Středa 7. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

185.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017
a střednědobého výhledu na roky 2018 - 2019
/sněmovní tisk 923/

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a pan zpravodaj výboru Josef Uhlík. Materiál uvede za vládu České republiky paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, ráda bych uvedla návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017 včetně střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019.

Návrh rozpočtu i střednědobého výhledu uvažuje s poskytováním podpory pouze v návratných formách úvěrů a záruk v rozsahu volných vlastních aktiv Státního fondu rozvoje bydlení. Nízkoúročené úvěry budou poskytovány na opravy a modernizace bytových domů, dále na výstavbu nájemních bytů se zaměřením na cílové skupiny, především seniory, další úvěry pro další skupiny, například mladé na pořízení vlastního bydlení, ale i na opravy a modernizace jejich stávajícího bydlení a úvěry na obnovu obydlí po živelních pohromách.

Pro rok 2017 je navržen celkový objem jedné miliardy korun. Jako další oblast podpory je v rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017 uvažováno s poskytováním záruk na úvěry na výstavbu nájemních bytů do výše 500 mil. korun zajišťované jistiny.

Kromě poskytování zvýhodněných úvěrů a záruk bude nadále fond vyplácet dotace, které vyplývají ze smluv uzavřených do roku 2011, tzn. dotace mladým lidem formou snížení jistiny při narození dítěte, úvěry podle nařízení vlády č. 616 z roku 2004 a také dotace úroků ke komerčním úvěrům v programu Panel, tzv. podpory rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů. Výdaje spojené s výplatou těchto dotací, jak jsem říkala, do roku 2011, které jsou uzavřeny v programu Panel do roku 2010 včetně, jsou plně pokryty z prostředků, které jsou rezervovány za tímto účelem v aktivech fondu. Pro realizaci výplat dotací ze smluv programu Panel uzavřených v roce 2011 a dotací při narození dítěte v programu pro mladé nárokuje Státní fond rozvoje bydlení finanční prostředky ze státního rozpočtu.

V oblasti příjmů a výdajů je fondem předkládaný návrh rozpočtu v souladu se stanovenými limity. Zahrnuje také uvedenou dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj a ukládá státu povinnost poskytnout fondu dotaci ze státního rozpočtu nejméně ve výši skutečných výdajů, které jsou určeny na poskytování těchto nenávratných dotací, a to pro rok 2017 ve výši 108 mil. korun. Návrh respektuje zachování potřebných rezerv Státního fondu rozvoje bydlení, stejně jako dodržuje minimální objem aktiv podle ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 211/2000 Sb., který podle tohoto zákona nesmí klesnout pod 6 mld. korun.

Vládou České republiky byl návrh rozpočtu odsouhlasen usnesením č. 810 ze dne 12. září 2016. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky návrh rozpočtu a střednědobého výhledu usnesením č. 230 ze dne 15. listopadu 2016 doporučil Poslanecké sněmovně ke schválení v předloženém znění.

Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, pánové poslanci, navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobý výhled Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2018 a 2019 schválila.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Karle Šlechtové. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 923. Žádám proto zpravodaje výboru pana poslance Josefa Uhlíka, aby nás informoval o jednání výboru a přinesl návrh usnesení. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, co se týká mé zpravodajské zprávy, tak nebudu číst, paní ministryně popsala vše, co je potřebné. Jenom uvedu, že rozpočtem Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017, sněmovní tisk 923, se zabýval výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj dne 15. listopadu 2016 na své 49. schůzi. S usnesením vás seznámím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Ivana Adamce. Ptám se, jestli to mám vnímat jako přihlášku - řádnou, dobře. Takže z místa, nikoliv písemně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, já snad ani ne k tomu rozpočtu, jestli mohu v tuto chvíli v obecné rozpravě se zeptat na něco jiného. Když vnímám činnost tohoto fondu, tak mě zajímá jeho budoucnost, protože smyslím, že ten původní účel je už dávno přežitý a rozhodně by mě zajímalo, co s tím dál. Jaké jsou představy, abych mohl podpořit případně další rozpočty. Protože já se domnívám, že tento fond v této podobě nemůže příští roky přežít. Buď se transformuje na něco jiného, bude spravovat něco jiného, a dle mého soudu podle mě vůbec nejlepší do budoucna bude ho úplně zrušit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Kdo dál do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu obecnou končím. Ptám se, jestli chce závěrečné slovo paní ministryně, pan zpravodaj? Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Požádám tedy zpravodaje, aby zopakoval tu část návrhu usnesení, kterou máme přijmout jako Sněmovna. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo. Takže avizované usnesení: "Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 49. schůzi po odůvodnění Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Josefa Uhlíka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 923 projednat a schválit v předloženém znění." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 224, pokud se nikdo nehlásí ještě do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Předložený návrh usnesení, jak ho řekl zpravodaj, rozhodneme v hlasování číslo 224 - které jsem ještě nezahájil, protože eviduji návrh na odhlášení. Odhlásil jsem vás. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a jakmile se ustálí počet přihlášených...

Tak. Mohu zahájit hlasování číslo 224 a ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 224, z přítomných 123 poslanců pro 110, proti 5. Návrh byl schválen.

 

Usnesení bylo schváleno, já děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Karle Šlechtové, panu zpravodaji a končím bod č. 185.

 

Dalším bodem našeho programu schůze je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP