(11.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera. Připraví se paní poslankyně Nováková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, paní předsedající. To je zvláštní, jak nám tam pořád neubývá počet přihlášených, přestože poslanci se střídají (s úsměvem). Ne, odhlásit se nemusíme, jak mi napovídá pan předseda (Votava u stolku zpravodajů). Díval jsem se právě na sněmovní tisk 921, kolik ještě dnes přibylo pozměňovacích návrhů, a nejsem výjimkou.

Já tedy přistoupím k tomu, abych krátce odůvodnil v podstatě dva své pozměňovací návrhy, protože jeden tam je předložen ke zvážení Poslanecké sněmovně ve více variantách.

První pozměňovací návrh, ke kterému se tímto současně hlásím, je ve sněmovním systému pod č. 5333. V tomto pozměňovacím návrhu navrhuji navýšit kapitolu 398 Všeobecná pokladní správa o částku 16 mil. 0,75 tis. a vytvořit položku oprava a uvedení do provozu kulturní památky soubor statků č. popisné 9 v katastrálním území Kuchař v obci Vysoký Újezd. Je to kulturní památka, která je součástí kulturního dědictví. Opravené památky lákají investory, stimulují cestovní ruch, který má mít synergickým efektem značný ekonomický přínos pro obce, regiony i celou Českou republiku. Obnova památek má při realizaci vysoký podíl mzdových nákladů, je to minimálně 50 %, a z toho vyplývá i vysoká návratnost prostřednictvím odvodů na sociální pojištění a DPH. Rekonstrukce památek přináší zakázky firmám a každá opravená památka generuje nová pracovní místa. Navrhuji, aby o tuto částku, kterou navrhuji, byla naopak ponížena kapitola 323 rozpočtu, to je položka podpora projektů integrace příslušníků romské komunity. Zde se domnívám, že dlouhodobě nejsou doložitelné konkrétní hmatatelné výsledky, a mám velké pochybnosti o účelnosti vynakládání těchto částek. Už to ostatně zde ve vztahu k neziskovým organizacím v této diskusi zaznělo vícekrát. Věřím, že uvážíte tento pozměňovací návrh a zvážíte, jestli takto vynaložené částky by nebyly vynaloženy účelněji s hmatatelným efektem a výsledkem, který bude naprosto zřejmý.

Nyní přistoupím k představení druhého pozměňovacího návrhu, který najdete ve sněmovním systému pod čtyřmi tisky. Já se k nim současně tímto hlásím - ne tisky, ale pod evidenčními čísly, jsou to čísla 5339, 5340, 5341 a 5342. Je to vlastně vždy různá varianta jednoho pozměňovacího návrhu, jedné myšlenky, a to je ta, že navrhuji poskytnout finance Ministerstvu dopravy, tak aby mohlo tyto peníze dále posunout polygonům a firmám, které zabezpečují výuku bezpečné jízdy. Zabezpečují tuto výuku jednak pro civilní osoby, jednak pro řidiče veřejného sektoru, pro policii, pro záchrannou službu a výsledky jejich činnosti jsou také doložitelné. Dělají to tak, že častokrát je to na hranici rentability, a jednoznačně kladná odezva na to, co jsem měl možnost vidět, když jsme s rozpočtovým výborem byli na výjezdním zasedání, mě přesvědčila o tom, abych se nad tím zamyslel.

Zarazilo mě to, že v rámci těchto kurzů není frekventantům poskytováno i nějaké školení v oblasti poskytování první pomoci, což si myslím, že by byl velmi vhodný příspěvek, jak tuto činnost rozšířit, protože řekněme si, zamyslel jsem se sám nad sebou, kolik z nás by toto umělo poskytnout. Pokládám to opět za daleko rozumnější účel, jak tyto prostředky využít, než v rozpočtových kapitolách 313 nebo 323, ze kterých navrhuji tyto částky naopak odejmout, čili ponížit. Jedná se o částky ve čtyřech variantách - 12, 10, 6 nebo 3 mil. korun.

Věřím, kolegové a kolegyně, že zvážíte účelnost této investice, opravdu prospěšnou činnost s hmatatelnými důsledky, a pro jednu z těch variant se rozhodnete a bude schválena. Děkuji za pozornost i podporu pozměňovacím návrhům.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou. Připraví se paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych vás ráda požádala o podporu změny v rozpočtu kapitoly 334, která se týká Ministerstva kultury. Jedná se o dvě změny a obě dvě změny se týkají osobních nákladů.

My tady velmi často slyšíme, že je nutné chránit památky, že památky dotvářejí kulturní krajinu, často jsou dominantami města, ale i malých obcí, a je to jistě nesmírně důležité. Ale památky, galerie, muzea nemohou vykonávat a dobře plnit svou funkci, pokud tam nejsou kvalifikovaní lidé. Ministerstvo kultury například zřizuje 29 příspěvkových organizací, a když vezmeme třeba Národní památkový ústav, tak ten zase má pod sebou řadu zámků, možná si to ani neuvědomujeme, které zámky a které památky navštěvujeme, že jsou právě pod touto správou. Celkem je v příspěvkových organizacích zaměstnáno necelých 6,5 tisíce zaměstnanců a právě prostřednictvím těchto zaměstnanců může lépe plnit Ministerstvo kultury svou roli, kterou se domnívám, že neplní rozhodně na sto procent, a to je určitá kulturně výchovná činnost. Souvisí to s tím, že nemáme lidem prezentovat jenom stavby, nemovitosti nebo třeba jenom galerie, ale takové cennosti, které jsou dokladem lidského umu, lidského ducha, jako jsou třeba historické hudební nástroje. Já jsem tady několikrát musela interpelovat pana ministra právě proto, že v rámci expozic některých zařízení příspěvkových organizací Ministerstva kultury se naprosto nešetrně, protože bez znalosti věci, například zachází s takovýmhle dokladem uměleckého řemesla.

Proto je jasné, že investice do osobních nákladů pro zaměstnance v příspěvkových organizacích Ministerstva kultury skutečně nebude vydána nazmar, pokud - ale to už je samozřejmě v kompetenci Ministerstva kultury - to nebude třeba plošné přidání. Jenom pro ilustraci, kdyby se částka, o kterou já prosím, aby se změnila položka, hned potom řeknu, byla by to asi stomilionová částka, pro 6,5 tisíce zaměstnanců, pokud by se přidávalo plošně, bylo by to brutto třeba 960 korun, ale tak by to jistě nebylo. Jistě by bylo možné mnohem více a lépe odměňovat ty, kteří skutečně napomáhají tomu, aby se naše kulturní dědictví předávalo moderním způsobem, nemluvím třeba o digitalizaci a tak dále, ale na to všechno jsou potřeba kvalifikovaní lidé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP