Pátek 9. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Pokorná Jermanová)

205.
Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
/sněmovní tisk 828/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a zpravodaj garančního výboru, tím byl výbor pro zdravotnictví, poslanec Jaroslav Krákora. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 828/2, který byl doručen dne 27. října 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 828/3.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je rušno.)

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, stojím tady jako ministr zdravotnictví vlastně poprvé s předkládáním takto důležité normy a trošku se mi chvěje hlas, ale nicméně chtěl bych říci na začátek v podstatě jenom jednu věc. Vzhledem k tomu, že předložený návrh zákona již byl projednán ve druhém čtení, tak bych jenom rád, abych k jeho uvedení - a dovolte mi, abych k jeho uvedení opětovně zdůraznil, že jeho cílem je posílení ochrany před škodami způsobenými návykovými látkami. Říká se mu rádo protikuřácký zákon, ale je to zákon, který obecně zvyšuje ochranu před škodami působenými návykovými látkami. A prioritní je v tomto ohledu zvýšení ochrany veřejného zdraví, zejména, a to zdůrazňuji, pokud jde o děti a mladistvé. Zároveň též je důležité se zaměřit na snížení dopadu škod způsobených návykovými látkami.

Rovněž bych znovu rád uvedl, že -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane ministře, velice se omlouvám, že vás přerušuji, ale v levé části sálu se tvoří hloučky. Prosím, aby byly rozpuštěny, aby byl ve sněmovně klid.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji. Rovněž bych znovu rád uvedl, že předkládaný návrh zákona odpovídá většinovému názoru poslanců, který zazněl při projednávání pozměňovacích návrhů ve třetím čtení, kterým byl předchozí vládní návrh zákona, což byl sněmovní tisk číslo 508. Z tohoto sněmovního tisku předložený návrh zákona vychází.

A teď to nedůležitější. V zájmu jednotného stanoviska v rámci koalice podporuji kromě legislativně technických změn pouze jediný pozměňovací návrh, a to vypuštění pravidla, že prodejce alkoholických nápojů musí mít v sortimentu alespoň jeden nealkoholický nápoje levnější než nejlevnější nabízený alkoholický nápoj stejného objemu.

Na závěr bych asi měl apelovat na zdraví, na to, že je to norma, kterou Česká republika podle mého názoru potřebuje už nejméně čtvrt století, a podobně. Ale já nechci apelovat. Já bych vás rád poprosil. Tohle je skutečně norma, která výrazným způsobem přispívá k tomu, aby se snížila nebezpečnost všech těchto látek pro lidi. Já jako ministr zdravotnictví musím apelovat na to, aby tento zákon byl přijat, ale já budu prosit, aby byl přijat. A tou prioritní věcí, kterou všichni bereme na vědomí, je, že máme strašně vysoký počet dětí, které kouří, máme strašně vysoký počet dětí, které požívají alkoholické nápoje. Proto vás prosím, mysleme především na děti, mysleme na budoucnost - a od toho tady asi všichni sedíme.

Dámy a pánové, chtěl bych vás tedy požádat, abyste při posuzování podaných pozměňovacích návrhů, vzali všechno toto v úvahu, abyste podpořili znění zákona, ale hlavně, abychom tento zákon přijali. Dámy a pánové, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane ministře. A otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Klána. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážená paní místopředsedkyně, vládo, dámy a pánové. Já doufám, že k tomuto zákonu už tady budu vystupovat naposledy, pokud nám ho Senát nevrátí.

Na úvod musím říci, že já nemám problém s úplným zákazem kouření v restauracích, hospodách, barech a nevím, kde ještě všude jinde. Není s tím problém. Já jsem nekuřák. Je to asi podle mě možná dobrá cesta, ale já si myslím, že není. A řeknu vám, proč podle mého názoru není, že jsem se inspiroval jinde v Evropě, kde tuto problematiku už řešili před mnoha a mnoha lety, a k jakým kompromisům dospěli.

Já si tedy osobně myslím, že pokud máme nyní naprostou benevolenci o tom, že ať si provozovatel vybere, jaké chce mít zařízení, jestli chce být kuřácký, nekuřácký, a sám se reguluje, tak mu nyní neřekneme: Tak, a teď si nemůžeš vybrat, budete mít všechno nekuřácké. Je to jedna z možných variant, která v Evropě samozřejmě funguje.

V Evropě fungují i další modely, takzvané smíšené, ke kterým se kloním já. A osobně se kloním zejména k rakouskému modelu nebo ke slovenskému modelu. Samozřejmě můžeme si sem ještě převzít model německý, který nějakým způsobem modifikuje právě rakousko-slovenský model, a proto jsem podal příslušné pozměňovací návrhy. Nicméně osobně nejsem za přílišnou podrobnou regulaci. Spíše jsem za nastavení právě oněch rámcových pravidel, která budou naprosto a jistě dodržována.

Podrobná regulace se podle mého názoru míjí účinkem. Nelze totiž předvídat všechny podrobnosti a události, o které se právě tento zákon snaží. On se snaží jasně popsat a postihnout všechny možné varianty života. Jenže to neuděláte v žádném zákoně. Jakmile je tento zákon příliš podrobný, tak je to špatně, protože podle mého názoru stejně nebude dodržován. Vycházím tady ze svých zkušeností i jako sociolog, jaké to bude mít posléze dopady, dopady do společnosti, že ta pravidla nebudou dodržována, budou obcházena. Potom vám ukážu na některých příkladech z tohoto zákona, kde mám oprávněnou obavu, protože jsem tyto věci - dopady regulací, případy špatné a dobré regulace - konzultoval s odborníky na Karlově univerzitě.

Nedívejme se proto na to jenom z pohledu ochrany zdraví. Ochrana zdraví je samozřejmě priorita a je potřeba. Ale dívejme se na to, zda ten zákon bude vlastně dodržován, nebo nebude a zda nám přinese více užitku, nebo více škody. Je to úplně stejné jako u plošných regulací z Evropské unie, protože pokud Evropská unie vydá nějakou plošnou regulaci, nějaký plošný zákaz, tak je to vnímáno opět negativně. A v našich podmínkách dvakrát tolik. Takže když my budeme dělat naprosté zákazy všeho a všude, dojde k tomu, že budou stejně tyto zákazy nějakým způsobem obcházeny. A já vám ukážu na případu úplného zákazu kouření v hospodách a v restauracích, jakým způsobem už dneska, už dneska tuto úpravu provozovatelé obcházejí.

Mě fascinuje, že v tom zákoně je dána nějaká úmluva, evropská úmluva, nevím, před nějakým tabákem, nebo co to tam je napsáno, a v důvodové zprávě bylo napsáno, že když nepřijmeme tuto úmluvu, tak nám vlastně zase něco hrozí. To už je kolikátý zákon, kdy máme něco dáno z Evropské unie, a pak řekneme ne ne ne, ty ty ty, musíme to schválit i s tímhletím, protože by nám Evropská unie zastavila nějaké peníze, nějaké dotace. Kolikátý je to zákon této vlády! Asi už aspoň dvanáctý, nebo patnáctý. Nevím, kolik jich je. Tohle je jeden z dalších.

Já chápu, že je potřeba opravdu regulovat kouření. Nemám s tím žádný problém. Nicméně dle mého názoru je potřeba zavést částečnou regulaci, aby si na to lidé nejprve začali zvykat a najít určitý kompromis. Potom vám povím u těch pozměňovacích návrhů, které jsem podal, a požádám o jejich případnou podporu.

Nyní k samotnému zákonu. Prodej výrobků ve specializovaných prodejnách. Ano. Můžeme mít prodejnu, kde se bude prodávat jenom alkohol, jenom tabák. Je to jasně regulováno. Víme, že tam přijdeme, bude tam tento sortiment. Dá se to regulovat. Dá se to i kontrolovat tím, že když tam někdo přijde, předloží občanský průkaz, zjistí mu, že je plnoletý, prodá mu tyto výrobky, protože tyto výrobky jsou prodejné osobám starším 18 let.

Doufám, že mi pan ministr odpoví na některé mé otázky před závěrečným hlasováním. Třeba hlava 2 § 3 odst. 3 je technicky a obtížně realizovatelný. V praxi se rovná zákazu prodávat prostřednictvím automatu a to je přeci nesmysl. Z tohoto důvodu jsem navrhl tento paragraf z tohoto zákona vypustit, protože jestliže ho schválíme, tak v praxi zakážeme prodej vlastně nejenom alkoholických, ale i nealkoholických nápojů v automatech. Takže to je i takovýto výklad.

§ 5 odst. 1 je technicky a právně ve své podstatě nejasný. Co se rozumí tím, že zboží má být nabízeno vyčleněně a odděleně? Od čeho odděleno? Už jsem se tady na to ptal ve druhém čtení a pan ministr mlčel. Nedokázal mi odpovědět, od čeho má být jaké zboží odděleno. Pokud myslel například alkoholické nápoje odděleny od dětských hraček, dobře, tak to ale musíme říci. Protože jestliže to tam je takhle vágně napsáno, tak nikdo - nikdo - nepochopí a jako uživatel toho zákona nepochopím, co mám vlastně od čeho oddělovat. A to je špatně.

§ 6 odst. 1 je možný jen tehdy, budou-li existovat elektronické občanské průkazy. Už jsem tady o tom také mluvil, že tento zákon se prolíná do zákonů, které vlastně my ještě ani nemáme schváleny. To je taky docela zajímavé. Ale přísně vzato to prakticky může být zásah do osobní svobody. O mně jako o občanovi bude někdo někde vědět, co kdy kde a v jakém množství kupuji. Dámy a pánové, co je komu do toho, když je mi víc jak 18 let, kolik si toho koupím? To je přece moje věc. Za předpokladu - za předpokladu, že existuje a dodržuje se základní listina lidských práv a svobod. Takže to je další argument, další moje výtka. A totéž se vyskytuje v § 15.

§ 8 odst. 1 písm. a) je značně komplikující ustanovení, pokud se týká i restaurací. Pak bych nechal dosavadní úpravu, tedy ať si majitel vybere, jakou chce mít provozovnu, buď tedy kuřáckou, anebo nekuřáckou.

V § 10 v tomto smyslu považuji tuto věc za komplikující.

Prostřednictvím automatu bych nezakazoval ani prodej alkoholu - § 11 odst. 4.

A dostáváme se, dámy a pánové, k tomu, že tento zákon je příliš podrobný a postihuje a snaží se postihnout všechny fáze života. Ty nepostihnete. My nedokážeme vymyslet všechny varianty, které můžou v životě nastat. Takže to je podle mě další chyba.

§ 11 odst. 7. Jak chcete zjistit, kolik kdo má promile? Dáte mu lidově řečeno dýchnout? Ale na to hostinský přece nemá právo. Jak já tohleto poznám? Kde bude stanovena ona hranice počtu promile, kdy je člověk opilý? To jsou takové úsměvné věci, až je tomu člověku do breku. Protože my to tady opravdu někdy s tou regulací přeháníme. Na každého totiž působí alkohol jinak. Někomu stačí dvě piva a je lidově řečeno pěkně pod parou, a někdo jich musí vypít deset, aby měl stejný účinek.

A nyní mi dovolte, abych vám představil své pozměňovací návrhy a požádal o jejich případnou podporu. Veškeré mé pozměňovací návrhy, které jsem podal ve druhém čtení, upravují nějakým způsobem zákaz kouření v prostorách provozoven stravovacích služeb, v hospodách, barech, kavárnách atd.

Byl jsem se osobně podívat v Německu, na Slovensku, v Rakousku a nějakým způsobem jsem tam sondoval, jakým způsobem to tam mají všechno upraveno, jakým způsobem to tam vymáhají a jak jim ten vývoj pokračuje. Vzal jsem si ten model rakouský, kdy mně bylo hnedka vytknuto to, že v roce 2015 tehdejší rakouský parlament schválil úplný zákaz kouření s jednou výjimkou, a to že 30 % pokojů v hotelech může být kuřáckých. Do dnešní doby tam existuje úprava, kterou jsem vtělil do svých pozměňovacích návrhů, a to že existuje výjimka pro malé provozovny.

První pozměňovací návrh říká, že si budou moci vybrat provozovny do 60 m2 podlahové plochy určené pro návštěvníky, a druhý do 80 m2 podlahové plochy určené pro návštěvníky, zda budou plně kuřácké, nebo nekuřácké. Budou muset tuto skutečnost uvést při vstupu do svého zařízení. Zároveň jsem tam vtělil paragraf, že provozovny větší než si budou moci zřídit stavebně oddělenou kuřárnu.

Já tady vycházím opět - vrátím se k tomu Rakousku. V Rakousku totiž, když se schválil ten úplný zákaz kouření, tak nastal problém, kdy začalo mnoho lidí protestovat, zejména tedy hostinských právě u těchto malých provozoven, kdy říkají, že by to znamenalo jejich konec. A já se tady vracím do našich podmínek, že když už se o tomto úplném zákazu kouření začalo tady diskutovat, tak mnoho provozovatelů hospod změnilo hospody na kluby. To je jednoduché. Když jsem se ptal ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jak je možné, že tento zákon se nevztahuje ani na kluby, tak mi bylo odpovězeno tehdejší - ona je stále možná politická náměstkyně Lenka Teska Arnoštová. Říkala, víte, pane poslanče, on zákon nedokáže postihnout všechno. A to je ono, ten zákon je prostě příliš podrobný, proto nedokáže postihnout všechno.

Ano, dostáváme se tam, že na kluby se to prostě vztahovat nebude a tam se bude vesele kouřit dál. Ano, musíme dát nějaký název, U přátel maxipsa Fíka nebo bývalého ministra zdravotnictví nebo současného, dostanou čipovou kartu, vstupní kartu, zaregistrují se a budou si tam vesele kouřit dál, jako ve Velké Británii, kde jsou dutinkové kluby. Já nevím, jestli chcete jít touto cestou, klidně po ní běžte, když tento úplný zákaz uděláte, běžte touto cestou, ale ode mne hlas nedostanete.

Takže to je jedna úprava, kterou já říkám po vzoru Rakouska.

A v tom Rakousku stále existuje tento protest, byla podána ústavní stížnost právě na základě těchto faktorů, takže uvidíme, jakým způsobem to dopadne v Rakousku. A zároveň, když se schvaloval v Rakousku v roce 2015 úplný zákaz kouření, tak si rakouská vláda, nebo rakouský parlament řekl, že tam dá tři roky překlenovací období, že ten zákon začne platit až v květnu 2018. My budeme opět za hrdiny, za opravdu takové největší hrdiny, kdy si tam dáme půl roku. My si dáme půl roku a začne platit na světový den boje proti kouření, nebo jak se ten den 30. května příštího roku jmenuje. Takže my si to tam takhle pěkně šoupneme a budeme říkat tak, a teď přestaneme všichni kouřit.

A jestli si někdo myslí, že úplný zákaz kouření povede k tomu, že se sníží počet konzumentů, tak je na omylu. Všechny sociologické výzkumy, které se vedly v západních zemích, a nejenom v západních zemích, ale všude okolo, dokázaly jenom to, že počet konzumentů tabákových výrobků zůstal stejný, anebo ještě vzrostl, protože ti kuřáci nakonec utíkali domů, kde si vesele kouřili opět dál.

Tady by stálo za zvážení, že pokud státu jde skutečně o ochranu veřejného zdraví před škodlivými účinky návykových látek, no tak ať zakáže výrobu, dovoz a distribuci tabákových výrobků. Ať to zakáže naprosto a bude po problému. Bude ochrana zdraví, jak se má. Jenomže to stát neudělá z jednoho prostého důvodu - protože z toho má mnoho miliard. Na tom to je celé postaveno. Proto to neudělá, protože na tom lidově řečeno vydělává. Co si budeme nalhávat, je to skutečný fakt.

Pokud by to zakázal, kvetl by samozřejmě černý trh, to mi tady napovídáte. Ale jestliže máme opravdu jít tou ochranou veřejného zdraví, tak udělejme tyto úpravy.

Další moje výtka nebo další můj pozměňovací návrh -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane kolego, já se omlouvám, ale hladina hluku... počkáme, až se kolegové ztiší. (Chvíli čeká.) Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Klán: Já nejsem asi tak záživný, protože už to tady říkám asi potřetí, ty svoje výtky, takže já to docela i chápu, ale přece jen je potřeba to trošičku zopakovat, aby bylo slyšet, jaké mám k tomu postoje.

Pak je tady ta slovenská úprava, která je podle mě poměrně zajímavá, je naprosto jednoduchá, kde se říká, že se zakazuje kouřit ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb s výjimkou těch provozoven, které mají pro nekuřáky vyhrazených nejméně 50 % z plochy prostoru provozovny určené pro návštěvníky, a je stavebně oddělena od části pro kuřáky tak, aby do prostoru vyhrazeného pro nekuřáky nepronikaly škodlivé látky z tabákových výrobků. Tato úprava je poměrně solidně udělaná, také jim to tam funguje, také jsem se jich tam ptal, jestli s tím mají nějaké problémy. Nemají. Takže opět bych vás požádal o případnou podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

Dostávám se ještě k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Bendy, který zavádí takzvané kuřárny, který také podpořím, protože on vychází zase z dánského modelu, kde jim to také funguje. Ono jim to funguje i v Holandsku a v Chorvatsku. Takže není pravdou, že všude je úplný zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb.

Samozřejmě je potřeba to u nás nějakým způsobem opět zregulovat, trošku zpřísnit. S tím já žádný problém nemám a budu podporovat i pozměňovací návrh pana kolegy Bendy, protože pokud mohou existovat kuřárny na letištích, na nádražích, tak nevidím důvod, proč by nemohly existovat v hospodách, kdy budou stejně stavebně odděleny a budou uzavřeny. Takže mají stát buď kuřáci venku před vchodem a já načichnu, když půjdu skrz, nebo budou někde zavřeni v nějaké místnosti. Nechť je to na vůli provozovatele, já s tím žádný problém nemám.

Já jsem tady říkal mnohé výtky ve druhém čtení, to tady byl jiný pan ministr, ale on určitě zcela jistě tu rozpravu tady sledoval, aby mi mohl na některé věci odpovědět. Ale mě ještě na závěr zajímá jedna věc - co v tom zákoně znamená převážná většina? Já jsem se to tady za celou dobu projednávání tohoto zákona nedozvěděl. Co znamená, že je tam přítomna převážná většina. Já to tam někde budu počítat? To se týká prodeje alkoholu na nějakých venkovských zápasech nebo nějakých veselicích, které se budou konat venku. Co to znamená převážná většina? Na to mi nikdo neodpověděl. To je tak neutrálně prostě číselný údaj, že si to můžu vždycky vyložit, jak chci.

A jak jsem řekl na začátku, já jsem pro obecné regule, které budou jasně vymáhány. Tento zákon je typem špatné regulace. Pojďme z toho udělat dobrou regulaci, aby nenastaly problémy, o kterých jsem tady říkal.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Gabala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, paní předsedající. Já bych si dovolil vaším prostřednictvím na adresu svého předřečníka kolegy sociologa jenom konstatovat, že opravdu mě zaujal myšlenkou, že by se v Čechách mohly nedodržovat zákony.

Za druhé to, že moje alma mater podpořila, abychom zamítli kuřácký zákon - no, to se tam tedy musím zeptat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Klán. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji. Pan kolega mě zjevně neposlouchal. Já jsem neříkal, abychom zamítali a že to říkala alma mater, Univerzita Karlova. Já jsem říkal, že jsem tam konzultoval pouze dopady regulací, ne že se to má zamítnout. A já jsem tím pádem představil částečnou regulaci, která je podle mě lepší. Oni mi dali za pravdu, že jestliže máte provozovnu, nechť si ten majitel řekne, jakou klientelu chce mít, jestli kuřáckou, nebo nekuřáckou. V tomto případě se oni dokážou opravdu regulovat sami. Zaměří se buď na ně, nebo na ty druhé.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Luzara. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom načíst legislativně technickou opravu. Byl jsem upozorněn legislativci na drobnou chybu v pozměňovacích návrzích. Je to materiál - hlavně tedy pro pana zpravodaje. Dovolte mi, abych to načetl.

Pozměňovací návrhy F28 a F51, uvedené pod bodem 31 hlasovací procedury, nejsou důsledně promítnuty do celého textu návrhu zákona. Uvedené legislativně technické opravy tyto chyby v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu odstraňují. Návrhy:

1. V § 36 odst. 10 písm. b) a v § 40 odst. 5 písm. a) se text ", P" (p?) zrušuje.

2. Úpravu navrženou v pozměňovacím návrhu F51 zároveň promítnout do vnitřních odkazů v textu návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Teď se chci ujistit - ano, pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, já bych samozřejmě jako zpravodaj garančního výboru pro zdravotnictví již neměl žádnou ani krátkou přednášku. Já bych si také dovolil rovnou přejít k návrhu legislativně technických změn.

První návrh přednesl pan kolega Luzar a já bych si dovolil přednést tyto legislativně technické změny.

1. V pozměňovacím návrhu H3, to je shodou okolností můj pozměňovací návrh, se slovo "jmenuje" nahrazuje slovem "zřizuje". Jedná se o opravu legislativně technické chyby. Jazykové vyjádření této úpravy by mělo být obdobné jako u pozměňovacího návrhu H5 k § 29.

2. V tisku 828 jsou potom tyto legislativně technické opravy:

1. V § 36 odst. 1 písm. i) se za číslem 5 slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".

2. V § 36 odst. 1 písm. j) se za textem odstavec 1 slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za textem pod písmenem g) se čárka nahrazuje slovem "nebo".

3. V § 36 odst. 1 se na konci písmene r) doplňuje slovo "nebo".

4. V § 36 odst. 9 se na konci písmene a) doplňuje slovo "nebo".

5. V § 36 odst. 10 písmeno a) a b) se text § 9 nahrazuji slovy odstavce 9.

6. V části III. bodě 2 v § 30 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo".

7. V části XIII. bodě 4 v § 11b odst. 1 a 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo".

Takže toto jsou všechno legislativně technické úpravy, chyby v textu, které tam byly, a prakticky za celý zákon, za sněmovní tisk 828/3. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane zpravodaji, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne.

Takže v tuto chvíli přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje... (Poslanec Klán vykřikuje z místa: Nejdříve o proceduře.) To je součástí, pane poslanče, já to dobře vím. Děkuji.

Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Proceduru? (Předsedající: Ano.)

Tak procedura, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegové a vážené kolegyně, je poměrně dlouhá a složitá a byla vám dána na lavice jako sněmovní tisk 828/3. Samozřejmě je možné proceduru tady číst, nebo doufám, že se uspokojíte s psaným textem. Pokud by někdo chtěl proceduru podrobně vysvětlit, což budu dělat samozřejmě při jednotlivých bodech, tak bych ji musel přečíst, ale jinak jste ji dostali rozdánu na lavici.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Vidím přihlášku k proceduře pana poslance Klána. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Navrhl bych změnu procedury, a to v bodě 17 k § 8 (odst.) 1 písmeno k), a to aby se nejprve hlasovalo B4, poté B3, B2, B1, E1, A2, F16 varianta 1, F16 varianta 2 a F16 varianta 3. Jedná se o paragraf, kde se určitým způsobem upravuje kouření ve vnitřním prostoru stravovacích služeb. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Táži se pana zpravodaje, zda můžeme tento návrh zahrnout do procedury. Pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Paní místopředsedkyně, můžeme to zahrnout.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, výborně. Pan poslanec Klán s tím souhlasí, takže ptám se, zda se ještě někdo hlásí k proceduře. Nikoho nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o proceduře, kterou máte ve svých materiálech, se změnou, kterou navrhuje pan poslanec Klán.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 262. Přihlášeno 170 přítomných, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl jednotlivým hlasováním.

Pan zpravodaj je zdravotně indisponován, takže myslím, že všichni nebudeme mít problém s tím, aby mohl z místa vést hlasování. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, procedura se týká pozměňovacích návrhů, jak tady mám v písemném materiálu, B4, B3, B2, B1, E1 a A2. Můžeme začít pozměňovacím návrhem A2, tj. kouření jen na zahrádkách, a týká se to i vodních dýmek.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já se, pane zpravodaji, omlouvám, ale podle mě nejdříve musíme hlasovat legislativně technické úpravy.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pardon, samozřejmě že nejdříve bychom měli začít legislativně technickými úpravami. Takže legislativně technické úpravy přednesl pan kolega Luzar a já, takže nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách pana kolegy Luzara.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano a poprosím o stanoviska. (Stanovisko ministra i zpravodaje doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 263. Přihlášeno 171 přítomných, pro 159, proti nikdo. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Potom byly legislativně technické předneseny poslancem zpravodajem Krákorou, takže o tom bychom měli hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 264. Přihlášeno 172 přítomných, pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom, paní místopředsedkyně, hlasovali podle sněmovního tisku 828/3, podle procedury, a začínali bychom bodem F1.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, poprosím stanovisko pana ministra. (Nedoporučuji.) Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 265. Přihlášeno 173 přítomných, pro 11, proti 111. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní je to návrh A1.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 266, přihlášeno 173 přítomných, pro 159, proti 1. Návrh byl přijat.

 

A nyní prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám jenom prosbu na pana zpravodaje, aby neříkal pouze A1, A2, aby třeba řekl jednu nebo dvě věty, o čem přesně to je. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu F3 a F45. Týká se sankčních opatření, jestli to takto stačí. (Poslanec Stanjura souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 267, přihlášeno 173 přítomných, pro 11, proti 112. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní je to bod označený F4 a týká se zařízení s výjimkou vyšších odborných škol a vysokých škol.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 268, přihlášeno 173 přítomných, pro 11, proti 118. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní budeme hlasovat o bodu F5 varianta I. Bude-li bod F5 varianta I, jsou F5 varianta II, F5 varianta III a F47 nehlasovatelné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, pane zpravodaji, a čeho se týká ten pozměňovací návrh?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Týká se zrušení písmena d) na akcích, tj. u mládeže mladší 18 let, § 3.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pan poslanec Stanjura, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No, já jsem rád, že se to týká písmene d), ale já opravdu nevím. Vy jste řekl zrušení. Zrušení té akce, nebo zrušení zákazu kouření? Zrušení čeho? Děkuji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Týká se to tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků a elektronických cigaret. (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Tak, pane poslanče -

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Je to samozřejmě zákaz prodeje pro osoby mladší 18 let.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Já v tuto chvíli prosím o stanovisko... Pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám. Pokud hlasujeme o zákazu prodeje nezletilým, je mi to jasné. Ale já si nejsem jist, jestli nehlasujeme o zrušení zákazu prodeje nezletilým. Já jsem to úplně nepochopil. V původním vládním návrhu bylo, že nezletilým se může prodávat, a pozměňující návrh říká, že se nemůže prodávat nezletilým. Rozumím tomu dobře? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Prosím s přednostním právem předsedu Sněmovny Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám panu předsedovi Stanjurovi, ale já si nemyslím, že je rolí zpravodaje, aby vysvětloval pozměňovací návrhy. My jsme všichni obdrželi příslušný sněmovní tisk, kde je pod každým bodem napsáno, o čem ten pozměňovací návrh je. Prosím, otevřete si systém. Pozměňovací návrhy mají své číslo, je to myslím lomeno dvěma, lomeno třemi je potom stanovisko výboru. Tam jsou všechny pozměňovací návrhy uvedeny. A pokud budeme vysvětlovat každý pozměňovací návrh, tak se obávám, že tady budeme trošku dlouho.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pan poslanec Stanjura a poté pan zpravodaj.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Při vší úctě k panu předsedovi, já jsem toho tolik nechtěl. Já jsem to chtěl stručně charakterizovat. Já mám ten dokument otevřený. Řekněme si, co tam máme napsané. F6 varianta I. V § 3 odst. 2 se čárka na konci textu písmene d) nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje... Opravdu to považujeme za vysvětlení, o co se jedná? Já vím, že v jiném dokumentu k tomu mám stanovisko výboru. Fakt jsem chtěl jednou dvěma větami říct - např. jedná se o povolení prodeje, nebo zákaz prodeje. To je celé. Nevím, jestli každý z vás ví, co je, že se v § 3 odst. 2 čárka na konci textu písmene d) nahrazuje tečkou... Jestli je vysvětleno, o čem vlastně hlasujeme. Pro mě tedy ne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji. Poprosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já se omlouvám, pane předsedo poslaneckého klubu prostřednictvím paní místopředsedkyně. Já jsem řekl - písmeno d) zrušuje. Vy jste se ptal, jestli se to ruší, nebo zakazuje. A potom jsem vysvětlil, že se jedná o akce, kde jsou osoby mladší 18 let, a týká se to tabákových výrobků, kuřáckých potřeb atd. Tak já nevím, co je na tom nejasného. (Poslanec Stanjura mimo mikrofon.) Písmeno d) ruší zákaz... (Opět poslanec Stanjura mimo mikrofon.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pánové, já se omlouvám, ale pokud si máte co říct, čiňte tak přes mikrofon a nepokřikujte na sebe. Já bych se v tuto chvíli vrátila k hlasování.

 

Jsme v bodu F5, hlasujeme pozměňovací návrh pod označením F5 varianta I. Poprosím o stanovisko pana ministra. (Nedoporučující.) Stanovisko garančního výboru. (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 269, přihlášeno 172 přítomných, pro 10, proti 116. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o bodu F5, varianta III a F47 varianta II. - Pardon, já jsem se trošku překoukl. Nyní bychom měli hlasovat o F5 varianta II a F47 varianta I.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Tak pane zpravodaji, jestli já čtu dobře - nebude-li přijat F5 varianta I, hlasovat F5 varianta III a F47 varianta II. Je to tak?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Omlouvám se. Máte pravdu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. Je to tak. Já poprosím o stanovisko pana ministra. (Nedoporučující.) Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučující.) A já dříve, než dám hlasovat, poprosím pana zpravodaje, jestli může říct, o co se jedná.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Tak ale... (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Poprosím sněmovnu o klid!

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Tam se samozřejmě slovo "převážně" nahrazuje slovem "výhradně"... (Zpravodaj hledá v materiálech a konzultuje s legislativcem.) F47 se týká také sankčních opatření a slovo "převážně" se tam nahrazuje slovem "výhradně".

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane zpravodaji, já se v tuto chvíli omlouvám. V tuto chvíli přeruším Sněmovnu na 10 minut, abyste si mohl připravit to, co po nás kolegové požadují.

Promiňte, pane poslanče - teď mluvím na pana předsedu Sklenáka - opravdu je zde zmatek. Chtěla bych, aby se situace uklidnila, abychom pokračovali podle hlasovací procedury bez problémů. Děkuji.

Přerušuji jednání na 10 minut do 10.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.21 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 10.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel a budeme pokračovat v proceduře hlasování, tak jak jsme se usnesli.

Pro pořádek zopakuji, ve které fázi hlasování jsme přerušili naše jednání. Nyní bychom měli hlasovat o variantě F5 - varianta tři a F47 - varianta dvě. Požádám pana zpravodaje a pana ministra o stanovisko a poté dám hlasovat. (Ministr: Nedoporučuji.) Pan zpravodaj? (Nedoporučuji.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 270, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 3, proti 99. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat F5 - varianta dvě a F47 - varianta jedna.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Ministr: Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 271, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 12, proti 111. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme pokračovat dalším hlasováním. Prosím, pane zpravodaji. (O slovo se hlásí posl. Stanjura.) Prosím, pan předseda Stanjura. (Omylem vypnut mikrofon u řečnického pultu.) Pardon, omlouvám se. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Už mě i vypínají!

Teď mluvím za celý náš klub. Pan zpravodaj nám evidentně nechce vyhovět. On nemá zákonnou povinnost. Chci říct, vzpomeňte si, když jsme o tom hlasovali poprvé ve třetím čtení, tak podle mě průběh toho hlasování bylo fiasko. Očekával bych, že když to bude podruhé, že pan zpravodaj bude připraven lépe. Není připraven lépe. Nás to mrzí, protože bychom rádi slyšeli, o čem vlastně hlasujeme. On to buď nechce říct, nebo to neví. Nevím, která varianta je horší. To si vyberte sami. Pokud je to taková klíčová priorita, o které mluví vládní strany měsíce a měsíce, možná roky, tak tohle je výsledek, milé kolegyně, milí kolegové, práce zpravodaje u vámi uváděného prioritního zákona.

A já znova zopakuji ten náš požadavek, nebo spíš přání než požadavek, aby nám pan zpravodaj jednou dvěma větami řekl, o co se jedná, protože my jsme přerušili jednání, protože nám pan zpravodaj nebyl schopen vysvětlit, o čem je varianta tři, dostal deset minut pauzu, aby mu to někdo řekl, načež jsme pokračovali tím, že budeme hlasovat o variantě tři v bodě F5, aniž bychom věděli, o co se jedná. Předtím se nám to pan zpravodaj pokusil vysvětlit, bohužel mluvil o variantě dva a ne o variantě tři. Také asi umím pochopit rozdíl mezi slovy převážně a výhradně. To asi pochopit umím, na to jsem se také neptal. Ptám se na variantu tři, kde to tak jednoznačné z textu není.

Takže to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct, a ještě jednou prosím pana zpravodaje, aby u příštích pozměňovacích návrhů jednou dvěma větami nám řekl, o čem budeme hlasovat. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, každopádně potřebuji zopakovat, že jednací řád explicitně neuvádí, že zpravodaj má říkat, o čem jsou jednotlivé pozměňovací návrhy, a je na panu zpravodaji, zda vyhoví vašemu návrhu. Tento materiál je v Poslanecké sněmovně skutečně dlouho a předpokládám, že zpravodajové vám řekli, jakým způsobem se hlasuje nebo jaké je stanovisko klubu k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Já tedy postoupím dál v rámci hlasování a požádám pana zpravodaje, aby nás provázel dál hlasovacím procesem. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dále budeme hlasovat F6 - varianta jedna a F46, pokud jde o písmeno e). Týká se to zákazu prodeje tabákových výrobků, pomůcek, dopravních prostředků určenou pro hromadnou dopravu s výjimkou letecké dopravy. (?)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučuji.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 272, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 8, proti 120. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme jít dál.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat body F6 - varianta dvě a týká se to, že se za slovo letecké vkládají lodní a dálková železniční a autobusová doprava.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Pan zpravodaj? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 273, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 4, proti 118. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dále bychom měli hlasovat společně body F7, F33.1 a F46, pokud jde o písmeno f). Týká se to zákazu prodeje sortimentu zboží určeného pro osoby mladší 18 let.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 275, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 29, proti 116. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Luzara F8. V F8 se ruší věta: Za tímto účelem musí prodejce prostřednictvím (nesrozumitelné) zajistit ověření věku kupující osobou k tomu určenou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 276, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 13, proti 116. Tento návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dále budeme hlasovat o bodu F9 varianta I. Týká se zákazu kouření v tranzitním prostoru letiště s výjimkou stavebně odděleného prostoru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 277, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 10, proti 118. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dále pak máme pozměňovací návrh F9 varianta II. Týká se kouření i na mezinárodním letišti, kde provozovatel kouření zakazuje a označil ho grafickou značkou "Kouření zakázáno".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 278, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 4, proti 119. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat pozměňovací návrh F10 varianta I. Tam se v § 8 ruší písm. d). To se týká dopravního prostředku veřejné dopravy. Zákazu kouření v dopravním prostředku veřejné dopravy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 279, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 129. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dále bychom měli hlasovat o návrhu F10 varianta II. Týká se to vnitřního prostoru dopravního prostředku veřejné hromadné dopravy s výjimkou civilní letecké dopravy, v němž provozovatel zakázal kouření a které takto označil značkou "Kouření zakázáno".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování s pořadovým číslem 280 přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 2, proti 124. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní pozměňovací návrh uvedený pod číslem F11 a týká se to zákazu kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislosti a vnějšího prostoru vyhrazeného ke kouření.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování s pořadovým číslem 281 přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 2, proti 141. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu F12. Týká se to také zákazu kouření ve školách, školních zařízení s výjimkou tam, kde nemají přístup do 18 let.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 282, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 130. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat F13 varianta II. To se týká zákazu v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro mladší osoby. Pan poslanec Luzar tam dává "výhradně". Takže zaměňuje se slovo "převážně" za "výhradně".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 283, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 4, proti 135. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat F13 varianta I. Také se "převážně" nahrazuje slovem "výhradně".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 284, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh nikdo, proti 137. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o bodu E14 varianta I a F64, pokud jde o odst. 6. Týká se to vnitřního prostoru typu sportovišť, samozřejmě zákazu kouření.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování s pořadovým číslem 285 přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 140. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o E2.1 pana poslance Bendy a to se týká také vnitřního prostoru sportovišť, ale stavebně odděleného prostoru, kde by se mohlo, nebo smělo kouřit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování s pořadovým číslem 286 přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 20, proti 108. Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu F15 varianta I. F15 varianta I je, že se ruší zákaz ve vnitřním zábavním prostoru, kino, divadlo atd.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 287, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 126. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: F15 varianta II se týká téhož problému a je to zákaz v hledišti kina, divadla, koncertní síně nebo sportovní haly a na veřejnosti volně přístupném prostoru výstavní síně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 288, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 1, proti 138. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní budeme hlasovat bod F15 varianta III. Týká se téhož problému s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

hlasování s pořadovým číslem 289 je přihlášeno 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 134. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat, jestli jsem to stihl dobře, tak by to měl být návrh E2.2. (Předsedající: Ano, zcela správně.) Je to pozměňovací návrh pana poslance Bendy a týká se zase samozřejmě kouření a stavebně odděleného prostoru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 290, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 27, proti 106. Tento návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat, pane místopředsedo, bod A2, to je z usnesení výboru pro zdravotnictví a je to kouření v podstatě vodních dýmek a cigaret jenom na zahrádkách.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, požádám vás chvíli o strpení, legislativa zkonzultuje další postup. (Zpravodaj se krátce radí o dalším postupu.)

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Omlouvám se, ale pan poslanec Klán to chce v obráceném pořadí, začít od B4, takže se tímto omlouvám. A tento návrh se týká samozřejmě kouření, nebo zákazu kouření, ale jenom je tam 50 % plochy kuřácké a 50 % nekuřácké.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 291, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 34, proti 109. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Klána pod označením B3 a je to plošně - nekuřáci mají 50 % plochy a kuřáci mají stavebně oddělenou plochu, takže jim zbývá také 50 %.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 292, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 106. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu B2, to je kouření v provozovnách menších než 80 metrů čtverečních plochy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 293, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 104. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B1. Týká se to taktéž provozovny, ale plošně menší než 60 metrů čtverečních.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 294, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 40, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Bendy pod písmenem E1. Má to 16 bodů, které jsou samozřejmě propojené, a týká se to kouření ve stavebně oddělených prostorech menších než 25 % plochy a bez obsluhy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana... (Žádost o nové přihlášení.) Než vás odhlásím, požádám o stanovisko pana ministra. (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.) Já vás odhlašuji a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili svými kartami... Počet se ustálil.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 295, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 46, proti 86, tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní budeme hlasovat o bodu A2 a to je v podstatě kouření jenom na zahrádkách jak cigaret, tak vodních dýmek s tím, že musí být označeno "kouření povoleno".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 296, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 57, proti 84. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní máme pozměňovací návrh uvedený pod čísly F16 varianta I, F2 varianta I, F18 varianta I, F19, F32.1, F54, F55, F56, F57, F61, F62, F63 a F78, které se můžou hlasovat společně, protože se týkají vždycky kuřácké nekuřácké části, regulace a stavebně oddělených prostorů. Je to provázáno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.). Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 297. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců. Pro návrh 12, proti 111. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní máme také propojené body pana kolegy Luzara a je to bod F16 varianta II, F2 varianta II, F18 varianta II, F19, F32.1, F54, F55, F56, F57, F61, F62, F63 a F78 písm. c), a týká se to také kuřáckých nekuřáckých částí a stavebně oddělených prostor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 298. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 12, proti 113. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom hlasovali body taktéž pana poslance Luzara, F16 varianta III, F2 varianta III, F18 varianta II, F19, F32.1, F54, F55, F56, F57, F61, F62 a F63. Toto se týká kuřáckých nebo nekuřáckých provozoven již bez stavebního oddělení. Je to provázáno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 299, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 11, proti 112, návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom hlasovali o bodu A3. Toto se týká zákazu kouření v automobilu, kde je převážena osoba mladší 18 let.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 300, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 46, proti 76. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Prosím o strpení, pan poslanec Stanjura provede kontrolu hlasování. Prosím. (Odmlka, poslanec Stanjura odchází kontrolovat hlasování.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové. Hlasoval jsem proti, ale na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Je zde návrh na zpochybnění hlasování. Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 301. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců. Pro návrh 155, proti 5. Tento návrh byl přijat a budeme opakovat hlasování.

 

Vracíme se tedy v hlasování k bodu A3. Je potřeba, aby zazněla stanoviska? Není potřeba.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 302. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců. Pro návrh 41, proti 83. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat, pane místopředsedo, bod A4. A bod A4 se týká v podstatě slova v prostoru, kdy se nahrazuje slovy prostor u. Tam je napsáno prostoru dohromady a má tam být prostor u.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 303. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 150, proti 2. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Pletichy pod označením C1 až C4. Týká se kouření v dopravních prostředcích a označení Kouření zakázáno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 304. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 26, proti 106. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu F17, F59 varianta II, F58, F60, F65 a F66 společně, jsou propojeny. Týká se to kouření a vykázání jedince, který porušuje zákaz kouření.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 305. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 119. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Luzara pod označením F20 a je to bod 1 až 3, které jsou propojeny. Týká se to prodávání tam, kde je provozována hostinská činnost, výrobní činnost výroby ovocného vína, medoviny, pálení a tak dále, a též samozřejmě podávání na výstavních, prodejních a gastronomických akcích.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 306, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 6, proti 115. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu F21. To se týká zákazu prodávání nebo podávání alkoholu ve zdravotnických zařízeních.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 307, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 8, proti 121. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pozměňovací návrh pod bodem F22 pana poslance Luzara se týká také zákazu podávání alkoholických nápojů nebo prodeje alkoholických nápojů, ale tam je uvedeno v zákoně ve školách, ve školském zařízení, ale pan poslanec Luzar tam doplňuje s výjimkou vyšších odborných a vysokých škol. (Ohlasy v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 308, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 10, proti 122. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat společně F23 varianta I, F35 a F48 společně. A týká se to zrušení... prostě bez, že prodávat alkohol, ruší se tam prodej alkoholu na akcích určených převážně pro mladší 18 let.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 309, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 7, proti 134. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o bodě F23 varianta II, týká se téhož problému, akorát slovo převážně se nahrazuje slovem výhradně. Týká se to osob mladších 18 let.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 310, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 10, proti 137. Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: F24 pana poslance Luzara. Týká se to zákazu podávání, nebo prodej alkoholických nápojů v dopravních prostředcích s výjimkou dálkové dopravy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 311, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 8, proti 116. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o bodu A5 a to se týká zákazu prodeje, podávání alkoholických nápojů, neplatí v prostoru uvedeném v odst. 2 písm. ab) po dobu, kdy je prostě ten provozovatel může použít pro jiné účely, třeba škola skončí vyučování a večer se tam může dělat akce. (Pobavení v sále, smích některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Pan zpravodaj? (Výbor zde má stanovisko doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 312, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 43, proti 71. Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat taktéž pozměňovací návrh pana poslance Luzara pod písmenem F33.3 a týká se to působnosti správních orgánů a kontroly.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Zpravodaj? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 313, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 113. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní společně hlasovat taktéž pozměňovací návrh pana poslance Luzara F25, F32 podbod 2 a 3 a F34 společně. Týká se to zrušení prostě zákazu na sportovních akcích s výjimkou alkoholického nápoje obsahující nejvíce 4,3 objemová procenta etanolu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 314, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 8, proti 111. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Požádám vás, kolegyně a kolegové, o klid, abych i já dobře rozuměl zpravodaji, co říká. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli společně hlasovat bod F26, F38 a F42, pokud jde o písmeno k), F44 varianta I, pokud jde o písmeno k), F49 společně. Týká se to zákazu podávat alkoholický nápoj osobě, na niž máme podezření, nebo důvodně předpokládáme, že bude vykonávat činnost, kde by mohla po požití alkoholu ohrozit zdraví, život nebo majetek osoby.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Pan zpravodaj? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 315, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 2, proti 108. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dále budeme hlasovat o bodě F27, F39, F42, pokud jde o písmeno i), F44 varianta I, pokud jde o písmeno i), a F50 společně. Týká se to, že pan poslanec Luzar zrušuje zákaz podávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo návykovou látkou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 316, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 6, proti 125. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu A6. Je to v podstatě pozměňující návrh pana kolegy Bendy a zdravotního výboru, i když je to označeno písmenem A6. Je to přesně definice, kdy se zakazuje prodávat alkohol osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, ohrožuje sebe, majetek nebo veřejný pořádek. Je to prostě definice zjevně opilého člověka, která je velice přesná.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: (Domlouvá se s ministrem.) Pardon, já jsem se přehlédl. Nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. (Hlásí se poslanec Stanjura.) Omlouvám se, v tom případě prohlašuji hlasování za zmatečné. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak za prvé, pane místopředsedo, mělo by být stanovisko výboru a ne zpravodaje. Stanovisko výboru podle mých podkladů je doporučující. Nemůže říci zpravodaj nedoporučující, když je to přesně naopak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, je to přesně tak. To, že se táži zpravodaje, znamená, že zpravodaj tlumočí názor garančního výboru, nikoliv názor svůj. S tím souhlasím. V podkladech, které mám já, je u návrhu A6 stanovisko doporučující. To nezpochybňuji.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pane místopředsedo, omlouvám se, mám tady toho hodně. Přehlédl jsem se, máme tam opravdu stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tom případě zopakuji, o čem budeme hlasovat. Hlasujeme o bodu A6. Pan ministr dává nedoporučující stanovisko, za garanční výbor je doporučující stanovisko.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 318, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 72, proti 65. Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem F28 a F51 společně. Je to v podstatě návrh, který je zde ve Sněmovně znám, a týká se to jednoho nejlevnějšího nápoje nealkoholického, levnějšího než alkoholického, který by se měl podávat v provozovnách. Je tam zrušení tohoto paragrafu, zrušení této povinnosti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko pana zpravodaje? Pan zpravodaj říká stanovisko za výbor!

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Zpravodaj má tady doporučující stanovisko za výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 319, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti 17. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu pod označením F29 pana poslance Luzara. Týká se to příležitostného prodeje alkoholických nápojů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 320, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 9, proti 114. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Bendy. Je to pod označením E2.3. Týká se to v podstatě kouření ve stavebně odděleném prostoru. Pan kolega Benda tam nahrazuje 4,3 objemová procenta etanolu a víno nahrazuje slovy 15 % objemových alkoholu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám. Pan zpravodaj nám začne vysvětlovat toto hlasování a říká - týká se to zákazu kouření. No to se netýká zákazu kouření. (Zpravodaj odpovídá řečníkovi mimo mikrofon: Ve stavebně odděleném prostoru se samozřejmě smí.) Ne. To je o alkoholu a procentu alkoholu, jestli se může podávat víno, nebo jenom pivo. To je celé, to nemá se zákazem kouření nic společného. Já se omlouvám. Pan zpravodaj zavádí Sněmovnu někam úplně jinam.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane zpravodaji, chcete se vyjádřit?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Omlouvám se, asi už jsem trochu unaven. Má pravdu pan kolega Stanjura. Týká se to jenom alkoholu 15 % objemového etanolu a tam, kde je 4,3 % objemu etanolu, je nahrazeno 15 %.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje za výbor? Pane zpravodaji, prosím o stanovisko. (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 321, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 41, proti 83. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o návrzích pana poslance Luzara F33.2, F36 a F52. Týká se to působnosti správních orgánů a kontrol.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko zpravodaje? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 322, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 10, proti 114. Tento návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu F30, F37 a F41 taktéž pana kolegy Luzara společně. Týká se to vymezení míst, v nichž je zakázáno umisťování výdejen omamných látek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 323, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 6, proti 118. Tento návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujících návrzích F31 varianta I, F40, F43, F59 varianta I společně. Týká se to zákazu vstupu pro osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 324, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 110. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o bodu F31 varianta II a po jednotlivých bodech. Je to bod 1 až 7. (Předsedající: Ano. Prosím.)

Takže F31 varianta II. 1. Týká se to osoby, která se nachází, je opilá, nedodržuje zákazy a je nutno ji potom vyzvat k opuštění a uposlechnutí výzvy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 325. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 7, proti 116. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní máme variantu F31 varianta II.2, kde se ruší zákaz vstupu pro tuto osobu do prostředků veřejné hromadné dopravy, když je v podnapilém stavu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 326. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 1, proti 134. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní pozměňovací návrh F31 varianta II.3. Ta se týká téhož problému zákazu vstupu, ale na veřejně přístupném prostory budovy, která souvisí s veřejnou dopravou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 327. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro nikdo, proti 141. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: F31 varianta II.4. Týká se téhož problému a přístřešku zastávky nebo nástupiště veřejné dopravy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 328. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 8, proti 130. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat F31 varianta II.5. Týká se téhož problému, vstupu podnapilého do prostoru, kde probíhá sportovní akce.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 329. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 4, proti 128. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu F31 varianta II.6. Ta se v podstatě týká přeznačení písmen na E, F, G, H, I, K. Týká se to problematiky, která tady byla v předchozích hlasováních hlasována.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 330. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 4, proti 133. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o bodě F31 varianta II.7, a to se týká uposlechnutí a výzvy osoby, která je v podnapilém stavu a je povinna tu výzvu uposlechnout.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 331. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 1, proti 136. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Potom budeme hlasovat o bodě A7 výboru pro zdravotnictví. Tam se pouze doplňuje za slovo "strážník" "obecní policie". Chybí tam "obecní policie".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 332. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 141, proti 5. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní měli hlasovat o bodě A8. Týká se to úpravy pravopisu, kde je "návykového chování spojených" a má to být nahrazeno slovy "návykovým chováním spojených".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 333. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích poslance Krákory označených pod písmenem H1 až H4, které jsou propojené. Týkají se protidrogového koordinátora a protidrogové politiky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 334. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 93. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat samostatně o bodu H5, to je taktéž problematika protidrogové politiky a týká se územně samosprávných celků krajů, obcí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Bez stanovisko.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 335. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 26, proti 98. Návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písmenem G pana kolegy Uhlíka, resp. pana místopředsedy Bartoška. Týká se to objemu prostředků a odvedené spotřební daně z lihu, piva, vína, meziproduktů a tabákových výrobků ve výši 1 %.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 336. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 27, proti 113. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu A9. To se týká v podstatě pravopisné úpravy: "§ 11 odst. 5 písm. a)" se nahrazují slovy "§ 11 odst. 5".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 337, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 153, proti 3. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu kolegy Bendy označeném E2.4 a to je pozměňující návrh, který se týká vyhrazeného prostoru ke kouření stavebně odděleného. Je tam 25 % celkové plochy a jídlo si donesou návštěvníci sami.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se zeptám pana zpravodaje, o kterém návrhu budeme hlasovat - E2.4? (Zpravodaj souhlasí, že to říkal.) Ale to je úplně o něčem jiném, pane zpravodaji. To vůbec není o stavebně oddělených prostorách. To je E1. O tom jsme už hlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pane zpravodaji, upřesněte, o čem budeme tedy hlasovat. Hlasujeme o bodu E2.4.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pardon, pane místopředsedo i pane předsedo, máte pravdu. Už jsem asi unaven. (Smích v sále.) Týká se to přestupků a správních deliktů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Týká se to úplně něčeho jiného. Zrušení sankce zákazu výkonu povolání. Já bych poprosil pana zpravodaje, aby se tomu věnoval pořádně. Jestli je unavený, tak si dejme pauzu. Říkáte to úplně jinak a pak poslanci mohou být zmateni, že hlasují o něčem jiném, než reálně hlasujeme! Máme zákonnou sankci výkonu povolání za nějaký přestupek. Drakonická sankce - zákaz výkonu povolání se ruší. (Zpravodaj si vyjasňuje. Ruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Myslím, že přistoupíme k hlasování. Každopádně zopakuji to, že jednací řád neukládá zpravodaji, aby říkal, o čem jsou jednotlivé body.

Prosím, máte slovo, ale tak mluví jednací řád. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano, pane místopředsedo, to skutečně víme. Ale když pan zpravodaj uvede chybnou informaci? Já nevím, kam spěcháte! Třikrát jste mi už zopakoval... Já vím, že to neukládá jednací řád. Ale taky když někdo uvede chybnou informaci, tak bychom snad mohli požadovat správnou informaci. Jednací řád nám taky neukládá opravit chybnou informaci. Ale je to snad logické a pochopitelné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Ale pokud vím, pan zpravodaj uznal, že se spletl.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Uznal chybu, ale neřekl nám správný text! To je všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Myslím, že jste napravil stav věci. Řekl jste, o čem budeme hlasovat. V tom případě bych přistoupil k hlasování o bodu E2.4 a požádám tedy pana zpravodaje, aby upřesnil, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Týká se to přestupku, kdy společně s pokutou lze uložit i zákaz činnosti. A týká se to bohužel zákazu činnosti od jednoho roku do dvou let.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Požádám pana ministra o stanovisko. (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 338, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 48, proti 92. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom abyste věděli, co jste odhlasovali. Mimo jiné v tom zákoně je povinnost vykazovat osobu, která vykazuje známky opilosti. Už to je poměrně problematické to říct. A vy jste schválili, že pokud to někdo neudělá, tak může dostat zákaz výkonu činnosti až na dva roky. To jsem chtěl, ať řekne. To znamená, když nepoznám opilce, protože jsou i tiší opilci, že jo, tak můžu dostat až zákaz výkonu povolání na dva roky. A to nám nebyl pan zpravodaj ani vysvětlit, o čem vlastně hlasujeme. Takhle tady postupujeme. A taky není v jednacím řádu napsáno, že zpravodaj má být připraven. Já tomu rozumím. Ale předpokládá se, že by měl být připraven! (Potlesk poslanců KSČM, ODS a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, pane zpravodaji, abychom pokračovali dál v jednotlivých bodech tak, jak byla schválena procedura. (Velký hluk v sále.) A požádám vás, kolegyně a kolegové, o klid, abych rozuměl stejně tak jako vy, o čem pan zpravodaj hovoří. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Luzara F67 a F73. Týká se správních deliktů a podnikajících fyzických osob.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 339, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 8, proti 104. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Bendy pod označením E3 a týká se také správních deliktů, za které může být uložený trest odnětí svobody šest měsíců až dva roky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 340, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 45, proti 87. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu F68, taktéž se týká správního deliktu, podaném panem poslancem Luzarem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 341, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 7, proti 98. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: F70 pana kolegy Luzara a týká se propadnutí věci, propadnutí kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret, alkoholických nápojů... (Smích a ruch v sále.) Byly-li spáchány správní delikty.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám o klid! Kolegyně a kolegové, požádám vás o klid, ať je rozumět.

 

Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 342, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 3, proti 120. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní máme bod F71, který se týká propadnutí a zabrání věci uložené správním orgánem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 343, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh jeden, proti 108. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Bod F72, týká se projednávání správních deliktů, a kdo má tyto delikty projednávat, tzn. obec, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce apod.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 344, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh nikdo, proti 112. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní budeme hlasovat o F74 pana poslance Luzara a je to změna číslovky: "90 dnů" na "356 dnů".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 345, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 116. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Bod 75 se týká obecní policie. Ten zákon byl novelizován, tak je to uvedeno do souladu s obecní policií.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 346, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 3, proti 109. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat pozměňovací návrh pod označením A10, a to je slova "tabákové potřeby" se nahrazují slovy "kuřácké pomůcky".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 347, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 142, proti 4. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o bodě A11, týká se změny zákona o Policii České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 348, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti 5. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu pod písmenem F76 pana kolegy Luzara. Týká se to změny zákona o zaměstnanosti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 349, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 4, proti 120. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o výborovém návrhu A12 a to se týká účinnosti, kde účinnost "31. prosince 2016" se nahrazuje slovy "31. května 2017".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 350, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 113, proti 26. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat, pane místopředsedo, o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Tak jak jsem prošel hlasováním, byly hlasovány všechny pozměňující návrhy. Eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek podle sněmovního tisku 828, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 351, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti 23. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk části poslanců.)

 

Děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

Než vám udělím slovo, přečtu omluvy. Požádám vás, kolegyně a kolegové o klid! Dnes od 11.15 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec David Kádner, od 12 hodin z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová a dále od 11.20 do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Fiedler. (V sále je velmi rušno.)

Rozumím tomu, vážené poslankyně a poslanci, že sdílíte radost nad schváleným zákonem, ale chci vás upozornit, že jednání Sněmovny stále pokračuje a program nebyl přerušen!

S přednostním právem se hlásí - táži se, pane předsedo Kalousku, zda umožníte oznámit výsledky voleb před svým vystoupením, než vám udělím slovo. (Souhlas.) V tom případě nejprve dám slovo panu předsedovi Kolovratníkovi, aby nám oznámil výsledky voleb a poté udělím slovo vám.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já moc děkuji panu předsedajícímu i panu poslanci Kalouskovi. My už netrpělivě čekáme na to, abych mohl oznámit výsledky voleb z dopoledne kvůli tomu, abychom mohli do Senátu, panu prezidentovi odeslat oficiální oznámení a usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tedy otevírám tyto volební body, prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A děkuji za formální otevření volebních bodů. Nejdříve tedy, kolegyně a kolegové vás seznámím s výsledkem volby Poslanecké sněmovny, kandidátů na dva členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP