(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 588/5, který byl doručen dne 9. září letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 588/6.

Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pokud nikdo, v tom případě požádám paní zpravodajku, ukončím rozpravu a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, paní zpravodajko garančního výboru, abyste nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. O totéž budu žádat pana ministra. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Benešová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, garanční výbor ústavněprávní dne 22. září 2016 projednal tuto problematiku v druhém čtení a doporučuje tedy Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí. Nejprve návrhy technických úprav, které, jak jsem si všimla, nebyly předloženy. Za druhé bychom přikročili k návrhům A1 až A12. Jedná se o úpravy a pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru, které precizují vše, které byly jednomyslně odhlasovány. Dále by se hlasovalo o bodu 3 návrh B. Jedná se o návrh paní poslankyně Peckové týkající se rozšíření výčtu trestních činů o pohlavním zneužití, jejichž neoznámení je rovněž trestným činem. A nakonec o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. Procedura je jednoduchá. Přesto ji nechám schválit, ale nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, protože poměry ve sněmovně se výrazně změnily. Jakmile se ustálí počet přihlášených, nechám tuto jednoduchou proceduru schválit...

 

Myslím, že jsou přítomni všichni, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 352 a ptám se, kdo je pro schválení této procedury. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 352 z přítomných 116 pro 114, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Budeme se tedy zabývat návrhy A1 až A12. Paní zpravodajko, stanovisko? (Stanovisko ústavněprávního výboru kladné.) Pan ministr? (Kladné.)

V tom případě zahajuji hlasování 353 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 353 z přítomných 123 pro 101 poslanec, proti nikdo. Návrhy byly schváleny.

 

Nyní návrh pod písm. B, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marie Benešová: Návrh pod písm. B. Jedná se o návrh poslankyně Peckové. Stanovisko ústavněprávního výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Záporné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 354 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 354 z přítomných 130 pro 42, proti 71 poslanec. Návrh nebyl přijat.

 

A protože jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, přednesu návrh usnesení.

Prosím, pan předseda Kalousek s přednostním právem ještě před konečným hlasováním. Požádám paní zpravodajku o možnost, aby pan předseda vystoupil. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nikoliv s přednostním právem, kolegové, jenom pro stenozáznam. V tomto hlasování jsem hlasoval zdržuji se, na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování, jenom chci, aby to zaznělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. To je pro stenozáznam.

 

Já tedy znovu přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 169/1990 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 588, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 355 a ptám se, kdo je pro návrh zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 355 z přítomných 131 poslance pro 103, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 192.

 

Pan ministr zůstává u stolku zpravodajů, protože pokračujeme bodem číslo 191. Konstatuji, že jde o přerušený bod, kterým je

191.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 785/ - třetí čtení

Přerušili jsme tento návrh 2. prosince na 53. schůzi, nebyla otevřena rozprava. Požádám pana zpravodaje Radka Vondráčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem garančního výboru pro tento tisk. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 585/6 (správně tisku 785/6), který byl doručen dne 19. října 2016, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 785/7.

Ptám se znovu zástupce navrhovatele, tedy ministra spravedlnosti, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Martina Plíška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu uvedeného pod písm. A6, který vypouští podle mého názoru zbytečnou a nesmyslnou zátěž na věřitele, pokud tedy prokazuje pohledávku, protože to ustanovení mimo jiné říká, že je-li dlužníkem právnická osoba, je insolvenční navrhovatel, který vede účetnictví nebo daňovou evidenci, povinen doložit pohledávku uznáním dlužníka s ověřeným podpisem. Pak je tam ještě vykonatelné rozhodnutí nebo notářský zápis anebo potvrzením auditora. Já pokládám požadavek na dokládání pohledávky uznání dlužníka s ověřeným podpisem za skutečně zbytečnou zátěž. Obdobnou připomínku v připomínkovém řízení uplatnila Česká národní banka. Zástupce Nejvyššího soudu i při jednání ústavněprávního výboru tento návrh podpořil, a když poprvé hlasoval ústavněprávní výbor, tak i tento můj návrh podpořil. Z mého pohledu ta ustanovení, která brání těm šikanózním návrhům, jsou jiného charakteru, jsou v jiných částech zákona a není nutné takto zatěžovat věřitele těmito novými požadavky.

Tolik k tomuto pozměňovacímu návrhu a teď spíš mám dotaz na pana ministra a určitý apel. Já jsem totiž v médiích zaznamenal, že už se pracuje na další novele insolvenčního zákona. My jsme tady čekali na tuto novelu, dostali jsme se dnes ke třetímu čtení. Já bych očekával, že předkladatel nechá tuto novelu určitou dobu působit, vyhodnotí její dopady, a pak teprve začne připravovat změny. A přitom údajně v připomínkovém řízení už tedy probíhá jiná novela tohoto zákona, kterou bych si dovolil označit za určitý morální hazard s neplacením dluhů. Na základě této novely se zruší některé současné požadavky na oddlužení a z mého pohledu tím předkladatel v podstatě říká: dluhy se nemusí platit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP