Pátek 9. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Pokorná Jermanová)

209.
Návrh kandidátů Poslanecké sněmovny na členy
Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran

Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise č. 146 ze dne 29. listopadu tohoto roku. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Paní předsedající, vážený pane premiére, kolegové členové vlády, kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Chci vám především poděkovat za to, že došlo ve Sněmovně k dohodě nad tím, že dnes ty volební body zařadíme, protože zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách, se mění od 1. ledna 2017 a od tohoto data by také měl onen nový úřad vzniknout.

Krátce zrekapituluji to, že lhůtu k doručení nominací jsme - (Předsedající přerušuje řečníka kvůli velkému hluku v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Pane kolego, já se omlouvám a prosím, abyste nepokračoval do té doby, než se sněmovna utiší...

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za zjednání pořádku a slibuji, že vás nebudu zatěžovat zbytečnými informacemi, ale přesto musím zmínit ten průběh z posledních týdnů. My jsme lhůtu pro podání nominací vyhlásili 13. října, původně byla do 14. listopadu, ale na žádost předsedů poslaneckých klubů jsme ji nakonec posunovali na 28. listopad s tím, že ten termín je opravdu hraniční. Komunikovali jsme také se Senátem. Pan předseda Senátu Milan Štěch mé žádosti o prodloužení vyhověl a dohodli jsme se tak, že Poslanecká sněmovna své návrhy do Senátu bude zasílat dneska, právě v dnešní datum, 9. prosince. Je to důležité z toho důvodu, že příští týden ve středu 14. prosince se Senát bude zabývat volbou mimo jiné právě dvou kandidátů na členy úřadu, které vybere z nominací zaslaných odsud z Poslanecké sněmovny.

Na volební komisi jsme nominace z vaší strany, ze strany klubů, projednali 29. listopadu a přijali jsme usnesení číslo 146, které máte rozdáno na stolech. Já ho rychle ocituji: "Volební komise pověřuje svého předsedu, aby vás seznámil s tím, že obdržela následující návrhy, v abecedním pořadí: Lenka Maštálková - navržená KSČM, Jiří Navrátil - navržen sociální demokracií, František Sivera - navržen ODS, Zdeněk Varhaník - navržen hnutím ANO a Hana Vykopalová - navržená KSČM."

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. My jsme v komisi navrhli volbu veřejnou, a jak už jsem krátce řekl, a vy tu informaci máte, uvedená kandidátka podle toho, kolik z těch navržených bude úspěšných, bude postoupena Senátu, který z našich návrhů teprve volí a vybírá dva členy.

A teď důležité vysvětlení. My jsme to dlouho řešili ve volební komisi, jestli a jakým způsobem tu nominaci zúžit nebo projednat tady ve Sněmovně. Nakonec na volební komisi se zástupci všech poslaneckých klubů jsme dohodli, že tedy navrhneme volbu veřejnou, pokud vy jako Sněmovna s tím budete souhlasit. Ten postup by mohl být takový, že o každém jednom jméně tady necháme veřejně hlasovat, ten, kdo získá nadpoloviční počet hlasů, bude tedy Sněmovnou postoupen do Senátu. Ale není v tom žádný problém, je to opravdu návrh ze strany volební komise. Pokud by někdo podal jiný návrh na volbu tajnou, ta by měla být logicky jednokolová, tak i toto je technicky možné.

Nyní, paní předsedající, prosím, abyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům i ke způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, otevírám rozpravu a do ní se hlásí s přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout volbu tajnou.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o návrhu na tajnou volbu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 260, přihlášeno 158 přítomných, pro 105, proti 37. Návrh byl přijat.

 

A já nyní prosím pana předsedu volební komise, aby nám řekl další pokyny k postupu volby.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže já budu počítat s tím, že proběhne volba tajná jednokolová, je to obdoba jako u jiných voleb, kdy nominujeme, postupujeme další návrh. Technicky je komise připravena, takže bude moci za malou chvíli ta volba proběhnout.

A nyní prosím, paní předsedající, abyste přerušila projednávání bodu poté k vydávání lístků a otevřela bod číslo 210, návrh Sněmovny na jmenování předsedy tohoto úřadu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, já v tuto chvíli přerušuji projednávání bodu 209 a budeme se zabývat bodem 210. Tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP