Pátek 13. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

211.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 851/ - třetí čtení

Pan ministr je na místě a ještě prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Koubka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 851/2, byl doručen 30. listopadu 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 851/3.

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit. Není tomu tak. Otevírám rozpravu. Nemám žádné přihlášky do rozpravy, rozpravu končím. Pan ministr si přeje vystoupit se závěrečným slovem? Není tomu tak. Pan zpravodaj závěrečné slovo? Ano. Tak prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji. Rozprava byla rychlá jak v prvním, druhém, tak i třetím čtení. Dovolím si tedy jenom upozornit, že bychom potom navrhli hlasovat společně A1 až A8, pozměňovací návrhy. A dovolte mi jenom, abych tam představil, oč se jedná v těch pozměňovacích návrzích. Je to de facto jeden jediný pozměňovací návrh, který se promítá jak do zákona o obcích, zákona o krajích a do zákona o hlavním městě Praze. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je postavit najisto, že se na členy zastupitelstev vztahuje v případě odpovědnosti za škodu způsobenou územnímu samosprávnému celku v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva zákoník práce. Podle výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou uvedené vztahy podřízeny režimu zákoníku práce již dnes. O tento výklad se opírá i Ministerstvo vnitra. V této souvislosti je však třeba uvést, že existují opačné právní názory, které jsou navíc podpořeny rozhodovací činností soudů. Jak už jsem řekl, změna se navrhuje shodně v zákoně o obcích, v zákoně o krajích i v zákoně o hlavním městě Praze. To je de facto obsah všech pozměňovacích návrhů. A potom ty, které tam ještě byly, tak byly jenom legislativně technické, jiné nejsou. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji, za závěrečné slovo. A rovnou vás prosím o návrh procedury.

 

Poslanec Jiří Koubek: Procedura bude velmi jednoduchá, protože ani teď ve třetím čtení nebyly navrženy žádné legislativně technické úpravy. Takže navrhuji, abychom hlasovali prvním hlasováním společně jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A, tedy A1 až A8. A jako druhé hlasování hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za návrh procedury. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře. Není tomu tak. A vzhledem k tomu, že to je velmi jednoduchá procedura, tak asi nemusíme ani hlasovat. Prosím tedy první hlasování o pozměňovacích návrzích. - Tak pardon. Pan předseda klubu ODS si přeje odhlasovat tuto proceduru, tak já mu vyhovím.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s procedurou. Kdo je proti?

Je to hlasování 89, přihlášeno je 162, pro 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat, s procedurou jsme vyslovili souhlas. A prosím první hlasování.

 

Poslanec Jiří Koubek: Podle odhlasované procedury budeme hlasovat společně jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A. Prosím, pane předsedo, abyste nechal hlasovat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Výboru? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 90, přihlášeno je 162, pro 153, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Koubek: Nyní vás prosím, pane předsedo, abyste nechal hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle sněmovního tisku 851 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Prosím pana ministra. (Souhlas.) Výbor? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 91, přihlášeno je 162, pro 154, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP