Středa 18. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

21.
Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 888/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Jan Birke. Prosím, pane navrhovateli.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, pokusím se být velmi, velmi stručný, protože řekněme poměrně obšírná rozprava se vedla v prvním čtení, nehledě na to i poměrně velká diskuse probíhala na obou dvou výborech, ať už na hospodářském výboru, nebo na výboru regionální správy. Jenom pro vaši informaci, obsahem tohoto tisku a obsahem tohoto návrhu novely zákona 13 o pozemních komunikacích je možnost, řekněme velmi jednoduše, možnost, že kraje budou moci zadávat přímo svým súskám údržbu prvních tříd, které jsou ve vlastnictví státu.

Chci konstatovat, že se nacházíme v druhém čtení, že daný tisk byl na hospodářském výboru projednán jako v garančním výboru, kde nebyl schválen, nicméně potom požádám, aby vás provedl situací zpravodaj. Nicméně ve výboru pro regionální rozvoj byl tento tisk schválen a byl puštěn do druhého čtení i přesto, že byl návrh na zamítnutí, který neprošel. V této situaci se nacházíme, a prosím, berte to, že se snažím být velmi stručný, protože jsme v časovém stresu, tak abychom danou věc projednali.

Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení hospodářského výboru a záznam výboru vám byly doručeny jako sněmovní tisky 888/2, 3 a 4. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pak jako sněmovní tisk 888/5.

Prosím nyní, aby slovo dostal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaroslav Foldyna, informoval nás o projednání návrhu ve výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tady mám usnesení hospodářského výboru ze své 45. schůze ze 14. prosince. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu po vyslechnutí úvodního slova pana poslance Birkeho, zpravodajské zprávě pana poslance Foldyny a po obecné a podrobné rozpravě přijal toto usnesení: Nepřijímá usnesení k předloženému návrhu zákona sněmovního tisku 888 a pověřuje předsedu výboru přednést toto usnesení na jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Petra Bendla, aby nás informoval o projednání návrhu v tomto výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj tuto materii projednal jako sice, jak už řekl předkladatel, negaranční výbor a po poměrně velmi ostré diskusi nakonec těsně doporučil přijetí tohoto návrhu zákona.

Tolik jako zpravodaj a potom se k tomu vyjádřím ještě jako poslanec nezpravodaj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Nejprve tu mám faktickou poznámku pana poslance Petra Kudely. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já jsem na hospodářském výboru tento návrh paradoxně podporoval, ale v té původní verzi, tak jak ho předkladatelé navrhli, nicméně jsem se neztotožnil s navrhovanými pozměňovacími návrhy, a proto jsem byl jeden z těch, který na hospodářském výboru tento materiál nepodpořil. Takže pokud bude materiál navrhován dál v původní podobě, tak jak ho navrhují předkladatelé, budu jej podporovat. Pokud jde o nějaké pozměňovací návrhy, zejména co se týká změny definice obce podle zákona o pozemních komunikacích, tak budu velmi obezřetný a dopředu avizuji, že tyto změny podporovat nebudu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Ten zákon se dá vysvětlit, nebo ten návrh zákona se dá vysvětlit poměrně jednoduše. Obracím se na všechny z vás, kteří jste říkali, že chcete řídit stát jako firmu. Návrh zákona říká, že se nebudou soutěžit údržby silnic. Říká, že se nebudou vypisovat výběrová řízení, že stát dá k dispozici zjednodušeně řečeno krajům komunikace a kraje bez zadávacích řízení je začnou udržovat a čistit. Je možné dokladovat, že všude tam, kde se výběrová řízení na údržby dělají, stát šetří, je ten systém efektivnější, lepší, můžeme tak vyčistit a udržovat daleko více komunikací a silnic. Ten návrh jde přesně opačným směrem. Pro ty z vás, kterým je státní rozpočet lhostejný, nebo rozpočty krajů, to znamená, že pro to ruku zvednete. My, kteří jsme přesvědčeni o tom, že se soutěžit má a že krajské komunikace na tom nejsou tak dobře, aby bylo potřeba krajům dávat další a další silnice, o které se budou starat, a teď připomínám, zadávat ty zakázky napřímo, nikoliv je soutěžit, to si myslím, že bychom dovolit neměli.

Proto podávám návrh, aby se ve třetím čtení hlasovalo o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já eviduji tento návrh. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi také, abych řekl k tomuto návrhu zákona několik slov. Kolega Birke tady řekl, že jsme ve stresu, v časovém stresu. Tak já vám chci říct, že v žádném stresu nejsem, není důvod. Nakonec vidíte, co se na silnicích děje, jak padá sníh, aspoň u nás. Údržba se děje, takže si myslím, že máme čas se v klidu rozhodnout. A má se pospíchat pomalu.

Proč to říkám? Protože ono - já chápu navrhovatele, proč s tím přišli, já tomu rozumím, ale on ten návrh zákona je trošku nebezpečný tím, že pokud bychom postupovali tímto způsobem a aplikovali ho na další činnosti v lidské společnosti, tak prostě za chvilku to budeme moci úplně zabalit, co se týká, řekl bych, volné soutěže, toho, aby ten trh fungoval naprosto normálně, protože na všechno budou výjimky a nebude se muset soutěžit prakticky do budoucna nic. Chápu to, ono je to na první pohled dobré pro kraje v tuto chvíli. Kolega Birke stejně jako já jsme trochu ve střetu zájmů, kdy jsme zástupci Královéhradeckého kraje, nicméně já říkám, že to je dobré jen pro tu první chvíli. Pro stát už je to horší, protože stát bude platit. A rozumím tomu, že súsky si nakoupily stroje, jsou vybavené a je potřeba ty stroje samozřejmě někde zužitkovat, aplikovat, ale rozhodně si nemyslím, že když uděláme z bystřiny stojatý rybník, že to do budoucna povede k něčemu dobrému. Samozřejmě podle mě trh a soutěž je rozhodně lepší, protože snižuje cenu, zvyšuje výkony, a tady tímhle to zabetonujeme jenom proto, že v tuto chvíli je nějaká situace.

Já toto rozhodně odmítám, jsem pro, aby ten trh se pohyboval, aby se hýbal, aby věci běžely normálním způsobem, aby nebyly tyto výjimky. Protože co jiného než soutěž donutí uživatele nebo účastníky té soutěže, aby vydali největší výkony? A tímto zákonem to v tom jednom segmentu naprosto odstraníme. Já také navrhuji, aby se, až bude třetí čtení, hlasovalo o návrhu na zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi, eviduji tento návrh. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom krátce, protože jsem předseda hospodářského výboru a na něm probíhala poměrně rozsáhlá diskuse o této problematice. Já si myslím, že v některých krajích by to fungovalo bez soutěžení. Obecně princip soutěže samozřejmě vítám, ale pro mě je v tom zákoně nepřijatelné to, co do něj bylo ještě přilepeno, a to je tzv. billboardový přílepek, který definuje hranice obce, a tím pádem vlastně vytváří předpoklady pro to, aby obce mohly rozhodovat o umísťování nebo neumísťování billboardů. Proti tomuto přílepku nebo doplnění tohoto zákona jsem hlasoval a tím se pro mě stal celý zákon nepřijatelný. A myslím, že to vyjadřovalo i atmosféru na hospodářském výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, pane předsedající. Já se omlouvám, že jsem se nepřihlásil písemně, byla to rychlá reakce do rozpravy. Já sleduji reakce kolegů především z pravice a rozumím jim. Chápu to a věřte mi, že i já, alespoň pokud mohu mluvit sám za sebe, jsem podporovatelem soutěže, tlaku na cenu a soutěžení, porovnání si trhu. Ale nevím, kolegové, se vší úctou, jestli jste ten návrh četli do detailu, jestli jste se s ním do detailu obeznámili. Ta úprava, navržená novela, říká, že kraje můžou, ale nemusí to udělat, pouze můžou, dává jim tu možnost. A vy - dívám se na Petra Bendla, Ivana Adamce - moc dobře víte, máte z dopravy zkušenosti, možná větší, delší než já, že každý kraj opravdu, dámy a pánové, vypadá jinak. V některých krajích máme krajské správy údržby silnic, fungují, jsou jednotné, jsou to organizace, příspěvkové organizace založené tím kterým krajem. V jiných krajích, např. namátkově mě napadá Liberecký, to už dnes zajišťuje soukromá firma.

Já osobně jsem pro tento návrh. Bavil jsem se především ve svém Pardubickém kraji právě s kolegy z té správy údržby silnic. Oni mají technologie, mají infrastrukturu, jsou připraveni. Jsou samozřejmě připraveni se zúčastnit i té soutěže. Ale zkuste si představit teoretický příklad, kdy neuspějí, kdy uspěje někdo jiný, a oni potom už mají nastaven ten svůj systém údržby dvojek a trojek, pojedou a někde tu radlici zvednou a pojedou dalších pět kilometrů se zvednutou radlicí, protože tam je někdo jiný, protože tam je soukromník. Zkuste také domyslet krizové řízení, kalamity. A zrovna v Krkonoších, v horských oblastech si myslím, že na tohle byste měli pamatovat.

Je tam ještě jedno riziko. Ty příspěvkové organizace mají dneska svoji činnost rozdělenou zčásti na hospodářskou, na tu hlavní činnost, a zčásti na tu obchodní. Pokud oni půjdou v té údržbě do soutěže, tak se jim ten poměr dramaticky změní a jakékoli další finance ze směru kraje jako zřizovatele už budou mít pak problém s tzv. nedovolenou podporou.

Takže já jsem osobně také pro soutěž. Těžko se s tím srovnávám, ale v tomto případě rozumím tomu návrhu a chci aspoň za sebe vás požádat, abyste ho podpořili. Znovu opakuji, ty kraje to mohou, ale nemusí dělat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, mám tu dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Petr Bendl a poté pan poslanec Kořenek, poté s přednostním právem pan předseda Stanjura a pan zpravodaj Foldyna. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Ale je potřeba rozlišit dvě úrovně. Jedna je, že krajům nevadí, že tam nesoutěží, nevadí státu, že ty krajské prostředky, které jim dává cestou rozpočtového určení daní, nešetří. A je doložitelné v těch krajích, kde se soutěží, že se šetří významné prostředky. Je tedy divné z mého pohledu, že jsou kraje, kde se to nesoutěží, ale OK, asi tam mají politiky, kterým to nevadí. Nicméně tady jde o státní finance, o státní silnice a je to o našem rozhodnutí, jestli vlastně rezignujeme na to, že jim řekneme: Nemusíte ty soutěže dělat, vždyť to není potřeba. Protože oni pak samozřejmě řeknou: Vždyť Poslanecká sněmovna řekla může a nemusí. Je to evidentní plýtvání finančními prostředky, evidentní, doložitelné.

A ještě k tomu, že začne padat sníh apod. Na to existuje legislativa a zákon a v mimořádných situacích je možné použít mimořádné prostředky. Je-li vyhlášen kalamitní stav, je-li vyhlášeno krizové řízení, pak se to na ten systém nevztahuje, pane kolego. To jsme zažili mnohokrát při povodních, při různých sněhových kalamitách a tak dále, a tak dále. A o tom systému my se dnes nebavíme. Ten systém funguje a je možné ho mimořádně využít na řešení mimořádných situací. Tam není třeba vypisovat žádné výběrové řízení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byla faktická poznámka pana poslance Bendla. Nicméně já se omlouvám, vzhledem k tomu, že na 12 hodin 50 minut, což je právě nyní, máme zařazený bod volby, tak přerušuji druhé čtení bodu číslo 21. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.

 

Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP