Pátek 9. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

200.
Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
/sněmovní tisk 699/ - třetí čtení

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 697/7, který byl doručen 19. října 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 699/9.

Ptám se navrhovatele pana ministra zemědělství, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a mám do ní přihlášku pana poslance Lukáše Pletichy. Potom pan zpravodaj. Procedurální návrh? Pan zpravodaj má přednost, ale pan kolega Pleticha se hlásil dřív, takže jsem ho ohlásil, pane zpravodaji. Nemůžete využít své přednostní právo. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych rád načetl legtech ke svému pozměňovacímu návrhu. Jedná se o návrh I1, kde písařskou chybou bylo špatně uvedeno číslo odstavce. Má se jednat o pozměňovací návrh k § 3 odst. 2 písm. k), nikoliv odst. 1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je určitě cílem nás všech do hlasování o registru smluv vnést určitý řád, protože těch pozměňovacích návrhů není málo a jsou každý trochu jiný. Náš ústavněprávní výbor se jako garanční výbor touto problematikou zabýval 3. listopadu a své projednání jako garanční výbor přerušil a nepřijal stanoviska. Bylo to na můj návrh, ale byl bych rád, kdybychom stanovisko garančního výboru v tomto případě skutečně měli.

Já tedy dávám procedurální návrh, abychom tento bod přerušili až do doby, kdy bude věc projednána garančním výborem a garanční výbor přijme usnesení v této věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jde o procedurální návrh. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v hlasování o přerušení projednávání tohoto bodu v hlasování číslo 398, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 398 z přítomných 137 poslanců pro 130, proti 1. Návrh byl přijat. Projednávání bodu číslo 200 jsme přerušili.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 202. Pan ministr zemědělství zůstává u stolku zpravodajů. Požádám o zaujmutí místa zpravodaje zemědělského garančního výboru poslance Miloše Babiše, protože projednáváme

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP