(11.20 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

V oblasti aktivní politiky zaměstnanosti se navrhuje prodloužit maximální doby poskytování příspěvku na vyhrazené společensky účelné pracovní místo z dosavadních 12 měsíců na 24 měsíců, což by umožnilo umístění uchazečů o zaměstnání na trhu práce po delší dobu.

Zde bych upozornila současně na návrh rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2017. (Další odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám, paní poslankyně, rozumím. Vím, že se těžko říká zpravodajská zpráva, když je tady hluk. Prosím tedy ještě jednou kolegy a kolegyně, aby se zklidnili.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Chápu, že tato oblast asi nezajímá všechny, ale aspoň byste si mohli vyříkat své věci venku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, paní zpravodajko, pokračujte.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane místopředsedo. Kapitola 313, kde je u části aktivní politiky zaměstnanosti plánován rozpočet ve výšce 4 mld. 12 mil. 960 tis., tedy zhruba o 2 mld. korun méně než v roce 2016, lze tedy očekávat, že dojde k zásadnímu navýšení v této části aktivní politiky zaměstnanosti, jelikož zaměstnavatelé tento již zmíněný příspěvek na vyhrazené společensky účelné pracovní místo značně využívají. Týká se to nejen stávajících smluv, které budou pochopitelně prodlužovány, ale samozřejmě naroste i počet nově uzavřených smluv.

U plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ministerstvo chce zřídit evidenci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tímto ministerstvo reaguje na potřeby ověření, zda dodavatel v rámci náhradního plnění neposkytuje své výrobky, služby nebo zakázky nad rámec limitu stanoveného zákonem o zaměstnanosti a na potřebu snadnější kontroly ze strany orgánů kontroly, zda odběratel, který plní povinný podíl, náhradní plnění, si započítal jen ty dodávky, které mu byly dodány poskytovatelem náhradního plnění, včetně jejich započitatelného rozsahu.

Vládní návrh předpokládá značný vliv na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Primárně však předpokládá vliv na výdajové straně státního rozpočtu u této navrhované právní úpravy zavedení evidence náhradního plnění, neboť v této oblasti, kde lze i dle Ministerstva práce očekávat možné zvýšení rozpočtových nákladů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce tuto novelu zákona projednat ve zkrácené lhůtě o 30 dnů. Jako zpravodaj však musím tento návrh odmítnout, jelikož se jedná o závažné oblasti, na které by mělo být dostatek času, abych je zodpovědně prodiskutovali. Navíc musím znova zopakovat, že vidím zásadní problém, že se tento tisk neprojednává současně se zákoníkem práce.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku v tuto chvíli, a to paní poslankyně Adamové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, pokusím se být hodně stručná, protože zpravodajská zpráva paní kolegyně Jírovcové Aulické byla velmi obsažná. A já jí za to děkuji, protože narazila na celou řadu věcí, které bych tady také jinak řekla. Já jenom připomenu, že zákon o zaměstnanosti máme z roku 2004 a od té doby byl již šedesátkrát novelizován, což je pět novel ročně, když to tak vezmeme opravdu jenom průměrem, a to rozhodně tedy nepřispívá ke stabilitě právního a podnikatelského prostředí. To nejde za touto vládou, to je prostě obecné konstatování. Byť se častokrát jednalo jenom o dílčí změny, tak si myslím, že bychom tady tento fakt si měli u mnoha novel vždycky říct a brát v potaz, jestli tedy novelizace jsou vždycky nutné. Rozsáhlejší novelizace ale byla provedena v roce 2011 a ty byly tehdy s ohledem na probíhající úsporná opatření.

Tento návrh novely se zaměřuje na tradiční rizikové oblasti, jako je právě agenturní zaměstnávání, náhradní plnění, úpravy nekolidujícího zaměstnání, ale pak jsou tam i parametrické či drobné změny. A já bych chtěla vypíchnout tři takové hlavní výtky, které k tomuto návrhu zákona mám, a souhlasím se zpravodajkou, že bychom to měli projednávat společně se zákoníkem práce, protože ty normy spolu velmi souvisí.

K navrženým změnám tedy ohledně nekolidujícího zaměstnání vykonávaného formou dohody o provedení práce, které pak má být překážkou pro evidenci občana jako uchazeče o zaměstnání, musím říct, že se jedná o absurdní ustanovení z mnoha pohledů. Představte si třeba situaci, že pomůže někdo známému jednorázově s úklidem po malování na základně dohody o provedení práce. Na základě toho bude vyřazen z evidence. Stát ho tedy v podstatě nutí udělat to nelegálně v rámci šedé ekonomiky bez řádného zdanění.

Zaměstnavatel si třeba nemůže vyzkoušet nezaměstnaného formou dohody o provedení práce, než ho přijme na stabilní práci. Další situace, která se nebude moci odehrát. Nezaměstnaný bude raději ležet doma, protože stát mu zakázal vzít jednorázovou nebo krátkodobou práci. Je to tedy nedomyšlené a nesprávně uchopené.

Snad jen perlička dokreslující absurditu navrženého opatření je to, že dohodu o pracovní činnosti uchazeč o zaměstnání uzavřít může, i když bude tak malého rozsahu, že nevznikne povinnost odvést sociální pojištění. Myšlenka, že zaměstnavatel raději přijme nezaměstnaného na stálý pracovní poměr, když mu stát zakáže uzavřít právě dohodu o provedení práce, je naprosto scestná.

Další oblast, agenturní zaměstnávání, povinná kauce pro agentury je nově zaváděným opatřením, které má zajistit solventnost agentury vůči státnímu rozpočtu. Kauce v navrhované výši 500 tisíc korun je významnou překážkou vstupu do podnikání v oboru, nahrává již funkčním agenturám, které mají dostatečné finanční rezervy. Systém kaucí pro zahájení podnikání, nedávno např. v oboru distribuce pohonných hmot, nyní tedy v oblasti agenturního zaměstnávání, není správný. Stát si půjčuje bezúročně od podnikatelů finanční prostředky, což může být podle mého názoru úspěšně napadeno soudně. Navíc v předkládaném návrhu není možné použít bankovní záruku, což myslím, že u distribuce pohonných hmot je možné, a v důvodové zprávě se navrhovaným kaucím věnuje obsáhlá pasáž zdůvodňující zákonnost navržené úpravy, což podle mě jenom dokládá, že předkladatel si je vědom rizika právě protiústavnosti tohoto opatření.

A poslední věc, kterou bych chtěla ještě vypíchnout, protože si myslím, že další debata by měla proběhnout opravdu ve výborech a neměli bychom zkracovat lhůtu na projednávání, protože se jedná o zásadní změny, je právě zmiňovaná účinnost. Ta je navržena od 15. dne po zveřejnění ve Sbírce zákonů. To považuji za příliš krátkou dobu, je to opravdu nehoráznost. Úprava se dotýká velkého okruhu občanů i podnikatelských subjektů, měla by být tedy dodržena standardní legisvakanční doba, tak aby byla možnost se na to připravit. Neměli bychom opravdu dovolit, aby takto krátkou lhůtu, pouhé dva týdny, měly jednotlivé subjekty na to, aby se přizpůsobily nové normě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Markétě Adamové. Nyní v rozpravě pan poslanec Jaroslav Zavadil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji, pane místopředsedo, hezký dobrý den, kolegyně a kolegové, vážená vládo. Přes všechny ty výhrady, které jsem zde slyšel, si dovolím vystoupit s návrhem, kterým by se tento zákon o zaměstnanosti měnil, projednal a byl projednán bez zbytečných průtahů do 30 dnů. Vysvětlím proč.

Byl jsem minulý týden zavalen nejenom maily, ale i telefonáty zástupců zaměstnavatelů, zástupců těch tělesně postižených, protože tam hrozí jedna věc. Že když se to nepodaří všechno projednat v této lhůtě, tak oni nebudou dostávat finanční prostředky na dorovnávání té minimální mzdy, kterou oni budou muset dorovnávat, tak jak byla tedy určena. Ze všech těchto důvodů, byť některým poznámkám jsem rozuměl, požádám tuto ctihodnou sněmovnu o možnost zkrácení lhůty na 30 dnů, aby tato změna skutečně byla uvedena v platnost v příštím roce co nejdříve, aby tam nedocházelo k tomu problému, o kterém říkám, že zaměstnavatelé by nedostávali finanční toky na finanční prostředky na dorovnání těch lidí, kteří u nich budou zaměstnáni, na dorovnání minimální mzdy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Zavadilovi a nyní prosím pana poslance Vladislava Vilímce - už jsem si to nespletl, pane kolego -, aby vystoupil v rozpravě. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP