(12.20 hodin)
(pokračuje Klaška)

Odůvodnění: Takto pomáháme krajům opravovat krajské silnice už dva roky. A ve dvou letech bylo ze státních prostředků, ze státního rozpočtu, prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury celkem převedeno více než 7 miliard korun. Je to taková vhodná motivace a pobídka krajům, aby více opravovaly i krajské silnice, protože jde o to opravit nejenom primární silniční síť, to znamená dálnice a silnice I. třídy, ale také navazující dopravní infrastrukturu, tedy krajské silnice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klaškovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Kristýna Zelienková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já před vás předstupuji s pozměňovacím návrhem, který se týká budovy věznice v Uherském Hradišti. Tato budova, jak mnozí jste již zaznamenali i v médiích, je budova, která je velmi stará a používala se v době komunismu k mučení politických vězňů. Od revoluce je v podstatě prázdná a chátrá. Je to památka, která si zaslouží opravu a zaslouží si investici. Toto je ostatně i věc, kterou deklaroval pan ministr financí při své návštěvě během předvolební kampaně v Uherském Hradišti, kde se společně s panem senátorem Valentou předháněli, kdo první zaplatí rekonstrukci věznice v Uherském Hradišti.

Prošla jsem rozpočet na příští rok a nenašla jsem tam žádnou položku, která by byla alokována na rekonstrukci této věznice. Během návštěvy pana Babiše v Uherském Hradišti se vytvořilo memorandum, a to mezi městem Uherské Hradiště, krajem, okresním soudem, kterému v současné době budova patří, Ministerstvem financí, Ministerstvem kultury a Ministerstvem spravedlnosti o spolupráci a o tom, že se vynaloží maximální úsilí a finance k tomu, aby se věznice opravila a aby zde vzniklo muzeum totality. Mimo jiné by v této budově měly sídlit státní instituce.

Přicházím s pozměňovacím návrhem, aby se ve státním rozpočtu alokovalo 100 mil. korun na rekonstrukci této budovy, protože pokud nebude žádná finanční částka připravena k rekonstrukci, nebude moci být zahájeno ani žádné výběrové řízení do budoucna na firmu, která by tuto budovu opravila. Předsedkyně okresního soudu paní Mgr. Kurfiřtová byla neprávem obviněna z toho, že nekoná a že zbytečně dělá obstrukce k tomu, aby majetek Ministerstva spravedlnosti, potažmo ve správě okresního soudu, byl převedený na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Toto samozřejmě není pravda. Je to lež. Mám korespondenci mezi paní předsedkyní soudu a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Paní předsedkyně soudu samozřejmě je ochotna převést majetek na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby se dále mohlo konat v přípravách, které by vedly k rekonstrukci věznice, nicméně trvá z pochopitelných důvodů na tom, aby byla v listině, která bude zajišťovat vlastně převod majetku, uvedena jedna jediná věta, že okresní soud bude první státní institucí, která bude mít nárok se přesunout do těchto prostor, protože samozřejmě prostory, ve kterých v současné době okresní soud sídlí, jsou absolutně nevyhovující, a to převážně z bezpečnostních důvodů.

Takže bych načetla pozměňující návrh, který máte vy všichni v materiálech o státním rozpočtu před sebou. Je to v tabulce, která se jmenuje pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2017, které rozpočtový výbor nepřijal. Je to pořadové číslo 8. Žádám o alokaci 100 mil. korun ve prospěch úprav věznice v Uherském Hradišti, dosud v kapitole Ministerstva financí, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, popřípadě Ministerstva kultury. Po převodu, popř. Ministerstva spravedlnosti okresního soudu. Peníze by se čerpaly z veřejné pokladní správy, a to buď z kapitoly - mám varianty dvě. Varianta číslo 1 - z kapitoly 398 VPS, kde by se snížily výdaje v ukazateli odvodu do rozpočtu EU. A jako varianta číslo 2 - kapitola 398 VPS - snížení výdajů v položce odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady. Tato položka je každý rok asi čtyřnásobně převyšující reálný požadavek.

Ještě bych chtěla tady k tomuto bodu dodat, že vlastně díky tomu, že jsem podala pozměňovací návrh na rozpočtový výbor, tak se rozvinula opět debata ohledně věznice v Uherském Hradišti a bylo poukázáno na to, že opravdu Ministerstvo financí zřejmě nedopatřením nezačlenilo žádnou částku do rozpočtu, přestože toto bylo slíbeno a byl podaný pozměňovací návrh kolegy Sedi ze sociální demokracie, který navrhuje 15 mil. korun. Tento pozměňovací návrh prošel rozpočtovým výborem. Samozřejmě ho podporuji. Budu ho dále podporovat, ale zároveň bych vás chtěla požádat o podporu i tohoto pozměňovacího návrhu, jak už jsem zmínila na začátku, protože bez alokovaných financí nebude moci proběhnout ani výběrové řízení a tento projekt zůstane opět jenom na papíře a budeme se opět dále jen bavit o virtuální rekonstrukci věznice v Uherském Hradišti, což pro mě je absolutně nepřijatelné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, vážení dva pánové ministři, kteří jste tady na projednávání jednoho z nejdůležitějších zákonů tohoto roku, zbyli.

Dámy a pánové, plánovaný schodek státního rozpočtu pro rok 2017 je 60 miliard korun. Příjmy tvoří 1 249 miliard, výdaje 1 309 miliard. Výše schodku je vzhledem k úrovni ekonomického růstu neobhajitelná, pane ministře Babiši. Aktuálním ekonomickým parametrům jednoznačně přísluší vyrovnaný rozpočet.

Zamýšlel jsem se, co vedlo pana ministra Andreje Babiše k tomu, aby předložil rozpočet, který je takto schodkový, který udělá minus 60 miliard korun. Mě skutečně nenapadlo jiné vysvětlení, než že ministr financí Andrej Babiš si nevěří a není jistý, že by tohoto vyrovnaného rozpočtu byl schopen v roce 2017 dosáhnout. Proto předložil rozpočet ztrátový, schodkový a v případě, že se mu to podaří, to bude potom vydávat za své vítězství, že dosáhl vyrovnaného rozpočtu. Nicméně nechce se zavázat a nejistota z toho úplně číší. Nejistota Andreje Babiše.

Plánované výdaje jsou o 300 miliard korun vyšší, než si vláda nechala Sněmovnou schválit před rokem ve střednědobém rámci. Musím také podotknout, že vláda neúměrně zvyšuje výdaje rozpočtu v budoucnosti. Až ekonomika neporoste tak rychle, jako nyní, způsobí závažné problémy a nutnost jejich opětovného snížení, což bude nepopulární a bolestivé, bude nasnadě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP