr nebo pan zpravodaj vzít závěrečné slovo v této fázi. Není tomu tak. Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji několik přihlášek. První je pan poslanec Kudela a po něm pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, hlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem načetl do systému pod číslem 5569. Můj pozměňovací návrh se týká úpravy definic a chování se neveřejných čerpacích stanic, tzv. provozních nádrží. Jenom podotknu, že v České republice máme 7 000 čerpacích stanic podle Ministerstva průmyslu a obchodu, z toho veřejné 3 890 a neveřejné 2 459 - 2 459 evidovaných výdejních nádrží nebo neveřejných čerpacích stanic. Když jsem se zabýval tímto zákonem, zjistil jsem, že právě kolem těch neveřejných čerpacích stanic není dořešena legislativa, a proto jsem ve spolupráci s Celní správou připravil svůj pozměňovací návrh, který by měl provozovatelům neveřejných čerpacích stanic uložit povinnost se registrovat tak, aby nevznikl prostor pro uplatnění nezdaněných pohonných hmot právě u těchto provozovatelů neveřejných stanic.

Pozměňovací návrh má asi pět bodů, ale odůvodnění je součástí pozměňovacího návrhu, stejně tak i platné znění s vyznačenými změnami, které navrhuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a nyní tedy pan poslanec Kolovratník a připraví se pan poslanec Urban.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval, já bych se v podrobné rozpravě rád přihlásil ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. První je pod číslem 5410, je v souladu v tuto chvíli s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Důvodem podání tohoto pozměňovacího návrhu je také umožnit nákup pohonných hmot od vydavatelů palivových karet, tedy od těch, kteří jsou v tom systému evidováni jako vydavatelé karet. Typicky je to např. společnost CCS, flotilní karty apod. Vy, kteří asi tu problematiku nesledujete, tak nebudete znát do detailu, ale opakuji, toto bylo vypořádáno s ministerstvem souhlasně, nebo je v tuto chvíli souhlas.

Druhý můj pozměňovací návrh má číslo 5411, je tedy také zanesen v systému Poslanecké sněmovny, a i o tomto pozměňovacím návrhu jsem diskutoval s předkladatelem a v tuto chvíli mám avizováno, že bude vypořádán souhlasně. Tento pozměňovací návrh říká, že o ceně prodávaného stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu nebo vodíku, tak ta cena že se bude porovnávat s cenou motorového benzinu nebo motorové nafty. Je to tedy jakýsi drobný krok na ochranu spotřebitele, aby ti, kteří čerpají alternativní paliva, měli lepší přehled nebo srovnání o tom, jaká je ta jejich jednotková cena, nebo chcete-li, hodnota.

Takže ještě jednou zopakuji, hlásím se k pozměňovacím návrhům 5410 a 5411.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Urban. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jen solidárně i formálně naplnil jednací řád, a to přihlásil se k pozměňovacímu návrhu, který do systému vložil pan poslanec Velebný, který je dnes řádně omluven. Takže dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5426, který je předložen samozřejmě písemně s řádným odůvodněním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se hlásíte do podrobné rozpravy. Vzhledem k tomu, že žádné další přihlášky nevidím, končím podrobnou rozpravu a táži se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj chtějí závěrečné slovo. Pan ministr se chystá promluvit. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych chtěl znovu poděkovat hospodářskému výboru za konstruktivní jednání, za věcnou debatu. Tento zákon je důležitý zejména proto, že předpokládáme rozvoj alternativních paliv, elektromobility a toto by mělo vytvářet prostředí. Protože došlo k tomu, že pravděpodobně elektrická auta budou daleko dříve, než jsme původně čekali, proto je velmi důležité, aby legislativa byla připravena na tuto variantu, která je pravděpodobná. Měli jsme i docela podrobnou debatu o návrzích pana poslance Kudely týkajících se mobilních čerpacích stanic, kde jsme se nedopracovali k tomu, že bychom toto poměrně nebezpečné zařízení zase mohli nechat úplně bez kontroly.

To je všechno pro tuto chvíli a předpokládám, že to, že není návrh ani na zamítnutí a vrácení, znamená souhlas s tím, že ve třetím čtení se vypořádáme s těmi pozměňovacími návrhy a zákon přijmeme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Žádné další návrhy nepadly, v tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu. Přečtu další omluvy - dnes na celý den ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vlastimil Gabrhel a dále od 11 do 14 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Rom Kostřica.

 

Otevírám další bod a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP