(12.50 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, zdržím se komentářů k návrhu státního rozpočtu. Víceméně to co se usnesl hospodářský výbor, jsem přetavil do nějakých upřesňujících věcí a chci vám načíst čtyři pozměňovací návrhy, které prošly napříč politickým spektrem i hospodářským výborem.

První pozměňovací návrh. Navrhuji, aby kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost byla navýšena o 22 702 tis. korun, a to na úkor kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa. Konkrétně položka kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, položka sociální výdaje, náhrady, neziskové a podobné organizace - snížení tedy o 22 702 tis. korun.

Zdůvodnění. Výdaje Státního ústavu pro jadernou bezpečnost jsou nedostatečné, potřeby jsou kryté z nevyčerpaných prostředků ze schválených projektů, které se z různých důvodů opozdily. Proto při realizaci těchto často i smluvně uzavřených projektů budou na další nezbytné výdaje organizace tyto prostředky chybět. Tento požadavek podpořil hospodářský výbor svým usnesením dne 2. 11. 2016 v politické shodě všech přítomných.

Pozměňovací návrh číslo dvě. Kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv. Navýšení této kapitoly o 375 mil. korun. Z toho 300 mil. korun na doplnění zásob ropy a ropných produktů a 75 mil. korun na navýšení pohotovostních zásob, a to na úkor kapitoly 312 Ministerstvo financí, konkrétně z položky výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu, a to o těch zmíněných 375 mil. korun.

Zdůvodnění. Mezinárodní situace se poslední roky velmi rychle zhoršuje. Na tuto skutečnost musí naše republika reagovat dostatečnými zásobami strategických surovin a produktů. Vyspělé země mají zásoby ropy a ropných produktů na 120 dnů. Naše republika má dnes těchto zásob na něco málo přes 90 dnů, a dokonce proti předchozím rokům se tato rezerva snížila z 97 dnů. Rozumné a postupné navyšování strategických zásob a modernizace pohotovostních zásob by měly být prioritou vlády. Například zdroje nočního vidění pro noční osvětlení jsou značně zastaralé a dávno překonané z hlediska efektivity i spolehlivosti. Nákup ropných produktů je při současné nízké ceně ekonomicky výhodný a může přinést v budoucnu příjmy při zpětném odprodeji. Tento návrh je podpořen usnesením hospodářského výboru ze dne 2. 11. 2016.

Další návrh. Navrhuji ponížit v kapitole 327 Ministerstvo dopravy průřezový ukazatel výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem o 33 525 128 434 koruny. Je to položka 6332/§ 2299 týkající se investičních dotací Státního fondu dopravní infrastruktury, které jsou následně poskytovány konečným příjemcům. Výsledné saldo kapitoly 327 Ministerstvo dopravy je nula korun. (Velký hluk v sále.)

Odůvodnění. Ministerstvo dopravy při zpracování návrhu státního rozpočtu na rok 2017 bylo i přes svůj nesouhlas donuceno na základě pokynů Ministerstva financí nově zahrnout veškeré investiční dotace poskytované SFDI do průřezového ukazatele výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem. Tento postup zásadním způsobem mění dlouhodobě osvědčené finanční toky a převládají tam negativa. Důvodem, proč nevést investiční prostředky poskytované fondu prostřednictvím programového financování lze zahrnout do následujících bodů.

Jestli bych mohl poprosit trošku klidu...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám. Poprosím, milé kolegyně a milí kolegové, o klid v jednacím sále. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Ano. Za prvé. SFDI financuje projekty v souladu s rozpočtem schvalovaným Poslaneckou sněmovnou a postupuje při poskytování prostředků konečnému příjemci v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb. a o státním fondu dopravní infrastruktury.

Za druhé. Dotace z rozpočtu Ministerstva dopravy do rozpočtu SFDI není a nemůže být definována věcně, což je jedna z podmínek programového financování dle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Za třetí. Státní fond dopravní infrastruktury, kterému jsou investiční dotace na projekty operačního programu Doprava na období 2014-2020 a CEF z rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy poskytovány, je zprostředkujícím subjektem, nikoliv konečným příjemcem dotace.

Za čtvrté. Ministerstvo dopravy má již schválené manuály pracovních postupů na OPD 2014-2020 a Ministerstvem financí odsouhlasený výstup auditu designace.

Za páté. Financování OPD 2014-2020 a CEF bylo již započato podle schválených manuálů. Tedy nikoliv podle postupů programového financování EDS/SMVS.

Za šesté. Není žádný relevantní důvod, proč zavedený systém, který se již osvědčil při realizaci OPD 2007-2013, měnit.

Za další. Databáze EDS/SMVS není dle našeho názoru nástrojem pro řízení, ale jedná se pouze o záznam údajů v jednom z dalších informačních systémů. Sledování všech údajů o projektech financovaných ze zdrojů EU je podrobně prováděno v informačním systému MS2014+ a také prostřednictvím záznamů v účetnictví státu.

Za další. Obrovský nárůst agendy na SFDI na Ministerstvu dopravy i Ministerstvu financí, který nelze zajistit bez předchozího nárůstu administrativních kapacit Ministerstva dopravy a SFDI a zřejmě i u Ministerstva financí, s sebou nese i značný nárůst provozních nákladů.

A za poslední. Zdvojování administrativy je zpochybnění a značné zdržení implementace OPD 2014-2020 a CEF, a to bez jakékoliv přidané hodnoty z hlediska efektivity správy výdajů.

Tolik návrh číslo tři.

A návrh číslo čtyři. Doprovodné usnesení ke kapitole 327 státního rozpočtu - Ministerstvo dopravy na rok 2017 bylo rovněž doporučeno, nebo odhlasováno kladně, hospodářským výborem. Pozměňovací návrh Drážní úřad. Navrhuji navýšení mzdových prostředků o částku 6 mil. korun a k tomu 2 160 tis. korun příslušenství pro zaměstnance Drážního úřadu. Tento krok by rozhodně pomohl řešit neutěšenou situaci v oblasti náboru příslušných odborníků, a tím by se Drážní úřad stal perspektivnějším zaměstnavatelem. Tuto částku navrhuji navýšit na úkor položky na údržbu silnic, a to následovně. Návrh na navýšení závazných ukazatelů z návrhu státního rozpočtu kapitola 327 Ministerstvo dopravy, platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci plus 6 mil. korun, platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě plus 6 mil. korun, povinné pojistné placené zaměstnavatelem plus 2 040 tis. korun a převod fondu kulturních a sociálních potřeb plus 120 tis. korun na vrub výdajů Ministerstva dopravy na údržbu silnic I. třídy. V tom opravy a udržování položka 5171/§ 221200 minus 8 160 tis. korun.

Rovněž, jak jsem již podotkl, bylo to doporučeno a Ministerstvo dopravy s tím dokonce nemá problém. Alespoň tak vystupovali na hospodářském výboru jeho zástupci. Takže vám děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP