Čtvrtek 1. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

165.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně stěhovavých druhů
volně žijících živočichů, sjednaná v Bonnu dne 23. června 1979,
a změny příloh I a II této Úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014
/sněmovní tisk 733/ - druhé čtení

rosím, aby se ujal slova přítomný ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, rádi vás vidíme. Máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tak aspoň tedy stěhovavé druhy, když už ne Pařížskou dohodu. Jinak musím říct, že je to ostudné, protože jsme jeden z mála posledních států, které Pařížskou dohodu neratifikovali. A zklamu některé odmítače globálního oteplování, i prezident Trump vypadá, že se posouvá ve svých názorech na globální oteplování, takže možná i Spojené státy nakonec zůstanou v Pařížské dohodě. Ale ani to pravděpodobně nepřesvědčí některé odmítače globálního oteplování.

Nicméně jsem rád, že jsem dostal šanci aspoň na další bod. Takže opravdu velmi ve stručnosti. Dovolte mi představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. Základním cílem úmluvy je ochrana stěhovavých druhů živočichů, a to nejenom ptáků, ale i savců, ryb a bezobratlých v celém areálu jejich rozšíření, to je na hnízdištích, tahových cestách i zimovištích. Nedílnou součástí textu úmluvy jsou dvě přílohy, které zahrnují seznam druhů živočichů, na něž se úmluva vztahuje. Změny příloh I a II se týkají zařazení nových živočichů do seznamu a přizpůsobení taxonomie současnému trendu. Jsou důležitou reakcí na změnu podmínek a umožňují přizpůsobit platné závazky novým skutečnostem. Změny nepředstavují další nároky na specifická ochranná opatření v České republice a jsou v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky.

Současně s návrhem na přijetí změn přílohy I a II si také dovoluji předložit návrh na dodatečnou ratifikaci úmluvy. Česká republika přistoupila k úmluvě jako k mezinárodní smlouvě vládní kategorie. Gestorem je tedy Ministerstvo životního prostředí. Podle dnes platných kritérií úmluva spadá do kategorie prezidentských smluv a k napravení tohoto nesouladu je úmluva nyní společně s přijatými změnami přílohy I a II předkládána k dodatečné ratifikaci. A já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 733/2. Usnesení výboru pro životní prostředí pak jako sněmovní tisk 733/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru a zároveň i zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Robin Böhnisch - který tady taktéž není. Nicméně je to druhé čtení, aktivně se jeho role ujme pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Dalo by se tady seznámit plénum Poslanecké sněmovny s usnesením zahraničního výboru, kde po odůvodnění náměstka životního prostředí Ing. Vladimíra Dolejského a zpravodajské zprávě poslance Robina Böhnische a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, sjednané v Bonnu dne 23. června 1979, a změn příloh I a II této úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru - což jsem nyní v zastoupení učinil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče. Faktická poznámka musí být k nějakému vystoupení, pane poslanče (Bendle). Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jenom krátce bych zareagoval na ony ironické poznámky, které tady pan ministr Brabec v úvodu svého vystoupení přednesl na téma Pařížská dohoda.

Vážený pane ministře, dnes jsme tento bod neprojednávali kvůli vaší neschopnosti se připravit na toto jednání. Kvůli ničemu jinému. Mě nikdo nemůže počítat mezi odmítače Pařížské dohody, ale to, že ten bod dneska není projednán, je neschopnost vládní koalice zajistit přítomnost ministrů na bod, u kterého měli být přítomni oba ministři. To znamená, jak ministr životního prostředí, tak ministr průmyslu a obchodu. Vy jste se jako vládní koalice nebyli schopni na toto jednání připravit, nezajistili jste přítomnost ministrů, a proto tento bod nebyl projednáván. Ne kvůli odmítačům, ne kvůli prezidentu Trumpovi, kvůli nikomu jinému, jenom kvůli vaší neschopnosti. Tak vás vyzývám, abyste se lépe připravovali na jednání, a pak nebudeme jedinou zemí, která ještě neprojednala Pařížskou úmluvu! Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom obdivuji vaši genialitu: Jak můžete vědět, že jsem neměl faktickou poznámku k vystoupení pana ministra? Ale to je jedno, mně to nevadí, že vystupuji až druhý.

Nicméně jedna možná technikálie, ale jeden ze stěhovavých druhů ptáků komplikuje život zemědělcům a zejména rybářům v České republice dlouhodobě a to je kormorán. A já bych chtěl slyšet, pane ministře, jenom jasnou odpověď, že schválením téhle úmluvy nezafixujeme stávající stav, tzn. stav komplikující řádné hospodaření v oblasti chovu ryb a podobně. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji. Já jenom fakticky, velice rychle a stručně k těm kormoránům. Pokud je mi známo, tak je umožněn, je výjimka z ochrany volně žijících druhů a kormorána je možné střílet. Takže nevidím důvod, proč bychom tady měli řešit kormorána. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je možné střílet. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Petr Bendl: Při vší úctě k panu kolegovi Zemkovi prostřednictvím předsedajícího, já jsem se neptal vás, pane kolego, ale ptal jsem se pana ministra. A chtěl jsem ujištění, že schválením této smlouvy se stávající parametry nezmění. Aby najednou někdo nezačal používat argument: schválili jste tuto úmluvu, a tudíž je třeba změnit pravidla, která jsou teď nastavena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan ministr, prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Pan kolega Zemek zareagoval rychleji než já, čekal jsem, jestli na kormorána nepřijdou nějaké další dotazy, že bych to pak vzal jako z jedné vody načisto. Ale ujišťuji vás prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego, že skutečně přijetím této dohody se nic v této věci nezmění a bude možno dál ten režim tak, jak je dneska. A musím říct, že v případě kormorána, ono je těch kormoránů více druhů, ale ten, který nejvíc škodí v České republice, tak skutečně dneska naopak převádíme kompetence na jednotlivé kraje, aby mohly rozhodnout o aktivnější ochraně proti kormoránovi, tedy mohly dát povolení k odstřelu. V některých krajích už to dneska funguje, v dalších to začne fungovat. Takže ujišťuji vás, nebude se to nějakým způsobem přijetím této úmluvy nebo ratifikací této úmluvy měnit nebo zhoršovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, tak jak je navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 49. Přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro 105, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP