(12.00 hodin)
(pokračuje Hnyková)

Je odborným garantem pro poskytování kvalitní sociální péče ve směnném provozu. Zná aktualizované standardy kvality sociálních služeb na oddělení a je s nimi seznámen. Spolupracuje a vytváří kvalitní sociální dokumentaci. Spolupracuje se zdravotními sestrami a dalšími pracovníky v sociálních službách. Dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, provozního domácího řádu atd. Řeší problémy vzniklé ve směně s úsekovou sestrou anebo jinou sestrou ve službě. Podporuje nové pracovní postupy v sociální péči na oddělení a pomáhá spolupracovníkům zvládat ostatní úkoly. Prohlubuje své odborné znalosti v sociální péči na seminářích, akreditovaných kurzech, odborných stážích, prostřednictvím samostudia, čtením odborného tisku a dbá o přenesení poznatků získaných z těchto aktivit na oddělení. Podílí se na zapracování nových pracovníků v sociálních službách, edukuje klienty a rodinné příslušníky v sociální péči, hájí práva klientů. Zajišťuje a kontroluje u jí svěřených pracovníků ve směně kvalitní provádění aktivní sociální péče, zvláště pak naplnění individuálních cílů klientů.

Vyjmenovala jsem vám jen málo z toho, co považuju za velmi důležité v práci s lidmi, v práci se starými lidmi, v práci se zdravotně postiženými. K tomu musíme ještě připočíst, že pokud někdo chce pracovat v sociálních službách, musí k tomu samozřejmě být i odborně vzdělán. Ředitelé jednotlivých zařízení volají, že už jim nestačí jenom pracovníci, kteří mají základní vzdělání a akreditovaný kvalifikační kurz, ale že chtějí daleko lépe připravené sociální pracovníky právě pro péči o své klienty. Ti, kteří pracují v sociálních službách, vědí, co nás stálo úsilí, abychom sociální služby dostali na takovou úroveň, jako je dnes. Ale je stále co zlepšovat. Chceme-li kvalitní sociální služby, uvědomme si, že základem je zaměstnanec v sociálních službách na všech úrovních. Není to práce jenom jednoho člověka, ale celého týmu.

Proto bych se, vážení, velmi přimlouvala, abychom společně podpořili pozměňující návrh, a tak zlepšili život zaměstnanců v sociálních službách. Protože nikdo z nás, já to opakuji stále, nevíme, kdy budeme potřebovat sociální služby. Všichni z nás zestárneme a budeme potřebovat péči, podporu a pomoc. Tu nám mohou poskytnout pouze zaměstnanci, kteří budou řádně ohodnoceni. A já myslím, že by společnost k tomu měla přistoupit a my zde také.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Putnovou, připraví se pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Ráda bych vám představila a zdůvodnila svůj pozměňující návrh, který je v systému veden pod číslem 5338.

Navrhuji, aby se v zákonu o státním rozpočtu na rok 2017 zvýšily výdaje kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 100 milionů v ukazateli podpora činnosti v oblasti sportu, všeobecná sportovní činnost, a to na vrub kapitoly 396 Státní dluh v ukazateli obsluha státního dluhu. Tyto zdroje by měly být investovány do zavedení povinné třetí hodiny tělesné výchovy u dětí na prvním stupni základních škol.

Fyzická kondice a fyzická zdatnost našich dětí se v poslední době rapidně zhoršuje. Změnil se způsob života a děti tráví více času u počítače, změnily se také stravovací návyky. Během poslední dekády se zvýšil počet dětských diabetiků a dětí s nadváhou. Statistiky vydávají varovná čísla. Podíl dětských diabetiků do šesti let věku činí téměř 7 %. Česká republika se tak dostala na přední místo v celosvětovém měřítku. Dvanáct procent dětí ve věku 6 až 12 let má nadměrnou hmotnost. Nejsme jedinou zemí, která čelí těmto problémům ve fyzické kondici dětí, nicméně mám pocit, který je dokumentovaný touto statistikou, že u nás těmto obtížím věnujeme stále malou pozornost.

Zdraví je nejvyšší hodnota a pěstovat zdraví je třeba už od dětství. Od roku 2011 se pokouším prosadit povinnou třetí hodinu tělesné výchovy na prvním stupni. Zdá se, že v tomto směru jsme poněkud pokročili, protože proběhl už pilotní projekt. Těchto sto milionů, které žádám, by bylo v roce 2017 věnováno na rozvoj a na začátek tohoto procesu a věřím, že tato iniciativa najde podporu v poslaneckých řadách.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Připraví se pan poslanec Lank.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo. Chtěl bych se věnovat neziskovým organizacím, které v současné době bohužel mají nepříliš dobrou pověst. Je to financování neziskových organizací, v současné době organizací, které neodvádějí takovou práci, jako by odvádět měly. Samozřejmě říkám, že v ČR existuje řada neziskových organizací, které opravdu odvádějí skvělou práci na dobrých projektech. Bohužel je trend, že za tuto práci, která je ku prospěchu, se schovávají neziskové organizace, které s posláním neziskovek nemají vůbec nic společného. Mám tím na mysli neprůhledné neziskovky, jejichž činnost za desítky milionů korun je rozlepování samolepek nebo moderování diskusí na facebooku. Sami můžete vidět i na odmítavých reakcích občanů ČR, že si takové programy nepřejí. A proto jediným způsobem, jak omezit tuto činnost, je omezit financování ze státního rozpočtu a tyto peníze, prostředky využít efektivně pro naše občany.

Proto bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je pod číslem sněmovního dokumentu 5305. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Lanka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji, paní předsedající. Krásné poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu s číslem 5306.

Celá politická reprezentace má jeden obrovský dluh. Je to dluh vůči našim bezpečnostním sborům. Připomínám, že těm byly v roce 2010 sníženy platy o 10 %. Všichni tady jim slibovali, jak jim ty peníze vrátíme a že tenkrát to snížení bylo jenom dočasné. Vždycky se pak ale bohužel našla nějaká jiná priorita nebo nebylo dost peněz a na naše policisty nebo hasiče nezbylo. Přes přísliby politiků, a to napříč politickým spektrem, tady stále nedošlo k narovnání na původní stav, a to zejména v případě, kdy se hodnota platu očistí o inflaci.

Vzhledem k hospodářskému růstu a zvýšeným příjmům státního rozpočtu panují pro toto narovnání platů velmi dobré fiskální předpoklady. Já vás tedy žádám, naplňme ty sliby, které jsme tady napříč od pravice po levici dali, a dorovnejme platy příslušníkům bezpečnostních sborů. Myslím, že nikdo tady nepochybuje, že by si ty peníze neměli zasloužit. A bezpečnostní situace ve světě není dobrá a zlepšení asi jen tak brzy čekat nemůžeme. Jedná se o 900 mil. korun, díky kterým by se platy měly zvednout přibližně o 2 %. Prostředky navrhuji převést z kapitoly 396, což je Obsluha státního dluhu. I vzhledem k tomu, jak je dneska dobrá hospodářská situace, se sotva kdy najde příhodnější situace pro tento krok, a já proto doufám, ve vaši podporu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP