Středa 7. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

186.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017
a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019
/sněmovní tisk 952/

Požádám pana ministra dopravy Dana Ťoka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a zároveň požádám zpravodaje výboru pana poslance Stanislava Pflégra, aby také přišel ke stolku zpravodajů. Tento materiál uvede z pověření vlády ministr dopravy Dan Ťok. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, usnesením vlády České republiky č. 937 ze dne 24. října 2016 byl schválen rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019 v souladu s oblastmi financování dle novely zákona o SFDI. Rozpočet a střednědobý výhled SFDI v letech 2017 až 2019 vychází z finančních rámců stanovených vládou České republiky pro rok 2017 a střednědobý výhled pro rok 2018 a 2019. Rozpočet je připraven jako vybilancovaný se zapojením odhadovaných převodů finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ke 31. prosinci 2016. Rozpočet roku 2017 vychází ze směrných čísel Ministerstva financí České republiky v celkové výši 49 mld. korun národních zdrojů.

Při zapojení předpokládaného převodu finančních prostředků SFDI ke konci roku 2016 rozpočet pracuje s celkovými národními zdroji ve výši 52 mld. korun. Převody prostředků vzniknou především díky dodatečné dotaci Ministerstva financí na konci roku 2016, kterou bude možné zapojit do výdajové strany rozpočtu až v roce 2017. Se zapojením prostředků Evropské unie ve výši 30,1 mld. korun včetně souvztažného navýšení příjmů a výdajů ve výši 10,6 mld. korun činí pro rok 2017 celková výše navrženého rozpočtu 82,1 mld. korun.

Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je nutnost v maximální možné míře respektovat následující požadavky. Na mandatorní výdaje, to je zejména na opravy, údržbu a správu sítě, na přípravu akcí dle vládou schváleného dokumentu dopravní sektorové strategie druhá fáze, na zajištění financování v již rozestavěných akcích včetně dofinancování dobíhajících projektů, na zahajování nově připravených akcí, tedy na zajištění dostatečného čerpání operačního programu Doprava 2014 až 2020, pro splnění konkrétních milníků, tedy předem stanovených a sledovaných cílů OPD v operačním programu Doprava 2014 až 2020. (V sále je velký hluk.)

Celkový rozpočet SFDI ve výši 82,1 mld. korun v roce 2017 umožňuje financovat výše uvedené požadavky. Současně byl do rozpočtu zařazen seznam potenciálních projektů ŘSD a SŽDC s možností zahájení v roce 2017. Po úspěšném dokončení přípravy budou v průběhu roku 2017 jednotlivé akce zařazovány do rozpočtu za podmínky existence disponibilních prostředků. V případě další potřeby finančních prostředků budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu s cílem navýšit rozpočet SFDI na krytí těchto akcí.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si vás tímto požádat o podporu předloženého materiálu, za což děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy Danu Ťokovi. Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 952/1.

Žádám zpravodaje výboru pana poslance Stanislava Pflégera, aby nás informoval o jednání výboru, přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. A ještě než vám udělím slovo, pane zpravodaji, požádám sněmovnu o klid a o důstojné projednání tohoto návrhu. Nejde ani o korunu, ani o desetikorunu, ale o mnohem větší částku, než si možná někteří představují. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Pfléger: Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý večer, dámy a pánové. Hospodářský výbor projednal návrh k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2017 a střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019, sněmovní tisk 952, na své 44. schůzi 16. listopadu 2016. Nebudu tady opakovat ta slova nebo čísla, která tady přednášel pan ministr, a v rámci podrobné debaty jsem připraven přednést usnesení pro Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji tedy všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Vidím pana poslance Františka Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, my ten rozpočet podpoříme, jako jsme udělali na hospodářském výboru, teď mluvím za TOP 09. Nicméně prosím, situace v resortu dopravy je jedna velká katastrofa. Já už směrem k investorským organizacím a tady zejména Ředitelství silnic a dálnic, to už snad ani nemá cenu se nějakým způsobem rozčilovat. Každý sám na vlastní oči vidí, co se děje v České republice. (V sále je nadměrný hluk, tvoří se hloučky debatujících poslanců.)

Co se týká dopravního investování, jsme ostudou Evropy. Nevím, vznikly i akce, které... (Poslanec Faltýnek cosi namítá směrem k řečníkovi.) Poprosil bych, jestli by pan předseda klubu hnutí ANO...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vám rozumím. Prosím o klid sněmovnu, a to všechny její části. Pokud diskutujete jinou věc, než je Státní fond dopravní infrastruktury, prosím v předsálí, protože opravdu považuji tuto věc za velmi důležitou. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. To, jak jsou nasmlouvávány kontrakty, jak dlouho trvá výstavba i velmi krátkých úseků, zmínil bych rozestavěný úsek na dálnici už dneska D4, to je prostě... to nemá snad... nikde jinde jsem se s ničím podobným nesetkal a myslím si, že ta situace se ještě zhoršuje proti předchozím vládám, předchozím rokům, to už je jeden velký smutek. Domnívám se, že bychom se měli ještě nějakým způsobem pokusit do konce tohoto volebního období donutit příslušného ministra, nebo ten resort, aby nějak systémově začal dělat takové změny, aby skutečně minimálně v tom silničním stavitelství se něco začalo skutečně vážně hýbat, abychom dosáhli alespoň na to tempo, jako má sousední Polsko a podobně.

Když už tady pan kolega Faltýnek něco říká, tak všichni jste slyšeli, existuje na to usnesení Sněmovny, kde důrazně žádáme, aby v lednu byla předložena další novela zákona o vlivu na životní prostředí, zkráceně EIA. Pan ministr Brabec to tady sliboval bitím se v prsa, že to je ten krajní termín, že určitě do Vánoc to tady bude. Do Vánoc už moc nezbývá. Já jsem to tady nenašel. Ani nevím, jestli už tedy vláda tu novelu uzavřela, myslím že ne. Tady to vidíte.

Co se týká novely, zkráceně, stavebního zákona, ten sem tedy dorazil ve velmi objemném provedení. Kdybych tady netlačil na to, aby to alespoň prošlo prvním čtením, tak by to tady snad leželo doteď. Pro vás to priorita není.

Co je paradoxní, že v hospodářském výboru to je, a už bokem, resort dopravy si stěžuje, že stejně se podle toho stavby urychlit nedají, že je to zase nic a že vlastně někdo začne připravovat, jsem se dozvěděl z otevřených zdrojů, vlastně tu zásadní novelu zákona. Volební období bude pryč. Všichni od začátku tohoto volebního období jste věděli, teď mluvím k vládní koalici, že je potřeba s tím něco dělat. Pan Babiš pořád něco vykřikuje o tom, jak se zasloužil o to, že už jsou výkupy pozemků někde jinde, ale už pomlčuje, že jsme ten katastrofálně špatný zákon, který jste protlačili navzdory varování opozice, měli jste tady alternativy k hlasování, takže prostě ho musel prosadit, nebo přičítá to jako zásluhu, zamlčuje, že ten už je zase jinak, že je předělaný, že jsme se tady domluvili napříč spektrem, aby se dalo opravdu vykupovat efektivně. Je to prostě... Něco říkáte veřejnosti, ta realita je úplně jiná.

Znova vás požádám a chci, aby nebyla dlouhá diskuse, abychom se v pátek zabývali dálnicí D8. Slibuji, že už k tomu nebudu skoro vystupovat. Mám připravený návrh usnesení takový, aby se zjistila pravda, o které se dozví i veřejnost. Takže moc vás prosím a poprosil bych pana ministra, aby tady byl, a obrátím se na to, už jste to jednou schválili s výjimkou hnutí ANO a myslím části KDU, abyste skutečně v pátek dali prostor třeba půl hodiny, abychom skutečně dali usnesení tak, aby vláda mohla nějaké kroky podniknout.

Co se týká toho rozpočtu, finančně prostě stejně jsou takové přebytky v průběhu roku, protože rozpočet je podseknutý, že věřím tomu, že kterákoli stavba, u které by se podařilo ji zahájit, tak že peníze se najdou, protože tolik investic se posunuje v čase. Já jsem moc prosil, aby někdo pro ty výjimečné stavby, kde ne vždy investor ví, jak postupovat pro těch už dneska ne 10, ale 9 projektů, které schválila Evropská komise, aby byla zpracována rychle nějaká operativní metodika EIA, tak aby se skutečně dalo v příštím roce ty stavby zahájit. Nikoho z příslušných ministerstev to nezajímá, nikdo se na to ani nepřipravuje. To je prostě jedna věc.

A pan ministr už několikrát vždycky zahajuje a zahajuje, nevím, co do těch 140 kilometrů započítáváte, jestli dvakrát 90 pomalu devět úseků na dálnici D1, kde mimochodem je takový chaos. A docela by mě zajímalo dopravní vyhodnocení organizace výstavby, která tam je, protože v letošním roce to bylo..., zbytečně se jeden úsek dělá dva roky, protože stihnou jenom polovinu. Nevím, jestli tohle má opravdu obdoby, a nesetkal jsem se s tím nejenom v Evropě, co se v tomto resortu děje. A skutečně se domnívám, že některou z příštích schůzí bychom se měli zabývat.

Dále si vás dovoluji upozornit, že hospodářský výbor všemi hlasy přítomnými napříč politickým spektrem požádal, nebo požádal Sněmovnu, abychom se v lednu, nebo dejme tomu v únoru, domluvili, aby byl zařazen bod, co se týká projektů vysokorychlostních tratí.

Zase. Jedna věc jsou mediální zkratky, které zejména hnutí ANO posílá. Druhá věc je realita. Všechno se odkládá. Titíž lidé, kteří na svých postech sedí už řadu let, vždycky vytáhnou zpoza šuplíku nějaké dokumenty, které, kdo je tady více než jedno období, už zná důvěrně. Není zájem skutečně udělat konkrétní reálné kroky k tomu, aby Česko bylo moderní. Vy o něm jenom povídáte a realita je přesně jiná. Pro vás jsou priority navyšování úředníků, navyšování dalších státních zaměstnanců, ale i pan prezident Zeman, a v tom se s ním shodnu, vás tady vyzývá k pořádným investicím do infrastruktury.

Podívejte se, tři roky vaší vlády jsou pryč, a v jakém stavu to je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Než budeme dál pokračovat, ještě přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se do konce dnešního jednání Milan Šarapatka a od 18.35 pan poslanec Jaroslav Holík.

Ptám se, kdo dál do rozpravy. Pokud nikdo, tak všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pan zpravodaj také ne. V tom případě přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo žádám pana zpravodaje, aby zopakoval návrh usnesení, který je pro Poslaneckou sněmovnu.

 

Poslanec Stanislav Pfléger: Ještě jednou děkuji za slovo. Já návrh usnesení zkrátím. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje sněmovní tisk 952, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019 v předloženém znění." (V sále je hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo jiný návrh do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Nejdřív vás odhlásím, vidím požadavek ze sněmovny. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu usnesení, jak byl přednesen, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 225, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení návrhu Státního fondu dopravní infrastruktury. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 125 pro 122, proti nikdo. Návrh rozpočtu byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi dopravy, děkuji panu zpravodajovi. Končím bod č. 186.

Já tomu rozumím, že není 18.55, ale ptám se pana ministra. Protože mám tady takový návrh nejméně ze dvou klubů, že pokud zahájím další bod, tak si vezmou přestávku na ten zbytek. Pane ministře... (Veselost v sále.) Kdyby tady bylo důstojné prostředí pro projednání návrhu zákona. Včera jsme se taky snažili vojenskou policii dokončit a nepodařilo se. Já tedy nemám... (V sále je velmi rušno.)

Vzhledem k úspěchu rozpočtového výboru a vládní koalice při schválení státního rozpočtu nebudu zahajovat další bod a po věcech, které musím uvést, přeruším 53. schůzi Poslanecké sněmovny.

Zítra budeme pokračovat bodem 256, odpověďmi na písemné interpelace poslanců, kteří odmítli odpovědi jednotlivých ministrů. Po písemných interpelacích se budeme zabývat body 175, 252 a případně body z bloku zpráv, návrhů a dalších. Odpoledne bude blok ústních interpelací, bod 257. To je zatím platný návrh pořadu schůze Poslanecké sněmovny na zítřejší den.

A nyní přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji vám hezký a příjemný večer a těším se s vámi zítra na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.54 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP