Čtvrtek 1. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

179.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé
/sněmovní tisk 897/ - druhé čtení

Prosím, aby se postupně ujali slova pan ministr zahraničních věcí, případně pan ministr průmyslu a obchodu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Já to uvedu a nebude to zase tak složité. Už bylo řečeno, že to je dohoda o hospodářské spolupráci. Pod SADC se skrývá Jihoafrické rozvojové společenství. Vyjmenuji jenom pro pořádek státy. Je to Botswana, Lesotho, Mosambik, Svazijsko, Namibie a Jihoafrická republika.

Takže tam pro nás je samozřejmě nejsilnější Jihoafrická republika. A dohoda mezi EU a státy jižní Afriky je vlastně dohodou, která má velmi silný rozvojový prvek. Ona shodou okolností, jak máme rafinované vztahy mezi členskými státy a EU, už vlastně je uplatňována od 10. října, protože EU může v rámci svých kompetencí už vykonávat některé věci ještě dříve, než je to ratifikováno. A tady vlastně už od 10. října začala EU vůči těmto zemím jižní Afriky praktikovat to, že jim zajistila okamžitý bezcelní a bezkvótový přístup do zemí EU. Takže to už jede. A teď jde o to, že když se to bude ratifikovat, tak se to rozšíří i na další věci, které jsou součástí dohody.

Je to samozřejmě komplexní dohoda, která se právě týká ekonomické a rozvojové spolupráce. Snažíme se ji dnes uzavírat i s jinými oblastmi Karibiku, Tichomoří. Myslím si, že je to něco, co může zvětšit potenciál výměny zboží a spolupráce se zeměmi, které určitě i podle mě, i když dneska nevypadají, tak si myslím, že jim patří budoucnost. V Mosambiku se už také trochu o něco snažíme v oblasti spolupráce s obranou apod. Uvidíme, jak to dopadne. Dnes to nejsou zásadní věci pro českou ekonomiku, ale myslím si, že do budoucna význam stále poroste, takže tyto kroky jsou určitě užitečné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan ministr Mládek není přítomen, takže si nepřeje úvodní slovo. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby nám odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 897/1.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Obsahově si myslím, že pan ministr vše podstatné řekl. Ty zkratky, co tam jsou, také vysvětlil, že se jedná o země jihoafrického rozvojového společenství, a to EPA, Economic partnership agreements, takže v podstatě nemá cenu, abych zdržoval opakováním toho, co říkal pan ministr. Přikročil bych hned k návrhu usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S chutí do toho.

 

Poslanec Karel Rais: Dobře. Usnesení zahraničního výboru z 28. schůze ze dne 6. října 2016 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, sněmovní tisk 897:

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí dr. Martina Smolky, náměstka ministra průmyslu a obchodu pana Ing. Bártla a zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, která byla podepsána v Kasane dne 10. června 2016.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru - což tímto činím.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pane ministře, mě trochu mrzí, že tady dnes není ministr průmyslu, aby nám trošku řekl o možném vývoji ekonomických vztahů v této části světa s naší Českou republikou, protože já osobně Afriku považuji za důležitý kontinent pro další expanzi českého průmyslu a našich kapacit podnikatelských. Trochu mě to mrzí, chtěl bych o tom vědět trošku víc, jaké tam máme dnes ekonomické zázemí, jaké tam máme vyhlídky do budoucna.

Tento návrh smlouvy samozřejmě schvaluji. Myslím, že už to možná mohlo být dávno dříve, protože Afrika je skutečně kontinent, který má potenciál. Vzpomínám na dobu, kdy jsem ještě jezdil jako předseda hospodářského výboru Senátu Parlamentu České republiky, že Afrika byla velmi zajímavá, ale bohužel už tam prostě byly jiné státy daleko dříve než my. Myslím si, že ta informace by možná stála za to, abychom se o tom dozvěděli něco více. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu a ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme k hlasování. Pardon, pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já bych to nechtěl jenom tak odbýt. Já si myslím, že by nebylo těžké dodat vám podrobnější zprávu. Jednak ona významnější je pouze v souvislosti s Johannesburgem, tedy s Jihoafrickou republikou, to je vlastně po Nigérii druhá největší ekonomika a také nejrozvinutější zřejmě na africkém kontinentu a z hlediska těchto zemí je to snad jediný partner, který má určitý větší význam. V těch ostatních zemích je skutečně význam nějaké ekonomické spolupráce poměrně velmi malý. Já sám jsem byl v Mosambiku z těchto zemí ne tak dávno, takže jsem tady už zmínil, že jsme se tam pokoušeli navázat některé kontakty. Bylo tam poměrně vstřícné prostředí, ale Mosambik je dost nerozvinutá země, tam zázraky v této chvíli neuděláte, to asi znáte.

Není to tak, že bychom si neuvědomovali to, co vy jste řekl, že to je do budoucna důležitá věc. Je možné poměrně snadno dát vám informace o tom dnešním rozsahu, právě proto, že není velký. S výjimkou Jihoafrické republiky je to poměrně docela stručné. Ale není problém to poskytnout, pokud to tady dnes neřekneme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o usnesení tak, jak je navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržené usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 45, přihlášeno je 111 poslankyň a poslanců, pro 109, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP