Pátek 9. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

191.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 785/ - třetí čtení

Přerušili jsme tento návrh 2. prosince na 53. schůzi, nebyla otevřena rozprava. Požádám pana zpravodaje Radka Vondráčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem garančního výboru pro tento tisk. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 585/6 (správně tisku 785/6), který byl doručen dne 19. října 2016, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 785/7.

Ptám se znovu zástupce navrhovatele, tedy ministra spravedlnosti, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Martina Plíška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu uvedeného pod písm. A6, který vypouští podle mého názoru zbytečnou a nesmyslnou zátěž na věřitele, pokud tedy prokazuje pohledávku, protože to ustanovení mimo jiné říká, že je-li dlužníkem právnická osoba, je insolvenční navrhovatel, který vede účetnictví nebo daňovou evidenci, povinen doložit pohledávku uznáním dlužníka s ověřeným podpisem. Pak je tam ještě vykonatelné rozhodnutí nebo notářský zápis anebo potvrzením auditora. Já pokládám požadavek na dokládání pohledávky uznání dlužníka s ověřeným podpisem za skutečně zbytečnou zátěž. Obdobnou připomínku v připomínkovém řízení uplatnila Česká národní banka. Zástupce Nejvyššího soudu i při jednání ústavněprávního výboru tento návrh podpořil, a když poprvé hlasoval ústavněprávní výbor, tak i tento můj návrh podpořil. Z mého pohledu ta ustanovení, která brání těm šikanózním návrhům, jsou jiného charakteru, jsou v jiných částech zákona a není nutné takto zatěžovat věřitele těmito novými požadavky.

Tolik k tomuto pozměňovacímu návrhu a teď spíš mám dotaz na pana ministra a určitý apel. Já jsem totiž v médiích zaznamenal, že už se pracuje na další novele insolvenčního zákona. My jsme tady čekali na tuto novelu, dostali jsme se dnes ke třetímu čtení. Já bych očekával, že předkladatel nechá tuto novelu určitou dobu působit, vyhodnotí její dopady, a pak teprve začne připravovat změny. A přitom údajně v připomínkovém řízení už tedy probíhá jiná novela tohoto zákona, kterou bych si dovolil označit za určitý morální hazard s neplacením dluhů. Na základě této novely se zruší některé současné požadavky na oddlužení a z mého pohledu tím předkladatel v podstatě říká: dluhy se nemusí platit.

Takže já bych chtěl apelovat na pana ministra, aby nám nepřekládal v řádu několika měsíců nové novely, ale aby nechal skutečně to právo nějakou dobu působit, a teprve až se vyhodnotí ta novela, která zřejmě dnes bude schválena, aby připravoval nějaké další radikální změny, protože ty časté novely zaplevelují náš právní řád a myslím si, že i znejisťují ty, kterých se mají týkat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi. Nyní v rozpravě paní poslankyně Marie Benešová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Benešová: Ještě jednou dobré dopoledne. Já bych chtěla požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je uveden pod bodem A3 a v podstatě znamená takové přetržení monopolizace některých insolvenčních správců mamutích firem, které si v podstatě navyšují své společníky, a tím pádem i navyšují provozovny a v podstatě si tuto problematiku uzurpují. Začaly mi přicházet kladné ohlasy na tento návrh zejména ze strany normálních, běžných insolvenčních správců a navštívila mě celá řada soudců včetně předsedů krajských soudů, kteří se s tím ztotožňují. Chtěla bych říct, že tento návrh znamená ve stručnosti jeden insolvenční správce - jeden soud a znamená to odbourání snahy určité skupiny správců, kteří si chtějí toto odvětví zmonopolizovat a kteří mají praktiky mnohdy se blížící mafiánským praktikám. Řekla bych, že to podpoří jak práci dlužníka s tím insolvenčním správcem, protože nyní ty provozovny, tam se ani nedovoláte, tam jsou call linky, sídlí v různých advokátních kancelářích, dokonce i zastavárnách, a myslím si, že tudy cesta nevede a měl by se v tom udělat pořádek.

Takže ještě jednou děkuji za pozornost, a pokud podpoříte tento návrh, budu velice ráda a prospěje to provozu v tomto odvětví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Marii Benešové a vidím přihlášku do rozpravy pana poslance Kaňkovského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o podporu při hlasování u pozměňovacích návrhů pod písmenem B, což jsou pozměňovací návrhy, které jsem předložil do výboru pro sociální politiku a které výbor pro sociální politiku schválil. Jedná se o legislativní úpravy, které jsou důležité pro další bezproblémové fungování občanských poraden, kdy významnou součástí jejich činnosti je sociální poradenství pro občany v dluhové pasti. Zdůrazňuji zde aspekt, že občanské poradny poskytují sociální poradenství, které má pro takto postižené občany mnohem širší rozměr, než je jenom příprava a podání návrhu na oddlužení. Navíc statistiky ukazují, že návrhy na oddlužení, které podávají občanské poradny, vykazují vysokou míru úspěšnosti na rozdíl od některých tzv. oddlužovacích společností. Proto je v zájmu naší společnosti, aby nebyly kladeny překážky v praxi dobře fungujícím občanským poradnám v jejich pro občany důležité činnosti.

Ještě jednou si vás dovoluji zdvořile požádat o podporu pozměňovacích návrhů pod písmenem B. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému a nyní pan poslanec Stanislav Grospič v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já se jenom připojuji k podpoře těch návrhů, které tady zazněly i z úst paní kolegyně Benešové, a k tomu, abychom tento návrh nějakým způsobem dnes projednali.

Chtěl bych tady upozornit prostě na tristní stav, který je v oblasti insolvence, že dnes v České republice máme celkem 535 správců, jednotlivců či výdělečně samostatných osob, a celkem 41 druhých, dalších (nesrozumitelné) společníků ve společnosti, to je celkem 576 osob v podobě insolvenčních správců. Ovšem od roku 2016 proběhlo do 22. listopadu letošního roku celkem 22 915 určení do funkcí insolvenčním správcem kolečkem a průměr na jednoho toho správce činil 40. Ovšem nejvíce těch insolvencí bylo přiděleno jenom velice malému počtu a okruhu těchto společností. Z toho vyplývá, že vlastně v současné době v České republice probíhá celkem 114 000 insolvenčních věcí, kde byl zjištěn úpadek, minimální výše oddlužení v tom činí 900 korun měsíčně, ale často se odměna zvyšuje za prodej (nesrozumitelné) majetku dlužníka, a měsíčních odměn, který činí nejméně 100 mil. korun, a potom tedy nejméně 1,2 mld. korun. A podle propočtů samotného Ministerstva spravedlnosti připadá tedy pět největších správcovských výdělečně samostatných osob, tedy 30 %, a nejméně 350 mil. ročně. Já si myslím, že to jsou všechno určité argumenty, které jsou známy namnoze i vám, a že je potřeba tedy do toho vnést nějaký prvek regulace do budoucna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. Kdo dál do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jenom stručná reakce na některé věci, které tu zazněly, zejména na slova pana poslance Plíška. On ten svůj pozměňovací návrh jaksi zase neargumentuje tak, jak to ve skutečnosti v tom zákoně je. Ta skutečnost je jiná a ČNB, kterou se zaštiťuje, to pochopila, námitku stáhla, zrovna tak ústavněprávní výbor to pochopil. Pan poslanec to pochopit nechce, takže to musím říct všem.

Není to prosím tak, že bychom chtěli, aby věřitelé dokládali své pohledávky uznáním dlužníka s ověřeným podpisem. Je to tak, že chceme, aby věřitel, který dává insolvenční návrh, spouští celý ten proces, čímž poškozuje samozřejmě toho, proti komu ho dává, doložil svou pohledávku potvrzením daňového poradce, že on ji účtuje. Nic víc, nic míň. A to tedy samozřejmě jenom věřitel podnikatel, který je povinen vést účetnictví. To je to úplně nejjednodušší, co můžeme po někom chtít. A jenom abychom to nechtěli po lidech zbytečně, tak říkáme: pokud má někdo vykonatelné rozhodnutí nebo třeba to uznání s tím ověřeným podpisem, tak už ten papír od daňového poradce nosit nemusí. Což je něco myslím dost jiného, než jak to vyznělo ve slovech pana poslance Plíška. My to považujeme naopak za velice jednoduché, velmi málo zatěžující a zároveň velmi účinné opatření pro ztížení činnosti těch, kteří šikanují nesmyslnými návrhy s vycucanými pohledávkami slušné podnikatele.

Pokud pak jde o tu výtku, že se tu ještě nestihla doprojednat jedna novela a už předkládáme jinou, v tomto případě si ji odvážím odmítnout, protože tady to má dobrý důvod. Jsem přesvědčen, že tato novela, kterou nyní předkládám, najde - alespoň ji zatím našla, nechci to zakřiknout, v ústavněprávním výboru - širokou podporu v podstatě celé Sněmovny, protože se zabývá věcmi, které jsou politicky neutrální, zabývá se věcmi, na kterých se myslím dokážeme bez ohledu na naše politické názory povětšinou shodnout. Oproti tomu ta druhá novela, a proto jsme ji dali zvlášť, ta se zabývá věcí nanejvýš politickou, totiž tím, zda a komu povolit to oddlužení. A já myslím, že to se nemá míchat, že jedna věc jsou změny technického rázu, na kterých se dokážeme shodnout, věřím, všichni, a druhá věc jsou opravdově politické debaty, právně-politické debaty, které by se měly vést zvlášť. Čili proto to rozdělení na dvě novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi za závěrečné slovo. Závěrečné slovo? Pan zpravodaj nemá zájem, pan zpravodaj Kaňkovský za výbor pro sociální politiku také nemá zájem.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, ale požádám zpravodaje ještě o sečkání. Jenom budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 12.30 do 16 hodin pan poslanec Jaroslav Lobkowicz, od 13 hodin do konce jednacího dne poslanec Pavel Havíř, dále se omlouvá pan poslanec Šincl od 12.30 hodin do konce jednacího dne a paní poslankyně Nytrová ze zdravotních důvodů na celý den.

Nyní tedy požádám pana zpravodaje Radka Vondráčka, aby jako zpravodaj garančního výboru nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zdědil jsem zpravodajskou roli před týdnem po kolegovi Chvojkovi, který se stal ministrem, tak doufám, že zachovám vysokou kvalitu činnosti zpravodaje u tohoto tisku. Garanční výbor - ústavněprávní výbor - se zabýval tímto tiskem 3. listopadu 2016 a přijal usnesení, které máte k dispozici pod číslem sněmovního dokumentu 785/7. Ta procedura není až tak dlouhá, takže bude jistě vhodné, abych vám ji přečetl podrobně a neodkazoval pouze na písemné vyhotovení.

Ústavněprávní výbor jako garanční výbor doporučil Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí.

1. Nejprve návrh technických úpra -, tady uvádím, že nebyly žádné legislativně technické úpravy předloženy.

2. Návrh A1.

3. Návrh D.

4. Návrhy A2.1 až A2.7, A2.9 až A2.11 a A2.13 až A2.26.

5. Návrh A2.8, bude-li tento přijat, je nehlasovatelný návrh E3.

6. Návrh A2.12, přičemž návrh A8.3 je nehlasovatelný, neboť je zcela totožný.

7. Návrh A3. Bude-li přijat, jsou nehlasovatelné návrhy C1, C12, C13, C15, C16 a E1.

8. Návrh E2. Bude-li tento přijat, je nehlasovatelný návrh A4.

9. Návrh A4 je hlasovatelný pouze, nebyl-li přijat návrh E2.

10. Návrh A5.

11. Návrh A6. Bude-li tento přijat, je nehlasovatelný návrh C6.

12. Návrh A7.

13. Návrhy A8.1 a A8.2.

14. Návrh B.

15. Návrhy C1, C12, C13, C15 a C16. Jsou hlasovatelné pouze, nebyl-li přijat návrh A3. A budou-li přijaty, pak je nehlasovatelný návrh E1.

16. Návrhy C2 až C5, C7 až C11, C14, C17 a C18.

17. Návrh C6. Ten je hlasovatelný pouze, nebyl-li přijat návrh A6.

18. Návrh E1. Ten je hlasovatelný pouze, nebudou-li přijaty návrhy A3 nebo C1.

19. Návrh E3. Ten je hlasovatelný pouze, nebyl-li přijat návrh A2.8.

20. Návrh F.

A konečně v bodě 21 bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

Samozřejmě u každého návrhu při hlasování bych stručně uvedl, čí je to návrh a čeho se týká.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Procedura je zřejmá. Rozhodneme i o jejím přijetí v hlasování 356, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí navržené procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 356. Z přítomných 147 pro 127, proti nikdo. Můžeme postupovat podle procedury. První návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radek Vondráček: Ano, děkuji. Začínáme bodem procedury 2. Jedná se o návrh A1. Je to návrh pana kolegy Tejce, týká se zpřesnění definice úpadku v její části týkající se platební neschopnosti. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.)

Rozhodneme v hlasování 357, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 357. Z přítomných 147 pro 119, proti 12. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Bod 3, návrh D, opět navrhovatel Jeroným Tejc. Jedná se o zpřesnění původního návrhu A1. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.)

Zahájil jsem hlasování číslo 358 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 358. Ze 147 přítomných pro 119, proti 12. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Bod 4 procedury, návrhy A2.1 až A2.7, A2.9 až A2.11 a A2.13 až A2.26. Jedná se o návrhy předložené mnou v rámci jednání ústavněprávního výboru. Jedná se o legislativní zpřesnění, odkazy na evropské předpisy a vzájemnou provázanost. Je to návrh připravený původně Ministerstvem spravedlnosti. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.)

Zahájil jsem hlasování číslo 359 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 359. Z přítomných 152 pro 122, proti 12, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Bod 5. Jedná se o návrh A2.8. Upozorňuji, že bude-li přijat, je nehlasovatelný v další proceduře návrh E3, na což upozorním. Jedná se opět o můj návrh. Týká se způsobu přidělování incidenčních žalob dle rozvrhu práce soudu. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.) Ano.

Rozhodneme v hlasování 360, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 360. Z přítomných 153 pro 124, proti 14. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Takže upozorňuji, že v bodě 19 nebudeme hlasovat.

Dále je to za šesté návrh A2.12, opět původně můj návrh na ústavněprávním výboru. Týká se možnosti soudního exekutora dražit pro insolvenčního správce a zavedení nového subjektu oprávněného poskytování právní pomoci dlužníkům. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 361. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 361. Z přítomných 153 pro 121 poslanec, proti 14. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Bod sedm procedury. Návrh A3. Bude-li přijat, jsou nehlasovatelné návrhy C1, C12, C13, C15, C16 a E1. Jedná se o návrh kolegyně Marie Benešové týkající se ustanovování insolvenčního správce v rámci obvodu krajského soudu. Stanovisko garančního výboru: bez stanoviska, nepřijali jsme žádné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nedoporučuji.)

Zahájil jsem hlasování číslo 362 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 362. Z přítomných 154 pro 50, proti 66. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Za osmé návrh E2. Bude-li přijat, je nehlasovatelný návrh A4. Jedná se o pozměňovací návrh paní kolegyně Válkové týkající se také ustanovování insolvenčního správce, v podstatě zanechává stávající úpravu. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování číslo 363 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 363, z přítomných 155 pro 42, proti 63. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím, další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Vzhledem k tomu, že tento návrh nebyl přijat, je hlasovatelný za deváté návrh A4. Předkladatel pozměňovacího návrhu Jan Chvojka, možnost stanovení insolvenčního správce mimo obecné pořadí dle rozhodnutí předsedy soudu. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování číslo 364 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 364, z přítomných 158 pro 6, proti 113. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Za desáté návrh A5 předložen na ústavněprávním výboru kolegou Markem Bendou a týká se součinnosti soudních exekutorů a insolvenčních správců. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 365 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 365, z přítomných 158 pro 137, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Za jedenácté návrh A6. Bude-li tento přijat, je nehlasovatelný návrh C6, což upozorním. Jedná se o pozměňovací návrh pana kolegy Plíška a problematika šikanózních návrhů, tak jak vlastně proběhla před chvílí diskuse. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 366 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 366, z přítomných 158 pro 18, proti 118. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Za dvanácté návrh A7 kolegy Marka Bendy a týká se zajištění pohledávky v insolvenčním řízení. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 367 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 367, z přítomných 158 pro 131 poslanec, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Za třinácté návrhy A8.1 a A8.2 - předkladatel Jan Chvojka. Týká se součinnosti soudního exekutora a insolvenčního správce. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování číslo 368 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 368, z přítomných 158 pro 124, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Za čtrnácté návrh B výboru pro sociální politiku, týká se rozšíření subjektů sepisujících návrhy na oddlužení o neziskové organizace. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

Zahájil jsem hlasování číslo 369 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 369, z přítomných 158 pro 17, proti 92. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Dále za patnácté návrhy C1, C12, C13, C15 a C16. Tyto jsou hlasovatelné, neboť nebyl přijat návrh A3, jestli mám správnou poznámku. Ano. A jestliže budou přijaty, pak je nehlasovatelný návrh E1. Jedná se o můj návrh, týká se způsobu stanovování insolvenčního správce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko?

 

Poslanec Radek Vondráček: Pardon. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

Zahájil jsem hlasování číslo 370 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 370, z přítomných 158 pro nikdo, proti 125. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Za šestnácté návrhy C2 až C5, C7 až C11, C14, C17 a C18. Jedná se opět o můj pozměňovací návrh. Týká se legislativně technických úprav textu. Jedná se o text, úpravy, které byly přijaty v rámci legislativního procesu na základě podnětů veřejnosti. Vše bylo připraveno ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti na základě těchto podnětů. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 371 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 371, z přítomných 159 pro 126, proti 15. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Za sedmnácté návrh C6, který je hlasovatelný, neboť nebyl přijat A6. Jedná se opět o můj pozměňovací návrh týkající se šikanózních návrhů. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 372 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 372, z přítomných 159 pro 129, proti 13. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Za osmnácté návrh E1. Ten je hlasovatelný, neboť nebyly přijaty ani návrh A3 ani C1. Jedná se o návrh paní kolegyně Válkové a týká se problematiky stanovování insolvenčního správce, kdy zanechává stávající právní úpravu. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

Zahájil jsem hlasování číslo 373 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 373, z přítomných 159 pro 3, proti 90. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Bod 19 procedury tedy nebudeme hlasovat, neboť ten návrh je nehlasovatelný díky předchozímu hlasování.

Dostávám se za dvacáté k návrhu F, což je návrh pana poslance Jaroslava Borky a týká se nového trestného činu podání nepravdivého insolvenčního návrhu. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování číslo 374 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 374, z přítomných 159 pro 31, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. (Předsedající: Ano.) A nyní nám zbývá hlasování o zákonu jako celku. Takže poprosím pana předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, je to pravda. Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy, a proto přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 785, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 375 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 375, z přítomných 159 pro 118, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 191.

 

Než budeme pokračovat, ještě budu konstatovat došlé omluvy z jednání Poslanecké sněmovny. Z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá mezi 12.00 a 13.30 pan poslanec Karel Schwarzenberg a mezi 12. a 14. hodinou se z osobních důvodů omlouvá poslanec Herbert Pavera.

 

Pokračovat budeme bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP