Pátek 9. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

202.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění
do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů
a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 732/ - třetí čtení

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 732/2, který byl doručen dne 19. října 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 732/3.

Ptám se pana ministra, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. Mám do ní jednu přihlášku, paní poslankyně Dany Váhalové - a eviduji přihlášku pana zpravodaje? Ano. Paní poslankyně Váhalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, v souvislosti se změnou pravidel pro výkon statistické služby není již možné v současné době vykazovat data týkající se odnětí a poplatků za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle zákona o státní statistické službě. Data týkající se odnětí a poplatků za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa představují unikátní soubor dat, která jsou využívána jak v rezortu Ministerstva zemědělství, tak také v rezortu Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí má k dispozici pak jedinečné informace o výměře pozemků, které byly vyňaty z plnění funkcí lesů, a to včlenění dle účelu odnětí, což nelze získat z žádného jiného zdroje. (V sále je rušno.)

Nezakotvení povinností předávat tato příslušná data v lesním zákoně by mělo za následky, že bude přerušena řada statistických dat, která byla až dosud využívána pro periodické výstupy statistické ročenky životního prostředí a zprávy o životním prostředí. Nebude k dispozici podklad pro zpracovatele každoroční zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství, data navazující na roční výkaz o odnětí a odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, nebude tedy sounáležitost se zjišťováním údajů o odnětí půdy. Nebude zajištěn ani podklad pro hodnocení dopadů regulace v nově navrhovaných předpisech.

Uvedenou situaci je potřeba řešit, protože sběr dat je zajištěn pouze do konce roku 2016. Data za rok 2016 mohou být evidována již pouze podle tohoto lesního zákona. Jedná se o jednoduchou technickou změnu, která pouze upřesňuje povinnosti pro orgány státní správy lesů s tím, že nejde o povinnost novou, ale pouze o přesunutí této povinnosti ze zákona o státní statistické službě do lesního zákona. Návrh se nijak nedotkne vlastníka lesů či jiných soukromých osob.

Vážené kolegyně a kolegové, chci vás požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu. Chci vás požádat o podporu zachování těchto důležitých dat také pro Ministerstvo životního prostředí, které je nemůže získat z žádného jiného zdroje. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Váhalové. Nyní pan zpravodaj v rozpravě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v této rozpravě si dovolím navrhnout opravu legislativně technických chyb tak, jak jsme se dohodli s legislativou a legislativně technickým odborem. Je nutné opravit bod číslo 12 článek 1 § 12 odst. 2, kde došlo k přehození slovosledu, a dále je nutné opravit odkaz v bodě 21 článku 1 bod 21 § 23 odst. 4, který by měl být zpřesněn.

Návrh opravy legislativně technických chyb zní: V čl. 1 bod 12 zní: "12. V § 11 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou: "Prostory lze uznávat jako zdroje identifikačního selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu pouze na základě údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné legislativní hospodářské osnovy."

Za druhé v bodě 21 § 23 odst. 4 se slova "podle odstavce 1 písmena za a) a za c)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písmena a) až c)".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za načtení legislativně technické úpravy. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru, o totéž žádám pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Babiš: Děkuji ještě jednou za slovo. Vážený pane předsedající, v souladu s doporučením zemědělského výboru navrhuji následující proceduru hlasování ve třetím čtení. Za prvé, nejprve bychom hlasovali o mém návrhu legislativně technických úprav, které jsem předložil v rozpravě. Za druhé, následně bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Pavla Čiháka A1.1 až 3 a A2.1 a A2.2 en bloc jedním hlasováním. Poté o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Dany Váhalové B. Nakonec budeme hlasovat o zákonu jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Procedura je jednoduchá. Trvá někdo na hlasování o proceduře? Trvá.

 

Prosím, rozhodneme o proceduře hlasování v hlasování číslo 399, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení této procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 399 z přítomných 139 pro 131 poslanec, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Přistoupíme k prvnímu hlasování, legislativně technické úpravy. Pane zpravodaji, stanovisko. (Kladné.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 400 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 400 z přítomných 144 pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Návrh pod číslem 2, pane zpravodaji. Pozměňovací návrhy, vaše stanovisko. (Záporné.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 401. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 401 z přítomných 144 pro 29, proti 100. Návrh nebyl přijat. Další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Babiš: Další návrh je paní poslankyně Dany Váhalové, kde je nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr?

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já bych tady chtěl jenom upozornit, že po projednání i s paní poslankyní a po prodiskutování problematiky, už to bylo po projednání výboru, za rezort a za sebe doporučuji souhlas, prosím pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 402. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 402 z přítomných 144 pro 102, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 732, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 403 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 403 z přítomných 144 poslanců pro 108, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 202.

Mám tady dvě přednostní přihlášky - pana předsedy poslaneckého klubu KSČM a potom pana předsedy klubu hnutí ANO. Pan poslanec Kováčik má slovo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, možná se blíží konec i letošních jednacích dnů Poslanecké sněmovny, zcela určitě se ovšem blíží Vánoce a konec roku a blíží se pro nás docela významný, a teď myslím pro nás pro všechny, rok 2017. My jsme v klubu KSČM, tak jako již tradičně, pro vás připravili drobné blahopřání. Kdybyste si do kalendáře, ministři, napsali, kdy jsou interpelace, a nezapomněli sem přijít a my ostatní abychom si napsali, který týden Poslanecké sněmovny toho cyklu je a nezapomněli také hojně navštěvovat i výbory, podvýbory a komise a další, kde někdy prostě někteří z nás v touze býti členem více výborů sem tam nestíháme. Takže příště to bude třeba lepší. Ale to jsem nechtěl, to je drobný komentář.

Chtěl jsem jménem poslaneckého klubu KSČM poděkovat za ten rok, který jsme, pravda, ne vždy v úplné shodě, někdy dokonce v zásadní neshodě, ale přece jenom spolu zde na tomto pracovišti strávili, abychom naplňovali to, čím nás naši voliči pověřili. Někomu se to holt dařilo lépe, někomu hůře, ale takový už je život. Chtěl bych vám jménem poslaneckého klubu KSČM popřát také hezké svátky, hodně zdraví do příštího roku a vyjádřit přesvědčení, že toto volební období spolu tady dopracujeme při obhajobě našich volebních programů, při zásadních postojích přece jenom ve slušných mezilidských vztazích.

Děkuji rovněž zaměstnancům, Policii České republiky, lékařům, sestrám, všem, kteří se tady o nás starají, kteří bezproblémový chod Poslanecké sněmovny zajišťují, a i jim přeji klidné svátky, hodně zdraví v příštím roce. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi, předsedovi poslaneckého klubu. Ještě než dám slovo panu předsedovi Faltýnkovi, ještě jedna omluva, která došlo předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se do konce dnešního jednacího dne pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor.

A nyní má slovo předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. A prosím sněmovnu o klid.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl vystoupit s procedurálním návrhem, nicméně než tak učiním tak bych chtěl také za náš poslanecký klub všem poděkovat za spolupráci v tomto roce a popřát všem kolegyním a kolegům jménem našeho klubu hodně zdraví, štěstí a vše nejlepší v novém roce.

A nyní k tomu procedurálnímu návrhu. Dovolte mi, abych navrhl vyřadit všechny neprojednané body z pořadu této schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy, a to v hlasování pořadové číslo 404, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 404, z přítomných 143 pro 95, proti 21. Návrh byl přijat.

 

V tom případě mohu konstatovat, že musím ukončit dnešní jednací den, ukončit schůzi Poslanecké sněmovny, 53. schůzi, s tím, že upozorňuji, že po tomto procedurálním rozhodnutí organizační výbor Poslanecké sněmovny, který se sejde ve čtvrtek 15. 12. ve 13 hodin, bude rozhodovat o zařazení vyřazených bodů na 54. schůzi, která bude začínat 9. ledna příštího roku.

Nemohu tedy říci nic jiného, než že nás nečeká plánovaný jednací den 20. prosince ani 21. prosince, abychom dokončili třetí čtení. Vím, že všichni brečíte.

I já přeju všem nejen hezký víkend, s řadou z vás se potkáme příští týden na výborech, ale těm, s kterými se nepotkám, i já přeji hezké svátky, všechno nejlepší do nového roku a těším se s vámi na setkání na příští schůzi 9. ledna 2017. Hezký den. (Potlesk napříč sálem.)

 

(Schůze skončila v 13.52 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP