(11.50 hodin)
(pokračuje Adamová)

Za zvážení obou změn, které navrhuji, resp. tří, ale ve dvou variantách pouze jedna z nich, vám předem děkuji a doufám, že místo toho, abychom brali peníze třeba Ústavu pro zkoumání totalitních režimů, budeme ty peníze přesouvat v rámci jedné kapitoly z oblasti na nové úředníky právě na stávající zaměstnance. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní s přednostním právem místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, omlouvám se, udělal jsem chybu, která se stává jednou za deset let. V mém přihlášení se k pozměňovacímu návrhu jsem špatně přečetl číslo pozměňovacího návrhu. Zůstává to, co jsem dal jak panu zpravodaji, tak vám - číslo sněmovního dokumentu není 5317, ale 5346. Takže se opravuji, omlouvám se. Je to tedy pozměňovací návrh 5346. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Pan Bělobrádek mi připomněl, že ani já jsem neřekla číslo svého pozměňovacího návrhu, tedy aspoň toho třetího z nich, a tak bych to chtěla napravit. Jedná se o pozměňovací návrh v systému nahraný pod číslem 5299 a je to tedy ten přesun peněz v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí, o kterém jsem mluvila nakonec. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. A nyní již prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, dovolte mi v druhém čtení státního rozpočtu se vrátit k platovému ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách a v podrobné rozpravě se přihlásit k svým pozměňujícím návrhům, které jsou do systému vloženy pod číslem 5241, které navyšují platy zaměstnanců v sociálních službách o 6 % v souhrnné výši 600 mil. korun. Finanční prostředky chci získat v případě prvního pozměňujícího návrhu z kapitoly 313, kde o adekvátní část snižuji výdaje na hmotnou nouzi, a v druhém pozměňujícím návrhu z kapitoly obsluhy státního dluhu. I když pan ministr nepřipouští, že by se mohla snížit kapitola obsluhy státního dluhu, přesto bych ho chtěla přesvědčit ve svém pozměňujícím návrhu o důležitosti přesunu těchto finančních prostředků právě na platy zaměstnanců v sociálních službách.

My už jsme tady dneska slyšeli napříč politickými stranami, ať od kolegyně Semelové, Adamové nebo kolegy Vilímce, o důležitosti ohodnotit pracovníky v sociálních službách. A prosím, moje navýšení by se netýkalo jenom zaměstnanců v příspěvkových organizacích, ale týkalo by se i ostatních zaměstnanců, kteří pracují v neziskovém sektoru a v dalších organizacích.

Já jsem vás v prvním čtení zákona o státním rozpočtu seznámila s platovými podmínkami v sociálních službách. Dneska to tady už opakovaně zaznělo. A proto jsem byla... (Odmlka pro hluk zleva.)

Paní předsedající, já vím, že tamhle kolegové ze sociální demokracie -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Paní poslankyně, já to zvládnu. Já vám děkuji. Poprosím kolegy a kolegyně, aby se usadili na svá místa, popř. pokud mají co diskutovat, aby tak činili v předsálí a nerušili přednášející v tuto chvíli. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Já také děkuji, paní předsedající. Já vím, že pánové jsou ještě schopní, že ty sociální služby nebudou potřebovat, ale časem dojde i na ně.

Takže bych se vrátila ke svému projevu. Byla jsem moc ráda, že v sociálním výboru po mé argumentaci šestiprocentní navýšení prošlo, ale nebylo přijato usnesení, a proto si musím načíst tento pozměňující návrh znovu. Bohužel jsem to nenašla ani v tabulce rozpočtového výboru, že rozpočtový výbor tuto změnu podpořil. Takže jsem zvolila cestu toho, abych vás přesvědčila.

Vím, že zazněly i na výboru pro sociální politiku poznámky od koaličních poslankyň, že je to nekoncepční. Já si kladu otázky - v čem nekoncepční. Že vezmu prostředky z hmotné nouze a přesunu je na navýšení pracovníků v sociálních službách? Že finanční prostředky přesunu z kapitoly, která je dlouhodobě kritizovaná? Že prostředky, které jsou vypláceny na nataženou ruku, chci dát lidem, kteří poctivě a každý den vykonávají péči o staré, nemocné a zdravotně postižené? Tomu opravdu nerozumím, to mi rozum nebere!

Ani jednou jsem neslyšela bohužel od těchto poslankyň, že by se nad touto problematikou zamyslely a že by také něco pro to udělaly během těchto tří let, které jsme zde v Poslanecké sněmovně. Když člověk navštěvuje sociální služby - a nedávno jsem byla i v Jihočeském kraji, slyšela jsem stále stejné stesky od zaměstnavatelů, ať něco uděláme s platy zaměstnanců, protože je velký nedostatek pracovníků v sociálních službách. A argumentují tím, že zaměstnanci jim odcházejí, odcházejí jim do Kauflandu, kde jim dají daleko více, a domů odcházejí s čistou hlavou. Proto, abych vás přesvědčila o práci těchto lidí, dovolila jsem si vám připravit takový krátký exkurz do jejich práce, abyste si uvědomili, co se skrývá za těmi penězi, o kterých dnes už tady byla řeč.

Zaměstnanci v sociálních službách poskytují přímou obslužnou péči o osoby spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně, oblékání, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieně, podpoře soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb. Vykonávají základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických společenských návyků až po jejich fixaci, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity. Provádějí volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy. Zabezpečují zájmovou kulturní činnost a provádějí asistenční činnost a osobní asistence. Pečovatelská činnost spočívá ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, v komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka. Poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizace. Organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti v územním celku. Sociální pracovník v přímé péči pracuje s písemnou dokumentací klientů, stanovuje individuální plány a cíle klientů a zodpovídá za jejich plnění, pracuje s ústavním informačním systémem. Provádí záznamy o realizaci činností dle individuálního plánu klientů, komunikuje s klienty a příbuznými. Řídí se sociálními a ošetřovatelskými standardy, metodickými pokyny, příkazy a směrnicemi domova pro seniory. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP