(10.00 hodin)
(pokračuje Krákora)

1. V pozměňovacím návrhu H3, to je shodou okolností můj pozměňovací návrh, se slovo "jmenuje" nahrazuje slovem "zřizuje". Jedná se o opravu legislativně technické chyby. Jazykové vyjádření této úpravy by mělo být obdobné jako u pozměňovacího návrhu H5 k § 29.

2. V tisku 828 jsou potom tyto legislativně technické opravy:

1. V § 36 odst. 1 písm. i) se za číslem 5 slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".

2. V § 36 odst. 1 písm. j) se za textem odstavec 1 slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za textem pod písmenem g) se čárka nahrazuje slovem "nebo".

3. V § 36 odst. 1 se na konci písmene r) doplňuje slovo "nebo".

4. V § 36 odst. 9 se na konci písmene a) doplňuje slovo "nebo".

5. V § 36 odst. 10 písmeno a) a b) se text § 9 nahrazuji slovy odstavce 9.

6. V části III. bodě 2 v § 30 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo".

7. V části XIII. bodě 4 v § 11b odst. 1 a 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo".

Takže toto jsou všechno legislativně technické úpravy, chyby v textu, které tam byly, a prakticky za celý zákon, za sněmovní tisk 828/3. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane zpravodaji, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne.

Takže v tuto chvíli přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje... (Poslanec Klán vykřikuje z místa: Nejdříve o proceduře.) To je součástí, pane poslanče, já to dobře vím. Děkuji.

Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Proceduru? (Předsedající: Ano.)

Tak procedura, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegové a vážené kolegyně, je poměrně dlouhá a složitá a byla vám dána na lavice jako sněmovní tisk 828/3. Samozřejmě je možné proceduru tady číst, nebo doufám, že se uspokojíte s psaným textem. Pokud by někdo chtěl proceduru podrobně vysvětlit, což budu dělat samozřejmě při jednotlivých bodech, tak bych ji musel přečíst, ale jinak jste ji dostali rozdánu na lavici.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Vidím přihlášku k proceduře pana poslance Klána. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Navrhl bych změnu procedury, a to v bodě 17 k § 8 (odst.) 1 písmeno k), a to aby se nejprve hlasovalo B4, poté B3, B2, B1, E1, A2, F16 varianta 1, F16 varianta 2 a F16 varianta 3. Jedná se o paragraf, kde se určitým způsobem upravuje kouření ve vnitřním prostoru stravovacích služeb. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Táži se pana zpravodaje, zda můžeme tento návrh zahrnout do procedury. Pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Paní místopředsedkyně, můžeme to zahrnout.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, výborně. Pan poslanec Klán s tím souhlasí, takže ptám se, zda se ještě někdo hlásí k proceduře. Nikoho nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o proceduře, kterou máte ve svých materiálech, se změnou, kterou navrhuje pan poslanec Klán.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 262. Přihlášeno 170 přítomných, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl jednotlivým hlasováním.

Pan zpravodaj je zdravotně indisponován, takže myslím, že všichni nebudeme mít problém s tím, aby mohl z místa vést hlasování. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, procedura se týká pozměňovacích návrhů, jak tady mám v písemném materiálu, B4, B3, B2, B1, E1 a A2. Můžeme začít pozměňovacím návrhem A2, tj. kouření jen na zahrádkách, a týká se to i vodních dýmek.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já se, pane zpravodaji, omlouvám, ale podle mě nejdříve musíme hlasovat legislativně technické úpravy.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pardon, samozřejmě že nejdříve bychom měli začít legislativně technickými úpravami. Takže legislativně technické úpravy přednesl pan kolega Luzar a já, takže nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách pana kolegy Luzara.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano a poprosím o stanoviska. (Stanovisko ministra i zpravodaje doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 263. Přihlášeno 171 přítomných, pro 159, proti nikdo. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Potom byly legislativně technické předneseny poslancem zpravodajem Krákorou, takže o tom bychom měli hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 264. Přihlášeno 172 přítomných, pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom, paní místopředsedkyně, hlasovali podle sněmovního tisku 828/3, podle procedury, a začínali bychom bodem F1.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, poprosím stanovisko pana ministra. (Nedoporučuji.) Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 265. Přihlášeno 173 přítomných, pro 11, proti 111. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní je to návrh A1. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP