Pátek 20. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

207.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 724/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v pátek 13. ledna po úvodním slově pana ministra kultury Daniela Hermana. Rozprava doposud nebyla otevřena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr Daniel Herman a zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Roman Procházka. Připomínám, že návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 724/6, který vám byl doručen dne 10. listopadu 2016, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 724/7.

Otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte mi jenom krátký komentář a pak dva dotazy. Ten komentář je poměrně jednoduchý. Když se podíváte na množství pozměňujících návrhů, tak zjistíte, že to množství je neobvykle vysoké. Za náš klub musím říci, že se obáváme toho, co vlastně vznikne, jaký bude výsledný tvar tohoto návrhu. Podle našeho názoru to také svědčí o nedobré kvalitě původního návrhu. Několik desítek hlasování, mám pocit, že asi osmdesát hlasování, které nás čeká, velmi ztěžují orientaci v dané problematice.

My jsme o tom nicméně na klubu dlouze diskutovali, i o jednotlivých pozměňujících návrzích, a já mám prosbu na dva naše kolegy, kteří podali pozměňující návrhy. Vyvolat je nemohu, mohu je slušně požádat, aby ještě znovu podrobněji vysvětlili své pozměňující návrhy. Tam si nejsme zcela jisti, co tím autor měl vlastně na mysli. Jedná se o pozměňovací návrh pod písmenem H pana poslance Krákory. Já ty návrhy teď skutečně nebudu číst, protože nám skutečně jde jen o to, aby to ještě jednou podrobně zdůvodnili, pokud jsou přítomni a budou ochotni. Druhý je návrh pod písmenem G pana poslance Františka Váchy. Pomohlo by nám to se zorientovat, až dojde na hlasování o tomto pozměňujícím návrhu. V této chvíli je naše stanovisko neutrální a chtěli bychom ještě jednou slyšet argumenty navrhovatelů, aby nás případně přesvědčily. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Karamazov. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Já bych si ještě dovolil doplnit předsedu Stanjuru. Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážení páni ministři, projednáváme zde jeden z mnoha dalších zákonů, které mají za svůj primární cíl implementaci práva Evropské unie. Jeho podobu tedy z velké části zcela ovlivnit nemůžeme, nicméně ta část novely, která měla v posledních týdnech velký mediální ohlas, důsledkem evropské legislativy převážně není, a proto i mně dovolte několik poznámek.

Nejprve bych se pozastavil u výše autorských odměn za zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání a způsobu jejich určení. Domnívám se, že je zcela namístě nepřipustit, aby odměny za zmíněné formy vysílání mohly růst prakticky nade všechny meze. Taková úprava by znamenala značnou nejistotu hoteliérů a restauratérů, kteří by v podstatě byli vydáni na milost a nemilost kolektivních správců. Dalším kritériem pro výši odměn je počet správců. Jsem přesvědčen, že kritériem pro výši odměn by určitě neměl být tento parametr. Takový parametr nemá ve vztahu ke zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání třetím osobám žádnou relevanci.

Dalším z klíčových předkládaných změn jsou návrhy týkající se především škol a knihoven. Jistě se všichni shodneme na tom, že tyto významné poskytovatele služeb veřejnosti je třeba podporovat. Není mi proto zcela jasné, proč předkládaná novela a některé pozměňovací návrhy přinášejí pravý opak. Zvláštní pozornost bych rád věnoval zejména návrhům upravujícím umístění kopírek ve zmíněných prostorách. Podle návrhu školského výboru označeného jako A1 mají být zrušeny dosavadní odměny za reálně pořízené kopie a nahrazeny paušálními odměnami za umístění kopírovacích přístrojů. Výše navrhovaných poplatků představuje závažný zásah do hospodaření těchto subjektů, obzvláště přihlédneme-li k tomu, že jde převážně o subjekty neziskové a poskytující službu široké veřejnosti. Domnívám se proto, že stanovení odměn ve výši, se kterou počítá výborový návrh, je ve stávající podobě nepřijatelné. Z tohoto důvodu pozměňovací návrh A1 rozhodně nepodpoříme. Za daleko vhodnější považuji návrhy I1, případně K11. Jde o pozměňovací návrhy paní poslankyně Fischerové a pana poslance Koníčka, kteří navrhují obdobnou úpravu, avšak se zcela jinými, výrazně nižšími částkami.

Apeluji proto na vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste hlasovali pro pozměňovací návrhy mnou zmíněných kolegů, neboť je lze považovat za rozumné a hlavně nelikvidační pro subjekty, které poskytují důležité služby veřejnosti. Pokud by Sněmovna nakonec návrh školského výboru na nové určení poplatků za umístění kopírek schválila, Občanská demokratická strana pak novelu jako celek rozhodně nepodpoří. To samé platí, pokud by Poslaneckou sněmovnou neprošlo zastropování odměn za zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a eviduji přihlášku s přednostním právem pana místopředsedy Petra Gazdíka. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý den, milé kolegyně a kolegové. Stojíme před jedním, řekl bych, ze zásadních zákonů tohoto volebního období a také jedním z nejlobbovanějších zákonů. Jde tady o velké peníze a autorské svazy se skutečně i mezi námi snažily. Proto vás prosím o přijetí mého pozměňovacího návrhu C1, o kterém budeme hlasovat až na závěr jako o předposledním. Jsou to přechodná ustanovení, která ale jako jediný návrh zabraňují skokovému zdražení o 50 %, které by postihlo český venkov a české živnostníky. Já vás prosím, i přes obrovské lobbistické tlaky, které k tomuto zákonu byly, abyste jim nepodlehli, abyste zachránili český venkov, abyste nedovolili, aby čeští živnostníci po mnoha věcech, které se na ně valí, byli ještě týráni autorskými svazy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Eviduji tady faktickou poznámku pana poslance Urbana. Nebo to byl omyl? (Ano.) Takže do rozpravy se hlásí pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Já jsem se účastnil řady debat k autorskému zákonu, minimálně z toho titulu, že jsem ve svém předchozím působišti byl ve veřejnoprávních médiích a problematiku také dobře znám. Tak jak hovořil pan předřečník Petr Gazdík, věřím, že ta shoda tady ve Sněmovně mířící k tomu, aby ke skokovému navýšení poplatků směrem k autorským svazům, byla zastavena, tak tu shodu že nalezneme.

Za sebe chci vaši pozornost upoutat pouze na dva svoje pozměňovací návrhy, a to čísla E9 a E15. Neznám stanoviska jednotlivých poslaneckých klubů, ale cítím potřebu vás požádat o jejich podporu. Tyto dva pozměňovací návrhy nejsou tak zásadní a fatální, jak hovořil Petr Gazdík o svém, ale jsou to další drobné díly skládačky, které by mohly pomoci dobré věci.

Pozměňovací návrh pod číslem E9 zavádí umožnění tzv. open commons, tedy veřejných práv, resp. vzdání se zastupování, to znamená zavedení - já to řeknu trošičku jinak - díla volně šiřitelného, pokud se tak rozhodne autor, pokud se autor rozhodne, že chce být vyloučen z té kolektivní správy. Pro vaši představu, je to obdobná filozofie, jako je internetová Wikipedie, sdílení společných vědomostí apod.

A návrh pod číslem E15 pomáhá folklóru, kde folklórní dědictví, kroje, staré noty ke starým lidovým dílům jsou stále a stále chráněny těmi autorskými právy a já jsem v tomto jednom - jak říkám, že to jedna z malých skládaček, která může a nemusí být přijata, věřím, že může pomoci - vyjímá toto folklórní dědictví z ochrany právě autorských svazů a umožňuje ho volně šířit do tradiční lidové kultury. Je to tedy jakási záchrana naší tradice na venkově. Tak i tady, byť vím, že ministerstvo dalo negativní stanovisko k mému návrhu, jak říkám, považuji to možná za drobnost, ale cítil jsem potřebu se za ni přimluvit a zkusit vám k ní dát několik slov.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Po něm pan poslanec Vácha.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No tak k tomu, k čemu vystupoval pan místopředseda Gazdík, tak vlastně stejný pozměňovací návrh, nebo hodně podobný, má druhý pan místopředseda Vondráček, jestli se nepletu. (Předsedající: Ne, to je něco jiného.) Tak to se omlouvám. Ale rozdíl je v tom, jestli v okamžiku, kdy dojde k rozporu, jestli to bude řešit Ministerstvo kultury, nebo ÚOHS. Rozumím tomu dobře? (Předsedající: Ne.) Ne, dobře. Tak nic.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládo, já jsem byl vyzván panem kolegou Stanjurou, abych vysvětlil svůj pozměňovací návrh pod písmenem G1. G2 a G3 údajně už rozumí a ví, jak budou hlasovat.

Takže pozměňovací návrh G1 v § 98c odstraňuje § 4. Ten § 4 - nemá smysl, abych vám ho četl, ale vysvětlím, o co se v něm jedná. V § 4 se jedná o to, že majitel nemovitosti, kterou si někdo pronajímá, aby tam pořádal např. kulturní akci, musí předem dát vědět kolektivnímu správci, že se tam ta akce koná. Ono to zní možná logicky, ale když si do důsledku uvědomíte, že třeba zemědělec, který pronajme pole k tomu, aby se tam konal nějaký festival, musí předem OSA oznamovat, že se tam bude konat festival, kdo tam bude vystupovat, jaké skladby se tam budou hrát, tak to mi připadá poněkud přehnané, protože už ten umělec to ze zákona má povinnost hlásit kolektivnímu správci, že bude někde hrát, co tam bude hrát, jaké skladby, od koho. A aby se to takhle dublovalo, aby hospodský někde v nějaké vesnici zapadlé, kde je starý kulturní dům a on vlastní tu hospodu a přijde tam místní kapela a chce tam hrát nějakou hudbu a ta kapela má za povinnost OSA, nebo kolektivnímu správci, abych nebyl úplně konkrétní, nahlásit, co tam bude hrát, kdy to bude hrát, a aby tuhle povinnost měl i ten hospodský a třeba mu to ta kapela neřekne, případně kolikrát ty kapely se rozhodnou, že budou hrát třeba ze dne na den, a hospodský už nemá čas tohle oznámit, tak to je meritum toho mého pozměňovacího návrhu.

Opět říkám, nenaruší to povinnost umělců hlásit kolektivnímu správci to, že budou využívat těch umělců. Jedná se o to, aby majitel té nemovitosti, který nemá nic společného, opravdu nic společného s tím vystupováním umělců, byl zbaven této poněkud, myslím si, administrativně a byrokraticky zatěžující povinnosti.

Tak jestli to panu kolegovi Stanjurovi, ODS a celé Sněmovně takhle stačí... (Reakce na poznámku z pléna:) Je to G1. Já bych vás poprosil, jestli byste ho podpořili, protože to opravdu pomůže jak těm umělcům, tak hlavně majitelům těch nemovitostí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váchovi. Jestli se někdo další do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí celého tohoto zákona. Já vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl předložen v průběhu projednávání.

Já zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování č. 197, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanci, pro 24, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Já děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já vás nejprve seznámím s celou procedurou hlasování o tisku 724, která byla projednána a schválena garančním výborem. Tuto bychom následně schválili a potom přistoupili k hlasování o jednotlivých návrzích.

Pozměňovací návrhy k tisku 724 po druhém čtení byly uvedeny v tisku 724/6. O těchto návrzích jednal a hlasoval garanční výbor na své 32. schůzi dne 16. listopadu 2016 a přijal usnesení č. 199, které máte uvedeno v tisku 724/7.

Garanční výbor doporučil Poslanecké sněmovně následující proceduru hlasování:

Ve druhém čtení návrhu zákona dne 8. 11. přednesl v podrobné rozpravě poslanec Petr Bendl návrh na zamítnutí zákona. O tom jsme již tedy hlasovali.

Jako další hlasování by mělo být hlasování o legislativně technických úpravách. Tyto máte jednak uvedeny v tisku 724/7 pod arabskou číslicí 2, jsou to body 1 až 5.

Dále bych rád načetl úpravu k tisku 724/7. Jde o usnesení garančního výboru, kde v části druhé stanoviska garančního výboru k jednotlivým pozměňovacím návrhům vypadlo při přepisu stanovisko k návrhu na zamítnutí návrhu zákona ve druhém čtení. Garanční výbor tento návrh nedoporučil podpořit, bylo to hlasování číslo čtyři.

Zároveň musím upozornit, že v souvislosti s nově přijatými pozměňovacími návrhy, kterými jsou vkládána do textu zákona nová ustanovení paragrafů, odstavců, písmen, musí být následně provedeny příslušné legislativní úpravy v celém textu zákona týkající se vnitřních odkazů, a to i formou novelizačních bodů.

Ještě bych si dovolil upozornit, že schválením legislativní úpravy k pozměňovacímu návrhu A12 se poslední dvě věty zrušují, je uveden pod bodem 3 legislativních úprav, se pozměňovací návrhy A12 a D1 stanou totožné.

Nyní musím také upozornit, že předložené pozměňovací návrhy E1, E2, E3, E4, E5 a E6 pana poslance Kolovratníka jsou nehlasovatelné, byly předloženy k pozměňovacím návrhům pana poslance Gazdíka, které nebyly ve druhém čtení vůbec načteny, jsou pouze uloženy v systému, což je nepřípustné.

O věcném obsahu jednotlivých pozměňovacích návrhů vás budu informovat vždy před vlastním hlasování. Jednotlivé pozměňovací návrhy budeme dále hlasovat takto:

Nejprve E9 - pozměňovací návrh poslance Kolovratníka.

Následně K1 pana poslance Koníčka.

Dále K2.

Další hlasování A1 - nově vkládané novelizační body 16 a 17, je to pozměňovací návrh školského výboru.

Dále A1 - nově vkládaný novelizační bod 18, bude-li schválen, je dále nehlasovatelný E16, protože jdou proti sobě. Nebude-li schválen A1 bod 18, budeme hlasovat o E16, pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka.

Další hlasování A1 - body 19, 20, 21, jde o pozměňovací návrh školského výboru. Budou-li schváleny, jsou nehlasovatelné body I1 - pozměňovací návrh paní poslankyně Fischerové, a K11 pana poslance Koníčka.

Nebude-li schválen A1 - body 19, 20, 21, musíme hlasovat o I1, a bude-li tento schválen, je K11 nehlasovatelný.

Nebude-li schválen ani I1, budeme hlasovat o K11.

Další hlasování E14.

Následuje A2, tento je totožný s L1 pana poslance Raise, proto už o L1 nemůžeme hlasovat, a také bude-li A2 schválen, nemůžeme hlasovat o K3, a to o první ani o druhé variantě. Nebude-li tedy A2 schválen, budeme hlasovat o K3 v I. variantě, v případě, že K3 I. varianta nebude schválena, budeme hlasovat o K3 II. variantě.

Následuje hlasování o E15.

Následně K4, pak K5, K6, E10, E17. Následuje A3, A4.

Poté M1. Tento je totožný s K7, takž K7 je dále nehlasovatelné.

Následuje A5, poté K8, M2, E7.

A6, tento je totožný s N2, takže N2 je dále nehlasovatelné.

Poté A7. Následuje E8.

Pak hlasování o A8, bude-li schválen, je nehlasovatelný N1.

Pak budeme hlasovat o N1 - pouze nebude-li schválen A8.

Další hlasování A9. Tento je totožný s B1 a G3, takže B1 a G3 jsou dále nehlasovatelné.

Následně G1, tento je totožný s C2, takže C2 je dále nehlasovatelný.

Následuje hlasování o A10. Tento je totožný s C3 a O1, takže C3 a O1 jsou dále nehlasovatelné. A dále budou nehlasovatelné G2 a F1, protože jdou proti sobě a upravují stejnou problematiku.

Poté bychom měli hlasovat G2, pouze nebude-li schválen A10. A poté by byl následně nehlasovatelný F1.

Pak bychom hlasovali o F1 - pouze nebude-li schválen A10 ani G2.

Další hlasování A11. Tento je totožný s B2, proto už o B2 nemůžeme dále hlasovat.

Pak budeme hlasovat o C4 - pozměňovací návrh pana poslance Gazdíka. Bude-li tento schválen, jsou dále nehlasovatelné tyto pozměňovací návrhy: E11, E12, E13, D2.1, D2.2, D2.3, A12, D1, D2.4, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17 as H1.

Chtěl bych tady upozornit, že proti tomuto pozměňovacímu návrhu bylo předloženo 25 různých pozměňovacích návrhů, z nichž ještě některé jdou proti sobě nebo se prolínají nebo jsou totožné. Proto bylo velice obtížné vytvořit proceduru tak, aby byla hlasovatelná. Proto bych vás rád požádal o její dodržení. V případě vznesení protinávrhu z pléna budeme muset přerušit dnešní projednávání tohoto bodu. Říkám to na základě dohody s legislativou. Tento bod bude opravdu velice složitý.

Pokud C4 nebude schválen, musíme dále hlasovat takto. Hlasování o M3, M4, M5, M6, M7, M8 pana poslance Adámka. Bude-li schválen M7, je E12 nehlasovatelný.

Nebyl-li schválen M7, musíme hlasovat o E12.

Poté E11, H1 pana poslance Krákory.

Poté hlasování o N9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17. Bude-li schválen M10, je dále nehlasovatelný D2.1, a budou-li schváleny M12, 13, 14, 15, 16 a 17, jsou dále nehlasovatelné E13, D2.2, D2.3, A12, D2.4 a D1.

Nebude-li schválen M10, musíme hlasovat o D2.1 pana poslance Vondráčka.

Nebude-li schválen M12 až M17 pana poslance Adámka, musíme hlasovat o E13 pana poslance Kolovratníka.

Nebude-li schválen ani E13, musíme hlasovat o D2.2 a D2.3 pana poslance Vondráčka.

Bude-li schválen A12, je dále nehlasovatelný D1 a D2.4, pan poslanec Vondráček.

Dále nebude-li schválen A12, musíme hlasovat o D2.4 pana poslance Vondráčka.

A nebude-li schválen ani D2.4, musíme hlasovat o D1 pana poslance Vondráčka.

Další hlasování A13, pak K10, následně společně o M18, M19, M20, M21, M22 a M23. Poté K9. Pak A14. Ten je totožný s M3 pana poslance Kořenka, takže M3 dále je nehlasovatelný. Poté hlasování o A15. Tento je totožný s N4, takže N4 bude dále nehlasovatelný. Následuje hlasování A16, poté C1, poté J1 a J1.2 pana poslance Jandáka a poté hlasování o zákonu jako celku.

Tolik tedy k proceduře a dovolil bych si požádat Sněmovnu o její schválení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo má jiný návrh procedury přes nebezpečí, které pan zpravodaj avizoval, a složitost tohoto procesu. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 198, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 147, proti 2. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Jako další hlasování je hlasování o legislativně technických úpravách uvedených v tisku 724/7 pod arabskou číslicí 2. Jsou to body 1 až 5 o doplnění tohoto usnesení o nedoporučující stanovisko k návrhu na zamítnutí návrhu zákona přednesené ve druhém čtení a také o promítnutí veškerých přijatých změn Poslanecké sněmovny do vlastního textu zákona. Jedná se o promítnutí přijatých změn do jednotlivých odkazů v zákoně. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách, tak jak je přednesl pan zpravodaj. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 199, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný.

 

Ještě oznamuji, že pan premiér má náhradní kartu číslo 15 a pan poslanec Karel Schwarzenberg má náhradní kartu číslo 26. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji. Schválením legislativně technických úprav se A12 stává totožným s D1, tudíž D1 je dále nehlasovatelné.

Další hlasování je pozměňovací návrh E9. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který vkládá nový novelizační bod 5 v § 3, kde doplňuje nové písmeno c). Zkráceně, rozšiřuje okruh výjimek z ochrany autorského práva ve veřejném zájmu. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu E9. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 200, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 48, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další hlasování bude o K1. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka a doplňuje nový § 3a, autorská práva k dílům placeným z veřejných prostředků. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu K1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 201, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 48, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další hlasování je o K2. Opět pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Vkládá nové novelizační body, kde upravuje text v § 21 odstavců 1 až 4. Odstavec 1 a 2 nové znění a odstavec 3 a 4 zrušuje. Týká se to vysílání rozhlasu nebo televize. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu K2. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování 202, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další hlasování o A1, nově vkládaných novelizačních bodech 16 a 17. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. V § 25 odst. 4 se zrušuje a dosavadní odstavce 5 a 6 nově zní. Týká se práva na odměnu při rozmnožování díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu A1 body 16 a 17. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 203, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro žádný, proti 121. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Nyní budeme hlasovat o A1, nově vkládaném novelizačním bodu 18. Bude-li tento schválen, je E16 nehlasovatelný. Tento pozměňovací návrh musíme hlasovat samostatně, protože jde proti E16, řeší však stejnou problematiku jako body A1, 16 a 17, pozměňovací návrh školského výboru, a jde o pokračování úpravy textu § 25, konkrétně nově znění odstavce 7. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A1 bod 18. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 204, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 140. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Protože jsme neschválili návrh A1 bod 18, musíme nyní hlasovat o E16. Je to pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka a upravuje stejnou problematiku k § 25, to znamená nové znění odst. 7. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o E16. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 205, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o A1, nově vkládaných bodech 19, 20 a 21. Upozorňuji, že tento pozměňovací návrh jde proti I1 a K11, bude-li schválen, jsou I1 a K11 nehlasovatelné. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Týká se přílohy číslo 1. Konkrétně zde upravují výše odměn podle § 25. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o A1, body 19, 20 a 21. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 206, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 130. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Protože jsme neschválili návrh A1, nově vkládané body 19, 20 a 21, budeme nyní hlasovat o I1. Bude-li tento schválen, je K11 nehlasovatelný. Jde o pozměňovací návrh paní poslankyně Fischerové, také se týká přílohy číslo 1, kde se konkrétně upravují výše odměn podle § 25. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o I1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 207, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 17, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Protože jsme neschválili ani návrh I1, musíme nyní hlasovat o K11. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka, opět se týká přílohy číslo 1, kde se konkrétně upravují výše odměn podle § 25. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o K11. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 208, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 76. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Nyní budeme hlasovat o E14, je to pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který se týká nové definice § 30, což jsou volná užití díla. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o E14. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 209, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 23, proti 96. Návrh byl přijat. (Nesouhlasná reakce z pléna.) Pardon, nebyl přijat. Omlouvám se. Návrh nebyl přijat. Děkuji.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Dobře. Dále budeme hlasovat o A2. Tento pozměňovací návrh je totožný s L1 pana poslance Raise, proto L1 bude dále nehlasovatelný. Zároveň bude-li A2 schválen, je nehlasovatelný K3 v obou variantách. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Ve vládním návrhu zákona zrušuje novelizační bod 24, který se týká rozmnožování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o A2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 210, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 128, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Tak když jsme schválili A2, je nehlasovatelný K3 první varianta i druhá varianta, a proto budeme hlasovat nyní o E15. Je to pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který do textu zákona vkládá nový § 30c, to je definice tradičního lidového díla. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o E15. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 211, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o K4. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Vkládá nový novelizační bod, v § 31 odst. 1 vkládá nové písmeno d). Jde o užití citace nebo parodie, karikatury, parafráze. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o K4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 212, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další hlasování bude o K5. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Vkládá nový novelizační bod, v § 32 se vkládají nové odstavce 3, 4 a 5. Týká se propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodej, vlastníci sbírky muzejní povahy. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o K5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 213, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 38, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další hlasování bude o K6, opět pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Vkládá nový novelizační bod, v § 34 nově upravuje písmeno c). Konkrétně jde o úřední a zpravodajskou licenci. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o K6. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 214, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Nyní budeme hlasovat o E10. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který do textu zákona vkládá nový novelizační bod. Nově upravuje text § 33, týká se užití díla ve vlastnictví či ve veřejném prostoru. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o E10. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 215, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další hlasování o E17, opět pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka. Vkládá do textu zákona nový novelizační bod. Upravuje text § 37 odst. 1 písm. d), týká se knihovní licence. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o E17. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 216, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o A3. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Vkládá nový novelizační bod, upravuje text § 37 odst. 2. Jde opět o knihovní licence, půjčování zveřejněných děl. Z textu se vypouští knihovny slova VŠ, národní knihovna, ale zůstávají zde školní knihovny. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro A3, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 217, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další hlasování bude o A4. Jde opět o pozměňovací návrh školského výboru. Zrušuje novelizační bod 41, kterým se do zákona vkládal nový § 38g, licence pro karikaturu a parodii. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 218. Přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro žádný, proti 140, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o M1. Tento pozměňovací návrh je totožný s K7 pana poslance Koníčka. Proto K7 bude dále nehlasovatelný. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Adámka, kterým vkládá nový novelizační bod, nově upravuje text § 40 odst. 4. Týká se ochrany autorského práva. Upravuje právo na náhradu škody, bezdůvodné obohacení, neoprávněné nakládání s dílem bez potřebné licence. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o M1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 219. Přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 41, proti 96, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o A5. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Upravuje § 87. Pouze vkládá odkaz na § 37 odst. 2. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování o A5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 220. Přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 29, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o K8. Jde opět o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Vkládá nový novelizační bod. V § 94 odst. 1 vkládá odkaz na § 3 a dosavadní odstavec 2 zrušuje. Jde o přiměřené použití jednotlivých ustanovení hlavy první zákona i v případě pořizovatele databáze. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o K8. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 221. Přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 29, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Nyní budeme hlasovat o M2. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Adámka. Upravuje text § 97 odst. 5. Týká se obecných ustanovení k výkonu kolektivní správy. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o M2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 222. Přihlášeno 161 poslankyň a poslanců. Pro 35, proti 71, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další bude hlasování o E7. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka. V § 97d doplňuje nový odstavec 3. Týká se povinné kolektivní správy. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o E7. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 223. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další bude hlasování o A6. Tento pozměňovací návrh je totožný s N2 pana poslance Kořenka, a proto N2 bude dále nehlasovatelný. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Upravuje text § 97e odst. 2. Týká se rozšířené kolektivní správy. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o A6. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 224. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 148, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další bude hlasování o A7. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Upravuje text § 97e odst. 4. Zrušuje písmeno l). Stále jde o rozšířenou kolektivní správu. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o A7. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 225. Přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 121, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další bude hlasování o E8. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka. V § 97e doplňuje nový odstavec 6. Stále jde o problematiku rozšířené kolektivní správy. Stanovisko garančního výboru - nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o E8. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 226. Přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další bude hlasování o A8. Bude-li tento pozměňovací návrh schválen, je N1 nehlasovatelný. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. V § 97h doplňuje text odstavce 2. Týká se společného zástupce kolektivních správců. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o A8. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 227. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců. Pro 125, proti 26, návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Protože byl schválen A8, je nehlasovatelný N1. Proto další hlasování bude o A9. Tento pozměňovací návrh je totožný s B1, s ÚPV a G3 pana poslance Váchy. Proto B1 a G3 budou dále nehlasovatelné. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Doplňuje text § 98 o nový odstavec 7. Týká se uzavírání smluv s uživateli. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o A9. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 228. Přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další hlasování bude o G1. Tento pozměňovací návrh je totožný s C2 pana poslance Gazdíka, proto C2 je dále nehlasovatelný. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Váchy. V § 98c se odstavec 4 zrušuje. Týká se povinnosti uživatelů a dalších osob při uzavírání smluv. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o G1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 229. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců. Pro 155, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Další hlasování bude o A10. Tento pozměňovací návrh je totožný s C3 pana poslance Gazdíka a O1 pana poslance Procházky. Proto jsou C3 i O1 dále nehlasovatelné. Zároveň bude-li A10 schválen, jsou nehlasovatelné G2 a F1, protože jdou proti sobě. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. V § 98c v odst. 5 se doplňuje text. Týká se provozovatelů veřejné živé produkce, zkráceně výtvorů tradiční lidové kultury. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o A10. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 230. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 154, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Protože jsme schválili A10, tak je nehlasovatelný G2 a je také nehlasovatelný F1. Proto budeme nyní hlasovat o A11. Tento pozměňovací návrh je totožný s B2, pozměňovací návrh z ÚPV, proto B2 je dále nehlasovatelný. Jde o pozměňovací návrh školského výboru, který nově upravuje v § 98d odst. 1, týká se omezení odpovědnosti uživatele. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o A11. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 231. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 155, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Nyní přistoupíme k té nejobtížnější části hlasování o pozměňovacím návrhu C4. Bude-li tento pozměňovací návrh schválen, jsou dále nehlasovatelné tyto pozměňovací návrhy: E11, E12, E13, D2.1, D2.2, D2.3, A12, D1, D2.4, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17 a H1. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Gazdíka, který nově upravuje oddíl 5 zákona, což jsou sazby odměn. Jde o § 98e a 98f. Stanovisko garančního výboru - nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o C4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 232. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 36, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Protože jsme C4 neschválili, musíme se nyní vypořádat se všemi 25 pozměňovacími návrhy v oddílu 5 zákona. Protože C4 nebyl schválen, musíme nyní hlasovat o M3, M4, M5, M6, M7 a M8. Upozorňuji, že bude-li schválen M7, je dále nehlasovatelný E12. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Adámka, kterým se upravují jednotlivé části ustanovení § 98e. Týká se obecných ustanovení sazebníku odměn. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o M3, M4, M5, M6, M7, M8. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování 233. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Protože M7 nebyl schválen, budeme hlasovat o E12. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, kde v § 98e zrušuje odstavec 5. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o M7. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 234. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 125, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Teď budeme hlasovat o E11. Jde opět o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka. V § 98e upravuje text odstavce 1. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o E11. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 235. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 104, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Teď budeme hlasovat o H1. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Krákory, kde v § 98e doplňuje text odstavce 5. Zkráceně, týká se o lázně. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o H1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 236. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 128, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o M9 až M17. Upozorňuji, že bude-li schválen M10, je dále nehlasovatelný D2.1, budou-li schváleny M12, M13, M14, M15, M16 a M17, jsou nehlasovatelné E13, D1, D2.2, D2.3, D2.4 a A12. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Adámka, kterým upravuje text § 98f. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Zásadní nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrzích, tak jak je přednesl pan zpravodaj pod písmeny M. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 237. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 14, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Protože jsme v předchozím hlasování neschválili M10, musíme nyní hlasovat o D2.1. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Vondráčka, kterým nově upravuje v § 98f text odstavce 1. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o D2.1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 238. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 118, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Protože jsme v předchozím hlasování neschválili M12 až M17, musíme nyní hlasovat o E13. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, kterým v § 98f navrhuje nové znění původního odstavce 1. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu, tak jak jej přednesl pan zpravodaj. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 239. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Protože jsme v předchozím hlasování neschválili E13, musíme nyní hlasovat o D2.2. a D2.3. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Vondráčka, kterým v § 98f navrhuje nové znění původních odstavců 2 a 3. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o D2.2. a D2.3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 240. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 92, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Protože jsme v předchozích hlasováních neschválili E13 ani M15 ani M16 a17, musíme nyní hlasovat o A12. Bude-li tento schválen, je dále nehlasovatelný D2.4. Tady si dovoluji upozornit, že schválením legislativně technických úprav v úvodu hlasování došlo ke sjednocení pozměňovacího návrhu A12 a D1, proto o D1 nemůžeme dále hlasovat. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, kterým v § 98f navrhuje nové znění původního odstavce 4. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A12. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 241, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 130, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Protože jsme schválili A12, je nehlasovatelný D2.4. Tímto mám za to, že jsme se vypořádali s tou nejobtížnější částí procedury. Já bych jenom rychle koukl na legislativu, jestli tomu tak je. Takže můžeme pokračovat.

Nyní budeme hlasovat o A13. Jde o pozměňovací návrh školského výboru, kterým se upravuje text § 99e odst. 3. Týká se doplnění odměn autorům a nakladatelům. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 242, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 20, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Nyní budeme hlasovat o K10. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. V § 100d navrhuje nové znění odst. 4. Týká se informační povinnosti kolektivního správce nositelům práv a veřejnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stanovisko garančního výboru - nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o K10. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 243, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o M18 až M23. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Adámka. Upravuje texty § 101, § 101f a § 104. Dále článek 2 doplňuje o nový bod 8 a dále upravuje znění čl. 3 Účinnost. Tyto pozměňovací návrhy spolu souvisejí, proto je hlasujeme společně. Stanovisko garančního výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o M18 až M23. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 244, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 10, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o K9. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka, kterým v § 103 upravuje text odst. 7. Týká se vymáhání nároku na bezdůvodné obohacení a náhradu škody. Stanovisko garančního výboru: Nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 245, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 16. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o A14. Tento pozměňovací návrh je totožný s N3. Proto o tomto již nebudeme dále hlasovat. Jde o pozměňovací návrh školského výboru, kterým se v § 104b vkládá nový odst. 4. Týká se seznamu nezávislých správců. Stanovisko garančního výboru - doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro A14, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 246, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 151, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o A15. Tento pozměňovací návrh je totožný s N4, proto o tomto již nemůžeme dále hlasovat. Teď jde o pozměňovací návrh školského výboru, kterým se v § 105bb. doplňuje text odst. 1 písm. a). Týká se doplnění odkazů. Stanovisko garančního výboru - doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o A15. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 247, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 145, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o A16. Jde o pozměňovací návrh školského výboru, kterým se v bodu 10 přílohy č. 1 Odměna za půjčování zvyšuje z 50 haléřů na dvě koruny. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o A16. Kdo je pro nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 248, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 12, proti 130. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o C1. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Gazdíka, kterým doplňuje čl. 2 Přechodná ustanovení o nový bod 8. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o C1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 249, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 84, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Procházka: Dále budeme hlasovat o J1.1 a J1.2. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Jandáka. Upozorňuji, že se jedná o přílepek, vkládá novou část 2. Změna zákona o audiovizi. Stanovisko garančního výboru - nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o J1.1 a J1.2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 250, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 8, proti 114. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme podle mého rozpisu, pane zpravodaji, vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy a měli bychom hlasovat návrh zákona jako celek. Je to tak?

 

Poslanec Roman Procházka: Podle mých záznamů také.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Teď se s přednostním právem ještě hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Hlasování bylo poměrně komplikované. Pozměňujících návrhů bylo hodně. My se před závěrečným hlasováním potřebujeme poradit, takže žádám o přestávku na jednání klubu v délce 42 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Čtyřiceti dvou minut. Přerušuji jednání Sněmovny do 11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.19 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám vás po přestávce na jednání klubu. Než přistoupíme k závěrečnému hlasování, přečtu omluvy, které jsem obdržel. Z důvodu nemoci se dnes omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová, do 10 hodin z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Helena Válková, ze zdravotních důvodů se omlouvá dnes paní poslankyně Kristýna Zelienková a dnes od 13 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Štětina.

Já vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, žádám, abyste zaujali místa a zklidnili se před závěrečným hlasováním. (S technickou poznámkou se hlásí poslanec Běhounek.) Pouze chci říci, že není otevřena rozprava. Samozřejmě, jestliže chcete vystoupit ohledně hlasování kvůli stenozáznamu, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, u hlasování číslo 210 - já jsem tu sérii nechtěl rušit - jsem hlasoval pro a mám křížek. Jen pro stenozáznam, nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než přednesu návrh usnesení, protože si vzal klub ODS přestávku, táži se, zda chce někdo vystoupit. Není tomu tak. Eviduji žádost o odhlášení. Já tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Pro pořádek, pane zpravodaji, ještě jednou ověřím, že jsme o všech návrzích hlasovali, jak bylo v proceduře uvedeno.

 

Poslanec Roman Procházka: Je tomu tak.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je tomu tak. V tom případě nyní přistoupíme k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 724, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 251, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 101, proti 9. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu ministrovi. Končím projednávání tohoto bodu. (Potlesk.)

 

Otevírám další bod dnešního jednání. Tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP