(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi. Nyní pan poslanec Jaroslav Zavadil, zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěl bych vzhledem k tomu, že (aby?) vládní zákon, nebo návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 435, o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, byl projednán v co nejkratší době, navrhuji zkrátit lhůtu pro jeho projednání ve výborech o 30 dnů a požádám vás o podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za návrh. Ptám se, jestli je ještě někdo v rozpravě. Paní poslankyně Hnyková? Není tomu tak. V tom případě rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně? Nemá zájem. Paní zpravodajka? Nemá zájem. Nepadl žádný návrh na vrácení nebo na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 129. Já vás nejdřív odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Zagonguji, protože přede mnou předsedající Jan Bartošek vás požádal o klid ve sněmovně a o diskuse v předsálí, takže počkám, až kolegové přijdou. Jakmile se ustálí počet příchozích, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 129 o přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

Zahájil jsem hlasování číslo 129 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 129. Z přítomných 118 pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Ptám se, jestli má někdo zájem. Není tomu tak. A - paní kolegyně Adamová. Omlouvám se, nezaznamenal jsem váš návrh.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Já už jsem jej říkala sice ve svém příspěvku, nicméně jej ráda zopakuji, protože navrhuji, aby tuto novelu projednával i výbor hospodářský, neboť si myslím, že se opravdu významně dotkne právě této oblasti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyně. Omlouvám se, že jsem to nezachytil.

 

Rozhodneme v hlasování 130, a to přikázání výboru hospodářskému jako dalšímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 130. Z přítomných 122 poslanců pro 39, proti 40. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání, jak navrhl pan kolega Zavadil.

Rozhodneme v hlasování číslo 131, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 131. Z přítomných 123 poslanců pro 98, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru a lhůta k projednání ve výborech byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 37.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat dalším bodem a to je bod číslo

38.
Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu)
/sněmovní tisk 666/ - prvé čtení

Jsme v prvém čtení a požádám vedle pana ministra kultury Daniela Hermana, aby pan poslanec Roman Procházka, který je zpravodajem pro prvé čtení, zaujali svá místa u stolku zpravodajů.

Konstatuji, že tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 22. dubna letošního roku, přerušili jsme jej v obecné rozpravě při vystoupení paní poslankyně Jany Černochové. Ptám se tedy, jestli před zahájením má pan ministr nebo pan zpravodaj zájem vystoupit, znovu uvést. Ne. (V sále je značný ruch.) V tom případě pokračuje vystoupení paní poslankyně Jany Černochové. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý večer, dámy a pánové.

Nebudu opakovat to, co jsem už říkala při prvním projednávání tohoto návrhu zákona. Pouze bych řekla to, že návrh byl připravený špatně. Ten návrh rozporují experti v oblasti památkové péče. Postavilo se proti tomuto návrhu zákona několik asociací.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Prosím, přesuňte jiné diskuse mimo sál a nechte paní poslankyni v klidu přednést svůj projev. Už jednou byla přerušena přerušením tohoto bodu. Doufám, že uznáte, že je potřeba, aby to v klidu přednesla. Děkuji. Pokračujte.

 

Poslankyně Jana Černochová: Říkala jsem tady poměrně podrobné, co v tom návrhu zákona rozporují, a také jsem avizovala, že budu navrhovat zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení, případně že budu navrhovat vrácení tohoto návrhu zákona k přepracování. Takže tak činím a nebudu svoje vystoupení dál prodlužovat. Vše podstatné, co mělo být řečeno, jsem řekla, takže odkazuji na to, co bylo řečeno před letními prázdninami, tuším, že to bylo někdy v květnu nebo v červnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Znovu opakuji, bylo to v dubnu, 22. dubna.

Nyní se slova ujme paní poslankyně Marta Semelová, kterou tady ale nevidím, takže její přihláška propadá. V tom případě paní poslankyně Nina Nováková, která také není. Také její přihláška propadá. V tom případě pan kolega Jiří Junek. A paní kolegyně jak Semelová, tak Nováková, pokud se dostaví, tak je případně vyvolám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Junek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně kolegové, připravil jsem si takové delší zdůvodnění předkládané novely, co je na ní dobré, co je na ní špatné, já to ale asi trochu zkrátím.

Nicméně asi na úvod bych řekl, že ten současný památkový zákon z roku 1987, resp. 1988, byť není tak starý, tak přes mnohé novely nemůže reflektovat změny, které nastaly po roce 1989, ať je to obrovský stavební boom, stanovené nároky na moderní způsob bydlení, účast spolků na veřejném životě včetně ochrany architektonického dědictví atd. atd. Čili ty změny po roce 1989 byly tak veliké, že se toho tehdy téměř nového zákona hodně dotkly, a je potřeba je tedy nějakým způsobem zapracovat do současné novely, do toho nového současného zákona.

Na konkrétních případech vidíme, že současný zákon nedokáže ochránit mnohé památky před devastací. Toho jsme svědky poměrně často. A stejně tak nedokáže ochránit celkový ráz a charakter památkových zón. Důvody, které jsou - je jich víc, jmenoval bych jenom některé, mimo jiné je to na jedné straně - zákon nedává orgánu státní památkové péče žádný nástroj vynucení povinností při nelegálním nakládání s nemovitostí v památkové rezervaci či zóně. To je na jedné straně. Na straně druhé je vlastníkům nemovitostí v památkových rezervacích a zónách, aniž by tyto nemovitosti byly kulturními památkami, tak jim je ukládána řada omezení bez možnosti poskytnout za tato omezení ve veřejném zájmu náhradu z prostředků státu. To jsou dvě věci, které jdou vlastně proti sobě a které ten současný zákon neřeší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP