Pátek 9. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

193.
Vládní návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových
trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 650/ - třetí čtení

Pan ministr je na místě. Požádám o zaujetí místa u stolku zpravodajů pana poslance Pavla Blažka - který tady není, ale vidím předsedu ústavněprávního výboru Jeronýma Tejce, že se ujme zpravodajské zprávy. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 650/2, který byl doručen 9. září 2016 a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 650/3.

Pan ministr má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jen velmi krátce. Předkládaný návrh zlepšuje postavení poškozených trestnou činností, protože umožňuje uspokojit jejich majetkové nároky ze škod způsobených touto trestnou činností z majetku odčerpaného v rámci ukládání majetkových sankcí v trestním řízení.

Návrh byl projednán v ústavněprávním výboru. S pozměňovacími návrhy tam přednesenými už dopředu vyslovuji souhlas a prosím o podporu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se k této věci hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli v takovém případě je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje pana Jeronýma Tejce, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil se stanoviskem. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Hlasování budou pouze dvě, pokud nebudeme hlasovat o proceduře jako takové, ale myslím, že to dnes nebude potřeba. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 až A26 společně jedním hlasováním. Jsou to všechno návrhy ústavněprávního výboru, čímž by se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh paní poslankyně Maxové pod body B1 až B10, a to jenom z toho důvodu, že jsou obsahově totožné. To znamená, vyhovíme-li hlasování pod body A, jak jsem je jmenoval, tak splníme to, že přijmeme všechny pozměňovací návrhy, a ten návrh pod písmenem bude technicky nehlasovatelný. Poté můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je zájem o této jednoduché proceduře hlasovat, nebo o ní hlasovat nemusíme? Já myslím, že to je velmi jednoduché, nebudeme tedy hlasovat. Přikročíme rovnou k hlasování. Prosím zpravodaje.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Můžeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 až A26.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko garančního výboru? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 376 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 376, z přítomných 157 pro 120, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Tím pádem se stávají návrhy pod písmenem B1 až B10 nehlasovatelné a můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestných sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 650, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 377 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 377, z přítomných 158 pro 121, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi. Končím bod 193.

 

Pokračovat budeme bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP