Pátek 9. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Pokorná Jermanová)

210.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování předsedy
Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V návaznosti na předešlý bod vám sděluji, že ve vyhlášené lhůtě také do 28. listopadu jsme na volební komisi obdrželi pouze jednu nominaci. Přijali jsme k ní usnesení číslo 147, kde konstatujeme, že volební komise obdržela od poslaneckého klubu sociální demokracie návrh kandidáta na jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a je to návrh na jmenování pana Vojtěcha Weise.

I v tomto případě zákon způsob volby nestanoví, je to personální volba a vybíráme, resp. potvrzujeme jedno jméno. Takže volební komise navrhla volbu tajnou jednokolovou. A v poslední větě připomenu, že předsedu úřadu jmenuje prezident republiky ze dvou kandidátů, jednoho mu navrhujeme my jako Poslanecká sněmovna a jednoho navrhuje Senát.

I nyní prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženému kandidátovi a ke způsobu volby, a připomenu, že i zde musíme o té tajné volbě hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Otevírám rozpravu. Nevidím nikoho přihlášeného. Pro jistotu, pane předsedo, bylo by možná vhodné načíst tu tajnou volbu v rozpravě.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrá, tak v rámci rozpravy navrhuji provedení tajné jednokolové volby.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Nikdo jiný se nehlásí, tudíž rozpravu končím a v tuto chvíli budeme hlasovat o způsobu volby, je navržená jako tajná.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 261, přihlášeno 159 přítomných, pro 152, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane předsedo, seznamte nás s dalšími kroky.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tajná volba je standardně připravena ve Státních aktech, proto prosím o přerušení i tohoto bodu k provedení volby a lístky budeme vydávat do 9.30 hodin, tedy 12 minut. Výsledek volby oznámím okamžitě po sečtení výsledků volební komisí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Takže navrhujete do 9.30, dobře. Já v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu a přerušuji jednání do 9.35.

 

(Jednání přerušeno v 9.18 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 9.35 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9 hodin 35 minut, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Dalším bodem, kterým bychom se měli zabývat dle schváleného programu schůze, je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP