Čtvrtek 1. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

176.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy
o opatřeních proti obchodování s lidmi (Varšava, 16. května 2005)
/sněmovní tisk 894/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jen velmi stručně, protože jsem podrobněji úmluvu představoval v prvním čtení. Jde o úmluvu Rady Evropy, jednu z těch úmluv, které jsou pro nás spíše symbolického významu, protože náš právní řád již nyní splňuje všechny požadavky, které ta úmluva stanoví. Je ovšem pro nás důležitá, protože tím, že zavádí opatření proti obchodování s lidmi, tak chrání mezinárodně hodnoty, které jsou nám drahé. Bohužel přesto jsme dnes jedinou evropskou zemí, nebo jediným státem Evropské unie, který dosud tuto úmluvu neratifikoval, ačkoliv byla podepsána již 16. května 2005 ve Varšavě. Proto prosím o podporu její ratifikace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 894/1. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane místopředsedo, děkuji vám za slovo. Já se vrátím k prvnímu čtení, kdy jsme probírali právě tuto Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi, kdy osobně jsem se ptala na některé doplňující věci. Podobně jsme diskutovali na zahraničním výboru a bylo vše vyjasněno.

Já si nyní dovolím přečíst usnesení zahraničního výboru ze dne 6. října tohoto roku:

Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti Petra Jägera, zpravodajské zprávě Jany Fischerové a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi - je to úmluva z Varšavy 16. května 2005 - s tím, že při uložení ratifikační listiny bude učiněna následující výhrada:

V souladu s článkem 31 odst. 2 Úmluvy si Česká republika vyhrazuje právo neaplikovat ustanovení článku 31 odst. 1 písm. e) v celém rozsahu a aplikovat jej pouze v rozsahu následujícím: pokud byl trestný čin spáchán na státním příslušníkovi České republiky na území České republiky, nebo pokud byl trestný čin spáchán v cizině proti státnímu příslušníkovi České republiky, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný nebo jestliže místo spáchání trestného činu nepodléhá žádné trestní pravomoci.

Pověřuje předsedu zahraničního výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledku projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce za její zprávu. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova? Není o ně zájem.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Prosím, kdo souhlasí s usnesením navrženým paní zpravodajkou? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 46. Přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců. Pro 106, proti žádný, návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dostáváme se k bodu

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP