(16.50 hodin)
(pokračuje Zelienková)

Vedle celé Sněmovny se proto obracím i k poslancům vládní koalice, prosím je, aby Ministerstvo financí podpořili, stejně jako to učinili jejich zástupci v rozpočtovém výboru, a aby schválili i můj pozměňovací návrh. Díky němu by se opravily drobné nedostatky v návrhu Ministerstva financí, aniž by se pozměnil jeho celkově pozitivní duch. Společně tak můžeme získat mocný nástroj ekonomického růstu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana ministra financí. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuju za slovo. Jsem velice překvapený, že bývalá kolegyně Zelienková se z expertky na Ukrajinu a dovoz migrantů stala expertem na daně. Velké překvapení. Teď jsem mluvil s paní Schillerovou a nikdo z Ministerstva financí neví o tom, že byste s námi o tom jednala. Tak nevím, jestli jste si nespletla nějaká jména. Vy jste říkala, že kdo má takové tržby. Je potřeba se podívat do statistiky. 636 tisíc fyzických osob má tržby do 500 tisíc. 636 tisíc, abychom věděli, o čem mluvíme. Takže z toho vychází to, že vy nemáte ta čísla. A my samozřejmě ano. My říkáme, to je náš návrh - paušální daně. My jsme ho rozšířili. My ho chceme. Rozdíl je, že určitě ne 5 milionů korun, protože samozřejmě EET ukáže ty skutečné tržby. A o tom jsem přesvědčen, že tak jak to bylo v jiných zemích, že došlo k nárůstu stovek procent tržeb, tak to bude i u nás. A proto navrhujeme to, co navrhujeme. A došli jsme k tomu úplně jinou cestou. Nejdřív paušální daň a potom, když bude dohoda, tak může být výjimka EET. Takže v tom se míjíme. A samozřejmě ten váš návrh 5 milionů korun je nesmyslný.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane ministře, jenom poprosím, abyste se na mé kolegyně a kolegy obracel mým prostřednictvím. Děkuji. S faktickou pan poslanec Votava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Chci jenom upřesnit, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, co vůbec přijal rozpočtový výbor. Rozpočtový výbor přijal pozměňovací návrh, který si osvojil nevím který poslanec, byl to pozměňovací návrh, který byl z Ministerstva financí, a ten se vůbec netýkal EET. Ten se týkal rozšíření možnosti požádat si o paušální daň, a to v tom smyslu, že už dnes paušální daň je. Využívá ji asi 50 lidí v republice, takže to je naprosté minimum. A tu paušální daň může sjednat s finančním úřadem ten poplatník, který má maximálně obrat do 5 milionů korun, to zůstává, s tím jsme nic nedělali, a nyní může, pokud nebude přijat ten pozměňovací návrh i na plénu, to uplatňovat i poplatník, pro kterého je to hlavní činnost, hlavní obživa, a nemá zaměstnance. Rozpočtový výbor schválil změnu, kdy to může být pro poplatníka, který má to i jako vedlejší činnost, to znamená, má zaměstnání a přivydělává si, a poplatník může mít i zaměstnance, což předtím nebylo. Takže to jenom pro vysvětlenou. O EET a o 250 tisících tam nebyla vůbec řeč.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. S faktickou prosím k mikrofonu paní poslankyni Zelienkovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuju. Děkuju panu předsedovi rozpočtového výboru, že upozornil tady na tento fakt. Chtěla jsem na něj upozornit sama. Prostřednictvím paní předsedající panu ministrovi Babišovi. Já zřejmě nejsem takový odborník na finance a na EET, jako je on jako nejzkušenější podnikatel v České republice, ale rozhodně vím, co se přijalo, na rozdíl od něj, na rozpočtovém výboru. A jestliže on jako ministr financí to neví, tak je to opravdu smutné. A je to to, že obrat pro lidi, kteří dobrovolně přistoupí k paušální dani, je 5 milionů za tři roky. Vy jste potom přišel s pozměňovacím návrhem na 250 tisíc korun. Tak tady z nás nedělejte prosím vás prostřednictvím paní předsedající hlupáky.

A chtěla bych ještě dodat, že ta čísla, která vy uvádíte, nějakých 630 tisíc podnikatelů s obratem nad půl milionu, tak vy navrhujete ale, pane ministře, 250 tisíc. Takže taky nemáte ta čísla správně. Takže příště se laskavě líp připravte. Děkuju. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kubíčka, řádně přihlášeného do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych uvést své dva pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě.

První je legislativně technická úprava, která v části třetí článku 5 bodě 37 se slova slovo uskutečnění zrušuje a nahrazují slovy slova přiznat uskutečnění nahrazují slovem přiznat.

Předmětem tohoto pozměňovacího návrhu je úprava předmětného novelizačního bodu tak, aby odpovídal důvodové zprávě a původnímu záměru. Původně navržené zrušení slova uskutečnění v § 29 odst. 1 písm. h) zákona o dani z přidané hodnoty postihuje nejen přiznání uskutečnění plnění v souvislosti s přijetím úplaty před uskutečněním plnění, což bylo úmyslem této novely, ale zároveň i v tomto ustanovení uvedenou náležitost daňového dokladu den uskutečnění plnění, která je přímou implementací článku 226 směrnice Rady roku 2006/112/ES, a nelze ji měnit. Z tohoto důvodu je nutná změna textu vládní novely návrhu zákona, aby došlo ke zrušení slova uskutečnění pouze na určených místech zákona a v požadované souvislosti. Jedná se tedy o korekci navrhovaného znění, která vznikla nedopatřením.

V druhém pozměňovacím návrhu si dovoluji podat pozměňovací návrh k návrhu poslance Romana Kubíčka k pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení rozpočtového výboru číslo 557 ze 49. schůze konané dne 16. listopadu 2016 sněmovní tisk 873/1 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. V pozměňovacím návrhu B3 se slovo září nahrazuje slovem listopad.

Rozpočtový výbor doporučil ve svém usnesení číslo 557 ze 49. schůze konané dne 16. listopadu 2016 sněmovní tisk 873/1 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, sněmovní tisk 873, přijmout pozměňovací návrh k institutu daně stanovené paušální částkou § 7 zákona o daních z příjmů spolu s přechodným ustanovením, ve kterém jsou odlišně stanovené lhůty pro podání žádosti o stanovení daně paušální částkou a pro rozhodnutí o ní pro rok 2017 na 31. květen 2017 a 15. září 2017. Vzhledem k tomu, že jiný pozměňovací návrh stanovuje jako jednu z podmínek vyjmutí z povinnosti evidovat tržby, že poplatník má daň stanovenou paušální částkou, očekává se podstatný nárůst počtu poplatníků využívajících od roku 2017 tento institut. Vyšší počet žádostí o stanovení daně paušální částkou bude představovat značnou zátěž pro správce daně, a proto se navrhuje prodloužení lhůty pro rozhodnutí o této žádosti pro rok 2017 z 15. září 2017 na 15. listopad roku 2017.

K oběma těmto pozměňovacím návrhům se v podrobné rozpravě přihlásím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Prosím k mikrofonu pana poslance Plíška, připraví se pan poslanec Šincl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zcela jednoduchý pozměňovací návrh spočívající v tom, že za dosavadní část sedmou by se vložila nová část osmá, což by bylo zrušovací ustanovení. Na základě tohoto ustanovení by se zákon 112/2016 o evidenci tržeb zrušil.

Vidíme skutečně hodně zmatků, nejasností, nerovného zacházení státu vůči podnikatelům, nové a nové výjimky, které tuto nerovnost mezi podnikateli a zároveň diskriminaci podnikatelů jenom posiluje. Takže zákon o evidenci tržeb obsahuje řadu nedostatků. Již v samotném principu postupného zavádění povinné evidence tržeb pro určité podnikatele, tedy některé, a to bez logického a spravedlivého odůvodnění, je skryta diskriminace jednotlivých podnikatelů. Současně systém evidence tržeb není dobře připraven ani po technické stránce a představuje vysokou míru právní nejistoty pro samotné uživatele a adresáty této normy. Vzpomeňme si i dopadů na kybernetickou bezpečnost, neprojednání v Radě vlády pro informační společnost, založení státního podniku v rozporu s tehdy platnou legislativou a podobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP