(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Mám zde jednu náhradní kartu a to je karta s číslem 15, s kterou dnes bude hlasovat pan poslanec Vojtěch Adam.

Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Jiří Běhounek od 14.30 bez udání důvodu, Marek Benda ze zdravotních důvodů, René Číp ze zdravotních důvodů, Jan Farský ze zdravotních důvodů, Vlastimil Gabrhel z pracovních důvodů, do 13 hodin z osobních důvodů Milada Halíková, do 10.30 ze zdravotních důvodů Martin Komárek, do 12 hodin z pracovních důvodů Helena Langšádlová, dále Soňa Marková z pracovních důvodů, Josef Novotný bez udání důvodu, Igor Nykl ze zdravotních důvodů, Gabriela Pecková z pracovních důvodů a do 10 hodin ze zdravotních důvodů Helena Válková.

Z členů vlády se dnes omlouvá pan premiér Bohuslav Sobotka z pracovních důvodů, do 10 hodin z pracovních důvodů paní ministryně Michaela Marksová, a do 11 hodin a z odpoledního jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr Lubomír Zaorálek.

Pan poslanec Kolovratník dnes bude hlasovat s náhradní kartou číslo 22.

Dnes bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům, a to bodu 199, sněmovní tisk 683, třetí čtení, a bodu 2, sněmovní tisk 921, státní rozpočet na rok 2017, druhé čtení. Poté bychom případně pokračovali body z bloku třetího čtení dle schváleného pořadu schůze. A poté pevně zařazeným bodům 5, 4, a 48, sněmovní tisky 873, 868 a 959, bychom se měli věnovat nejdříve po projednání bodu 2, což je státní rozpočet, nebo po případných třetích čteních.

Táži se, zda má někdo návrh k případné úpravě programu schůze. Pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolil bych si požádat o pevné zařazení vládního návrhu zákona o právu autorském, což je bod číslo 201, sněmovní tisk 724, na středu 7. 12. po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda má někdo další návrh na úpravu pořadu schůze. Nikoho nevidím. Zazněl pouze jeden návrh, v tom případě dám o něm hlasovat.

 

Je zde návrh, abychom bod s pořadovým číslem 201, sněmovní tisk 724, tzv. autorský zákon, zařadili na středu 7. 12. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 25. Přihlášeno je 115 poslankyň a poslanců, pro návrh 81, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy na úpravu pořadu schůze nezazněly, budeme pokračovat dle programu tak, jak byl schválen. Otevírám první bod dnešního jednání a tím je

199.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 683/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr dopravy Dan Ťok a dále zpravodaj garančního výboru za hospodářský výbor pan poslanec Martin Kolovratník. Každopádně pan poslanec Kolovratník... jest přítomen. Tak, děkuji. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 683, který byl doručen dne 26. října 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 683/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a další související zákony, přináší zejména změnu místní příslušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při provádění zápisů do registru silničních vozidel, schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla a u přestaveb vozidel, a to po vzoru živnostenského zákona.

Místní příslušnost dosud daná sídlem nebo bydlištěm provozovatele vozidla se navrhuje zrušit a volbu příslušného úřadu ponechat na žadateli. Žádost o zápis do registru popř. o schválení bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. U registračních úkonů je navržený krok umožněn zejména postupnou elektronizací dokumentů přikládaných k žádostem o zápis, navázanou na předchozí novelizaci zákona č. 56/2001 Sb. (V sále je velmi hlučno.)

Navržený krok s sebou nese příznivé dopady na fyzické a právnické osoby spojené především s finančními, časovými a administrativními úsporami. Dalším cílem návrhu zákona je odstranění některých dílčích nedostatků a mezer zákona č. 56/2001 Sb., v návaznosti na jeho novelizaci provedenou zákonem č. 239/2013 Sb.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane ministře, ale vyzvu kolegyně a kolegy ke klidu, zvlášť v levé části sálu, aby bylo dobře rozumět, o čem budeme hlasovat. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vedle výše uvedených navrhovaných změn bylo při přípravě předkládaného návrhu přistoupeno rovněž k nezbytné implementaci práva EU ve vztahu ke dvěma nařízením v oblasti schvalování vozidel.

Další představování návrhu jistě není nutné. Byl již opakovaně představován na jednáních Sněmovny a byla k němu vedena diskuse na hospodářském výboru.

K vládnímu návrhu bylo podáno více než dvacet pozměňovacích návrhů. Ministerstvo dopravy s velkou částí těchto pozměňovacích návrhů souhlasí. K problematice registrace a provozu historických vozidel byly podány dvě sady alternativních pozměňovacích návrhů, přičemž ministerstvo podporuje v této oblasti pozměňovací návrhy podané panem poslancem Tejcem. Tyto pozměňovací návrhy podpořil nakonec i gesční hospodářský výbor. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP